150 kV kabelprojekt Engbjerg – Idomlund, besigtigelsesforretningen den 21. august 2018

 

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

150 KV KABELPROJEKT

ENGBJERG – IDOMLUND

(Besigtigelsesforretningen den 21. august 2018)

  1. hæfte

Tirsdag den 21. august 2018 kl. 10.00 samledes kommissionen på Tangsø Centret, Solvangen 15, Bækmarksbro for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af 150 kV kabelprojekt mellem Engbjerg og Idomlund.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund samt Bent Braüner, Bryrup og Eva Pinnerup, Viborg, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Lemvig Kommune mødte Søren Videbæk Jensen og Michael Haustorp. Førstnævnte fratrådte ved kommissionens behandling af anlægsmyndighedens forslag.

Der mødte ingen repræsentant fra Holstebro Kommune.

Der mødte ingen repræsentant fra Struer Kommune.

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mads Dalsgaard.

For anlægsmyndigheden, Energinet, mødte projektleder Ole Daugaard Buhl, konsulent Casper Køie Bendtsen, seniorkonsulent Steen Rasmussen og landinspektør Hans Vognsen Christensen.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ved breve af 4. juli 2018 bemyndiget Energinet til at forelægge sagen for ekspropriationskommissionen.

Energinet gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Baggrund for projektet

De kystnære havvindmøller har sin oprindelse i energiaftalen mellem regeringen og en række af folketingets partier om den danske energipolitik fra 2012-20 af 22. marts 2012 og sidenhen aftalen om afskaffelsen af PSO-afgiften, hvor der er fokus på omstillingen til mere grøn energi.

Kabelprojekterne HK15039 Engbjerg – Idomlund og HK15040 Søndervig – Stovstrup, populært kaldet Vesterhav Nord og Syd, er et delprojekt under ”De Kystnære Havvindmøller”.

Til forståelse af projektets delelementer kan oplyses, at Vattenfall varetager opgaverne på havet (havvindmøller) og kabelinstallationen frem til den nye station Engbjerg i nord og installationen frem til station Søndervig i syd. Energinet vil herefter bringe strømmen videre i systemet ved at anlægge 150 kV jordkabler fra station Engbjerg til station Idomlund i nord og fra station Søndervig til station Stovstrup i syd.

Myndighedsgodkendelser

Energi-, forsynings- og klimaministeren har den 20. december 2016 pålagt Energinet at etablere transformerstationer på land og bagvedliggende netforstærkninger. Ministeriet har ved skrivelse dateret 2. november 2017 godkendt projektet i henhold til § 4 i lov om Energinet.

Projektet har været anmeldt efter planlovens regler om VVM-pligt, og Miljøstyrelsen har meddelt VVM-tilladelse den 18. januar 2017. Styrelsen har tillige meddelt, at udvidelsen af station Engbjerg ikke er VVM-pligtig.

Sikkerhedsstyrelsen har i maj 2018 meddelt tilladelse til ekspropriation i medfør af § 27 i elsikkerhedsloven.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i maj 2018 givet Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland bemyndigelse til at iværksætte en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

Kortbilag

 

Kort nr. Emne Strækning/lb. nr. Mål
  Oversigtskort HK15039 Engbjerg – Idomlund 1:25.000
100-1 Besigtigelsesplan 11 1:5.000
100-2 Besigtigelsesplan 12 1:5.000
100-3 Besigtigelsesplan 15 1:5.000
100-4 Besigtigelsesplan 23 1:5.000
100-5 Besigtigelsesplan 24 1:5.000
100-6 Besigtigelsesplan 25 1:5.000
100-7 Besigtigelsesplan 27 1:5.000
100-8 Besigtigelsesplan 28 1:5.000
100-9 Besigtigelsesplan 30 1:5.000
100-10 Besigtigelsesplan 31 1:5.000
100-11 Besigtigelsesplan 32 1:5.000
100-12 Besigtigelsesplan 33 1:5.000
100-13 Besigtigelsesplan 34 1:5.000
100-14 Besigtigelsesplan 35 1:5.000
100-15 Besigtigelsesplan 36 1:5.000
100-16 Besigtigelsesplan 37 1:5.000
100-17 Besigtigelsesplan 40 1:5.000
100-18 Besigtigelsesplan 41 1:5.000
100-19 Besigtigelsesplan 42 1:5.000
100-20 Besigtigelsesplan 43 1:5.000
100-21 Besigtigelsesplan 44 1:5.000
100-22 Besigtigelsesplan 45 1:5.000
100-23 Besigtigelsesplan 46 1:5.000
100-24 Besigtigelsesplan 48 1:5.000
100-25 Besigtigelsesplan 50 1:5.000
100-26 Besigtigelsesplan 55 1:5.000
100-27 Besigtigelsesplan 58 1:5.000
100-28 Besigtigelsesplan 60 1:5.000
100-29 Besigtigelsesplan 61 1:5.000
100-30 Besigtigelsesplan 62 1:5.000
100-31 Besigtigelsesplan 63 1:5.000
100-32 Besigtigelsesplan 64 1:5.000
100-33 Besigtigelsesplan 65 1:5.000
100-34 Besigtigelsesplan 66 1:5.000
100-35 Besigtigelsesplan 67 1:5.000
100-36 Besigtigelsesplan 68 1:5.000
100-37 Besigtigelsesplan 69 1:5.000
100-38 Besigtigelsesplan 70 1:5.000
100-39 Besigtigelsesplan 71 1:5.000
100-40 Besigtigelsesplan 77 1:5.000
100-41 Besigtigelsesplan 79 1:5.000
100-42 Besigtigelsesplan 80 1:5.000
100-43 Besigtigelsesplan 84 1:5.000
100-44 Besigtigelsesplan 87 1:5.000
100-45 Besigtigelsesplan 89 1:5.000

 

Projektbeskrivelse

Om det overordnede kabellægningsprojekt HK15039 Engbjerg – Idomlund (Vesterhav Nord) se ovenfor under: Baggrund for projektet.

Kabelstrækningen fra Engbjerg til Idomlund skal forbinde den nye station Engbjerg ved Klinkby med den eksisterende station i Idomlund.

Der er 45 ejendomme på den samlede strækning, som har ønsket spørgsmålet om kabellægning prøvet ved ekspropriation. For de øvrige 41 ejendomme på den pågældende strækning er der indgået frivillige aftaler inkl. erstatning med lodsejerne om ret til anbringelse af kabelsystemet og tinglysning af servitut om kabelanlægget.

Valg af linjeføring

Linjeføringen er fastlagt inden for det godkendte VVM-projektområde.

Baggrunden for Energinet’s valg af linjeføring er primært baseret på optimering af anlægstekniske som samfundsøkonomiske forhold med behørig respekt for kommuners og museers input, landskabelige- og ejendomsspecifikke forhold samt gennem dialog og besøg hos de enkelte lodsejere.

Lodsejere

Lodsejerlisten omfatter lodsejere, der har ønsket spørgsmålet om kabellægning prøvet ved ekspropriation. Den servitut, der ønskes tinglyst på den enkelte ejendom, er anvendt ved indgåelse af frivillig aftale med de øvrige lodsejere på strækningen.

Generelle bestemmelser

I forbindelse med nedgravning af kablerne vil der som udgangspunkt være behov for et arbejdsareal omkring kabeltracéet på ca. 18 meter – dog er der behov for større arbejdsarealer ved underboringer under veje, jernbaner, naturområder m.v. Efter etableringen af kabelsystemet vil der være et servitutareal med en standardbredde på i alt 7 meter omkring kabelsystemerne, herunder større bredde ved længere underboringer.

Figur 1: Arbejdsareal til etablering af kabelanlægget. Arbejdsbælte er på ca. 15 – 18 meter og et deklarationsareal med en bredde af 7 meter omkring kabelanlægget.

Tekniske bestemmelser

Kabelanlægget består af tre ledere samt et PE rør til temperaturføler og kommunikation. Endvidere etableres dækplader og advarselsbånd over selve kablerne.

Når arbejdet i marken går i gang, vil det blive opdelt i etaper, der svarer til én kabellængde ad gangen – ca. 1.000 – 1.500 meter. Først udlægges jernkøreplader, og herefter rømmes muldjorden samt det areal, hvorpå råjorden efterfølgende vil blive opbevaret på.

Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejdsbæltet og danner således grænsen for arbejdsarealet. Herefter graves råjorden op, så kabelgraven får den ønskede profil. Råjorden lægges på samme side af kabelgraven som muldjorden, men sådan at muldjord og råjord separeres, så det kan blive lagt tilbage med råjord først og dernæst mulden.

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved nedgravning, kan kablerne blive etableret ved en såkaldt styret underboring. Ved styret underboring opnås bl.a., at sårbar natur, veje og beskyttede diger ikke påvirkes af gravearbejdet.

Underboringen sker med et særligt boreudstyr, som kræver etablering af et arbejdsareal på ca. 25 m2 i den ene ende af underboringen samt en plads til samling af rør i den anden ende af underboringen. Størrelsen på pladsen, hvor rørene skal samles, afhænger af underboringens længde, ligesom også arbejdsarealet vil være større ved lange underboringer.

Det bør bemærkes, at kabelanlægget har behov for en række overjordiske inspektionsbrønde (linkboks- og fiberbrønde), der etableres for hver ca. 6 – 10 km.

Der vil endvidere blive opsat markeringspæle ved f.eks. vejskel, åløb m.v.

Stationering i forhold til planlagte underboringer

Stationering i forhold til de planlagte underboringer kan aflæses i tabellen herunder.

 

Underboring (UB) Stationering Bemærkning
UB 01 177 Hegn
UB 02 421 Hegn
UB 03 529 Vej (Idomlundvej)
UB 04 661 Træer + vej (Idomlundvej)
UB 05 1691 Vej (Strovstrupvej)
UB 05A 2065 Vej
UB 06 3077 Vandløb + §3-område
UB 06A 3606  
UB 07 4080 Vej (Vembvej)
UB 08 4420 Jernbane + vej (Kærvej)
UB 09 4786 Vandløb + §3-område
UB 10 6547 Vej (Gedmosevej)
UB 11 7459 Vej (Lindtorpvej)
UB 12 7937 Vandløb
UB 13 8296 Vandløb + hegn
UB 14 8633 Vej (Donskærvej)
UB 15 8863 Vandløb
UB 16 9434 Vej (Hestbækvej)
UB 17 11052 Grøft
UB 18 13302 Vej (Bossenhøjvej)
UB 19 13516 Vandløb
UB 20 14294 Vandløb
UB 21 15248 Vej (Rødemøllevej) + hegn
UB 22 15511 Vandløb + §3-område
UB 23 15923 §3-område
UB 24 16644 Vej (Grønkærvej)
UB 25 17135 Vandløb
RL 25A 18277  
UB 26 19314 Vej (Ringkøbingvej)
UB 27 19549 Vej (Sinkbækvej)
UB 28 19764 Vej (Fårevej)
UB 29 21869 Vandløb + §3-område
UB 30 23231 Vandløb
UB 31 23919 Vej (Glarbjergvej) + hegn
UB 32 24646 Vandløb
UB 33 25048 150 kV kabel
UB 34 26000 Vej (Lomborgvej)
UB 34A 26103 Vej (Mullesgårdvej)
RL 34B 27613 Indkørsel
UB 35 27728 Vej (Nordenkærvej)
UB 36 29330 Jernbane
UB 37 29650 Vej (Nørremøllevej)
UB 38 30767 Vej (Houlindvej)
UB 39 32637 Vej (Houmåvej)
UB 40 33363 Vandløb
UB 41 33835 Vej (Vandborgvej)
UB 42 34439 Vej (Toelbjergvej)
UB 43 34583 Vej (Nejrupvej)
UB 44 35277 Jernbane

 

 

Myndighedsgodkendelser efter særlovgivning

Der vil i forbindelse med gennemførelse af anlægsarbejdet blive indhentet tilladelser i henhold til særlovgivning, herunder:

Naturbeskyttelsesloven til krydsning af beskyttede vandløb og naturtyper

Vandløbsloven til krydsning af vandløb

Museumsloven til krydsning af jord- og stendiger

Skovloven til krydsning af fredskov

Vejlovene til krydsning af offentlige veje

Jernbaneloven til krydsning af jernbaner

Der er indhentet tilladelse fra Holstebro Kommune og Lemvig Kommune til krydsning af beskyttet natur, beskyttede diger og vandløb m.v. Endvidere har kommunernes vejafdeling accepteret krydsning af de kommunale veje. Energinet’s entreprenør vil inden anlægsarbejdet fremsende konkret ansøgning om grave- og rådighedstilladelse til krydsning af disse.

Der er ikke krydsning af statsveje.

Energinet har fremsendt ansøgning om krydsning af jernbane og forventer at modtage tilladelse inden gennemførelse af ekspropriationsforretningen.

Bemærkninger

I forbindelse med etablering af et kabelanlæg vil der både være behov for en midlertidig og en permanent rådighedsindskrænkning, således anlægsarbejderne kan gennemføres, og kabelanlægget fremover er beskyttet.

Midlertidig rådighedsindskrænkning

I anlægsfasen er der behov for en midlertidig rådighedsindskrænkning til brug for arbejdsarealer, adgangsveje til tracéet og midlertidige oplags- og depotpladser til sand, kabeltromler m.v. langs hele strækningen.

