150 kV kabelforbindelse Bjørnholt – Herning, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 13. august 2014

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af 150 kV kabelforbindelse mellem station Bjørnholt og station Herning vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 13. AUGUST 2014

Forretningen begynder kl. 9.15 ved ejendommen Industriparken 16, Lind, Herning og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 42a.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og eventuelle brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en præsentation af projektet samt en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og den berørte lodsejer vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødven-dige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejeren om erstatningens størrelse. Forhandlingen forventes afsluttet på stedet.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 16. juli 2014 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 3. juli 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk