150 kV kabelprojekt Jylland – Fyn, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 16. august 2016

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

150 KV KABELPROJEKT

JYLLAND – FYN

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 16. august 2016)

2. hæfte

 

 

Tirsdag den 16. august 2016 kl. 9.30 samledes kommissionen på ejendommen Egeskov Bygade 60, Fredericia for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af 150 kV kabelprojekt Jylland – Fyn.

 

Samme dag kl. 10.45 samledes kommissionen på ejendommen Kærbyvej 49, Asperup i samme anledning.

 

Samme dag kl. 13.00 samledes kommissionen på ejendommen Bremerholmsgyden 8A, Haarby i samme anledning.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Frede Nørskov, Billund og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen. Kommissionsmedlem Bent Braüner fratrådte kommissionen i forbindelse med behandlingen af løbenummer 241A.

 

Fredericia Kommune mødte ved Rikke Klostergaard.

 

Middelfart Kommune mødte ved Uffe Højby.

 

Assens Kommune mødte ved Karin Kærby.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Energinet.dk, mødte chefforhandler Ole Buhl, tilsynsleder Johan Nissen og projektleder Hans Vognsen. Under behandlingen af løbenummer 59 deltog tillige fra Energinet.dk Marian Kaagh.

 

Der henvises til brev af 28. juli 2016 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Ole Buhl, Energinet.dk, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Den 4. november 2008 indgik Folketingets partier bag energiaftalen af 21. februar 2008 en aftale om retningslinjer for den fremtidige udbygning af det overordnede el-transmissionsnet i Danmark. I henhold til retningslinjerne skal nye 132-150 kV-for-bindelser lægges som kabler i jorden, og det eksisterende 132-150 kV-luftledningsnet kabellægges i henhold til en sammenhængende kabelhandlingsplan.

 

Projektet Jylland – Fyn er et af en række projekter i Energinet.dk med kabellægning af det eksisterende 150 kV højspændingsnet. Projektet Jylland – Fyn omfatter etablering af ca. 55 km 150 kV kabeltracé mellem Station Ryttergården, Station Graderup og Station Fynsværket og etablering af ca. 50 km 150 kV kabeltracé mellem Station Abildskov og Station Sønderborg, med tilhørende ombygning af stationerne. Herudover omfatter projektet nedtagning af ca. 45 km luftledningsforbindelse samt bortsanering af eksisterende søkabel i Kolding Fjord. Projektet er beliggende i Fredericia, Middelfart, Nordfyns, Odense, Assens, Faaborg-Midtfyn, Sønderborg og Kolding kommuner.

 

Myndighedsgodkendelser

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har ved brev af 20. oktober 2014 (med senere tillæg) meddelt Energinet.dk tilladelse til at kabellægge de nævnte dele af 150 kV nettet.

 

Godkendelsen er givet i henhold til § 4, stk. 1, jf. § 4, stk. 3 i Lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011 om Energinet.dk med efterfølgende ændringer.

 

Naturstyrelsen har ved brev af 13. april 2015 truffet afgørelse om, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

 

Sikkerhedsstyrelsen har i brev af 7. juni 2016 meddelt tilladelse til ekspropriation i medfør af § 27 i elsikkerhedsloven.

 

Transport- og Bygningsministeriet har givet Kommissarius ved Statens Ekspropria-tioner i Jylland bemyndigelse til at iværksætte en kombineret besigtigelses- og eks-propriationsforretning. (Opgaven er ifølge aftale mellem kommissarius for Jylland og kommissarius for Øerne henlagt til kommissarius for Jylland, idet projektet berører både Jylland og Øerne).

 

Kortbilag

 

Kort nr. Emne Strækning/lb. nr. Mål
HK15009-1 Oversigtskort Ryttergården -Hyby Fælled 1:25.000
HK15011-1 Oversigtskort Røjle – Graderup 1:40.000
HK15015-1 Oversigtskort Delstrækning Horneland -Abildskov 1:50.000
100-1 Besigtigelsesplan Lb. nr. 8 1:12.500
100-2 Besigtigelsesplan Lb. nr. 59 1:10.000
100-1 Besigtigelsesplan Lb. nr. 241A 1:10.000
200-1 Ekspropriationsplan Lb. nr. 8 1:3.000
200-2 Ekspropriationsplan Lb. nr. 59 1:2.000
200-1 Ekspropriationsplan Lb. nr. 241A 1:2.000

 

 

Projektbeskrivelse

Om det overordnede kabellægningsprojekt Jylland – Fyn projekt, se ovenfor under forudsætninger.

 

Den overordnede linjeføring i Jylland: Ryttergården – Hyby Fælled.

 

Den overordnede linjeføring ved Fredericia er bestemt af eksisterende bebyggelse, planlagte bolig- og erhvervsområder, eksisterende infrastruktur, såsom Ydre Ringvej med tilhørende vejbyggelinjer, eksisterende 60 kV luftledningsanlæg og Forsvarets Olieledning m.v. samt områder ved Hyby Fælled med beskyttet natur og skov.

 

Den af ekspropriation berørte ejendom løbenummer 8 er beliggende nordvest for olieraffinaderiet ca. midt på strækningen mellem 150/60 kV station Ryttergården og Lillebælt-krydsningens (søledningens) start ved Hyby Fælled.

 

For alle øvrige ejendomme ved Fredericia er der indgået frivillig aftale med lodsejerne om ret til anbringelse af kabelsystemet og tinglysning af servitut om kabelanlægget.

 

Den overordnede linjeføring på Nordfyn: Røjle – Graderup

 

Den overordnede linjeføring fra Røjle Klint til Station Graderup er fastlagt ud fra hensynet til mindre bysamfund, spredt bebyggelse og områder med beskyttet natur og skov.

Linjeføringen passerer nord om Båring og skal passere syd om Brenderup for at ende ved 150/60 kV Station Graderup. I området ligger der en del spredt bebyggelse, som der er taget hensyn til samtidig med, at linjeføringen ønskes så kort som mulig.

 

For alle øvrige ejendomme mellem Røjle og Graderup er der indgået frivillig aftale med lodsejerne om ret til anbringelse af kabelsystemet og tinglysning af servitut om kabelanlægget.

 

Den overordnede linjeføring i Sønderjylland: Horneland – Abildskov

 

Kabelstrækningen fra ilandføringen af søkabel fra Als ved Horneland til 150/60 kV Station Abildskov forløber på det meste af strækningen forholdsvis tæt omkring den eksisterende 150 kV luftledning, som kabelforbindelsen skal afløse. Mellem Håstrup og Jordløse er linjeføringen fastlagt øst for et større skovområde og vest om andre mindre skovområder og eksisterende 60 og 150 kV luftledningsforbindelser.

 

Den af ekspropriation berørte ejendom løbenummer 241A er beliggende mellem Jordløse og Håstrup, ca. 2/3 oppe på strækningen mellem Horneland og Abildskov.

 

For alle øvrige ejendomme på delstrækningen er der indgået frivillig aftale med lodsejerne om ret til anbringelse af kabelsystemet og tinglysning af servitut om kabelanlægget.

 

Anlægsarbejdet generelt

I forbindelse med nedgravning af kablerne vil der som udgangspunkt være behov for et arbejdsbælte omkring kabeltracéet på ca. 17 meter, herunder med anlægsteknisk nødvendige større arbejdsarealbredder ved underboringer under veje, jernbaner, naturområder m.v. Efter etableringen af kabelsystemet vil der være et servitutareal med en bredde på i alt 7 meter omkring kabelsystemerne, herunder lidt større bredde ved større underboringer.

 

Figur 1: Kabelanlægget på strækningen, set fra øst mod vest med et arbejdsbælte på 17 meter og et servitutareal med en bredde af 7 meter.

 

 

Når arbejdet i marken går i gang, vil det blive opdelt i etaper, der svarer til én kabellængde ad gangen – ca. 1.000 – 1.500 meter. Først udlægges jernkøreplader, og herefter rømmes muldjorden samt det areal, hvorpå råjorden efterfølgende vil blive opbevaret.

 

Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejdsbæltet og danner grænse for arbejdsarealet. Herefter graves råjorden op, så kabelgraven får den ønskede profil. Råjorden lægges på samme side af kabelgraven som muldjorden, men sådan at muldjord og råjord ikke kan blandes sammen.

 

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved nedgravning, kan kablerne blive etableret ved en såkaldt styret underboring. Ved styret underboring opnås bl.a., at sårbar natur, veje og beskyttede diger ikke påvirkes af gravearbejdet.

 

Underboringen sker med et særligt boreudstyr, som kræver etablering af et arbejdsareal på ca. 25 m2 i den ene ende af underboringen samt en plads til samling af rør i den anden ende af underboringen. Størrelsen på pladsen, hvor rørene skal samles, afhænger af underboringens længde, ligesom også arbejdsarealet vil være større ved lange underboringer.

 

Generelle bestemmelser

 

Servitut

 

På de berørte ejendomme pålægges en deklaration om 150 kV jordkabelanlæg, jf. anmærkning A.

 

På strækningen 150 kV Ryttergården – Hyby Fælled, Røjle – Graderup og Horneland – Abildskov omfatter deklarationen et deklarationsareal på 3,5 meter på hver side af kabelanlæggets centerlinje, i alt med en bredde på 7 meter, jf. anmærkning A.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres til et midlertidigt arbejdsareal langs det nye kabeltracé, jf. anmærkning B.

 

Kommissionen besigtigede herefter i fornødent omfang forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Ryttergården – Hyby Fælled

Ejeren af ejendommen matr. nr. 3a m.fl. Egeskov, Fredericia Jorder m.fl. (løbenummer 8) fremkom med ønske om, at retableringen efter anlægsarbejderne skal ske således, at der fjernes råjord i samme mængde, som der tilføjes sand, således der ikke sker en forhøjning i marken over kablet.

 

Videre fremkom ejeren med 2 forskellige forslag til alternative linjeføringer, begrundet i ejerens ønske om at reducere arealet mellem kablet og privat fællesvej Ryttergrøftvejen og således, at kablet placeres så tæt på privat fællesvej Ryttergrøftvejen som muligt. Ejeren anførte i forlængelse heraf, at han har en forventning om, at arealet på sigt vil blive udlagt til beboelse, hvorfor det i forhold til en udstykning er en fordel med et så stort sammenhængende areal som muligt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter anførte hertil, at forslagene har været overvejet tidligere, men er blevet forkastet begrundet i dels sikkerhedsafstanden fra kablet til eksisterende beboelser, dels begrænsede muligheder for at etablere knæk på ledningen henset til, at et kabel af denne størrelse ved et sving har en radius på ca. 15 – 20 meter. Hertil kommer merudgifterne, som forslagene vil medføre for projektet.

 

Kommunens repræsentant anførte, at der ikke i kommunen er planer i området i forhold til byudvikling.

 

Ekspropriationskommissionens afgørelse

Efter en gennemgang af projektet og de fremkomne forslag og bemærkninger har kommissionen truffet afgørelse om at godkende det fremlagte projekt.

 

Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at projekteringen fra Energinet.dk’s side følger praksis og således er i overensstemmelse med lignende projekter udført andre steder. Videre har kommissionen lagt afgørende vægt på arealets karakter som et landbrugsareal, ligesom kommissionen har lagt vægt på, at der ikke for nuværende er aktuelle planer i kommunalt regi i forhold til ændring af anvendelsen af arealet. Kommissionen har videre fundet, at det er at foretrække med en gennemskæring af arealet med kablet i en lige linje set i forhold til en linjeføring med knæk, som foreslået, ud fra en samfundsøkonomisk betragtning.

 

Røjle – Graderup

Ejeren af ejendommen matr. nr. 7i og 8a Kærby By, Asperup (løbenummer 59) og dennes ægtefælle udtrykte frustration over ekspropriationsprocessen henset til, at kablet er fastlagt for en stor del af strækningen forud for besigtigelses- og ekspropriationsforretningen, hvorfor mulighederne for at påvirke linjeføringen begrænses.

 

De fremmødte udtrykte stor bekymring for magnetfeltet, der omgiver kablet set i forhold til risikoen for bl.a. celleforandringer, stress, kronisk træthed m.v.

 

Anlægsmyndigheden vejledte i den forbindelse om de danske sundhedsmyndigheders brug af et forsigtighedsprincip og praksis i forbindelse hermed.

 

Ejeren fremkom med forslag om, at kablet flyttes mod nordøst, således dette kommer længere fra beboelsen på ejendommen.

 

Adspurgt oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at afstanden fra kablet til beboelsen udgør minimum 150 meter.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter anførte i forlængelse heraf, at der er indgået aftaler om placeringen af kablet på naboejendommene. Videre anførte anlægsmyndighedens repræsentanter, at en flytning af kablet vil være en merudgift, som ikke er sagligt begrundet henset til afstanden fra beboelsen og til kablet.

 

Ekspropriationskommissionens afgørelse

Efter en gennemgang af projektet og de fremkomne bemærkninger har kommissionen truffet afgørelse om at godkende det fremlagte projekt.

 

Kommissionen har ikke fundet, at der er det fornødne grundlag for en flytning af kablet som foreslået af ejeren henset til den meromkostning, som dette vil betyde for anlægget. Kommissionen har i den forbindelse lagt afgørende vægt på afstanden mellem beboelsen og kablet sammenholdt med udbredelsen af magnetfeltet fra kablet.

 

Abildskov – Horneland

Ejeren af ejendommen matr. nr. 5y Jordløse By, Jordløse (løbenummer 241A) fremkom med forslag om, at kablet på ejendommen sænkes med yderligere 20 cm begrundet i, at ejeren hermed undgår at skulle varsle Energinet.dk i forbindelse med grubning af arealet. Ejeren anførte supplerende, at et varsel på 8 dage forud for en grubning er alt for lang tid, og at en sænkning som foreslået på ejendommen kun vil medføre en mindre og ubetydelig fordyrelse af projektet.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i forlængelse heraf, at bestemmelserne i deklarationen er standardbestemmelser, der er aftalt mellem energiselskaberne og landbruget og således fremgår af landsaftalen. Videre anførte anlægsmyndigheden, at en ændring i praksis kan få store økonomiske konsekvenser, såfremt kablet vil skulle sænkes yderligere på flere ejendomme.

 

Ejeren fremkom med forslag om, at linjeføringen ændres, således kablet placeres længere mod vest, således ejendommen ikke berøres eller kun berøres perifert i det nordvestlige hjørne.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter anførte i forlængelse heraf, at linjeføringen på ejendommen er begrundet i bl.a. sikkerhedsafstanden mellem kablet og vindmølle beliggende nordvest for ejendommen, hensynet til at undgå speciallandbrug (økologisk landbrug) i området samt hensynet til at undgå areal tidligere anvendt som losseplads beliggende nord for ejendommen samt hensynet til beboelserne beliggende i nærområdet. Videre anførte anlægsmyndigheden, at der forefindes et mindre skovstykke, som ledningen skal gå udenom nord for ejendommen.

 

Ekspropriationskommissionens afgørelse

Efter en gennemgang af projektet og de fremkomne bemærkninger har kommissionen truffet afgørelse om, at det fremlagte projekt vedtages.

 

Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på de af anlægsmyndigheden fremkomne oplysninger i forhold til sikkerhedsafstanden til eksisterende vindmølle, afstanden til beboelser i området, naturområder samt placeringen af en losseplads, som skal undgås.

 

Kommissionen har ikke fundet, at spørgsmålet om, hvorvidt der drives konventionelt landbrug eller økologisk landbrug, har betydning for spørgsmålet om valg af linjeføring.

