400 kV luftledning Kassø – Frøslev, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 8. januar 2019

 

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

400 KV LUFTLEDNING

KASSØ – FRØSLEV

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 8. januar 2019)

  1. hæfte

Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 10.30 samledes kommissionen ud for ejendommen Mejerivej 5, Padborg for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af etablering af 400 kV luftledning på strækningen mellem Kassø og Frøslev.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Carl Otto Mastrup, Vamdrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Aabenraa Kommune mødte Tom Wienke.

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Frederik Jacobi Grøn.

For anlægsmyndigheden, Energinet, mødte projektleder Ole Daugaard Buhl og specialkonsulent Dorthe Wolfsgruber.

Der henvises til brev af 19. november 2018 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorved der blev givet den fornødne bemyndigelse til afholdelse af en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

Energinet gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Baggrund for projektet

Opgraderingen af kapaciteten mellem Vestdanmark og Tyskland vil medvirke til at skabe stærkere forbindelser mellem det vind- og vandbaserede energisystem i Norden og energisystemet i Sydeuropa, der i stigende grad er præget af solenergi. Projektet gennemføres i koordinering med TenneT TSO GmbH, der er i gang med en større tysk netudbygning til sikring af overførsel af effekt til Sydtyskland.

Kassø – Frøslev 400 kV luftledningsprojektet omfatter således udskiftning og opgradering af en eksisterende luftledningsforbindelse, som forløber mellem Kassø i Aabenraa Kommune til Flensborg i Tyskland. På den danske side af grænsen er luftledningsforbindelsen ca. 30 km lang, og forbindelsen skal opgraderes fra 220 kV til 400 kV. Projektområdet vil på den danske side af grænsen udelukkende ligge inden for Aabenraa Kommune.

I forbindelse med opgradering af luftledningsforbindelsen skal transformerstationen i Kassø udvides. Der vil samtidig blive demontereret i alt ca. 40 km 220 kV luftledningsforbindelse fra henholdsvis Kassø og fra Ensted ned til den dansk-tyske grænse.

En af forudsætningerne for at opnå de danske og europæiske energipolitiske mål om en grøn omstilling og implementering af vedvarende energi er etablering af velfungerende energimarkeder og en stærk el-infrastruktur i Europa. Dette indgår derfor også i Energinets strategiplaner i form af indsatser vedrørende udbygning af infrastrukturen med henblik på at sikre forsyningssikkerheden en effektiv omstilling og et sundt investeringsklima.

Den europæiske organisation for transmissionssystemoperatører, ENTSO-E, udgiver hvert andet år en ti års udviklingsplan, Ten Year Network Development Plan (TYNDP), for det europæiske transmissionsnet. I TYNDP’en er identificeret omkring 120 transmissionsprojekter med et samlet investeringsbehov på ca. 150 mia. euro frem til 2030. Det pågældende projekt udgør ét af de 120 transmissionsprojekter, som alle er identificeret som nødvendige for at imødegå de udfordringer, som Europa står over for på vejen mod et VE-baseret elsystem.

Højspændingsforbindelsen står desuden på EU’s PCI-liste over vigtige infrastruktur-projekter (Projects of Common Interest), og den pågældende forbindelse vil forøge kapaciteten mellem de to lande. Projektet gennemføres i samarbejde med TenneT TSO GmbH, som er det ansvarlige el-transmissionsselskab i Tyskland. TenneT TSO GmbH viderefører luftledningsforbindelsen fra den dansk-tyske grænse via Flensborg til Dollern syd for Elben, en strækning på ca. 165 km.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har på den baggrund givet det konkrete projekt en tilladelse efter § 4 i lov om Energinet ved skrivelse af 1. februar 2017 (j.nr. 2016-1318).

VVM-ansøgningen er indsendt til de relevante myndigheder, og projektet er VVM-pligtigt. Miljøstyrelsen har udstedt en VVM-tilladelse i 3. kvartal 2017 (offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside den 18. september 2017).

Efter udstedelsen af VVM-tilladelsen har Energinet påbegyndt arbejdet med indgåelse af frivillige aftaler, som er varetaget i perioden fra 4. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018.

Efter bygning af den nye 400 kV luftledning fjernes den eksisterende 220 kV luftledning.

Sikkerhedsstyrelsen har den 8. november 2018 meddelt tilladelse til ekspropriation i medfør af § 27 i elsikkerhedsloven.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 19. november 2018 givet Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland bemyndigelse til at iværksætte en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

Kortbilag

Kort nr. Emne Strækning/lb. nr. Mål
001 Oversigtskort Kassø – Frøslev 1:50.000
100-2 Besigtigelsesplan Lb. nr. 72 1:10.000
200-2 Ekspropriationsplan Lb. nr. 72 1:2.000

Projektbeskrivelse

Om det overordnede luftledningsprojekt Kassø – Frøslev, se ovenfor under ”Baggrund for projektet”.

Luftledningen fra station Kassø til grænsen skal forbinde det danske og tyske transmissionsnet. Den af ekspropriation berørte ejendom løbenummer 72 er beliggende mellem Den Sønderjyske Motorvej og Fårhus lige syd for mast nr. 70.

For alle øvrige 92 ejendomme på strækningen er der indgået frivillige aftaler om ret til anbringelse af luftledningssystemet og tinglysning af servitut om anlægget. Hovedparten har fået erstatning i henhold til de fastlagte principper i landsaftalen mellem landbrugets organisationer, Dansk Energi og Energinet. Enkelte lodsejere ønsker erstatningsspørgsmålet afprøvet ved en voldgift.

Energinets valg af endelig linjeføring er primært baseret på VVM-godkendelsen, optimering af anlægstekniske som samfundsøkonomiske forhold med behørig respekt for de 3 af Naturstyrelsens ejendomme samt landskabelige- og ejendomsspecifikke forhold.

Anlægsarbejdet generelt

I forbindelse med etableringen af luftledningen vil bevoksning, træer, enkelte ejendomme m.v. blive fjernet i det omfang, det er nødvendigt. Der vil således være behov for et nødvendigt større arbejdsareal ved etablering af masterne samt masternes fundamenter. Efter etableringen af systemet vil der være et servitutareal med en standardbredde på op til 2 x 33 meter på hver side af kabelanlæggenes centerlinje, hvor det indsnævres, jo tættere man kommer masterne, jf. nedenstående planskitse samt anmærkning A.

Planskitse:

Inden anlægsarbejdet går i gang, vil træer, bevoksning samt erhvervede ejendomme inden for servitutarealet blive ryddet. Herefter rodfræses et større areal omkring de kommende master, og der udlægges jernkøreplader omkring masten og langs med tracéet, da større køretøjer skal levere master m.v.

For de master, der står i landbrugsjord, vil muldjord og råjord blive gravet op og opbevaret separat, således at det kan påfyldes igen i rigtig rækkefølge med muldjorden øverst.

Masternes fundamenter nedrammes i jorden, og diameteren for almindelige gennemløbsmaster er på ca. 2 meter. For knækmaster anlægges et pladefundament på grund af det ekstra træk fra ledningerne, og fundamenternes størrelse bestemmes af de konkrete jordbundsforhold – men man skal påregne, at et fundament kan blive op til ca. 10 meter x 10 meter.

Til den 30 km lange strækning skal der bruges omkring 100 master. Det vil sige, at der bliver ca. 300 meter mellem masterne. Når masterne er placeret, vil der senere blive trukket tråde – det vil sige selve højspændingsledningerne. Trådetrækket sker ved hjælp af en mindre mobil enhed, hvorfor køreplader ikke altid er nødvendige. Det afgøres af den tilsynsførende i samråd med anlægsfolkene og lodsejer.

Alle arealer retableres i overensstemmelse med landsaftalen samt individuelle aftaler med lodsejerne, som har indgået frivillige aftaler med Energinet. Energinet har erhvervet samtlige relevante myndighedstilladelser – herunder skovlovstilladelser.

Der er med den lokale afdeling af Naturstyrelsen enighed om masternes placering og selve linjeføringen, men uenighed om de formelle vilkår i servitutten.

Generelle bestemmelser

Servitut

På de berørte ejendomme på strækningen Kassø – Frøslev pålægges en servitut om 400 kV luftledningsanlæg, jf. anmærkning A.

Servitutten pålægger et deklarationsareal på op til 33 meter på hver side af kabelanlæggenes centerlinje, hvor det indsnævres, jo tættere man kommer masterne, jf. planskitse.

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres til et midlertidigt arbejdsareal samt adgangsveje og oplagspladser langs det nye kabeltracé, jf. anmærkning D.

Der blev ikke fremført bemærkninger til projektet fra den berørte lodsejer.

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

Særlige bestemmelser

Der etableres et 400 kV luftledningssystem på matr. nr. 1503 Bov Ejerlav, Bov. Alle anvendte arbejdsarealer retableres.

Ejendommen pålægges servitut vedrørende 400 kV luftledningssystem, jf. anmærkning A.

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

Kommissionen foretog den rekvirerede ekspropriation vedrørende den i fortegnelsen under løbenummer 72 opførte ejendom.

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationen:

 

Rentefoden er 0,00 %.

Ekspropriationsdatoen er den 8. januar 2019, og erstatningsbeløbet forrentes fra denne dato.

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (eventuel bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

Sag om spørgsmål af ekspropriationens lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

Med hensyn til det enkelte løbenummer passerede følgende:

……….

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                              Niels Wind-Friis

Uffe Henneberg               Carl Otto Mastrup

/Frederik Jacobi Grøn

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Frederik Jacobi Grøn