Udbud af ledende landinspektørydelser anno 2017

Her er det samlede udbudsmateriale for udbud af ledende landinspektørydelser anno 2017.

 

Udbudsmaterialet kan tilgås på følgende hjemmeside: https://www.dropbox.com/sh/9bgkcplx9xtt4py/AAB-JEWU5GH7tXOMK72vFZiYa?dl=0 

 

OBS! Grundet fejl i postnummeret i udbudsbekendtgørelsen, er der udarbejdet en berigtigelsesbekendtgørelse. Det korrekte postnummer er således 8270 og ikke 8279, som angivet i udbudsbekendtgørelsen.

 

Fristen for at afgive tilbud er mandag den 11. september 2017, kl. 12.00.

 

Spørgsmål kan stilles pr. mail til:

post@kommissarius.dk indtil den 28. august 2017, kl. 12.00.

 

Der vil løbende blive offentliggjort spørgsmål og svar her på siden.

 

Spørgsmål og svar:

 

Kommissariaterne kan oplyse, at tidspunktet for offentliggørelse af tildeling af rammeaftaler om landinspektørydelser nu er ændret til ultimo november 2017.

 

På forespørgsel herom kan kommissariaterne oplyse, at der forventes at foreligge en afgørelse vedrørende tildeling af rammeaftalerne om landinspektørydelser omkring primo november 2017.

 

Spørgsmål:

 

ESPD

 

·         Ad Økonomisk og finansiel kapacitet. Ordregiver bedes bekræfte, at der ikke stilles nogen krav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet.

 

Svar:

 

Det bekræftes, at der ikke stilles krav til virksomhedens økonomiske og finansielle kapacitet.

 

Spørgsmål:

 

·         Ad Teknisk og faglig formåen.

-      Ordregiver bedes bekræfte, at mindstekravet opfyldes udelukkende ved at anføre navne på tre landinspektører, dvs. at landinspektørernes uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer ikke skal beskrives under pkt. C Teknisk og faglig formåen

 

Svar:

 

Ved udfyldelsen af ESPD-dokumentet, skal tilbudsgiver angive oplysninger, der dokumenterer at mindstekravet om minimum tre landinspektører er opfyldt. Det er korrekt, at dette gøres ved at angive navnene på de pågældende landinspektører. Landinspektørernes uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer skal således ikke beskrives i ESPD-dokumentet under punkt C Teknisk og faglig formåen.

Det bemærkes, at tilbudsgiver som en del af tilbuddet skal vedlægge et CV for hver af de anførte medarbejdere, der angiver den pågældendes rolle i teamet samt de kvalifikationer og erfaringer, der konkret er relevante i forhold til ydelserne under Rammeaftalen inden for den pågældende kategori, herunder medarbejdernes eventuelle kvalifikationer/erfaringer vedrørende landinspektørydelser, herunder ved ekspropriationsforretninger, samt beskrive hvordan erfaringer og kompetencer inddrages og nyttiggøres i forbindelse med den konkrete opgaveløsning. Dette gøres ved at udfylde ”Bilag 3 – Nøglemedarbejdere”.

 

Spørgsmål:

 

-      Ordregiver bedes bekræfte, at der ikke skal leveres oplysninger om sammenlignelige leverancer af de udbudte ydelser (referencer)

 

Svar:

 

Det bekræftes, at der ikke skal leveres oplysninger om sammenlignelige leverancer af de udbudte ydelser. Det er alene et krav, at der vedlægges et CV for hver af de anførte medarbejdere, der angiver den pågældendes rolle i teamet samt de kvalifikationer og erfaringer, der konkret er relevante i forhold til ydelserne under Rammeaftalen inden for den pågældende kategori, herunder medarbejdernes eventuelle kvalifikationer/erfaringer vedrørende landinspektørydelser, herunder ved ekspropriationsforretninger, samt beskrive hvordan erfaringer og kompetencer inddrages og nyttiggøres i forbindelse med den konkrete opgaveløsning. Dette gøres ved at udfylde ”Bilag 3 – Nøglemedarbejdere”.

 

Spørgsmål:

 

·         Ad Del V. Ordregiver bedes bekræfte, at der skal stå JA under Del V Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere, og at der skal henvises til beskikkelse som landinspektør jf. lov om landinspektørvirksomhed.