 

Vedrørende spørgsmålet om sænkning af kablet på ejendommen har kommissionen truffet afgørelse om at fastholde den fremlagte deklaration. Kommissionen har i den forbindelse lagt afgørende vægt på, at deklarationen er samstemmende med den i landsaftalen aftalte deklaration, og kommissionen finder ikke, at der i denne sag er saglige hensyn, der kan begrunde, at denne ejendom skal behandles anderledes end øvrige landbrugsejendomme, der pålægges deklarationen, med en fordyrelse af projektet til følge.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Deklaration om 150 kV kabelanlæg

 

Kabel: 150 kV kabler Jylland – Fyn

 

Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia, CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt ”Selskabet”), har ret til på ejendommen

 

A.   at anlægge et jordkabelanlæg med tilbehør (muffer, linkboksbrønde, fiberbrønde, fiberrør m.v.) til brug ved fremføring af elektricitet og kommunikation (herefter benævnt ”Jordkabelanlægget”).

 

B.   i anlægsperioden at råde over et arbejdsareal af en standardbredde på ca. 17 meter omkring Jordkabelanlægget med mulighed for større arbejdsarealbredde ved eksempelvis kabelsamlinger og underboringer.

 

C.   inden anlægsarbejdet at lade foretage arkæologiske forundersøgelser inden for det fremtidige arbejdsareal.

 

D.   at ansøge myndighederne om de nødvendige tilladelser og dispensationer i forbindelse med anlægsarbejdet.

 

Følgende rettigheder/forpligtelser for Ejer/fremtidige ejere og Selskabet skal i hele anlæggets levetid være gældende inden for et i alt 7,00 meter bredt bælte omkring Jordkabelanlægget. Bæltet kan ved underboringer under jernbaner og større veje og naturområder m.v. være bredere end den angivne standardbredde (herefter benævnt Deklarationsarealet):

 

Vedrørende deklarationsbæltets beliggenhed henvises til det til brug for tinglysning udarbejdede deklarationsrids, som registreres i tinglysningssystemet.

 

Ejer og efterfølgende ejere har følgende rettigheder og forpligtelser:

 

1.   Ejer skal til enhver tid tåle, at Selskabet har ret til at efterse, vedligeholde og udskifte Jordkabelanlægget med tilbehør, samt at Selskabet har ret til at sikre, at overjordiske installationer står frit og upåvirket af omgivelserne.

 

2.   Ejer forpligter sig til at respektere de begrænsninger i brugen af arealet over og omkring Jordkabelanlægget, som lovgivningen til enhver tid foreskriver.

 

3.   Jorden over Jordkabelanlægget kan altid udnyttes til dyrkning af afgrøder, herunder behandling med normale markredskaber (angående grubning m.v., se under pkt. 4).

 

4.   Grubning, dræning, udgravning, boring eller lignende inden for Deklara-tionsarealet skal anmeldes til Selskabet senest otte dage før påbegyndelsen. Selskabet foretager herefter for egen regning påvisning eller – om nødvendigt – frilægning af Jordkabelanlægget.

 

5.   I Deklarationsarealet må der kun under særlige omstændigheder og efter indhentet tilladelse fra Selskabet opføres bygninger, etableres vej eller foretages terrænændringer.

 

6.   Ved skovrejsning eller anden beplantning i Deklarationsarealet skal Ejer kontakte Selskabet med henblik på at aftale nærmere vilkår for etableringen af beplantningen.

 

7.   Ved fremtidige reparationer eller udskiftninger af eksisterende drænsystemer på Ejendommen, er Selskabet forpligtet til at afholde merudgifter forårsaget af Jordkabelanlæggets tilstedeværelse, såfremt Selskabet inddrages i den forudgående planlægning.

 

Selskabet har følgende rettigheder og forpligtelser:

 

8.   Selskabet har ret til at efterse, vedligeholde og om fornødent at udskifte Jordkabelanlægget med tilbehør og har pligt til at foretage vedligeholdelse eller fjernelse af Jordkabelanlægget, såfremt Jordkabelanlægget tages permanent ud af drift. Selskabet har endvidere pligt til, på opfordring fra Ejer, for egen regning at påvise Jordkabelanlæggets beliggenhed.

 

9.   Efter etablering af Jordkabelanlægget samt efter eventuelt reparationsarbejde afleveres arealet over Jordkabelanlægget planeret til oprindelig terrænhøjde.

 

10. Hvis Selskabet forvolder skader eller ulemper på Ejendommen, modtager Ejer erstatning fra Selskabet beregnet efter skadens størrelse. Erstatningen fastlægges i henhold til gældende Landsaftale mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Energinet.dk eller – i mangel af Landsaftale – ved anden aftale. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af ekspropriationskommissionen.

 

11. Parterne kan ved underboringer træffe særlige aftaler for den eksisterende beplantning.

 

12. Hvis der på noget tidspunkt efter Selskabets opfattelse opstår en risiko for, at træer eller buske på Deklarationsarealet kan beskadige Jordkabelanlægget, har Selskabet ret til for egen regning at fjerne beplantning med dybdegående rødder. Såfremt beplantningen er etableret, efter anlægget er etableret og uden forudgående anvisning fra Selskabet, ydes der ikke erstatning herfor.

 

13. Påtaleretten tilkommer Selskabet Energinet.dk, CVR-nr. 28980671. Selskabet kan uden samtykke fra Ejer eller fremtidige ejere af Ejendommen overdrage Jordkabelanlægget med tilbehør og sine rettigheder og pligter efter denne aftale til et andet selskab. Selskabet kan desuden uden samtykke fra Ejer eller fremtidige ejere tinglyse påtegning på denne aftale om skift af påtaleret.

 

14. Selskabet har ret til for egen regning at lade denne tilladelse/aftale tinglyse som servitutstiftende på Ejendommen.

 

Det præciseres, at Jordkabelanlægget ikke er gæst på Ejendommen, og at det ikke er Selskabet, som skal afholde omkostningerne forbundet med eventuelle flytninger af Jordkabelanlægget, hvis flytningen sker som følge af ændret udnyttelse af Deklara-tionsarealet. Gæsteprincippet er hermed fraveget, og der stiftes en ubetinget tilstedeværelsesret for Jordkabelanlægget.

 

Særlige bestemmelser

 

Fredericia Kommune

 

Lb. nr. 8

Der nedgraves et 150 kV kabelsystem på matr. nr. 3a Egeskov, Fredericia Jorder og matr. nr. 6b Vejlby, Fredericia Jorder. Alle anvendte arbejdsarealer reetableres.

 

Ejendommen pålægges deklaration vedr. 150 kV ledningsanlæg med tilbehør.

 

Middelfart Kommune

 

Lb. nr. 59

Der nedgraves et 150 kV kabelsystem på matr. nr. 7i og 8a Kærby By, Asperup. Alle anvendte arbejdsarealer reetableres.

 

Ejendommen pålægges deklaration vedr. 150 kV ledningsanlæg med tilbehør.

 

Assens Kommune

 

Lb. nr. 241A

Der nedgraves et 150 kV kabelsystem på matr. nr. 5y Jordløse By, Jordløse. Alle anvendte arbejdsarealer reetableres.

 

Ejendommen pålægges deklaration vedr. 150 kV ledningsanlæg med tilbehør.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 3 og 4 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelserne under løbenumrene 8, 59 og 241A opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Ekspropriationsindgrebet effektueres pr. dags dato, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Der er ved ekspropriationen sikret anlægsmyndigheden fornødent arbejdsareal.

 

Erstatning for gener i forbindelse med nedgravning af ledning og midlertidig brug, herunder tab af beplantning/afgrøde, fastsættes efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Ole Riber Kjær

Frede Nørskov               Bent Braüner

/Anders Westergaard

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Anders Westergaard