Permanent rådighedsindskrænkning

For at sikre fuld beskyttelse af kabelanlægget vil der blive pålagt og tinglyst en servitut med et tilhørende servitutareal med en bredde på 7 meter. Ved længere underboringer er der dog behov for et bredere servitutareal.

Bemærkninger

Kommissionen afholdte under forretningen et møde, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt man som lodsejer skal ansøge kabelejeren om tilladelse til at grubbe ned til 60 cm. Anlægsmyndighedens repræsentanter besvarede hertil, at man som lodsejer skal forholde sig til deklarationens bestemmelse. En dybde på 60 cm vil i udgangspunktet ikke kræve en ansøgning om tilladelse.

En lodsejer udtrykte bekymring for skader på ejendommens drænrør i forbindelse med anlægsarbejdets udførelse og ønskede i den forbindelse oplyst, hvorvidt man som lodsejer må se med, imens anlægsarbejdet udføres. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at der vil være et dræntilsyn for at undgå skader på dræn. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste endvidere, at lodsejeren vil blive orienteret omkring et tidspunkt for, hvornår anlægsarbejdet påbegynder, hvorfra det kan aftales, at lodsejeren ser med under arbejdets udførelse. Anlægsmyndighedens repræsentanter understregede samtidig, at det er vigtigt at forstå, at arbejdet udføres på en arbejdsplads, hvorfor de af entreprenøren anviste sikkerhedsregler skal overholdes. Sluttelig oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at der gives 10 års garanti ved arbejde med drænrør.

En lodsejer ønskede i forbindelse med ovenstående spørgsmål oplyst, hvorvidt man som lodsejer må filme arbejdet, imens det bliver udført. Anlægsmyndighedens repræsentanter besvarede til dette, at der kan være problemer i forhold til persondatalovgivning og bemærkede hertil, at anlægsmyndigheden selv stiller skarpe krav til entreprenøren med hensyn til dokumentation af arbejdet.

En lodsejer bemærkede, at det kan give problemer på markarealerne, hvis entreprenøren fylder sand i hullerne efter at have gravet ledningerne ned i jorden, idet dette medfører en blødere jord. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste til dette, at de kender til problemet og tager højde for det. Anlægsmyndighedens repræsentanter bemærkede endvidere, at skader forvoldt af anlægsmyndigheden erstattes af anlægsmyndigheden.

En lodsejer bemærkede, at den centrale problemstilling ligger i spørgsmålet om fravigelse af det såkaldte gæsteprincip, til hvilket flere lodsejere har hyret en advokat. Lodsejeren anførte derfor, at mødet i højere grad bør omhandle denne problemstilling. Kommissarius oplyste til dette, at ekspropriationskommissionen skal have mulighed for at prøve projektet i dets helhed, hvorfor mødet skal indeholde en gennemgang af hele projektet. Kommissarius bemærkede endvidere, at spørgsmålet om servituttens ordlyd er blevet synliggjort, men at denne vil blive endeligt behandlet frem mod ekspropriationsforretningen.

En lodsejer udtrykte bekymring for den 8-dages varslingsregel, som entreprenøren arbejder med i tilfælde af skader på lodsejers vandrør i forbindelse med udførelsen af anlægsarbejdet. Anlægsmyndighedens repræsentanter svarede til dette, at de vil tage denne bekymring med hjem.

En lodsejer udtrykte bekymring for sit dyrehold i forhold til anlægsarbejdet, idet der blandt andet kan være risiko for, at dyrene løber ud på arbejdspladsen. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der tages højde for dette, og at der kan laves en særkilt passage til dyrene i tiden, hvor der laves anlægsarbejde. Anlægsmyndighedens repræsentanter bemærkede endvidere, at 8-dages varslingsreglen ikke gælder i de tilfælde, hvor der opstår skader eller lignende, idet disse situationer naturligvis skal håndteres hurtigst muligt.

En lodsejer oplyste at være økolog, hvorfor lodsejer af denne grund har en afgræsningspligt på sin ejendom. Lodsejeren oplyste, at han kan få et problem i den periode, hvor anlægsarbejdet udføres, idet lodsejeren vil få svært ved at opfylde kravet til afgræsningspligten. Til dette besvarede kommissarius, at de ekspropriative indgreb på de enkelte ejendomme vil blive konkretiseret på ekspropriationsforretningen, hvor blandt andet ovenstående forhold vil blive håndteret.