 

Svar:

 

Ordregiver har ikke fastsat nogen kriterier eller regler, der skal anvendes med henblik på at begrænse antallet af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, idet der er tale om et offentligt udbud.

Tilbudsgiver skal derfor ikke besvare del V i ESPD-dokumentet. Det er uden betydning, om tilbudsgiver måtte krydse ja eller nej.

 

Spørgsmål:

 

Tilbud

 

·         Ordregiver bedes oplyse, om der må vedlægges et følgebrev

 

Svar:

 

Det fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 4, at tilbudsgiver bedes vedlægge sit tilbud et tilbudsbrev (Bilag C). Bilag C er tænkt som en skabelon til et følgebrev, som tilbudsgiver kan vælge at anvende.

 

Spørgsmål:

 

·         Ordregiver bedes oplyse, om tilbudsbrev (Bilag C) godt må udbygges med supplerende oplysninger

 

Svar:

 

Det fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 4, at tilbudsbrevet bør indeholde følgende oplysninger:

  • Hvilken virksomhed eller sammenslutning, der afgiver tilbuddet.
  • Hvilken delkontrakt eller delkontrakter, der afgives tilbud på,
  • E-mailadresse og telefonnummer, som ordregiver kan rette henvendelse til i forbindelse med udbuddet.

 

Tilbudsgiver må gerne tilføje supplerende oplysninger til tilbudsbrevet, hvis tilbudsgiver vurderer, at tilbudsbrevet bør indeholde supplerende oplysninger.

 

Spørgsmål:

 

·         Ordregiver bedes oplyse, om input til Bilag 2 Metodebeskrivelse kan leveres i tilbudsgivers egen dokumentskabelon

 

Svar:

 

Input til Bilag 2 Metodebeskrivelse må gerne leveres i tilbudsgivers egen dokumentskabelon.

 

Spørgsmål:

 

·         Ordregiver bedes oplyse, om der må vedlægges supplerende oplysninger i form af appendikser

 

Svar:

 

Tilbudsgiver må gerne vedlægge supplerende oplysninger i form af appendikser. Det bemærkes dog, at tilbudsgiver ved tilbudsevalueringen alene kan lægge vægt på oplysninger, som der er anmodet om i udbudsmaterialet.

 

Spørgsmål:

 

Rammekontrakten

Er det korrekt forstået, at opfyldelse af pkt. 4.6 om inhabilitet betyder, at Den Ledende Landinspektør og de 2 supplerende landinspektører ikke må udføre arbejder (bistå eller yde anden hjælp) for private lodsejere, ledningsejere, kommuner og offentlige anlægsmyndigheder i hele Danmark – altså alene må de arbejde under den vundne rammekontrakt.

Såfremt dette er tilfældet bør nærværende kontrakt garantere, at der minimum er fuldtidsarbejde for de 3 personer, da deres ekspropriationsfaglige kvalifikationer/indtjening vil gå tabt i den overskydende arbejdstid.

 

Svar:

 

Nej, det er ikke korrekt, at punkt 4.6 om inhabilitet betyder, at den ledende landinspektør, og de personer som med tiden kan tænkes at møde for den ledende landinspektør, ikke må udføre arbejder (bistå eller yde anden hjælp) for private lodsejere, ledningsejere, kommuner og offentlige anlægsmyndigheder i hele Danmark.

Punkt 4.6 betyder, at den ledende landinspektør, og de personer som med tiden kan tænkes at møde for den ledende landinspektør, ikke må udføre arbejder (bistå eller yde anden hjælp) for lodsejere og anlægsmyndigheder på anlæg og projekter omfattet af en af Kommissarius’ tre rammeaftaler. Afsnit 4.6 vedrører kun, hvordan den ledende landinspektør, og de personer som med tiden kan tænkes at møde for den ledende landinspektør, kan agere i sager, hvor ekspropriationskommissionen er involveret.

Der gælder ingen begrænsninger for den ledende landinspektør, og de personer som med tiden kan tænkes at møde for den ledende landinspektør, i sager, hvor ekspropriationskommissionen ikke er involveret. Den ledende landinspektør, og de personer som med tiden kan tænkes at møde for den ledende landinspektør, må således gerne udføre arbejder (bistå eller yde anden hjælp) for private lodsejere, ledningsejere, kommuner osv. i sager som ikke er omfattet af en af Kommissarius’ tre rammeaftaler. Der gælder ingen begrænsninger for virksomhedens øvrige medarbejdere.