150 kV kabelprojekt Jylland – Fyn, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 31. maj 2016

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

150 KV KABELPROJEKT

JYLLAND – FYN

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 31. maj 2016)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 10.00 samledes kommissionen på ejendommen Blegebæk 3B, Augustenborg for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af 150 kV kabelprojekt Jylland – Fyn.

 

Samme dag kl. 14.00 samledes kommissionen på ejendommen Margårdsvej 10, Søndersø i samme anledning.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Frede Nørskov, Billund og Karsten Cordtz, Fredericia, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Sønderborg Kommune mødte ikke med en repræsentant.

 

Nordfyns Kommune mødte ikke med en repræsentant.

 

Odense Kommune mødte ikke med en repræsentant.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Energinet.dk, mødte chefforhandler Ole Buhl og tilsynsleder Johan Nissen. Ved ejendommen under løbenummer 336 mødte endvidere projektleder Casper Bendtsen. Ved ejendommene under løbenumrene 144 og 160 mødte endvidere projektleder Hans Vognsen.

 

De berørte lodsejere var mødt.

 

Der henvises til brev af 21. april 2016 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Ole Buhl, Energinet.dk, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Den 4. november 2008 indgik Folketingets partier bag energiaftalen af 21. februar 2008 en aftale om retningslinjer for den fremtidige udbygning af det overordnede eltransmissionsnet i Danmark. I henhold til retningslinjerne skal nye 132-150 kV-forbindelser lægges som kabler i jorden, og det eksisterende 132-150 kV-luftledningsnet kabellægges i henhold til en sammenhængende kabelhandlingsplan.

 

Projektet Jylland – Fyn er et af en række projekter i Energinet.dk med kabellægning af det eksisterende 150 kV højspændingsnet. Projektet Jylland – Fyn omfatter etablering af ca. 55 km 150 kV kabeltracé mellem Station Ryttergården, Station Graderup og Station Fynsværket og etablering af ca. 50 km 150 kV kabeltracé mellem Station Abildskov og Station Sønderborg, med tilhørende ombygning af stationerne. Herudover omfatter projektet nedtagning af ca. 45 km luftledningsforbindelse samt bortsanering af eksisterende søkabel i Kolding Fjord. Projektet er beliggende i Fredericia, Middelfart, Nordfyns, Odense, Assens, Faaborg-Midtfyn, Sønderborg og Kolding kommuner.

 

Myndighedsgodkendelser

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har ved brev af 20. oktober 2014 (med senere tillæg) meddelt Energinet.dk tilladelse til at kabellægge de nævnte dele af 150 kV nettet.

 

Godkendelsen er givet i henhold til § 4, stk. 1, jf. § 4, stk. 3 i Lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011 om Energinet.dk med efterfølgende ændringer.

 

Naturstyrelsen har ved brev af 13. april 2015 truffet afgørelse om, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

 

Sikkerhedsstyrelsen har i brev af 31. marts 2016 meddelt tilladelse til ekspropriation i medfør af § 27 i elsikkerhedsloven.

 

Transport- og Bygningsministeriet har i april 2016 givet kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland bemyndigelse til at iværksætte en kombineret besigtigelses- og ekspropria-tionsforretning. (Opgaven er ifølge aftale mellem kommissarius for Jylland og kommissarius for Øerne henlagt til kommissarius for Jylland, idet projektet berører både Jylland og Øerne).

 

Kortbilag

 

Kort nr. Emne Strækning/lb. nr. Mål
HK15013-1 Oversigtskort Delstrækning Sønderborg – Fynshav 1:40.000
100-1 Besigtigelsesplan Lb. nr. 336 1:10.000
200-1 Ekspropriationsplan Lb. nr. 336 1:2.000

 

Kort nr. Emne Strækning/lb. nr. Mål
HK15012-1 Oversigtskort Graderup – Fynsværket 1:65.000
100-1 Besigtigelsesplan Lb. nr. 144 1:12.500
100-2 Besigtigelsesplan Lb. nr. 160 1:10.000
200-1 Ekspropriationsplan Lb. nr. 144 1:6.000
200-2 Ekspropriationsplan Lb. nr. 160 1:2.000

 

 

Projektbeskrivelse

Om det overordnede kabellægningsprojekt Jylland – Fyn projekt, se ovenfor under forudsætninger.

 

Als:

Kabelstrækningen over Als fra søledningens ilandføring ved Fynshav forløber forholdsvis tæt omkring hovedlandevejen Fynshav – Sønderborg frem til den eksisterende 150/60 kV Station Sønderborg, jf. oversigtskort Sønderborg – Fynshav. Den af  ekspropriationen berørte ejendom, løbenummer 336, er beliggende ved Asserballe, ca. midt på strækningen mellem Fynshav og Sønderborg.

 

For alle øvrige ejendomme på Als er der indgået frivillig aftale med lodsejerne om ret til anbringelse af kabelsystemet og tinglysning af servitut om kabelanlægget.

 

Fyn:

Kabelstrækningen over Vestfyn skal forbinde 160 kV stationen i Graderup med eksisterende kabellægning lidt vest for Fynsværket, jf. oversigtskort Graderup – Fynsværket. De af ekspropriationen berørte ejendomme, løbenumrene 144 og 160, er beliggende sydvest for Søndersø og nord for Allese landsby på den østlige del af strækningen mellem Graderup og Fynsværket.

 

For alle øvrige ejendomme mellem Graderup og Fynsværket er der indgået frivillig aftale med lodsejerne om ret til anbringelse af kabelsystemet og tinglysning af servitut om kabelanlægget.

 

Anlægsarbejdet generelt

I forbindelse med nedgravning af kablerne vil der som udgangspunkt være behov for et arbejdsbælte omkring kabeltracéet på ca. 15 meter, herunder med anlægsteknisk nødvendige større arbejdsarealbredder ved underboringer under veje, jernbaner, naturområder m.v. Efter etableringen af kabelsystemet vil der være et servitutareal med en bredde på i alt 7 meter omkring kabelsystemerne, herunder lidt større bredde ved større underboringer.

 

Figur 1: Kabelanlægget på strækningen, set fra øst mod vest med et arbejdsbælte på 15 meter og et servitutareal med en bredde af 7 meter.

 

Når arbejdet i marken går i gang, vil det blive opdelt i etaper, der svarer til én kabellængde ad gangen – ca. 1.000-1.500 meter. Først udlægges jernkøreplader, og herefter rømmes muldjorden samt det areal, hvorpå råjorden efterfølgende vil blive opbevaret.

 

Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejdsbæltet og danner grænse for arbejdsarealet. Herefter graves råjorden op, så kabelgraven får den ønskede profil. Råjorden lægges på samme side af kabelgraven som muldjorden, men sådan at muldjord og råjord ikke kan blandes sammen.

 

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved nedgravning, kan kablerne blive etableret ved en såkaldt styret underboring. Ved styret underboring opnås bl.a., at sårbar natur, veje og beskyttede diger ikke påvirkes af gravearbejdet.

 

Underboringen sker med et særligt boreudstyr, som kræver etablering af et arbejdsareal på ca. 25 m2 i den ene ende af underboringen samt en plads til samling af rør i den anden ende af underboringen. Størrelsen på pladsen, hvor rørene skal samles, afhænger af underboringens længde, ligesom også arbejdsarealet vil være større ved lange underboringer.

 

Generelle bestemmelser

 

Servitut

 

På de berørte ejendomme pålægges en deklaration om 150 kV jordkabelanlæg, jf. anmærkning A.

 

På strækningen 150 kV Sønderborg – Fynshav og strækningen 150 kV Graderup – Fynsværket omfatter deklarationen et deklarationsareal på 3,5 meter på hver side af kabelanlæggets centerlinje, i alt med en bredde på 7 meter, jf. anmærkning A.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres til et midlertidigt arbejdsareal langs det nye kabeltracé, jf. anmærkning B.

 

 

Kommissionen besigtigede herefter i fornødent omfang forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Der blev fremsat forslag om, at kabellægningen flyttes væk fra de berørte ejendomme i et andet tracé, gerne nord for det af Energinet.dk planlagte kabeltracé, gerne i nærheden af den eksisterende luftledning.

 

Energinet.dk oplyste heroverfor, at det er uhensigtsmæssigt og særdeles fordyrende at arbejde med kabellægningen under eksisterende luftledninger af hensyn til sikkerheden. Der kan ikke slukkes for luftledningerne, mens arbejdet pågår af hensyn til forsyningen.

 

Energinet.dk oplyste videre, at der har været en forudgående proces via Naturstyrelsen, hvor der er fastlagt en korridor for kabeltracéet. I den proces er potentielt berørte lodsejere blevet hørt og har haft mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag til valg af korridor. Under forhandlingsprocessen med Energinet.dk har lodsejerne haft mulighed for at påvirke kabeltracéet på sin egen ejendom inden for den af Naturstyrelsen fastlagte korridor og under hensyn til bindinger, f.eks. den eksisterende infrastruktur.

 

Det blev anført, at kabellægningen over ejendommene opleves som stærkt indgribende i den daglige drift, og der blev udtrykt stor bekymring for den fremtidige dræning af arealerne, herunder hvorvidt der vil ske tilstrækkelig retablering af de berørte arealer og dræn.

 

Energinet.dk oplyste heroverfor, at det er et stort fokusområde, at berørte landmænd kan have tillid til, at Energinet.dk retablerer dræn og i øvrigt udbedrer eventuelle skader. Der stilles i den forbindelse meget strenge krav til entreprenøren, og Energinet.dk’s egne folk vil tilse arbejdet.

 

Energinet.dk oplyste videre, at arbejdsarealet ønskes udvidet til et 17 meter bredt bælte og ikke et 15 meter bælte. Dette skyldes en henstilling fra Arbejdstilsynet på baggrund af en arbejdsulykke ved en kabelgrav.

 

Kommissionen drøftede indgående det fremlagte forslag om flytning af kabeltracéet væk fra de berørte ejendomme til andre ejendomme, herunder muligheden for at flytte tracéet helt ud af den af Naturstyrelsen fastlagte korridor.

 

Kommissionen fandt i den forbindelse ikke, at der foreligger de nødvendige helt særlige vægtige omstændigheder og oplysninger, som ikke tidligere har været belyst i den forudgående proces, der kan begrunde en ændring af det af Energinet.dk fremlagte kabeltracé.

 

Kommissionen fandt endvidere, at arbejdsarealet skal udvides fra 15 meter til et 17 meter bredt bælte.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Deklaration om 150 kV kabelanlæg

 

Kabel: 150 kV kabler Jylland – Fyn

 

Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia, CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt ”Selskabet”), har ret til på ejendommen

 

A.  at anlægge et jordkabelanlæg med tilbehør (muffer, linkboksbrønde, fiberbrønde, fiberrør m.v.) til brug ved fremføring af elektricitet og kommunikation (herefter benævnt ”Jordkabelanlægget”).

 

B.   i anlægsperioden at råde over et arbejdsareal af en standardbredde på ca. 17 meter omkring Jordkabelanlægget med mulighed for større arbejdsarealbredde ved eksempelvis kabelsamlinger og underboringer.

 

C.   inden anlægsarbejdet at lade foretage arkæologiske forundersøgelser inden for det fremtidige arbejdsareal.

 

D.  at ansøge myndighederne om de nødvendige tilladelser og dispensationer i forbindelse med anlægsarbejdet.

 

Følgende rettigheder/forpligtigelser for Ejer/fremtidige ejere og Selskabet skal i hele anlæggets levetid være gældende inden for et i alt 7,00 meter meter bredt bælte omkring Jordkabelanlægget. Bæltet kan ved underboringer under jernbaner og større veje og naturområder m.v. være bredere end den angivne standardbredde (herefter benævnt Deklarationsarealet):

 

Vedrørende deklarationsbæltets beliggenhed henvises til det til brug for tinglysning udarbejdede deklarationsrids, som registreres i tinglysningssystemet.

 

Ejer og efterfølgende ejere har følgende rettigheder og forpligtelser:

 

1.   Ejer skal til enhver tid tåle, at Selskabet har ret til at efterse, vedligeholde og udskifte Jordkabelanlægget med tilbehør, samt at Selskabet har ret til at sikre, at overjordiske installationer står frit og upåvirket af omgivelserne.

 

2.   Ejer forpligter sig til at respektere de begrænsninger i brugen af arealet over og omkring Jordkabelanlægget, som lovgivningen til enhver tid foreskriver.

 

3.   Jorden over Jordkabelanlægget kan altid udnyttes til dyrkning af afgrøder, herunder behandling med normale markredskaber (angående grubning m.v., se under pkt. 4).

 

4.   Grubning, dræning, udgravning, boring eller lignende inden for Deklarationsarealet skal anmeldes til Selskabet senest otte dage før påbegyndelsen. Selskabet foretager herefter for egen regning påvisning eller – om nødvendigt – frilægning af Jordkabelanlægget.

 

5.   I Deklarationsarealet må der kun under særlige omstændigheder og efter indhentet tilladelse fra Selskabet opføres bygninger, etableres vej eller foretages terrænændringer.

 

6.   Ved skovrejsning eller anden beplantning i Deklarationsarealet skal Ejer kontakte Selskabet med henblik på at aftale nærmere vilkår for etableringen af beplantningen.

