150 kV Jordkabel Aalborg Øst – Vester Hassing, Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 26. januar 2012.

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

150 kV JORDKABEL AALBORG ØST – VESTER HASSING

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 26. januar 2012)

1. hæfte

 

 

Torsdag den 26. januar 2012 kl. 10.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Halsvej 139, Vodskov, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af kabellægning af 1-system 150 kV jordkabel fra eksisterende 150/60 kV station Aalborg Øst til eksisterende 400/220/150 kV Vester Hassing.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen Holger Hedegaard, Vinderup og Leif Hansen, Vrå samt Børge Egebak Jensen, Sæby og Bent Braüner, Silkeborg, der af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer.

 

Som repræsentant for Aalborg Kommune mødte Mette Christoffersen.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, NV Net A/S mødte fra N1 projektchef Bent Kragh, projektleder Chris Nyborg og assistent Inger Marie Malmberg samt konsulent Karina Buus fra Cowi.

 

Den af anlægget berørte lodsejer mødte sammen med advokat Susanne Møller fra Interlex Advokater.

 

Kommissarius fremlagde brev af 30. november 2011 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Projektchef Bent Kragh og projektleder Chris Nyborg gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

NV Net A/S har som led i den landsdækkende kabelhandlingsplan projekteret et nyt ca. 5,2 km langt 1-system 150 kV jordkabel fra den eksisterende 150/60 kV station Aalborg Øst syd for Limfjorden til den ligeledes eksisterende 400/220/150 kV station Vester Hassing beliggende nord for Limfjorden.

 

Krydsning af Limfjorden vil blive foretaget ved styrbar underboring. Beskrivelse af udførelsen af styret underboring af Limfjorden er beskrevet i ansøgning til Energistyrelsen. Ansøgning er på NV Net A/S’ vegne udarbejdet af COWI A/S.

 

Efter kabelanlæggets idriftsættelse bliver 2-systems 150 kV luftledningsanlægget fra 400/220/150 kV station Vester Hassing til 150 kV station Nordjyllandsværket demonteret. Luftledningsdeklarationerne på strækningen vil herefter blive aflyst.

 

Energistyrelsen har 29. juni 2010 meddelt tilladelse efter lov om elforsyning § 21 til, at Nl A/S på vegne af NV Net A/S etablerer et 150 kV kabel mellem Aalborg Øst og Vester Hassing samt efterfølgende demonterer 150 kV luftledningen Vendsysselværket – Vester Hassing. Energistyrelsen har vurderet, at der er behov for forbindelsen, samt at det er billigere at ændre nettets struktur i området end at kabellægge luftledningsnettet 1:1. Den ændrede struktur vil desuden øge forsyningssikkerheden i området.

 

Herudover har N1 A/S indhentet tilladelse fra Energistyrelsen i medfør af lov om elforsyning § 22 A og godkendelser fra Aalborg Kommune og fra Nordjyllands Historiske Museum.

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede 19. oktober 2011 Naturstyrelsen, Aalborg naturs dispensation af 21. marts 2011 til at nedgrave et 150 kV kabelanlæg.

 

Kabelprojektet berører i alt 11 ejendomme. 10 lodsejere, hvis ejendomme vil blive berørt af kabelanlægget, har ved deklarationstiltrædelse godkendt fremføring af kabelanlægget.

 

Kabeltracéet er valgt dels på grund af, at dette tracé giver korteste strækning ved krydsning af Limfjorden, dels som følge af oplysninger om at arealerne på sydsiden af fjorden øst for Aalborg Portland er påtænkt udbygget med nye havneanlæg, samt at krydsningen af Limfjorden er længere.

 

Ved anlæggets udførelse lægges køreplader ud på hele arbejdsarealet, og der opstilles container til benzonit.

 

Anlæggets udførelse forventes at forløbe fra medio marts til august 2012.

 

Lodsejeren og dennes repræsentant havde herefter lejlighed til at udtale sig:

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Lodsejeren lagde stor vægt på, at der lægges køreplader ud, og at dette sker i den nødvendige bredde, således der ikke opstår skader på marken i forbindelse med arbejdets udførelse.

 

Kommissionen drøftede det fremlagte projekt og besluttede herefter at godkende projektet. Kommissionen tiltrådte, at ejendommene pålægges sålydende servitut:

 

A.  NV Net A/S meddeles tilladelse til at lade anbringe 150 kV jordkabler (1 system) med tilbehør samt til at efterse og vedligeholde disse.

 

For tilladelsen gælder i øvrigt

–  at arealet over kablerne uden forudgående anmeldelse til selskabet må udnyttes til dyrkning af afgrøder, herunder behandling med normale markredskaber,

–  at den ved kabelanlæggets anbringelse og eventuelle senere vedligeholdelse forvoldte skade på ejendommen snarest istandsættes af selskabet eller ved dettes foranstaltning. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige personer,

–  at arealet over kablerne efter etablering og efter eventuel senere reparationsarbejde afleveres planeret til normal terrænhøjde, medmindre andet er aftalt,

–  at den i anledning af kabelanlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse eventuelle nødvendige fjernelse af træer og buske m.m. foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning,

–  at der for eventuel fjernelse af træer ydes ejeren en eengangserstatning, som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes af uvildig skovtaksator for selskabets regning,

–  at lodsejeren skal rette sig efter de begrænsninger i brugen af arealet over kablerne, som lovgivningen til enhver tid foreskriver. Oplysninger herom kan indhentes hos selskabet,

–  at arbejder inden for en afstand af 3,50 m fra kablerne til begge sider, f.eks. dræning, plantning at træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, skal anmeldes til selskabet senest 8 dage før påbegyndelsen. Selskabet træffer herefter for egen regning de nødvendige foranstaltninger til sikring/frilægning af kablerne,

–  at der ikke etableres vejanlæg over kablerne uden forudgående indhentet tilladelse fra selskabet,

–  at der må foretages plantning af træer, men i øvrigt ikke iværksættes noget, der kan være til hinder for adgangen til kabelanlægget eller til gene for eftersyn, reparation eller vedligeholdelse, og

–  at der eksproprieres ret til et midlertidigt arbejdsareal på 20 m’s bredde i kabeltracéets længde over ejendommen i anlægsperioden. Endvidere eksproprieres et midlertidigt arbejdsareal til brug for arbejder ved etablering af fjordkrydsningskabel.

 

B.  NV Net A/S eller den til hvem selskabet måtte overdrage sine rettigheder er påtaleberettiget.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1 og 2 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,75 %.

 

Ekspropriationen har virkning fra 1. februar 2012, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Der er ligeledes ved ekspropriationen sikret anlægsmyndigheden fornødent arbejdsareal.

 

Erstatningen for gener i forbindelse med nedgravning af kablet og midlertidig brug af arbejdsareal, herunder for afgrødetab, tab af beplantning og strukturskader, fastsættes efter anlæggets udførelse. Der vil ske opmåling af det faktisk anvendte arbejdsareal.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte ejendomme passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                                 Leif Hansen

Børge Egebak                   Bent Braüner

 

/Helle Johansen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Helle Johansen