150 kV jordkabelforbindelse Bjørnholt – Herning, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 13. august 2014

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

150 KV JORDKABELFORBINDELSE

BJØRNHOLT – HERNING

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 13. august 2014)

1. hæfte

 

 

Onsdag den 13. august 2014 kl. 9.15 samledes kommissionen ved ejendommen Industriparken 16, Lind, Herning for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af 150 kV jordkabelforbindelse mellem station Bjørnholt og station Herning.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Bent Braüner, Bryrup og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Herning Kommune mødte Carsten Thomsen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Energinet.dk, mødte sektionschef Marian Kaagh og landinspektør Ole Buhl.

 

Den berørte lodsejer var mødt og repræsenteret ved virksomhedens direktion.

 

Der henvises til brev af 6. juni 2014 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Energinet.dk gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Den 4. november 2008 blev der indgået en politisk aftale om hvilke principper, der skal gælde for den fremtidige udbygning af det overordnede elnet i Danmark. Aftalen blev indgået mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Det radikale Venstre og Liberal Alliance. Aftalen indebærer blandt andet, at nye 132- og 150 kV forbindelser lægges som kabler i jorden, og det eksisterende 132- og 150 kV luftledningsnet kabellægges i henhold til en sammenhængende kabelhandlingsplan.

 

Energinet.dk og de regionale transmissionsselskaber udgav i marts 2009 “Kabelhandlingsplan for 132- og 150 kV nettet”, der viser, hvorledes en kabellægning af 132- og 150 kV nettet kan gennemføres. Energiordførerne fra alle partier i Folketinget, bortset fra Enhedslisten, tiltrådte denne plan i foråret 2009. Kabelhandlingsplanen er senest revideret i maj 2013.

 

Som en del af kabelhandlingsplanen er der fundet behov for etablering af et nyt 150 kV kabelanlæg mellem station Bjørnholt og station Herning.

 

Energinet.dk har den 20. august 2012 overtaget det regionale el-transmissionsnet på 132 kV på Sjælland og 150 kV i Jylland og på Fyn. Dermed ejer Energinet.dk hele det danske el-transmissionsnet, såvel nettet på det højeste spændingsniveau (400 kilovolt) som nettet på det næsthøjeste spændingsniveau (132 og 150 kilovolt).

 

Transmissionsselskaberne N1 A/S og Vestjyske Net A/S har indtil den 20. august 2012 været bygherre på det nye kabelanlæg mellem Bjørnholt og Herning, men efter den 20. august 2012 har Energinet.dk overtaget projektet.

 

Indtil den 20. august 2012 har N1 forestået planlægningen og projekteringen mellem station Bjørnholt og den daværende transmissionsgrænse ved Storå sydøst for Ikast. Vestjyske Net A/S har forestået arbejdet på strækningen mellem Storå sydøst for Ikast og frem til station Herning.

 

Myndighedsgodkendelser

Energistyrelsen har ved brev af 28. oktober 2011 meddelt Vestjyske Net A/S tilladelse til at etablere en 150 kV-kabelforbindelse fra Bjørnholt til Herning – Vestlige del af strækningen. Tilladelsen er givet i medfør af § 21 i lov om elforsyning.

 

Energistyrelsen har ved brev af 31. oktober 2011 meddelt det daværende N1 A/S tilladelse til at etablere en 150 kV-kabelforbindelse fra Bjørnholt til Herning – Østlige del af strækningen. Tilladelsen er givet i medfør af § 21 i lov om elforsyning.

 

Energistyrelsen har ved brev af 9. december 2013 meddelt Energinet.dk tilladelse til at indtræde i de to ovenstående tilladelser fra de regionale transmissionsselskaber.

 

De bestemmelser, der er givet tilladelse til efter elforsyningslovens § 21, er identiske med de betingelser, der er i lov om Energinet.dk.

 

Naturstyrelsen har ved brev af 2. august 2013 truffet afgørelse om, at projektet med kabellægning mellem station Bjørnholt og station Herning ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

 

Sikkerhedsstyrelsen har ved brev af 20. maj 2014 meddelt Energinet.dk tilladelse til ekspropriation i medfør af § 18 i stærkstrømsloven. I henhold til § 18 skal reglerne i lov om fremgangsmåde ved ekspropriation vedrørende fast ejendom følges.

