400/150 kV jordkabel ved Vejle Ådal, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 26. august 2015

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

400/150 KV JORDKABEL VED VEJLE ÅDAL

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 26. august 2015)

1. hæfte

 

 

Onsdag den 26. august 2015 kl. 10.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Julius Jepsens Vej 4, Vejle for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af etablering af et 400 kV og 150 kV kabelanlæg samt etablering af kabelovergangsstation ved Vejle Ådal.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup samt Bent Braüner, Bryrup og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Vejle Kommune mødte landinspektør Paw Bo Larsen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Energinet.dk, mødte chefforhandler Ole Buhl, projektleder Troels Bjørn Hansen og el-ingeniør Chris Nyborg.

 

Den af anlægget berørte lodsejer og dennes repræsentant var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 10. juni 2015 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Projektleder Troels Bjørn Hansen, Energinet.dk, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Den 4. november 2008 blev der indgået en politisk aftale om hvilke principper, der skal gælde for den fremtidige udbygning af det overordnede elnet i Danmark. Aftalen blev indgået mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Det radikale Venstre og Liberal Alliance.

 

Som en del af aftalen blev det besluttet, at der skal arbejdes med forskønnelse af 400 kV-nettet på korte udvalgte strækninger, hvor det eksisterende net medfører en særlig høj miljøpåvirkning. I samarbejde med de daværende statslige miljøcentre (nu Naturstyrelsen) blev der udvalgt seks strækninger, der blev vurderet særligt oplagt til forskønnelse. En af strækningerne er ved Vejle Ådal.

 

Myndighedsgodkendelser

Klima-, energi- og bygningsministeren gav den 7. november 2013 tilladelse til at kabellægge 400/150 kV-luftledningsforbindelserne ved Vejle Ådal, jf. bilag 1. Tilladelsen er givet i medfør af § 4 i lov om Energinet.dk.

 

Naturstyrelsen har ved brev af 6. november 2012 truffet afgørelse om, at projektet med kabellægning og demontering af master ved Vejle Ådal ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt, jf. bilag 3. Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

 

Sikkerhedsstyrelsen har ved brev af 8. maj 2015 meddelt Energinet.dk tilladelse til ekspropriation i medfør af § 18 i stærkstrømsloven, jf. bilag 4. I henhold til § 18 skal reglerne i lov om fremgangsmåde ved ekspropriation vedrørende fast ejendom følges.

 

Transportministeriet har ligeledes modtaget tilladelsen fra Sikkerhedsstyrelsen den 8. maj 2015.

 

Tegningsliste

Tegn. nr. Emne Stationering Mål
100-1 Besigtigelsesplan 0 – 2500 1:10.000
200-1 Ekspropriationsplan 0 – 600 1:3.000
200-2 Midlertidige arealer 0 – 600 1:3.000
200-3 Arealer til demontering 0 – 600 1:3.000

 

 

Projektbeskrivelse

Forskønnelsesprojekt Vejle Ådal omfatter kabellægning og efterfølgende nedtagning af en kombineret 400 kV/150 kV-luftledningsforbindelse på en del af strækningen mellem station Landerupgaard i Kolding Kommune og station Malling i Aarhus Kommune. Begrundelsen for valget af strækningen ved Vejle Ådal er luftledningsanlæggets tæthed til den bymæssige bebyggelse i Vejle og de landskabelige værdier ved ådalen.

 

Projektet ved Vejle Ådal består af kabellægning og efterfølgende demontering af ca. 7 km luftledning. Der etableres to 400 kV jordkabelsystemer til erstatning for ét 400 kV luftledningssystem, og ét 150 kV jordkabelsystem til erstatning for ét 150 kV luftledningssystem. Ved start- og slutpunktet for kabellægningen etableres en kabelovergangsstation, der kan forbinde luftledningerne med de nye kabler.

 

Erhvervelse af areal til etablering af kabelovergangsstation og permanent vejadgang Til opførelse af en kabelovergangsstation anmoder Energinet.dk om permanent at erhverve det på tegn. nr. 200-1 med blåt markerede areal. Da det er vigtigt, at stationen placeres direkte under luftledningerne, betyder det, at de på tegn. nr. 200-1 med grønt markerede arealer vil ligge tilbage som to afskårne arealer. Energinet.dk anmoder om at medekspropriere de to arealer.

 

Derudover anmoder Energinet.dk om at erhverve areal til permanent vejadgang som vist på tegn. nr. 200-1 med brun farve. Lodsejer vil have vejret på arealet og vil dermed fortsat kunne benytte vejen i forbindelse med den landbrugsmæssige drift af ejendommen, svarende til den funktion den eksisterende vej har haft for ejendommen.

 

Anlægsarbejdet vedr. kabellægning

De tre kabelsystemer placeres parallelt i hver sin kabelgrav. De to 400 kV kabelsystemer placeres med en indbyrdes afstand på 6 meter fra midte til midte af kabelgravene, mens kabelgraven til 150 kV kabelsystemet placeres 10 meter fra midten af det østligste 400 kV kabelsystem, jf. figur 1, se også bilag 5.

 

 

Figur 1: Principskitse for udførsel af kabelanlægget, med et arbejdsareal med en samlet bredde på 31 meter og et servitutareal med en bredde på 23,5 meter. (Se også bilag 5).

