150 kV kabelanlæg Han Herred, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 2. marts 2017

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på etablering af 150 kV kabelanlæg på Han Herred projektet, delstrækningen Idomlund – Bilstrup, vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 2. MARTS 2017

Forretningen begynder kl. 10.00 på Sevel Kro, Søgårdvej 2, 7830 Vinderup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 130 og 131.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejeren bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved forretningen vil der ske en præsentation af projektet. Der vil endvidere ske en besigtigelse i marken i det omfang, dette måtte være fornødent. I forbindelse med præsentationen af projektet samt den eventuelle besigtigelse vil både anlægsmyndigheden og den berørte lodsejer få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejeren om erstatningens størrelse.

 

Arealfortegnelse nr. 1 med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 2. februar 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Holstebro Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 24. januar 2017

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk