150 kV kabelanlæg Han Herred, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 14. august 2017

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på etablering af 150 kV kabelanlæg på Han Herred projektet, delstrækningen Frøstrup – Klim Fjordholme, vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 14. AUGUST 2017

Forretningen begynder kl. 13.00 ud for ejendommen Fjordvej 850, 7741 Frøstrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 329 og 334.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved forretningen vil der ske en præsentation af projektet. Der vil herefter ske en besigtigelse i marken i det omfang, dette måtte være fornødent. I forbindelse med præsentationen af projektet samt besigtigelsen vil både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 17. juli 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Thisted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 30. juni 2017

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk