400 kV luftledning Vestkysten, Endrup – Idomlund, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 13. juni 2023

 

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af 400 kV luftledning Vestkysten, Endrup – Idomlund vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 13. JUNI 2023

 

Forretningen begynder kl. 13.00 ud for ejendommen Østermarken 10, 6880 Tarm, og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 230.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejeren og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejeren bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og den berørte lodsejer vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejeren om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelsen med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 16. maj 2023 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Ringkøbing-Skjern.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 25. april 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk