400 kV Transformerstation i Revsing, besigtigelse og ekspropriation den 21. marts 2012

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en ny 400 kV transformerstation i Revsing vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 21. MARTS 2012

Forretningen begynder kl. 9.30 på Vandmøllevej ved det rekvirerede areal, ud for matr. nr. 3o Revsing By, Gesten og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelsen under løbenummer 1.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og eventuelle brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og den berørte lodsejer vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejeren om erstatningens størrelse. Forhandlingerne forventes afsluttet på stedet.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 22. februar 2012 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Vejen Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 15. februar 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk