33 og 10 kV kabler Frøstrup, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 30. august 2011

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

33 OG 10 KV KABLER FRØSTRUP

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 30. august 2011)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 30. august 2011 kl. 8.30 samledes kommissionen ud for ejendommen Gl. Aalborgvej 9, Frøstrup, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af kabellægning af 4-system 33 kV og 10 kV jordkabler fra eksisterende 150/60 kV Station Frøstrup til nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, samt Bent Braüner, Bryrup, og Niels Juel Nielsen, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer.

 

Som repræsentant for Thisted Kommune mødte Torben Juul-Olsen.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Thy-Mors Energi A/S, mødte projektleder Mogens Baadsgaard og teknisk chef Peter Melgård.

 

Ejeren af ejendommen under lb. nr. 1 og dennes advokat var mødt. Ejeren af ejendommen under lb. nr. 2 var repræsenteret ved den fremmødte advokat.

 

Kommissarius fremlagde brev af 6. juni 2011 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndigheden gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Med henblik på idriftsættelse ultimo december 2011 har Thy-Mors Energi A/S projekteret et ca. 3 km langt 4-system 33 kV jordkabel fra den eksisterende 150/60 kV Station Frøstrup til nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild.

 

Jævnfør den af Folketinget vedtagne lov skal testmøllerne tilsluttes efter normale vilkår, hvilket betyder, at det er den lokale elnetvirksomhed, der har pligten for tilslutningen.

 

Snit i kabelgrav er vist på kortbilag, der fremlægges.

 

Endvidere fremlægges kortbilag, hvoraf kabeltraceet fremgår, idet traceet i det store følger luftledningstraceet på strækningen fra 150/60 kV Station Frøstrup.

 

Kabelprojektet berører i alt 2 ejendomme.

 

De berørte ejendomme ønskes pålagt sålydende servitut om kabelanlægget:

 

A.  Thy-Mors El-Net A/S meddeles tilladelse til at lade anbringe 33 og 10 kV jordkabler (2 system) med tilbehør samt til at efterse og vedligeholde disse.

 

For tilladelse gælder i øvrigt

 

 

at   arealet over kablerne, uden forudgående anmeldelse til selskabet, må udnyttes til dyrkning af afgrøder, herunder behandling med normale markredskaber,

 

at   den ved kabelanlæggets anbringelse og eventuelle senere vedligeholdelse forvoldte skade på ejendommen snarest istandsættes af selskabet eller ved dettes foranstaltning. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige personer,

 

at   arealet over kablerne efter etablering og efter eventuel senere reparationsarbejde afleveres planeret til normal terrænhøjde, medmindre andet er aftalt,

 

at   den i anledning af kabelanlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse eventuelle nødvendige fjernelse af træer og buske m.m. foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning,

 

at   der for eventuel fjernelse af træer ydes ejeren en eengangserstatning som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes af uvildig skovtaksator for selskabets regning,

 

at   lodsejeren skal rette sig efter de begrænsninger i brugen af arealet over kablerne, som lovgivningen til enhver tid foreskriver. Oplysninger herom kan indhentes hos selskabet,

 

at   arbejder inden for en afstand af 2 meter fra kablerne til begge sider, f.eks. dræning, plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, skal anmeldes til selskabet senest 8 dage før påbegyndelse. Selskabet træffer herefter for egen regning de nødvendige foranstaltninger til sikring/fritlægning af kablerne,

 

at   der ikke etableres vejanlæg over kablerne uden forudgående indhentet tilladelse fra selskabet,

 

 

 

at   der må foretages plantning af træer, men i øvrigt ikke iværksættes noget, der kan være til hinder for adgangen til kabelanlægget eller til gene for eftersyn, reparation eller vedligeholdelse, og

 

at   der eksproprieres ret til et arbejdsareal på 23,1 meters bredde i kabeltraceets længde over ejendommen.

 

B.  Thy-Mors El-Net A/S eller den til hvem selskabet måtte overdrage sine rettigheder til er påtaleberettiget.

 

Kommissionen besigtigede herefter i fornødent omfang forholdene i marken, hvor den fremmødte lodsejer og den mødte advokat havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Ejeren af ejendommen under lb. nr. 1 fremkom med spørgsmål til kabelanlæggets linjeføring, idet ejeren gjorde gældende, at kablet logisk kunne være ført fra testcentret i direkte linje til Station Frøstrup.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at en direkte linjeføring ikke er mulig, idet denne vil medføre, at kablet vil skulle føres igennem et § 3 område, hvilket der ifølge implementeringsplanen for testcentret ikke kan dispenseres fra.

 

Ejeren af ejendommen under lb. nr. 1 rejste spørgsmål vedrørende retablering af dræn på ejendommen efter anlæggets udførelse.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at ansvaret for den fornødne retablering påhviler anlægsmyndigheden. Anlægsmyndigheden oplyste supplerende, at anlægsmyndigheden i en periode på 5 år efter anlæggets udførelse skal påse, at drænet er retableret i fornødent omfang, idet det af anlægsmyndigheden blev understreget, at det vigtige er, at der afleveres dræn i fuldt funktionsdygtig stand.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1 og 2 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 1,25 %.

 

Ekspropriation har virkning straks. Erstatningsbeløbene forrentes fra dags dato.

 

Erstatningen for midlertidig brug fastsættes efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

………………….

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                                                  Ole Riber Kjær

Niels Juel Nielsen                            Bent Braüner

 

/Anders Westergaard

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Anders Westergaard