Viking Link, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 13. maj 2020

 

 

 

 

 

 

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

VIKING LINK

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 13. maj 2020)

1. hæfte

 

 

Onsdag den 13. maj 2020 kl. 9.30 samledes kommissionen på Avnhøjvej 2, Vejen for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af etablering af jordkabelprojektet Viking Link.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Eva Pinnerup, Viborg og Carl Otto Mastrup, Vamdrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Vejen Kommune mødte Anne Mette Helstrup.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Frederik Jacobi Grøn.

 

For anlægsmyndigheden, Energinet, mødte chefkonsulent Ole Daugaard Buhl og konsulent Casper Køie Bendtsen.

 

Forpagtere hos en af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Transport- og Boligministeriet har ved brev af 6. november 2019 bemyndiget Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland til at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

Energinet gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Baggrund for projektet

Energinet skal fra 2019 foretage kabellægning af en ny jævnstrømsforbindelse mellem Danmark og Storbritannien.

 

Forbindelsen får en kapacitet på 1.400 MW, hvilket svarer til elforbruget for 1,4 millioner husstande. Kabelstrækningen på land forventes at blive ca. 75 km og skal gå fra ilandføringspunkt ved Blåbjerg på vestkysten til ny omformerstation, som skal opføres ved Revsing. Omformerstation omfatter et teknisk anlæg på op til ca. 250 x 250 meter og vil omfatte et areal på op mod ca. 20 ha.

 

Formålet med projektet er at bidrage til udviklingen af EU’s indre energimarked og give flere fordele for både England og Danmark:

 

  • En optimal udnyttelse af kraftværker, vindmøller og andre energiressourcer i det nordlige Europa. Det vil gavne elforbrugerne i form af en lavere elregning.
  • En højere værdi af elproduktionen i regionen, da elproducenterne kan sælge strøm på et større marked. Viking Link vil betyde, at især vindkraften, der produceres ”som vinden blæser”, bliver mere værd.
  • Forbedret forsyningssikkerhed ved at landene kan importere strøm fra hinanden.

 

Figur over den samlede forbindelse mellem Storbritannien og Danmark.

 

Viking Link står på EU’s liste over projekter af fælleseuropæisk interesse (Projects of Common Interest/PCI).

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har den 30. oktober 2017 meddelt tilladelse til projektet, jf. § 4 i lov om Energinet.

 

VVM-ansøgningen er indsendt til de relevante myndigheder, og projektet er VVM-pligtigt. Miljøstyrelsen har udstedt en VVM-tilladelse i februar 2018 (offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside den 5. februar 2018).

 

Efter udstedelsen af VVM-tilladelsen har Energinet påbegyndt arbejdet med indgåelse af frivillige aftaler, som er varetaget i perioden fra 4. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019 med undtagelse af én lodsejer, der ejer 3 ejendomme.

 

Kortbilag

Kort nr. Emne Strækning/lb.nr. Mål
Oversigtskort HKDC006 Houstrup Strand – Revsing 1:100.000
Oversigtskort HKDC006 Houstrup Strand – Revsing 1:25.000
100-1 Besigtigelsesplan Lb. nr. 173 1:10.000
100-2 Besigtigelsesplan Lb. nr. 178 1:10.000
100-3 Besigtigelsesplan Lb. nr. 179 1:10.000
200-1 Ekspropriationsplan Lb. nr. 173 1:2.000
200-2 Ekspropriationsplan Lb. nr. 178 1:2.000
200-3 Ekspropriationsplan Lb. nr. 179 1:2.000

Projektbeskrivelse

Kablet ilandføres på Houstrup Strand ved Blåbjerg Plantage og fortsætter til den nye station ved Revsing, hvor strømmen tilkobles det overordnede transmissionsnet. De af ekspropriation berørte ejendomme lb. nr. 173, 177 og 178 er beliggende ved Avnhøjvej og Asbovej – ca. 4,5 km fra station Revsing.

For alle øvrige ejendomme på strækningen er der indgået frivillige aftaler om ret til anbringelse af jordkabelsystemet samt tinglysning af servitut om anlægget. Alle lodsejerne har fået servituterstatning i henhold til de fastlagte principper i Landsaftalen mellem landbrugets organisationer, Dansk Energi og Energinet.

 

Energinets valg af endelig linjeføring er primært baseret på VVM-godkendelsen, optimering af anlægstekniske som samfundsøkonomiske forhold med behørig respekt for landskabelige- og ejendomsspecifikke forhold så som f.eks. udvidelsesplaner.

 

Anlægsarbejdet generelt

I forbindelse med nedgravning af kablerne vil der som udgangspunkt være behov for et arbejdsbælte omkring kabeltracéet på ca. 18 meter – herunder nødvendige større arbejdsarealer ved underboringer under veje, jernbaner, naturområder m.v. Efter etableringen af kabelsystemet vil der være et servitutareal med en standardbredde på i alt 7 meter omkring kabelsystemerne, herunder større bredde ved længere underboringer.

 

Figur 1: Kabelanlægget på strækningen med et arbejdsbælte på ca. 15 – 18 meter og et servitutareal med en bredde af 7 meter omkring kabelanlægget. På ovenstående skitse er vist 3 ledere, men Viking Link består kun af 2 ledere, da det er en jævnstrømsforbindelse. For yderligere detailtegninger – se bilag 5.

 

Når arbejdet i marken går i gang, vil det blive opdelt i etaper, der svarer til én kabellængde ad gangen – ca. 1000 – 1500 meter. Først udlægges jernkøreplader, og herefter rømmes muldjorden samt det areal, hvorpå råjorden efterfølgende vil blive opbevaret.

 

Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejdsbæltet, og danner således grænsen for arbejdsarealet. Herefter graves råjorden op, så kabelgraven får den ønskede profil. Råjorden lægges på samme side af kabelgraven som muldjorden, men sådan at muldjord og råjord separeres, så det kan blive lagt tilbage med råjord først og dernæst mulden.

 

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved nedgravning, kan kablerne blive etableret ved en såkaldt styret underboring. Ved styret underboring opnås bl.a., at sårbar natur, veje og beskyttede diger ikke påvirkes af gravearbejdet.

 

Underboringen sker med et særligt boreudstyr, som kræver etablering af et arbejdsareal på minimum 25 m2 i den ene ende af underboringen, samt en plads til samling af rør i den anden ende af underboringen. Størrelsen på pladsen, hvor rørene skal samles, afhænger af underboringens længde, ligesom også arbejdsarealet vil være større ved lange underboringer.

 

Alle arealer retableres i overensstemmelse med Landsaftalen samt individuelle aftaler med lodsejerne, som har indgået frivillige aftaler med Energinet. Energinet har erhvervet samtlige relevante myndighedstilladelser.

 

Generelle bestemmelser

Servitut

På de berørte ejendomme på strækningen Houstrup Strand – Revsing pålægges en servitut om 150 kV kabelanlæg, jf. anmærkning A.

 

Servitutten pålægger et servitutareal på 7 meter på hver side af kabelanlæggenes centerlinje og evt. et større areal ved længere underboringer, jf. anmærkning A.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres til et midlertidigt arbejdsareal samt køre- og adgangsveje, oplags- og depotpladser samt areal til underboringer langs det nye kabeltracé, jf. anmærkning B.

 

Særlige bestemmelser

Der etableres et 150 kV kabelsystem på ejendommene matr. nr. 5g og 7an Gammelby By, Læborg, matr. nr. 7r Drostrup By, Læborg samt på matr. nr. 9k og 7p Drostrup By, Læborg.

 

I forbindelse med underboringer etableres passende midlertidigt arbejdsareal til boreudstyret. Der ønskes et arbejdsareal ovenover selve underboringen i de meget sjældne tilfælde, at der sker uforudsete hændelser. F.eks. at borehovedet sætter sig fast og lignende, hvor det kan være nødvendigt at skulle grave ned til maskineriet. Endvidere er der behov for at kunne stedfæste borehovedet, hvilket foretages med håndholdt GPS-udstyr. Alle anvendte arbejdsarealer reetableres.

 

Ejendommene pålægges servitut vedrørende 150 kV kabelsystemet, jf. anmærkning A.

 

Besigtigelse

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken i nødvendigt omfang, hvor de fremmødte havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Forpagterne af ejendommene påpegede en række steder på ejendommene, hvor der kan opstå udfordringer i forbindelse med anlægsarbejdet. Samtidig udtrykte forpagterne bekymring over de mulige ulemper, som nærværende projekt kan medføre for forpagterne. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der inden anlægsarbejdets påbegyndelse afholdes et opstartsmøde med ejeren og forpagterne med henblik på, at der bl.a. kan udpeges særlige områder, hvor entreprenøren skal være ekstra opmærksom. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste derudover, at forpagterne ikke påføres ekstraomkostninger i forbindelse med projektet.

 

Kommissionen drøftede herefter projektet og besluttede at godkende det.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplaner.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne.

 

Rentefoden er 0,00 % p.a.

 

Ekspropriationsdatoen er den 13. maj 2020 og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (eventuel bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Juel                              Ole Riber Kjær

Eva Pinnerup               Carl Otto Mastrup

/Frederik Jacobi Grøn

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Frederik Jacobi Grøn