150 kV kabelanlæg Han Herred, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 2. marts 2017

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

150 KV KABELPROJEKT

HAN HERRED

Delstrækningen Idomlund – Bilstrup

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 2. marts 2017)

1. hæfte

 

 

Torsdag den 2. marts 2017 kl. 10.00 samledes kommissionen på Sevel Kro, Søgårdvej 2, Vinderup for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af 150 kV kabelprojekt Han Herred.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Albert Vinther Krogh, Thyborøn, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Holstebro Kommune mødte ved Niels Henrik Ross-Petersen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Energinet.dk, mødte chefforhandler Ole Buhl, konsulent Casper Køie Bendtsen og advokat Hanne Mølbeck, Bech-Bruun.

 

Der henvises til brev af 5. januar 2017 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Ole Buhl, Energinet.dk, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Den 4. november 2008 indgik Folketingets partier bag energiaftalen af 21. februar 2008 en aftale om retningslinjer for den fremtidige udbygning af det overordnede el- transmissionsnet i Danmark. I henhold til retningslinjerne skal nye 132 – 150 kV-forbindelser lægges som kabler i jorden, og det eksisterende 132 – 150 kV luftledningsnet kabellægges i henhold til en sammenhængende kabelhandlingsplan.

 

Projektet Han Herred (Thy – Mors – Salling) er et af en række projekter i Energinet.dk med kabellægning af det eksisterende 150 kV højspændingsnet. Projektet Han Herred omfatter etablering af ca. 33 km 150 kV kabel mellem Bedsted – Nors, ca. 22 km mellem Frøstrup – Klim Fjordholme samt ca. 40 km kabel mellem Idomlund – Bilstrup med tilhørende til- og ombygning af stationerne.

 

Størstedelen af den eksisterende luftledning mellem Bilstrup og Struer nedtages – i alt 26 system-km. De sidste 6 km luftledningsmaster mod Struer bærer både luftledningssystemet fra Bilstrup og luftledningssystemet fra Herning, og masterne nedtages derfor først, hvis forbindelsen mellem Herning og Struer kabellægges.

 

Myndighedsgodkendelser

Ved brev af 6. november 2015 har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet godkendt projektet i henhold til § 4 i lov om Energinet.dk.

 

Projektet har været anmeldt efter planlovens regler om VVM-pligt, og på baggrund af en VVM-screening har Naturstyrelsen den 26. januar 2016 meddelt, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Sikkerhedsstyrelsen har i brev af 22. december 2016 meddelt tilladelse til ekspropriation i medfør af § 27 i elsikkerhedsloven.

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har givet Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland bemyndigelse til at iværksætte en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

Kortbilag

 

 Kort nr.  Emne  Strækning/lb. nr.  Mål
 1-2  Oversigtskort  Idomlund – Bilstrup  1:25.000
 2-130  Besigtigelsesplan  Lb. nr. 130  1:10.000
 2-131  Besigtigelsesplan  Lb. nr. 131  1:10.000
 3-130  Ekspropriationsplan  Lb. nr. 130  1:2.000
 3.1-130  Ekspropriationsplan  Lb. nr. 130  1:2.000
 3-131  Ekspropriationsplan  Lb. nr. 131  1:2.000
 3.1-131  Ekspropriationsplan  Lb. nr. 131  1:2.000

 

 

Projektbeskrivelse

Om det overordnede kabellægningsprojekt Han Herred (Thy – Mors – Salling) projekt, se ovenfor under ”Forudsætninger”.

 

Kabelstrækningen fra Idomlund – Bilstrup skal forbinde stationen i Bilstrup med stationen i Idomlund, jf. oversigtskort Idomlund – Bilstrup. De af ekspropriation berørte ejendomme løbenumrene 130 og 131 er beliggende i et mindre skovområde syd for Ludvig Schrøders Plantage og nord for Hellesø.

 

For alle øvrige ejendomme på strækningen mellem Idomlund – Bilstrup er der indgået frivillig aftale inkl. erstatning med lodsejerne om ret til anbringelse af kabelsystemet og tinglysning af servitut om kabelanlægget.

 

Anlægsarbejdet generelt

I forbindelse med nedgravning af kablerne vil der som udgangspunkt være behov for et arbejdsbælte omkring kabeltracéet på ca. 18 meter, herunder med anlægsteknisk nødvendige større arbejdsarealbredder ved underboringer under veje, jernbaner, naturområder m.v. Efter etableringen af kabelsystemet vil der være et servitutareal med en bredde på i alt 7 meter omkring kabelsystemerne, herunder lidt større bredde ved større underboringer. Det sidste er gældende for de pågældende ejendomme løbenumrene 130 og 131, hvor bredden vil være ca. 18 meter.