 

Transportministeriet har ligeledes modtaget tilladelsen fra Sikkerhedsstyrelsen den 20. maj 2014.

Tegningsliste – ASR

 

Tegn. nr. Emne Stationering Mål
100-1 Besigtigelsesplan 40100 – 44600 1:10.000
200-1 Ekspropriationsplan 42000 – 43000 1:2.000

 

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter etablering af ét 150 kV vekselstrøm­s-kabelsystem mellem station Bjørnholt og station Herning. Kabelsystemet består af tre 150 kV kabler samt tre lyslederkabler. Kabelanlægget er beliggende i Silkeborg Kommune, Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune.

 

Anlægsarbejdet generelt

Kabelsystemet vil blive placeret i én kabelgrav. I forbindelse med anlægsarbejdet vil der typisk være behov for et arbejdsbælte omkring kabeltracéet på op til ca. 15 meter, afhængig af forholdene. Ved matr. nr. 6bg Lind By, Rind og del af 6r Lind By, Rind, vil der dog være behov for et arbejdsareal med en bredde på 20 meter, jf. eks­propriationsplanen for matriklerne. Efter etablering af kabelsystemet vil der være et servitutareal med en bredde på 7 meter omkring kabelsystemet.

Figur 1: Kabelanlægget mellem station Bjørnholt og station Herning med et arbejdsbælte på ca. 15 meter og et servitutareal med en bredde af 7 meter.

 

Anlægsarbejdet opdeles i etaper, der svarer til én kabellængde. Først udlægges jernkøreplader og herefter rømmes muldjorden over kabeltracéet samt over det areal, hvorpå råjorden efterfølgende vil blive opbevaret.

 

Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejdsbæltet og danner grænse for arbejdsarealet. Herefter graves råjorden op, så kabelgraven får det ønskede profil. Råjorden lægges ved siden af muldjorden, dog således at muldjord og råjord ikke blandes sammen.

 

Kabellægning ved underboring

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved nedgravning, vil kablerne blive etableret ved en såkaldt styret underboring. Ved styret underboring opnås bl.a., at sårbar natur, veje og beskyttede diger ikke bliver påvirket af gravearbejde.

 

Underboring sker med særligt boregrej, som kræver etablering af en arbejdsplads på ca. 25 m2 i den ene ende af underboringen samt en plads til samling af rør i den anden ende af underboringen, som afhænger af boringens længde.

 

Underboring sker ved, at der bores et plastforingsrør for hvert kabel. Kablet trækkes derpå igennem foringsrøret, og foringsrøret fyldes efterfølgende med bentonit. Dette gøres af hensyn til kravet om varmeafledning fra kablerne.

 

Generelle bestemmelser

Servitut

På den berørte ejendom pålægges en servitut om 150 kV jordkabelanlæg, jf. anmærkning A.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres til et midlertidigt arbejdsareal langs de nye kabelsystemer. Arealet bruges til arbejdsareal, jorddepot, kørevej m.v. På strækningen mellem station Bjørnholt og station Herning er arbejdsarealet ca. 15 meter bredt, jf. figur 1.

 

Lodsejer havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Lodsejer fremførte indledningsvis, at han var dybt frustreret over hele forløbet og udviklingen af sagen, idet han længe før planerne om kabelprojektet havde tilkøbt jord fra Herning Kommune, som skulle anvendes som led i et større byggeprojekt. Lodsejer oplyste i den forbindelse, at han har brugt 4 år på at samle jord nok sammen til sit projekt, der pga. den økonomiske krise i erhvervslivet har ligget stille. Lodsejer fremhævede i den forbindelse, at han formentlig ejer den bedste erhvervsgrund i hele Midtjylland, idet den ligger med facade ud til messemotorvejen i Herning.

 

Energinet.dk anførte hertil, at arealets anvendelse er begrænset af lokalplan og servitut lyst på ejendommen, idet det herved er bestemt, at der ud mod motorvejen skal etableres et græsareal med en randbeplantning på minimum 10 meters bredde.

 

Lodsejer oplyste i den forbindelse, at han først fik kendskab til lokalplan og VVM-undersøgelsen, da den var vedtaget, hvilket derfor er kommet som noget af en overraskelse for ham. Han havde ved købet af arealet matr. nr. 6cd Lind By, Rind (tidligere matr. nr. 6r) fået en tilkendegivelse fra kommunen om, at hans mulighed for at få dispensation fra den byggelinje, som kommunen har langs motorvejen, så meget positiv ud. Lodsejer oplyste endvidere, at denne tilkendegivelse senere er blevet bekræftet af anlægsmyndigheden, ligesom lodsejer anførte, at det ikke er ualmindeligt for erhvervslivet at få dispensation til kommunens byggelinje.

 

Lodsejer stillede herefter forslag om at lægge kablet på den nordlige side af motorvejen og anførte til støtte herfor, at det næppe kan være økonomisk fordelagtigt at lade kablet krydse både et regnvandsbassin og motorvejen to gange. Lodsejer tilføjede i den sammenhæng, at han i øvrigt har fået mange forskellige forklaringer på kablets placering, hvilket har været noget utilfredsstillende.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at de har haft frie hænder til at lægge kablet inden for det markerede planlægningsbælte, som både gør det muligt at placere kablet nord og syd for motorvejen. Det er herefter en konkret afvejning af flere forskellige forhold, som har medført, at Energinet.dk har placeret kablet på den sydlige side af motorvejen. Dels ligger der en eksisterende gasledning på den nordlige side, hvilket ikke gør det umuligt, men omkostningskrævende at lægge elkablet der, dels har Herning Kommune en igangværende planlægning for området. Energinet.dk har i forhold til arealerne syd for motorvejen forholdt sig til de gældende forhold på tidspunktet for planlægningen af projektet og dermed den lokalplan og ikke mindst servitut, der var og stadig er gældende for arealet. Det har ikke indgået i denne vurdering, hvad en ejer eventuelt kan forvente af dispensationer til et fremtidigt projekt. Energinet.dk har derimod konstateret, at der ikke foreligger en dispensation til hverken servitut eller lokalplan.

Ekspropriationskommissionens afgørelse

Kommissionen drøftede herefter de fremførte bemærkninger indgående, herunder om det ville være muligt at minimere generne på lodsejers ejendom og forrykke knækket på kablet. Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, det ikke kan afvises som en mulighed, men at der i givet fald vil skulle indhentes dispensation fra Vejdirektoratet, såfremt krydsning af motorvejen ikke er vinkelret. Endvidere bemærkede Energinet.dk, at kablet fortsat vil skulle lægges uden for Vejdirektoratets byggelinje og inden for planlægningsbæltet.

 

I lyset af de fremførte bemærkninger besluttede kommissionen at gennemføre forretningen.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

Særlige bestemmelser

Km 42.67 – 42.72

Kabelsystemet etableres ved hjælp af en gravet kabelrende med en rørlægning af kabelforbindelsen på matr. nr. 6bg og matr. nr. 6cd Lind By, Rind.

 

Ejendommen er omfattet af Kommuneplanramme 61.E3 – Herning Kommune og Lokalplan nr. 61.E3.1 – Herning Kommune. Lokalplanen beskriver bl.a., at der skal etableres et 10 meter bredt beplantningsbælte langs lokalplanens nordvestlige grænse.

 

For at mindske kabelsystemets påvirkning på udnyttelsen af erhvervsejendommen har Energinet.dk besluttet at etablere kabelsystemet i et foringsrør i beplantningsbæltet.

 

Kommissionen tiltrådte endvidere, at der pålægges ejendommen følgende deklaration som anmærkning A til sikring af kabelanlægget:

 

Anmærkning A

Deklaration om 150 kV jordkabelanlæg.

 

Kabel: 150 kV Bjørnholt – Herning (herefter benævnt Jordkabelanlægget).

 

Følgende bestemmelser skal være gældende inden for et 7 meter bredt bælte omkring Jordkabelanlæggets ledningsmidte (herefter benævnt Arealet):

 

Ejer har følgende rettigheder og forpligtelser:

 

a)     Ejer må dyrke Arealet i den udstrækning, det er muligt, uden at der opstår risiko for beskadigelse af Jordkabelanlægget. Dog må ejer ikke dyrke og bearbejde Arealet i en dybde på mere end 60 cm.

 

b)     Ejer må ikke placere hegnspæle og lignende på Arealet i en dybde på mere end 60 cm. Ejer må dog gerne plante læhegn på tværs af Arealet, men læhegnet må ikke beplantes med træer med dybtgående rødder.

 

c)     Ejer må ikke bebygge eller beplante Arealet med træer med dybtgående rødder eller benytte Arealet på anden måde, der kan være til gene for Jordkabelanlægget. Energinet.dk udleverer på opfordring fra ejer en liste over de træer, der har dybtgående rødder.

 

d)    Ejer må ikke nedlægge ledninger, kabler eller lignende på Arealet uden forudgående aftale med Energinet.dk.

Ejer må ikke foretage grøftegravning på Arealet, hvad enten det gælder uddybning af eksisterende grøfter eller anlæg af nye, ligesom ejer ikke må foretage dræning, påfyldning eller afgravning af jord eller anlægge nye veje på Arealet uden særlig tilladelse fra Energinet.dk.

Ejer må ikke grave og bore m.v. med mekaniske redskaber på Arealet uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af Energinet.dk.

Ejer forpligter sig til at anmelde arbejde, ud over almindelig drift i Arealet, til Energinet.dk mindst 8 dage før, arbejdet påbegyndes.

 

Ud over ovennævnte begrænsninger, forpligter ejer sig til at respektere de begrænsninger i brugen af Arealet, som stærkstrømsloven og anden lov til enhver tid foreskriver.

 

Energinet.dk har følgende rettigheder og forpligtelser:

 

e)     Energinet.dk har ret til at drive Jordkabelanlægget og pligt til at vedligeholde og overvåge Jordkabelanlægget. Energinet.dk har endvidere pligt til for egen regning at påvise Jordkabelanlægget.

 

f)     Arealet over Jordkabelanlægget efter dettes etablering eller efter eventuel reparationsarbejde afleveres planeret til normal terrænhøjde, med mindre andet er aftalt.

 

g)     Ved eftersyn har Energinet.dk ret til at lade foretage udskiftninger og vedligeholdelse af Jordkabelanlægget. Hvis Energinet.dk forvolder skader og ulemper på ejendommen, modtager ejer erstatning fra Energinet.dk efter skadens størrelse i henhold til landsaftalen mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Energinet.dk.

 

h)     Hvis der findes træer og buske på Arealet, som vanskeliggør eller umuliggør adgang til Jordkabelanlægget, har Energinet.dk ret til for egen regning og uden yderligere erstatning til ejer at fjerne sådan beplantning og således friholde et passagebælte på indtil 4 meter omkring Jordkabelanlæggets ledningsmidte.

Hvor der underbores, kan Energinet.dk træffe særlige aftaler for den eksisterende beplantning.

Hvis der på noget tidspunkt efter Energinet.dk’s opfattelse opstår en risiko for, at træer og buske på Arealet kan beskadige Jordkabelanlægget, er Energinet.dk berettiget til for egen regning og uden yderligere erstatning til ejer at fjerne sådanne træer og buske. Dette gælder samtlige træer og buske på Arealet.

 

Energinet.dk har ret til at overdrage rettigheder og pligter, som følger af denne deklaration, til tredjemand. Enhver henvendelse vedrørende denne deklaration skal ske til den adresse, der til enhver tid er oplyst i LER (Ledningsejerregisteret).

 

Energinet.dk (CVR: 28980671) er påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af denne deklarations bestemmelser.

 

Energinet.dk har ret til at lade denne deklaration tinglyse som servitutstiftende på ejendommen. Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til tingbogen på tidspunktet for tinglysning af denne deklaration.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog den rekvirerede ekspropriation vedrørende den i fortegnelsen under løbenummer 42a opførte ejendom.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationen:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Ekspropriationen træder i kraft pr. dags dato, og erstatningsbeløbet forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Der er ligeledes ved ekspropriationen sikret anlægsmyndigheden fornødent arbejdsareal.

 

Erstatning for gener i forbindelse med nedgravning af ledning og midlertidig brug af arbejdsareal, herunder tab af beplantning, fastsættes efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug. Der vil ske opmåling af det faktisk anvendte arbejdsareal.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationens lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til det enkelte løbenummer passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Bent Braüner               Uffe Henneberg

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen