150 kV kabel Frøstrup-Nors, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 30. august 2011.

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

150 KV KABEL FRØSTRUP – NORS

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 30. august 2011)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 30. august 2011 kl. 8.30 samledes kommissionen ud for ejendommen Gl. Aalborgvej 9, Frøstrup, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af kabellægning af 1-system 150 kV jordkabel fra eksisterende 150/60 kV Station Frøstrup til eksisterende 150/60 kV Station Nors.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, samt Bent Braüner, Bryrup, og Niels Juel Nielsen, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer.

 

Som repræsentant for Thisted Kommune mødte Torben Juul-Olsen.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, N1 A/S, mødte projektchef Bent Cramer, ingeniør Bente Brahe, ingeniør Chris Nyborg og ingeniørassistent Inger Marie Malmberg.

 

Den af anlægget berørte lodsejer og dennes advokat var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 11. maj 2011 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndigheden gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Med henblik på idriftsættelse i december 2011 har NV Net A/S, v/N1 A/S projekteret et ca. 15 km langt 1-system 150 kV jordkabel fra den eksisterende 150/60 kV Station Frøstrup til den ligeledes eksisterende 150/60 kV Station Nors.

 

Kabelanlægget er motiveret af den af Folketinget vedtagne kabelhandlingsplan, hvori det er vedtaget, at eksisterende 150 kV luftledninger over en årrække skal kabellægges. NV Net A/S ejer den eksisterende 150 kV luftledning Frøstrup-Nors, der som led i kabelhandlingsplanen var planlagt kabellagt i 2013. Kabellægning er imidlertid som følge af den af Folketinget vedtagne lov om etablering af det nationale testcenter for vindmøller ved Østerild blevet fremrykket 2 år.

 

Kablerne nedlægges af hensyn til overføringskapaciteten i flad forlægning. Snit i kabelgrav er vist på tegning nr. FRT-NOR/ALMEN/KABGRAV-001.

 

Kabeltraceet er vist på kortudsnit, tegning nr. FRT-NOR/KORT/OVERSIGT-001. Det eksisterende 150 kV luftledningsanlæg Frøstrup-Nors kabellægges i sin helhed. Kabeltraceet følger i store træk luftledningstraceet på strækningen fra 150/60 kV Station Frøstrup til Kløv Kær, hvorfra kabeltraceet forløber i de lavtliggende områder ved Nørrekær frem til 150/60 kV Station Nors.

 

Efter kabelanlæggets idriftsættelse bliver luftledningsanlægget fra 150/60 kV Station Frøstrup til afgreningsmasten ved Hillerslev demonteret. Luftledningsdeklarationerne på strækningen vil herefter blive aflyst.

 

Kabelprojektet vedrører i alt 32 lodsejere. Det har været muligt at opnå frivillige aftaler med 31 lodsejere.

 

Den berørte ejendom ønskes pålagt sålydende servitut om kabelanlægget:

 

A.  NV Net A/S meddeles tilladelse til at lade anbringe 150 kV jordkabler (1 system) med tilbehør samt til at efterse og vedligeholde disse.

 

For tilladelse gælder i øvrigt

at   arealet over kablerne, uden forudgående anmeldelse til selskabet, må udnyttes til dyrkning af afgrøder, herunder behandling med normale markredskaber,

 

at   den ved kabelanlæggets anbringelse og eventuelle senere vedligeholdelse forvoldte skade på ejendommen snarest istandsættes af selskabet eller ved dettes foranstaltning. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige personer,

 

at   arealet over kablerne efter etablering og efter eventuel senere reparationsarbejde afleveres planeret til normal terrænhøjde, medmindre andet er aftalt,

 

at   den i anledning af kabelanlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse eventuelle nødvendige fjernelse af træer og buske m.m. foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning,

 

at   der for eventuel fjernelse af træer ydes ejeren en eengangserstatning som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes af uvildig skovtaksator for selskabets regning,

 

at   lodsejeren skal rette sig efter de begrænsninger i brugen af arealet over kablerne, som lovgivningen til enhver tid foreskriver. Oplysninger herom kan indhentes hos selskabet,

 

at   arbejder inden for en afstand af 3,5 m fra kablerne til begge sider, f.eks. dræning, plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, skal anmeldes til selskabet senest 8 dage før påbegyndelse. Selskabet træffer herefter for egen regning de nødvendige foranstaltninger til sikring/fritlægning af kablerne,

 

at   der ikke etableres vejanlæg over kablerne uden forudgående indhentet tilladelse fra selskabet,

 

at   der må foretages plantning af træer, men i øvrigt ikke iværksættes noget, der kan være til hinder for adgangen til kabelanlægget eller til gene for eftersyn, reparation eller vedligeholdelse, og

 

at   der eksproprieres ret til et arbejdsareal på 20 m’s bredde i kabeltracéets længde over ejendommen i anlægsperioden.

 

B.  NV Net A/S eller den til hvem selskabet måtte overdrage sine rettigheder til er påtaleberettiget.

 

Kommissionen besigtigede herefter i fornødent omfang forholdene i marken på den berørte ejendom, hvor den fremmødte lodsejer og dennes advokat havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Ejeren oplyste, at ejeren i forbindelse med møde med anlægsmyndigheden på ejendommen tidligere har fremlagt alternative forslag til kabelanlæggets linjeføring, og at anlægsmyndighedens repræsentant ikke var interesseret i at se på den dengang foreslåede alternative linjeføring. Ejeren oplyste, at forslaget medførte, at linjeføringen skulle ske langs skel med ejendommen matr. nr. 4m Hjardemål Klit, Hjardemål, tilhørende Naturstyrelsen, således linjeføringen lægges syd og øst om ejendommen.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at det er forsøgt at sikre en så lige linje for ledningen som muligt, idet knæk på ledningen vil medføre besværligheder anlægsmæssigt, ligesom kabeltraceet bliver længere, og anlægsfasen vil medføre væsentligt større anlægsarbejder ovenpå jorden med større gene til følge for den berørte lodsejer.

 

Ejeren rejste spørgsmål vedrørende retablering af dræn på ejendommen efter anlæggets udførelse.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at ansvaret for den fornødne retablering påhviler anlægsmyndigheden. Anlægsmyndigheden oplyste supplerende, at anlægsmyndigheden i en periode på 5 år efter anlæggets udførelse skal påse, at drænet er retableret i fornødent omfang, idet det af anlægsmyndigheden blev understreget, at det vigtige er, at der afleveres dræn i fuldt funktionsdygtig stand.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse med tilhørende ekspropriationsplan.

 

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende den i fortegnelsen under løbenummer 1 opførte ejendom.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejeren orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 1,25 %.

 

Ekspropriation har virkning straks. Erstatningsbeløbene forrentes fra dags dato.

 

Erstatningen for midlertidig brug fastsættes efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

 

………………………….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                                                  Ole Riber Kjær

Niels Juel Nielsen                            Bent Braüner

 

/Anders Westergaard

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Anders Westergaard