 

Figur 1: Kabelanlægget på strækningen 150 kV Idomlund – Bilstrup. Arbejdsbæltet er mellem 15-18 meter og et servitutareal med en bredde af 7 meter.

 

Når arbejdet i marken går i gang, vil det blive opdelt i etaper, der svarer til én kabellængde ad gangen – ca. 1.000 – 1.500 meter. Først udlægges jernkøreplader, og herefter rømmes muldjorden samt det areal, hvorpå råjorden efterfølgende vil blive opbevaret.

 

Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejdsbæltet og danner grænse for arbejdsarealet. Herefter graves råjorden op, så kabelgraven får den ønskede profil. Råjorden lægges på samme side af kabelgraven som muldjorden, men sådan at muldjord og råjord ikke kan blandes sammen.

 

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved nedgravning, kan kablerne blive etableret ved en såkaldt styret underboring. Ved styret underboring opnås bl.a., at sårbar natur, veje og beskyttede diger ikke påvirkes af gravearbejdet.

 

Underboringen sker med et særligt boreudstyr, som kræver etablering af et arbejdsareal på ca. 25 m2 i den ene ende af underboringen samt en plads til samling af rør i den anden ende af underboringen. Størrelsen på pladsen, hvor rørene skal samles, afhænger af underboringens længde, ligesom også arbejdsarealet vil være større ved lange underboringer.

 

Generelle bestemmelser

 

Servitut

På de berørte ejendomme pålægges en deklaration om 150 kV jordkabelanlæg, jf. anmærkning A. På strækningen 150 kV Idomlund – Bilstrup omfatter deklarationen et deklarationsareal på 3,5 meter på hver side af kabelanlæggets centerlinje, i alt med en bredde på 7 meter – dog bredere for lange underboringer, jf. anmærkning A.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres til et midlertidigt arbejdsareal langs det nye kabeltracé, jf. kortbilag nr. 3-130 samt 3-131.

 

 

Den fremmødte lodsejer havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Der fremkom ingen bemærkninger til den foreslåede tekniske løsning for så vidt angår kabelanlægget.

 

Ejeren fremkom med bemærkninger og indvendinger i forhold til den af anlægsmyndigheden foreslåede deklaration som anmærkning A i fortegnelsen.

 

De af ejeren og anlægsmyndigheden fremkomne bemærkninger samt kommissionens beslutninger fremgår nedenfor under ejendommene under løbenumrene 130 og 131.

 

Ekspropriationskommissionens afgørelse

Efter en gennemgang af projektet og de fremkomne bemærkninger har kommissionen truffet afgørelse om at godkende det fremlagte projekt og har fastsat følgende:

 

Deklaration om 150 kV kabelanlæg

 

Kabel: 150 kV Idomlund – Bilstrup. Byggenavn: HK15022.

 

Formålet med nærværende aftale er at sikre person- og forsyningssikkerheden, herunder at beskytte det tekniske anlæg i jordkabelanlæggets levetid.

 

Følgende rettigheder og forpligtigelser for Ejer og fremtidige ejere samt Selskabet skal i hele Jordkabelanlæggets levetid være gældende inden for et i alt 7,00 meter bredt bælte omkring Jordkabelanlægget (herefter benævnt ”Deklarationsarealet”). Deklarationsarealet kan ved underboringer under jernbaner og større veje og naturområder m.v., samt ved kablets indføring på et stationsområde, være bredere end den angivne standardbredde, jf. kortbilag.

 

Vedrørende Deklarationsarealets beliggenhed henvises til det deklarationsrids, som registreres i tinglysningssystemet.

 

Ejer og efterfølgende ejere har følgende rettigheder og forpligtelser:

 

1.   Ejer skal til enhver tid tåle, at Selskabet har ret til at efterse, vedligeholde og udskifte Jordkabelanlægget med tilbehør, samt at Selskabet har ret til at sikre, at overjordiske installationer står frit og upåvirket af omgivelserne.

 

2.   Ejer forpligter sig til at respektere de begrænsninger i brugen af arealet over og omkring Jordkabelanlægget, som lovgivningen til enhver tid foreskriver.

 

3.   Jorden over Jordkabelanlægget kan altid udnyttes til dyrkning af afgrøder, herunder behandling med normale markredskaber (angående grubning m.v., se under pkt. 4).

 

4.   Grubning, dræning, udgravning, boring eller lignende inden for Deklarations- arealet skal anmeldes til Selskabet senest otte dage før påbegyndelsen. Selskabet foretager herefter for egen regning påvisning, eller – om nødvendigt – frilægning af Jordkabelanlægget.

 

5.   I Deklarationsarealet må der kun under særlige omstændigheder og efter indhentet tilladelse fra Selskabet opføres bygninger, etableres vej eller foretages terrænændringer.

 

6.   Ved skovrejsning eller anden beplantning i Deklarationsarealet skal Ejer kontakte Selskabet med henblik på at aftale nærmere vilkår for etableringen af beplantningen.

 

7.   Ved fremtidige reparationer eller udskiftninger af eksisterende drænsystemer på Ejendommen, er Selskabet forpligtet til at afholde merudgifter forårsaget af Jordkabelanlæggets tilstedeværelse, såfremt Selskabet inddrages i den forudgående planlægning.

 

Selskabet har følgende rettigheder og forpligtelser:

 

8.   Selskabet har ret til at efterse, vedligeholde og om fornødent at udskifte Jordkabelanlægget med tilbehør og har pligt til at foretage vedligeholdelse eller fjernelse af Jordkabelanlægget, såfremt Jordkabelanlægget tages permanent ud af drift. Selskabet har endvidere pligt til, på opfordring fra Ejer, for egen regning at påvise Jordkabelanlæggets beliggenhed.

 

9.   Efter etablering af Jordkabelanlægget samt efter eventuelt reparationsarbejde afleveres arealet over Jordkabelanlægget planeret til oprindelig terrænhøjde.

 

10. Hvis Selskabet forvolder skader eller ulemper på Ejendommen, modtager Ejer erstatning fra Selskabet beregnet efter skadens størrelse. Erstatningen fastlægges i henhold til gældende Landsaftale mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Energinet.dk eller – i mangel af Landsaftale – ved anden aftale. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet ved voldgift.

 

11. Parterne kan ved underboringer træffe særlige aftaler for den eksisterende beplantning.

 

12. Hvis der på noget tidspunkt efter Selskabets opfattelse opstår en risiko for, at træer eller buske på Deklarationsarealet kan beskadige Jordkabelanlægget har Selskabet ret til for egen regning at fjerne beplantning med dybdegående rødder. Såfremt beplantningen er etableret efter anlægget og uden forudgående anvisning fra Selskabet, ydes der ikke erstatning herfor.

 

13. Påtaleretten tilkommer Selskabet Energinet.dk, CVR nr. 28980671. Selskabet kan uden samtykke fra Ejer eller fremtidige ejere af Ejendommen overdrage Jordkabelanlægget med tilbehør og sine rettigheder og pligter efter denne aftale til et andet selskab.

 

Selskabet kan desuden uden samtykke fra Ejer eller fremtidige ejere tinglyse påtegning på denne aftale om skift af påtaleret.

 

Det præciseres, at Jordkabelanlægget ikke er gæst på Ejendommen, og at det ikke er Selskabet, som skal afholde omkostningerne forbundet med eventuelle flytninger af Jordkabelanlægget, hvis flytningen sker som følge af ændret udnyttelse af Deklarationsarealet. Gæsteprincippet er hermed fraveget, og der stiftes en ubetinget tilstedeværelsesret for Jordkabelanlægget.

 

Særlige bestemmelser

 

Holstebro Kommune

 

Lb. nr. 130

Etableringen af kabelanlægget sker udelukkende ved en underboring af matr. nr. 30b Hjelm Hede, Sevel. Det vil således som udgangspunkt ikke være nødvendigt at retablere arbejdsarealet. Kun i meget sjældne tilfælde vil det være nødvendigt at grave ned til boret, hvis det f.eks. får funktionsstop o.lign. I sådant tilfælde retableres anvendte arbejdsarealer.

 

Ejendommen pålægges deklaration vedrørende 150 kV ledningsanlæg med tilbehør.

 

Lb. nr. 131

Underboringen fortsætter fra løbenummer 130 videre på matr. nr. 5c Hjelm Hede, Sevel og delvist på matr. nr. 5d Hjelm Mølle, Sevel. På den resterende strækning på matr. nr. 5d Hjelm Mølle, Sevel, nedgraves 150 kV kabelsystemet til skelgrænsen mod vest.

 

Alle anvendte arbejdsarealer reetableres.

 

Ejendommen pålægges deklaration vedrørende 150 kV ledningsanlæg med tilbehør.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplaner.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 130 og 131 opførte ejendomme.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Ekspropriationsindgrebet effektueres pr. dags dato, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Der er ved ekspropriationen sikret anlægsmyndigheden fornødent arbejdsareal.

 

Erstatning for gener i forbindelse med nedgravning af ledning og midlertidig brug, herunder tab af beplantning/afgrøde, fastsættes efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Niels Juel

Uffe Henneberg               Albert Vinther Krogh

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anders Westergaard