 

Anlæggelsen af kabelgravene sker ved først at rydde muldjorden over kabeltracéet samt over det areal, hvorpå råjorden efterfølgende vil blive opbevaret. Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejdsbæltet og danner grænse for arbejdsarealet. Herefter graves råjorden op, så kabelgraven får det ønskede profil. Råjorden lægges ved siden af muldjorden, dog således at muldjord og råjord ikke blandes sammen.

 

Figur 1 viser en principskitse for, hvordan jordarbejdet kan udføres. Der kan dog være forhold på de enkelte delstrækninger, der gør, at jordarbejdet kan afvige fra principskitsen. Muld- og råjord vil dog altid blive holdt adskilt, og det vil ske inden for arbejdsbæltet på de på principskitsen viste 31 meter.

 

Da kabellægningen vil blive udført, før kabelovergangsstationen er færdigmonteret, bliver det nødvendigt at foretage en midlertidig nedgravning af kablerne i arbejdsareal øst for kabelovergangsstationen. Når de nødvendige komponenter til kabelovergangsstation er monteret, vil kablerne blive flyttet til den endelige placering.

 

Til levering af kabeltromlerne er det nødvendigt med en midlertidig vejadgang som vist på tegn. nr. 200-2.

 

Anlægsarbejdet vedr. etablering af permanent vejadgang

Den permanente vejadgang til kabelovergangsstationen udformes som en grusvej med indlagt dræn til afledning af vand.

 

I forbindelse med anlæggelse af vejen er der behov for et midlertidigt arbejdsareal langs vejen.

 

I den permanente vejadgang skal der anlægges et forsyningskabel til forsyning af brugsstrøm til kabelovergangsstationen. Forsyningskablet etableres af det lokale forsyningsselskab i området, i dette tilfælde Syd Energi Net A/S. Da vejarealet eksproprieres, sikres der ved ekspropriationen den fornødne ret til etablering af forsyningskablet, som efterfølgende tinglyses, når Energinet.dk har adkomst til vejarealet.

 

Anlægsarbejdet vedr. etablering af kabelovergangsstation

Ved etablering af kabelovergangsstationen er der behov for arbejdsareal til jord­depot. Idet arbejdet foregår under højspændingsledninger, der er i drift, er der begrænsning på arbejdshøjden. Det betyder, at jorddepoterne skal placeres uden for luftledningernes sikkerhedszone. For ikke at transportere jord, der skal flyttes, mere end højest nødvendigt på tværs af luftledningerne, etableres der jorddepoter på begge sider af stationsarealet. Jorddepotet på vestsiden af kabelovergangsstationen vil blive placeret i det areal, der på tegn. nr. 200-2 er markeret som defigureret areal, og som Energinet.dk anmoder om at medekspropriere.

 

I anlægsfasen bliver det nødvendigt at lave en midlertidig fiberforbindelse mellem kabelovergangsstationen og mast 62 nord herfor. Dette skal sikre kommunikationen mellem komponenterne på kabelovergangsstationen og Energinet.dk’s kontrolcenter, når komponenterne skal testes. Når kabelanlæg og kabelovergangsstation er sat i drift, vil denne kommunikation ske gennem fiberkabler, der fremføres sammen med luftledningerne.

 

I forbindelse med at luftledningerne umiddelbart inden idriftsættelse skal trækkes ind på portalmasterne i kabelovergangsstationen, er der behov for arbejdsareal rundt om mast 62. Det er sandsynligt, at der kan blive behov for at opsætte en eller flere midlertidige master (beredskabsmaster) til at sikre tilstrækkelig arbejdshøjde og sikkerhedsafstand til luftledningerne, mens de er i drift. Der er derfor også udlagt et mindre arbejdsareal vest for kabelovergangsstationen.

 

Anlægsarbejdet vedr. demontering af master og luftledninger

Når kabelovergangsstation og kabelanlæg er sat i drift, kan luftledningerne og de to overflødiggjorte master (mast 61 og 62) demonteres. Dette er også fremsat som krav i den på ejendommen gældende luftledningsservitut vedlagt som bilag 7.

 

For at kunne demontere masterne er det nødvendigt at benytte et arbejdsareal, der går ud over det aftalte servitutareal. Arbejdsarealet vil blive belagt med køreplader, hvorpå én til to mobilkraner vil lægge masten ned, enten i ét stykke eller delt i mindre stykker. Derefter fjernes de øverste 1 – 1,5 meter af fundamenterne ned til bundpladen.

 

Når luftledningerne og master er fjernet, vil servitut og luftledningsanlægget blive aflyst for den del af ejendommen, der er berørt af demonteringen, svarende til et servitutareal på 12.550 m2.

 

Generelle bestemmelser

 

Servitut

På den berørte ejendom pålægges en servitut om 400 kV og 150 kV jordkabelanlæg, jf. anmærkning A.

 

Servitutarealets udbredelse fremgår af tegn. nr. 200-1. Langs kabelstrækningen forløber servitutarealet i et 23,5 meter bredt bælte omkring kabeltracéet frem til kabelovergangsstationen. Ved kabelovergangsstationen er det nødvendigt med et mindre servitutareal på den østlige og nordlige side af det areal, der ønskes erhvervet, for at sikre 150 kV kablet, der føres ind til kabelovergangsstationen fra nord.

 

På arealet for den permanente vejadgang, på strækningen mellem pkt. A og B, jf. tegn. nr. 200-1, pålægges servitut om færdselsret, jf. anmærkning C.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres til et midlertidigt arbejdsareal langs de nye kabelsystemer, rundt om det eksproprierede areal til kabelovergangsstationen og i et smalt bælte langs den permanente vejadgang. Arealet bruges til arbejdsareal, jorddepot, kørevej m.v., jf. anmærkning B samt tegn. nr. 200-2 og 200-3.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor den fremmødte lodsejer og dennes repræsentant havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Lodsejers repræsentant havde forud for forretningen fremsendt følgende skriftlige indlæg:

 

Vedr. besigtigelse og ekspropriation med henblik på afetablering af et 400 kV og 150 kV kabelanlæg samt etablering af kabelovergangsstation ved Vejle Ådal

I anledning af ovennævnte projekt er der indkaldt til besigtigelses- og ekspropria­tionsforretning onsdag den 26. august 2015, kl. 10.00 på ejendommen Julius Jepsens Vej 4, 7100 Vejle.

Forretningen er todelt. Først skal kommissionen tage stilling til projektet. Hvis projektet godkendes vil der blive eksproprieret til anlægget og forhandlet om erstatningens størrelse for indgrebet.

På vegne af ejeren af den berørte ejendom matr. nr. 5a, 1b og 13a Høgsholt By, Hover, Kjeld Frandsen (lb. nr. 29) skal fremføres følgende:

Der nedlægges påstand om, at projektet med den foreslåede placering ikke godkendes.

Hvis kommissionen ikke umiddelbart kan godkende en anden placering, jf. nedenfor, hjemvises sagen til udarbejdelse af nyt ekspropriationsmateriale.

Vi skal således bede kommissionen om først at tage stilling til kabelovergangsstationens placering. Erstatningskravet vil afhænge af stationens placering.

I prioriteret rækkefølge foreslås følgende alternative muligheder for placering af kabelovergangsstationen.

I.    Kabelovergangsstationen placeres tæt ved den allerede placerede 150 kV kabel-overgangsstation (portalmast) og nord for mast 63

Ved denne placering vil de to kabelovergangsstationer blive samlet. Der kan foretages slørende beplantning omkring stationerne, så de bliver mindre dominerende i landskabet. Det er jo et forskønnelsesprojekt vi er i gang med.

Vi er opmærksomme på, at en placering nord for mast 63 vil betyde, at stationen skal placeres i et overdrevsareal. Os bekendt har Vejle Kommune intet at indvende mod denne placering. I øvrigt står mast 63 og 7A allerede i arealet.

Den visuelle påvirkning af området vil som nævnt kunne sløres ved beplantning omkring de to stationer.

Alternativ kan kabelovergangsstationen flyttes mod øst og placeres i dyrkede arealer i stedet for i § 3 området.

Vi har noteret, at området ikke er screenet. Men det kan det blive.

Vi har også noteret, at en placering af stationen umiddelbart syd for mast 63 ikke er muligt på grund af eksisterende luftledninger. Rent teknisk må det kunne løses.

Udviklingen har måske allerede nu medført, at der er andre forsyningsmuligheder, ligesom det ene af de 2 150 kV systemer, de var i det oprindelige projekt, er fjernet, fordi det er teknisk muligt med en anden løsning.

II. Kabelovergangsstationen placeres nord for mast 62

Denne placering har tidligere været diskuteret mellem Kjeld Frandsen og Energinet.dk. Jeg vedlægger kopi af en mail med bilag fra Energinet.dk af 14. oktober 2013 til Kjeld Frandsen. I mailen præciseres, hvor overgangsstationen mellem luftledningen og det nye kabel skal placeres.

Kjeld Frandsen foretrækker langt denne placering frem for den som Energinet.dk nu har foreslået.

Det er også ud fra denne placering, der har været ført drøftelser om erstatning.

Da der ikke kunne opnås enighed herom, blev placering af stationen ændret uden yderligere forhandlinger, hvilket må betragtes som dybt beklageligt.

Der har været afholdt informationsmøder om projektet den 24. oktober 2013. Kopi af indbydelsen vedlægges. I indbydelsen er vist en visualisering af den nordlige kabelstation ved Østergård skov. Her er kabelstationen placeret nord for mast 62, som er fjernet. Det bemærkes også, at denne placering ligger indenfor det område som er screenet. Området der er screenet til placering af kabelovergangsstationen er fra midt mellem mast 61 og 62 til midt mellem mast 62 og 63.

Energinet.dk har fremført nogle synspunkter om, hvorfor den af dem nu ønskede placering tjener almenvellet bedst.

Der er peget på miljømæssige forhold bag Østengård. Teknisk fordi der i anlægsfasen ikke skal ske afbrydelse af nettet, en kortere kabellængde og mindre arealforbrug.

Set i forhold til den af lodsejeren ønskede placering bemærkes, at de miljømæssige forhold er de samme. Teknisk ingen forskel. Økonomisk ikke dyrere. Forøgelse af kabellængden er mikroskopisk i forhold til hele projektet. Arealforbruget vil ikke være større – tværtimod.

Ud fra et visuelt synspunkt vil denne placering være bedre. Mast 62 fjernes, og der vil derved være en mast mindre til at skæmme landskabet. Husk igen et forskønnelsesprojekt, som ikke har noget med elforsyningssikkerhed at gøre.

III. Placering som foreslås af Energinet.dk

Som nævnt er dette forslag uacceptabelt og bør derfor afvises.

Konklusion på placering

Som nævnt håber vi på, at kommissionen følger vores forslag om placering af kabelovergangsstationen som anført under I eller II.

Sagen bør derfor hjemsendes til udarbejdelse af nyt ekspropriationsmateriale.

Erstatningskravet vil vi vende tilbage til, når vi kender kommissionens stilling til placering.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter har hertil svaret i følgende skriftlige indlæg:

 

1.     INDLEDNING

I forbindelse med forskønnelsesprojektet ved Vejle Ådal har Kjeld Frandsens repræsentant Ole Kirk den 18. august 2015 fremsendt påstand om, at den af Energinet.dk anmodede placering ikke godkendes, samt forslag til alternative placeringer af sta­tionen.

Energinet.dk finder ikke grundlag for, at den af Energinet.dk udpegede placering ikke kan godkendes, hvilket der redegøres nærmere for i det følgende.

2.     SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

2.1. Baggrund for placering af kabelovergangsstation.

Som nævnt i ekspropriationsfortegnelsen til denne sag, er Forskønnelsesprojektet Vejle Ådal en del af udmøntningen af energiaftale fra 2008 om de fremtidige principper for udbygning af det overordnede elnet, herunder forskønnelse af det eksisterende 400 kV-luftledningsnet.

I et samarbejde med Naturstyrelsen (de daværende statslige miljøcentre) blev rapporten, ‘Forskønnelse af 400 kV-nettet’ udarbejdet, der på baggrund af en screening af hele 400 kV luftledningsnettet udvalgte 6 steder til forskønnelse. Rapporten er ikke vedlagt som bilag, men medbringes til forretningen.

For hvert af de 6 forskønnelsessteder er der udarbejdet en landskabsanalyse der danner baggrund for beslutningen om hvor kabellægningen vil give mest mulig landskabelig og visuel gavn. For strækningen ved Vejle Ådal blev landskabsanalysen belyst i rapporten ‘Forskønnelse af 400 kV nettet – Vejle Ådal’ udarbejdet i 2010. Rapporten er ikke vedlagt som bilag, men medbringes til forretningen. Efterfølgende i 2010 blev der afholdt besigtigelse af strækningen med deltagelse af Vejle Kommune, Miljøcenter Odense (Naturstyrelsen) og Energinet.dk. På baggrund af rapporten og besigtigelsen blev det de tre parter i mellem besluttet at kabellægge strækningen fra mast 42 – 61 med placering af kabelovergangsstation mellem mast 42 og 43 mod syd samt mellem mast 61 og 62 mod nord.

Det er med baggrund i denne beslutning, at Energinet.dk har ansøgt om de nødvendige myndighedsgodkendelser, herunder klima- og energiministerens tilladelse til etablering af anlægget efter lov om Energinet.dk, samt godkendelse efter planlovens bestemmelser omkring VVM, for vurdering af projektets påvirkning af miljøet.

I det følgende vil der ved beskrivelse af de forskellige placeringsmuligheder blive henvist til bilag 1, der skitserer placeringerne i forhold til hinanden.

2.2. Udpegning af placeringen til kabelovergangsstationen som fremsat af Energinet.dk

Den af Energinet.dk udpegede placering, vist som placering D på bilag 1, er valgt med baggrund i den grundige faglige vurdering, der ligger bag beslutningen om valg af strækning til forskønnelse. Det er derfor også Energinet.dk’s klare opfattelse, at den udpegede placering er den både miljømæssigt, teknisk og økonomisk bedste løsning, og dermed den der tjener almenvellet bedst.

Miljømæssig fordi kabelovergangsstationens placering bag Østengård Skov giver den mindste visuelle påvirkning af omgivelserne. Set fra vest og nordvest vil skoven i større og mindre grad dække for indblik til stationen, og set fra øst og sydøst vil skoven som baggrund give stationen et roligere udtryk. Placeringen er dermed i tråd med det som er anbefalet i førnævnte landskabsanalyse og efterfølgende vurderet af Vejle Kommune og Naturstyrelsen.

Teknisk og forsyningssikkerhedsmæssigt fordi der ved anlægsarbejdet kun skal ske få kortvarige afbrydelser af den krydsende 150 kV luftledning syd for mast 63. Hvis denne forbindelse afbrydes, vil to af de tre forbindelser der forsyner Vejle området være udkoblet. I tilfælde af fejl på den sidste linje vil det underlæggende 60 kV net ikke være tilstrækkeligt til at forsyne Vejleområdet, der således vil stå uden strøm. Derudover skal der med den valgte løsning ikke udføres yderligere ændringer på de eksisterende master eller på den krydsende 150 kV luftledning.

Økonomisk fordi kabellængden bliver kortere, og det undgås at der skal etableres ekstra kabelsamlinger, ekstra arbejder til ændring, hævning eller flytning af blivende master, samt yderligere sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde nær den krydsende luftledning. Desuden giver denne placering det mindst mulig antal af afbrydelser af luftledningerne, og dermed langt mindre påvirkning af handelskapaciteten og driftssituationen på strækningen.

3.     ANBRINGENDER

3.1. Overordnede anbringender

Det gøres overordnet gældende, at den af Energinet.dk valgte placering D er den bedste placering vurderet på baggrund af miljømæssige, tekniske og økonomiske overvejelser, sådan som der er redegjort for i afsnit 2.3.

Med hensyn til det af Ole Kirk fremsatte krav om placering af kabelovergangsstationen ved 150 kV stationen nord for mast 63, skitseret som placering A1 på bilag 1, gør Energinet.dk principalt gældende, at denne af tekniske og miljømæssige årsager ikke er mulig. Det gøres desuden gældende, at placeringen ligger udenfor rammerne af den til Energinet.dk definerede opgave om forskønnelse af Vejle Ådal.

I anden række henvises der til, at kabelovergangsstationen ikke bør etableres nord for mast 62, skitseret som placering B, idet dette er en endog yderst vanskelig teknisk løsning, og desuden en både miljømæssig og økonomisk dårligere løsning.

I det følgende vil ovenstående blive uddybet nærmere.

3.2. Ingen mulighed for etablering af kabelovergangsstationen ved 150 kV stationen nord for mast 63

Ole Kirk har i sin redegørelse af 18. august 2015 redegjort for, at kabelovergangsstationen bør placeres tæt ved 150 kV kabelovergangsstationen og nord for mast 63. Placeringen er skitseret som A1 på bilag 1.

Denne placering vil betyde omfattende arbejder i det beskyttede § 3 overdrevsareal. Vejle Kommune har i forbindelse med Energinet.dk’s forespørgsel herom svaret at arealerne lige omkring mast 63 og portalmast 7A er af mindre naturmæssig værdi, da naturen formentligt endnu ikke er genoprettet efter opsætning af både mast og portal, jf. bilag 2. Idet størstedelen af stationsarealet ved denne placering kommer til at ligge udenfor det areal som Vejle Kommune i bilag 2 har vurderet påvirket af tidligere anlægsarbejde, og samtidigt kommer til at ligge udover den skrænt der kan ses på kortbilaget i bilag 2, vil det betyde omfattende anlægsarbejde i meget store dele af overdrevsarealet, og dermed også tilførsel af en væsentlig mængde jord til opbygning af et plateau, hvor stationen kan anlægges, med tilhørende skråningsanlæg. Dette vil have en væsentlig negativ påvirkning af en langt større del af § 3 området, og dermed også områder der ikke er påvirket i dag. Der er efter Energinet.dk’s opfattelse ikke hjemmel i Naturbeskyttelsesloven til at dispensere til etablering af en kabelovergangsstation i et § 3 område, når der er et brugbart alternativ der ligger udenfor arealet.

Selve placeringen bliver visuelt meget eksponeret, til hvilket Vejle Kommune bl.a. har udtalt, at ‘Umiddelbart vil den nye foreslåede placering i nord være et dårligt valg ud fra et landskabeligt hensyn…’ jf. bilag 2.

Det er således ikke korrekt når Ole Kirk skriver, at Vejle Kommune intet har at indvende mod placeringen. Den nødvendige plads for etablering af kabelovergangsstationen vil langt overstige det areal, som Vejle Kommune i sit svar henviser til, allerede har været udsat for en negativ påvirkning.

Den foreslåede placering har desuden den konsekvens, at der vil skulle foretages ændringer på det bestående luftledningsanlæg. Den foranstående mast 64 vil skulle hæves betydeligt for at sikre tilstrækkelig ledningshøjde mellem mast 64 og kabelovergangsstationen, ligesom kabelovergangsstationens indtræksmaster også vil skulle være højere end ved den nuværende placering. Dette skyldes, at kabelovergangsstationens indtræksmaster er væsentligt lavere end den eksisterende mast 63.

Økonomisk vil det således betyde en væsentlig fordyrelse af projektet. Det længere kabeltracé på ca. 280 meter, vil alene løbe op i en forøgelse af kr. godt 2 mio. til længere kabler og ekstra kabelsamlinger. Energinet.dk råder ikke over de nødvendige kabellængder, så det vil desuden betyde en væsentlig forsinkelse af projektet, da der er lang leveringstid på højspændingskabler. Der er ikke beregnet hvad det koster at hæve mast 64, ligesom det heller ikke er undersøgt, om en øget mastehøjde vil kræve forstærkning af de eksisterende fundamenter, men der vil være tale om en betydelig merudgift.

Ombygningerne på mast 64 vil desuden medføre betydelige afbrydelser af luftledningsstrækningen. Dette er der ikke taget højde for i driftsplanen, og vil betyde væsentlige forsinkelser til at finde tidspunkter hvor linjen kan afbrydes i længere perioder, samtidig med at det vil reducere markedskapaciteten på transport af el i perioden.

I forbindelse med VVM-screeningen af projektet er den nævnte placering blevet fravalgt, bl.a. på baggrund af Vejle Kommunes udtalelse. Placeringen vil således kræve en ny screening af projektet, og den visuelle og naturmæssige påvirkning ved denne placering kunne være med til at udløse en screeningsafgørelse om, at projektet vil være VVM-pligtigt. Dette vil medføre væsentlige omkostninger og væsentlig forlængelse af tidsplanen på op til 2 år.

I sin redegørelse foreslår Ole Kirk en alternativ placering længere mod øst i de dyrkede arealer, skitseret som A2 på bilag 1. Denne placering vil kræve etablering af en ny mast 64, da denne i så fald skal ændres fra en bæremast til en ny knækmast. Det kan betyde, at der også skal ændres på den foranstående bæremast nr. 65.

De samme økonomiske konsekvenser gør sig også gældende her, dog i endnu højere grad, da der skal etableres en helt ny mast 64, etableres nye fundamenter og hvilket i endnu højere grad vil betyde afbrydelse af linjen med mistede handelsgevinster og forsinkelser i anlægsarbejdet til følge.

Det tredje alternativ med placering umiddelbart syd for mast 63, ikke skitseret på bilag 1, er ikke teknisk muligt. Både på grund af den krydsende 150 kV ledning, og den øgede afstand til den foranstående mast 64, da det ikke vil være muligt at etablere en tilstrækkelig ledningshøjde mellem mast 64 og kabelovergangsstationen uden at etablere en ny mast mellem mast 64 og kabelovergangsstationen. Den krydsende 150 kV kan i det nuværende el-system ikke undværes.

Der henvises desuden i redegørelsen til, at det oprindelige projekt var projekteret med to 150 kV kabelsystemer, men at det kun etableres med et enkelt kabelsystem, hvilket skulle betyde at udviklingen har medført andre forsyningsmuligheder. Denne ændring skyldes dog udelukkende en økonomisk afvejning af, hvilken måde det billigst kan lade sig gøre at sikre den nødvendige overførselsevne på strækningen. Den nødvendige overførselsevne kan enten sikres ved ét kabel med stort tværsnit, eller ved to kabler med mindre tværsnit. I dette tilfælde lykkedes det at indgå en aftale hvor etablering af ét kabel var billigere end etablering af to, og det har således ikke noget med ændrede forsyningsmuligheder at gøre.

Energinet.dk gør endvidere gældende, at placering A1 og A2 ligger udenfor rammerne af den opgave Energinet.dk skal udføre til forskønnelse af Vejle Ådal. Dette er tidligere meddelt lodsejeren, jf. det af lodsejerens rådgiver Ole Kirk fremsendte bilag, hvor af det i mail af 14. oktober 2013 fremgår, at ‘…efter vores møde i august sidste år, har vi og myndighederne arbejdet på de muligheder der var for en placering. Som du kan se på kortet, har de tekniske løsninger, sammen med arealbindingerne der er i området gjort, at dit ønske om en placering længere mod nord ikke er en mulighed.’

Eftersom der, som beskrevet, er væsentlige økonomiske og tekniske forhindringer ved de ønskede placeringer, og den miljømæssige påvirkning er vurderet som værende langt mere væsentlige, er det efter Energinet.dk’s opfattelse ikke muligt at etablere kabelovergangsstationen på de skitserede placeringer A1 og A2.

3.3. Ingen mulighed for etablering af kabelovergangsstationen nord for mast 62

Ole Kirk har endvidere opfordret til, at den omtalte kabelovergangsstation etableres nord for mast 62, som skitseret som placering B på bilag 1.

Det er rigtigt at denne placering tidligere har været drøftet med Kjeld Frandsen. Energinet.dk har i brev af 6. januar 2014 fremsendt skrivelse, jf. bilag 3, der beskriver at Energinet.dk’s foretrukne løsning er den placering, der er vist i ekspropria­tionsfortegnelsen, og skitseret som løsning D på bilag 1.

Der blev efterfølgende afholdt møde med Kjeld Frandsens rådgiver Mogens Westen, hvor placeringen blev diskuteret, og hvor placering B bl.a. indgik i drøftelserne som en mulighed for at indgå et kompromis om en placering så langt mod nord som muligt.

I brev af 23. februar 2014 meddeler Mogens Westen at de to foreslåede placeringer B og D ikke kan accepteres, men udelukkende en placering ved A1, jf. bilag 4. I brev af 10. april 2014 meddeler Energinet.dk således, at hvis det ikke er muligt at indgå i en dialog om placering B eller D, er Energinet.dk nødt til at sende sagen til ekspropriation, jf. bilag 5.

I mail af 1. maj 2014 meddeler Mogens Westen dog at lodsejer ønsker at forsøge at indgå i dialog, jf. bilag 6. Det lykkedes dog ikke at indgå et kompromis for placering af stationen, da lodejers repræsentant stillede ufravigelige krav til erstatning vedrørende dominans og nærføring til stationen, og dermed ikke indgik i en egentlig forhandling, jf. bilag 7.

Det er således ikke korrekt at placeringen blev ændret uden yderligere forhandlinger, da det klart har været meddelt lodsejeren, at placering D var Energinet.dk’s foretrukne placering, og placering B var et forsøg på at indgå en frivillig aftale.

Ole Kirk henviser i sit materiale til visualisering af stationen, og at denne visualisering viser stationen ved placering B. Dette er dog ikke korrekt, da den visualiserede placering ligger syd for mast 62, skitseret som placering C på bilag 1. Visualiseringen stammer fra Energinet.dk’s anmeldelse af projektet, og havde til formål at vise hvordan stationen ville se ud i området. Det skal i øvrigt nævnes, at der i denne visualisering også indgår en flytning af portal mast 7A, der er rykket længere mod øst til en placering skitseret ved den grønne prik på bilag 1. Denne placering blev dog efterfølgende fravalgt af tekniske og økonomiske årsager.

Ole Kirk henviser i øvrigt i sit materiale til, at placering B ligger indenfor det område, hvor der i forbindelse med VVM-screeningsafgørelsen er taget stilling til, at projektet ikke vil være VVM-pligtigt, hvis stationen placeres her.

Det er rigtigt, at denne placering ligger indenfor dette område, jf. det kortbilag der indgår i vedlagte bilag 3.

Ole Kirk fremfører at de tekniske, økonomiske, miljømæssige eller arealmæssige forhold er de samme, for de to placeringer skitseret som B og D.

Det er Energinet.dk’s påstand, at der er væsentlige forskelle på de to placeringer, hvilket ligeledes er meddelt lodsejeren, jf. bilag 3. Når det gælder de arealmæssige forhold er Energinet.dk dog enig i, at det grundet markens udformning ikke er den store forskel på det arealmæssige forbrug for de to placeringer. Dog vil adgangsvejen til stationen, hvis denne skal følge kanten af marken, blive længere, hvilket dog er en mindre detalje.

Den tekniske løsning ved placering B vil betyde at mast 63 og indtræksmasterne til kabelovergangsstationen skal hæves, for at sikre den nødvendige højde over den krydsende 150 kV luftledning. Idet mast 63 med sine 46 meter allerede er den maksimale højde for masterne på strækningen, vil det formentlig betyde, at der skal laves et nyt fundament til masten, hvis masten skal forhøjes. Dette er ikke undersøgt i detaljer.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil det under anlægsarbejdet være nødvendigt at afbryde den krydsende 150 kV forbindelse og som redegjort for under afsnit 2.2 vil dette betyde en væsentlig risiko for forsyningssikkerheden i Vejle området, da der så kun vil være én ud af tre forsyningslinje i drift. Derudover vil det kræve længere afbrydelser, med deraf følgende begrænsninger i handelskapaciteten.

Ledningsanlægget vil blive dyrere, da en forlængelse af kabeltracéet med ca. 120 meter samt etablering af nye kabelsamlinger vil betyde en budgetforøgelse på ca. 1,4 mio. Der er ikke lavet yderligere økonomiske beregninger på masteforøgelsen og ændringerne på stationslayoutet, men også her vil der være en væsentlig øget omkostning.

Den visuelle påvirkning af området vil efter Energinet.dk’s klare opfattelse være større ved placering B. Station kommer til at ligge yderst ved Østengaards Skov og vil derfor være langt mere synlig fra især vest og nord i forhold til placering D.

Der henvises i det hele til det ovenfor under pkt. 2.2 beskrevne, idet det er Energinet.dk’s vurdering, at den af Energinet.dk valgte placering D tjener almenvellet bedst. Det ses ikke begrundet, at placering B vil være en væsentligt bedre placering for lodsejeren i forhold til den af Energinet.dk valgte placering, da der arealmæssigt ikke er væsentlig forskel på de to placeringer. Denne placering vil derimod være en væsentligt dårligere teknisk løsning, en væsentligt dyrere løsning, samt en mere visuel synlig løsning.

 

Kommissionen drøftede sagen indgående og besluttede herefter at tiltræde det af Energinet.dk fremlagte forslag til forskønnelse af Vejle Ådal ved kabellægning og etablering af kabelovergangsstation med dertilhørende vejanlæg. Kommissionen har ved sin beslutning lagt særlig vægt på den af Sikkerhedsstyrelsen foretagne prøvelse i forbindelse med meddelelse af tilladelse til ekspropriation i medfør af § 18 i stærkstrømsloven, hvorved styrelsen har vurderet, at det af Energinet.dk valgte areal til etablering af kabelovergangsstationen og linjeføringen af kabellægningen, samt placering af den private fællesvej, er begrundet i hensynet til almenvellet. Kommissionen finder ikke, at der foreligger det fornødne grundlag for at tilsidesætte denne vurdering.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Deklaration om 400 kV og 150 kV jordkabelanlæg

 

Kabel: Forskønnelsesprojekt Vejle Ådal

 

Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia, CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt “Selskabet”), har ret til på ejendommen,

 

at anbringe 2 stk. 400 kV + 1 stk. 150 kV jordkabelsystemer med tilbehør til brug ved fremføring af elektricitet og kommunikation (herefter benævnt “Jordkabelanlægget”). Selskabet har endvidere ret til at efterse, vedligeholde samt helt eller delvist at udskifte eller fjerne Jordkabelanlægget.

 

Følgende bestemmelser skal være gældende inden for et 23,5 meter bredt bælte omkring Jordkabelanlægget (herefter benævnt Arealet):

 

Ejer og efterfølgende ejere har følgende rettigheder og forpligtelser:

 

a)   Arealet må dyrkes i den udstrækning, det er muligt uden, at der opstår risiko for beskadigelse af Jordkabelanlægget. Dog må Arealet ikke dyrkes eller bearbejdes i en dybde på mere end 60 cm.

 

b)   Der må ikke placeres hegnspæle eller lignende på Arealet i en dybde på mere end 60 cm. Der må dog gerne plantes læhegn på tværs af Arealet, men læhegnet må ikke beplantes med træer med dybtgående rødder.

 

c)   Arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på en måde, der kan være til gene for Jordkabelanlægget. Selskabet udleverer på opfordring fra Ejer eller fremtidige ejere en liste over de træer, der har dybtgående rødder.

 

d)   Der må ikke nedlægges ledninger, kabler eller lignende på Arealet uden forudgående aftale med Selskabet.

Der må ikke foretages grøftegravning på Arealet, hvad enten det gælder uddybning af eksisterende grøfter eller anlæg af nye, ligesom Ejer eller fremtidige ejere ikke må foretage dræning, påfyldning eller afgravning af jord eller anlægge nye veje på Arealet uden særlig tilladelse fra Selskabet.

Der må ikke graves og/eller bores m.v. med mekaniske redskaber på Arealet uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af Selskabet.

 

Ejer og efterfølgende ejere forpligter sig til at anmelde arbejde, ud over almindelig drift i Arealet, til Selskabet mindst 8 dage før arbejdet påbegyndes.

 

Ud over ovennævnte begrænsninger, forpligter Ejer og fremtidige ejere sig til at respektere de begrænsninger i brugen af Arealet, som stærkstrømsloven og anden lov til enhver tid foreskriver.

 

Selskabet har følgende rettigheder og forpligtelser:

 

e)   Selskabet har ret til at drive Jordkabelanlægget og har pligt til at vedligeholde, overvåge eller fjerne af Jordkabelanlægget. Selskabet har endvidere pligt til for egen regning at påvise Jordkabelanlægget.

 

f)   Efter etablering af Jordkabelanlægget samt efter eventuelt reparationsarbejde på dette afleveres Arealet over Jordkabelanlægget planeret til normal terrænhøjde, med mindre andet er aftalt.

 

g)   Ved eftersyn har Selskabet ret til at lade foretage udskiftninger og vedligeholdelse af Jordkabelanlægget. Hvis Selskabet forvolder skader og ulemper på Ejendommen, modtager Ejer eller fremtidige ejere erstatning fra Selskabet efter skadens størrelse i henhold til Landsaftalen.

 

h)   Hvis der findes træer eller buske på Arealet, som vanskeliggør eller umuliggør adgang til Jordkabelanlægget, har Selskabet ret til for egen regning og uden yderligere erstatning til Ejer eller fremtidige ejere at fjerne sådan beplantning og således friholde et 4 meter bredt passagebælte indenfor Arealet.

Hvor der underbores, kan Selskabet træffe særlige aftaler for den eksisterende beplantning.

Hvis der på noget tidspunkt efter Selskabets opfattelse opstår en risiko for, at træer eller buske på Arealet kan beskadige Jordkabelanlægget, er Selskabet berettiget til for egen regning og uden yderligere erstatning til Ejer eller fremtidige ejere at fjerne sådanne træer eller buske. Dette gælder samtlige træer og buske på Arealet.

 

Det præciseres, at Jordkabelanlægget ikke er gæst på Ejendommen og at det ikke er Selskabet, som skal afholde omkostningerne forbundet med eventuelle flytninger af Jordkabelanlægget. Gæsteprincippet er hermed fraveget.

 

Påtaleretten tilkommer Selskabet Energinet.dk, CVR-nr. 28980671. Selskabet kan uden samtykke fra Ejer eller fremtidige ejere af Ejendommen overdrage Jordkabelanlægget med tilbehør og sine rettigheder og pligter efter denne aftale. Selskabet kan desuden uden samtykke fra Ejer eller fremtidige ejere tinglyse påtegning på denne aftale om skift af påtaleret.

 

Anmærkning C

Bestemmelse om vejret.

 

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen matr. nr. 5a m.fl. Høgsholt By, Hover, skal have ret til fri og uhindret færdsel ad den permanente vejadgang til kabelovergangsstationen på strækningen fra A til B, jf. tegning nr. 200-1 til brug for den landbrugsmæssige drift af ejendommen.

Vejens vedligeholdelse sker i henhold til reglerne i lov om private fællesveje.

Påtaleretten tilkommer den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 5a Høgsholt By, Hover.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende den i fortegnelsen under løbenummer 29 opførte ejendom.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejeren orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationen:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. dags dato, den 26. august 2015, og erstatningsbeløbet forrentes fra denne dato.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatningen. Beløbets størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2017. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationens lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til det enkelte løbenummer passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Ole Riber Kjær

Uffe Henneberg               Bent Braüner

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Helle Johansen