150 kV kabelprojekt Han Herred, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 14. august 2017

 

 

 

 

 

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

 

 

150 KV KABELPROJEKT

HAN HERRED

Delstrækningen Frøstrup - Klim Fjordholme

 

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 14. august 2017)

2. hæfte

 

 

Mandag den 14. august 2017 kl. 14.30 samledes kommissionen ud for ejendommen Fjordvej 850, Frøstrup for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af etablering af 150 kV kabelprojekt Han Herred, delstrækningen Frøstrup - Klim Fjordholme.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund samt Flemming Iversen, Holstebro, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen. Eva Pinnerup, Viborg, der tillige er udtaget fra listen over kommunale medlemmer af kommissionen, havde meldt forfald til forretningen.

 

Thisted Kommune mødte ikke med en repræsentant.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Frederik Jacobi Grøn.

 

For anlægsmyndigheden, Energinet.dk, mødte chefforhandler Ole Buhl og konsulent Casper Køie Bendtsen.

 

Der henvises til brev af 13. juni 2017 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorved der blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Energinet.dk gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Baggrund for projektet

Kabelprojekt Frøstrup - Klim Fjordholme er et delprojekt under kabellægningsprojekt Han Herred (Thy - Mors - Salling). Projektet i Han Herred er en del af den oprindelige danske kabelhandlingsplan, der foreskriver, at eksisterende luftledninger på 132 og 150 Kilovolt (kV) kabellægges i jorden inden 2030. Kabelhandlingsplanen er efterfølgende blevet justeret, men dette projekt er omfattet af tidligere godkendelser, jf. nedenfor.

 

Projektet Han Herred omfatter etablering af ca. 33 km 150 kV kabel mellem Bedsted - Nors, ca. 40 km kabel mellem Idomlund - Bilstrup samt ca. 22 km mellem Frøstrup - Klim Fjordholme med tilhørende til- og ombygning af stationerne.

 

Myndighedsgodkendelser

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har ved skrivelse dateret 6. november 2015 godkendt projektet i henhold til § 4 i lov om Energinet.dk.

 

Projektet har været anmeldt efter planlovens regler om VVM-pligt, og Naturstyrelsen har den 17. februar 2016 meddelt, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Sikkerhedsstyrelsen har i brev dateret 2. juni 2017 meddelt tilladelse til ekspropria-tion i medfør af § 27 i elsikkerhedsloven.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 13. juni 2017 givet Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland bemyndigelse til at iværksætte en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

Kortbilag

 

 Kort nr.

 Emne

 Strækning/lb. nr.

 Mål

 

 Oversigtskort

 Frøstrup - Klim Fjordholme

 1:25.000

 100-1

 Besigtigelsesplan

 Lb. nr. 329

 1:10.000

 100-2

 Besigtigelsesplan

 Lb. nr. 334

 1:10.000

 200-1

 Ekspropriationsplan

 Lb. nr. 329

 1:2.000

 200-2

 Ekspropriationsplan

 Lb. nr. 334

 1:2.000

 

 

Projektbeskrivelse

Om det overordnede kabellægningsprojekt Han Herred (Thy - Mors - Salling) projekt, se ovenfor under ”Baggrund for projektet”.

 

Kabelstrækningen fra Frøstrup til Klim Fjordholme skal forbinde stationen i Frøstrup med den nye station i Klim Fjordholme. De af ekspropriation berørte ejendomme løbenumrene 329 og 334 er beliggende på vejen mod dæmningen over Vejlerne.

 

For alle øvrige ejendomme på den pågældende strækning er der indgået frivillige aftaler inkl. erstatning med lodsejerne om ret til anbringelse af kabelsystemet og tinglysning af servitut om kabelanlægget.

 

Baggrunden for Energinet.dk’s valg af linjeføring er primært baseret på optimering af anlægstekniske som samfundsøkonomiske forhold med behørig respekt for kommuners og museers input samt landskabelige- og ejendomsspecifikke forhold.

 

Anlægsarbejdet generelt

I forbindelse med nedgravning af kablerne vil der som udgangspunkt være behov for et arbejdsbælte omkring kabeltracéet på ca. 18 meter, herunder nødvendige større arbejdsarealer ved underboringer under veje, jernbaner, naturområder m.v. Efter etableringen af kabelsystemet vil der være et servitutareal med en standardbredde på i alt 7 meter omkring kabelsystemerne, herunder større bredde ved længere underboringer.

Figur 1: Kabelanlægget på strækningen 150 kV Frøstrup - Klim Fjordholme set i stigende stationering med et arbejdsbælte på ca. 15 - 18 meter og et deklarationsareal med en bredde af 7 meter omkring kabelanlægget.

 

 

Når arbejdet i marken går i gang, vil det blive opdelt i etaper, der svarer til én kabellængde ad gangen, ca. 1.000 - 1.500 meter. Først udlægges jernkøreplader, og herefter rømmes muldjorden samt det areal, hvorpå råjorden efterfølgende vil blive opbevaret.

 

Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejdsbæltet og danner således grænsen for arbejdsarealet. Herefter graves råjorden op, så kabelgraven får den ønskede profil. Råjorden lægges på samme side af kabelgraven som muldjorden, men sådan at muldjord og råjord separeres, så det kan blive lagt tilbage med råjord først og dernæst mulden.

 

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved nedgravning, kan kablerne blive etableret ved en såkaldt styret underboring. Ved styret underboring opnås bl.a., at sårbar natur, veje og beskyttede diger ikke påvirkes af gravearbejdet.

 

Underboringen sker med et særligt boreudstyr, som kræver etablering af et arbejdsareal på ca. 25 m2 i den ene ende af underboringen samt en plads til samling af rør i den anden ende af underboringen. Størrelsen på pladsen, hvor rørene skal samles, afhænger af underboringens længde, ligesom også arbejdsarealet vil være større ved lange underboringer.

 

Generelle bestemmelser

 

Servitut

På de berørte ejendomme på strækningen Frøstrup - Klim Fjordholme pålægges en deklaration om 150 kV jordkabelanlæg, jf. anmærkning A.

 

Deklarationen om 150 kV jordkabelanlæg pålægger et deklarationsareal på 3,5 meter på hver side af kabelanlæggenes centerlinje, i alt med en bredde på 7 meter omkring hvert enkelt kabelanlæg, jf. anmærkning A.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres til et midlertidigt arbejdsareal langs det nye kabeltracé, jf. anmærkning B.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En lodsejer ønskede oplyst, hvor dybt kabelanlægget nedgraves i jorden. Energinet.dk oplyste hertil, at kabelanlægget nedgraves i en dybde på 1,20 - 1,30 meter. Samme lodsejer ønskede oplyst, hvorfor Energinet.dk ikke havde lagt op til at anlægge kabeltracéet på det sted, hvor de nuværende luftledninger er placeret. Energinet.dk oplyste hertil, at det forventeligt vil rumme større tekniske udfordringer, og at det ikke med sikkerhed er muligt at lave en så lang underboring, hvilket samtidig vil være en meget dyr løsning. Derudover oplyste Energinet.dk, at der er tale om et fredet område, som ikke ligger inden for den korridor, som kabeltracéet skal holde sig indenfor, jf. det for kommissionen fremlagte projekt.

 

Samme lodsejer anførte endvidere, at han ikke ønsker, at kabelanlægget nedgraves på dennes jord, idet lodsejeren er betænkelig ved spændingsfeltet og heraf afledt magnetisme og de helbredsmæssige risici, der måtte være forbundet hermed. Energinet.dk henviste i den forbindelse til det såkaldte forsigtighedsprincip, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen, og som nærværende projekt respekterer. Lodsejeren udtrykte herudover en bekymring vedrørende dræn og meromkostninger i forbindelse med senere drænudbedringer/dræningsprojekter. Hertil oplyste Energinet.dk, at lodsejeren ikke pålægges meromkostninger som følge af projektet, og at eventuelle ødelagte dræn m.v. retableres. Såfremt lodsejer senere vil anlægge nye dræn, skal denne forud herfor kontakte Energinet.dk, hvorefter Energinet.dk vil godtgøre eventuelle konstaterede meromkostninger ved drænarbejderne, der kan henføres til Energinet.dk’s ledningsanlæg. Endelig fremførte lodsejer, at det er hans opfattelse, at der med ledningsanlægget sker en værdiforringelse af dennes ejendom, idet han i denne sammenhæng henviste til forannævnte vedrørende dræningsarbejder samt til servitutpålægget.

 

Energinet.dk oplyste afslutningsvis, at der afregnes for brug af midlertidigt arbejdsareal efter anlæggets udførelse.

 

Kommissionen besluttede efter en drøftelse at godkende det fremlagte projekt. Kommissionen har i den forbindelse vurderet, at det af Energinet.dk oplyste vedrørende forsigtighedsprincippets iagttagelse samt placeringen af projektet i forhold til den udlagte korridor kan lægges til grund. Kommissionen vurderer herefter, at den valgte linjeføring er hensigtsmæssig set ud fra såvel et samfundsøkonomisk som et miljømæssigt synspunkt og har herudover ingen bemærkninger til den tekniske del af løsningen.

 

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

Thisted Kommune

 

Lb. nr. 329

Der etableres et 150 kV kabelsystem på matr. nr. 47 Frøstrup By, Tømmerby ved en såkaldt styret underboring.

 

I forbindelse med underboringen af løbenummer 329 etableres arbejdsareal til boreudstyret på nabomatriklerne. Baggrunden for, at der ønskes et arbejdsareal på løbenummer 329, er kun i tilfælde af uforudsete hændelser, f.eks. at borehovedet sætter sig fast o.lign., hvor det kan være nødvendigt at skulle grave ned til maskineriet. Endvidere er der behov for at kunne stedfæste borehovedet henover løbenummer 329, hvilket foretages med håndholdt GPS-udstyr. Alle anvendte arbejdsarealer retableres.

 

Ejendommen pålægges deklaration vedrørende 150 kV ledningsanlæg med tilbehør.

 

Lb. nr. 334

Der nedgraves 150 kV kabelsystem på matr. nr. 6b Lund By, Lild. Alle anvendte arbejdsarealer retableres.

 

Ejendommen pålægges deklaration vedrørende 150 kV ledningsanlæg med tilbehør.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 2 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 329 og 334 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 14. august 2017, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                                                                Niels Juel

Flemming Iversen

/Frederik Jacobi Grøn

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Frederik Jacobi Grøn