Til det ovenstående bemærkede anlægsmyndighedens repræsentanter, at der frem mod anlægsarbejdet vil komme en tilsynsførende ud på de enkelte ejendomme, som vil gå i dialog med lodsejerne omkring, hvordan arbejdet skal foregå på netop deres ejendom.

En lodsejer ønskede oplyst, hvor på strækningen mellem Engbjerg og Idomlund anlægsmyndigheden påtænker at starte anlægsarbejdet. Anlægsmyndighedens repræsentanter besvarede til dette, at de endnu ikke ved, hvor på strækningen anlægsarbejdet vil blive påbegyndt først.

En lodsejer anførte under mødet, at kabelføringen bevidst er blevet ført uden om statens egne arealer. Lodsejeren anførte endvidere, at det tidligere var blevet oplyst, at kablerne kunne blive ført igennem statsskovene, hvilket vil betyde færre og mindre indgreb hos private lodsejere. Anlægsmyndighedens repræsentanter bemærkede til dette, at disse forhold hidrører fra VVM-processen omkring 2013, hvor den nuværende linjeføring blev vedtaget ud fra et samlet skøn.

En lodsejer foreslog, at linjeføringen på matrikelnummer 1d, Bur By, Bur bør flyttes, så ledningerne bliver lagt tættere på den nordlige vej, idet linjeføringen af ledningen betyder, at arealet vil indeholde spildplads i forhold til fremtidig udnyttelse. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at de vil tage bemærkningerne med hjem for at overveje mulighederne.

En lodsejer oplyste, at de af anlægsmyndighedens placerede gule flag, som viser, hvor linjeføringen skal gå i marken, går igennem et blødt hul på lodsejers mark. Anlægsmyndighedens repræsentanter bemærkede til dette, at flagenes placering kan bero på en misforståelse, men at det bløde hul rent anlægs- og byggemæssigt ikke medfører et problem. Ejeren bemærkede endvidere, at anlægget kan medføre et problem med hensyn til dræn på ejendommen. Ejeren oplyse hertil, at der ikke er dræn på ejendommen i dag. Anlægsmyndighedens repræsentanter svarede til dette, at de vil tage dette forhold med hjem og arbejde videre med det. Sluttelig anførte lodsejeren, at gæsteprincippet ikke bør fraviges, og såfremt det gør, bør dette udløse en højere erstatning.

En lodsejer anførte ønske om at flytte ledningerne på matrikelnummer 11a Sivekærgård, Asp tættere mod det sydvestlige kommuneskel. Lodsejeren ønskede endvidere oplyst, hvorvidt flagene i marken er placeret i midten af tracéet. Anlægsmyndighedens repræsentanter bekræftede dette over for lodsejeren. Sluttelig udtrykte lodsejeren bekymring for anlægsperioden på 6 – 8 uger, hvor lodsejeren er bekymret for sit dyrehold af køer samt sine afgrøder. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at lodsejeren skal holdes skadesfri, og at der vil være en dialog mellem anlægsmyndigheden og lodsejeren frem mod anlægsarbejdet.

En lodsejer anmodede om at få sin fiberbrønd på matrikelnummer 13a Bækmarksbro Hgd., Flynder flyttet 4 meter mod vest. Anlægsmyndighedens repræsentanter besvarede til dette, at de vil undersøge denne mulighed nærmere. Endvidere oplyste lodsejeren, at der på ejendommen ikke er anlagt dræn, hvorfor der i dag sker naturlig afvanding. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at de vil inddrage dette forhold frem mod ekspropriationsforretningen.

En lodsejers advokat anførte ønske om at flytte ledningen så langt mod nord som muligt på matrikelnummer 18k Møborg Ejerlav, Møborg af hensyn til lodsejers eventuelle udvidelsesplaner. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste til dette, at dette forhold ikke har været oplyst før, men at de vil arbejde videre med muligheden for at flytte ledningen længere mod nord.

Ekspropriationskommissionens beslutning

Efter en indgående drøftelse af de fremkomne bemærkninger, sammenholdt med det fremlagte projekt, besluttede ekspropriationskommissionen at godkende det fremlagte forslag, dog med nedenstående bemærkning.

For så vidt angår anmodningen om at flytte linjeføringen på matrikelnummer 13a Bækmarksbro Hgd., Flynder 4 meter mod vest, grundet den på ejendommen beliggende fiberbrønd, skal kommissionen anmode anlægsmyndigheden om at arbejde videre med dette frem mod ekspropriationsforretningen.

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                              Niels Juel

Bent Braüner               Eva Pinnerup

/Mads Dalsgaard

Udskriftens rigtighed bekræftes.

  Mads Dalsgaard