 

7.   Ved fremtidige reparationer eller udskiftninger af eksisterende drænsystemer på Ejendommen, er Selskabet forpligtet til at afholde merudgifter forårsaget af Jordkabelanlæggets tilstedeværelse, såfremt Selskabet inddrages i den forudgående planlægning.

 

Selskabet har følgende rettigheder og forpligtelser:

 

8.   Selskabet har ret til at efterse, vedligeholde og om fornødent at udskifte Jordkabelanlægget med tilbehør og har pligt til at foretage vedligeholdelse eller fjernelse af Jordkabelanlægget, såfremt Jordkabelanlægget tages permanent ud af drift. Selskabet har endvidere pligt til, på opfordring fra Ejer, for egen regning at påvise Jordkabelanlæggets beliggenhed.

 

9.   Efter etablering af Jordkabelanlægget samt efter eventuelt reparationsarbejde afleveres arealet over Jordkabelanlægget planeret til oprindelig terrænhøjde.

 

10. Hvis Selskabet forvolder skader eller ulemper på Ejendommen, modtager Ejer erstatning fra Selskabet beregnet efter skadens størrelse. Erstatningen fastlægges i henhold til gældende Landsaftale mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Energinet.dk eller – i mangel af Landsaftale – ved anden aftale. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af
ekspropriationskommissionen.

 

11. Parterne kan ved underboringer træffe særlige aftaler for den eksisterende beplantning.

 

12. Hvis der på noget tidspunkt efter Selskabets opfattelse opstår en risiko for, at træer eller buske på Deklarationsarealet kan beskadige Jordkabelanlægget, har Selskabet ret til for egen regning at fjerne beplantning med dybdegående rødder. Såfremt beplantningen er etableret, efter anlægget er etableret og uden forudgående anvisning fra Selskabet, ydes der ikke erstatning herfor.

 

13. Påtaleretten tilkommer Selskabet Energinet.dk, CVR-nr. 28980671. Selskabet kan uden samtykke fra Ejer eller fremtidige ejere af Ejendommen overdrage Jordkabelanlægget med tilbehør og sine rettigheder og pligter efter denne aftale til et andet selskab. Selskabet kan desuden uden samtykke fra Ejer eller fremtidige ejere tinglyse påtegning på denne aftale om skift af påtaleret.

 

14. Selskabet har ret til for egen regning, at lade denne tilladelse/aftale tinglyse som servitutstiftende på Ejendommen.

 

Det præciseres, at Jordkabelanlægget ikke er gæst på Ejendommen, og at det ikke er Selskabet, som skal afholde omkostningerne forbundet med eventuelle flytninger af Jordkabelanlægget, hvis flytningen sker som følge af ændret udnyttelse af Deklarationsarealet. Gæsteprincippet er hermed fraveget, og der stiftes en ubetinget tilstedeværelsesret for Jordkabelanlægget.

 

Særlige bestemmelser

 

Sønderborg Kommune

 

Lb. nr. 336

Der nedgraves et 150 kV kabelsystem på matr. nr. 106 Asserballe Ejerlav, Asserballe og matr. nr. 224 Ketting Ejerlav, Ketting. Alle anvendte arbejdsarealer reetableres.

 

Ejendommen pålægges deklaration vedr. 150 kV ledningsanlæg med tilbehør.

 

Nordfyns Kommune

 

Lb. nr. 144

Der nedgraves et 150 kV kabelsystem på matr. nr. 1a Margård Hgd., Vigerslev. Alle anvendte arbejdsarealer reetableres.

 

Ejendommen pålægges deklaration vedr. 150 kV ledningsanlæg med tilbehør.

 

Odense Kommune

 

Lb. nr. 160

Der nedgraves et 150 kV kabelsystem på matr. nr. 22L Allese By, Allese. I forbindelse hermed udføres underboring af den offentlige vej Allesevej. Alle anvendte arbejdsarealer reetableres.

 

Ejendommen pålægges deklaration vedr. 150 kV ledningsanlæg med tilbehør.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 og 2 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelserne under løbenumrene 144, 160 og 336 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 1. juni 2016, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Der er ligeledes ved ekspropriationen sikret anlægsmyndigheden fornødent arbejdsareal.

 

Erstatning for gener i forbindelse med nedgravning af ledning og midlertidig brug, herunder tab af beplantning/afgrøde, fastsættes efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Ole Riber Kjær

Frede Nørskov               Karsten Cordtz

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen