400 kV transformerstation i Revsing, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 21. marts 2012

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

400 KV TRANSFORMERSTATION I REVSING

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 21. marts 2012)

1. hæfte

 

 

Onsdag den 21. marts 2012 kl. 9.30 samledes kommissionen på Vandmøllevej, Gesten for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af en 400 kV transformerstation i Revsing.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup  Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Jens Ole Juhler, Fredericia og Peter M. Bojsen, Rødding, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Vejen Kommune mødte ikke med en repræsentant.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Energinet.dk, mødte projektleder Claus Weismann, chefkonsulent Marian Kaagh og Birte Mikaelsen.

 

Den af anlægget berørte lodsejer var mødt med sin rådgiver.

 

Kommissarius fremlagde brev af 29. november 2011 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Energinet.dk’s repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Den 4. november 2008 indgik alle Folketingets partier, bortset fra Enhedslisten, en aftale om retningslinjer for den fremtidige udbygning af elnettet i Danmark. I aftalen indgår blandt andet en fordobling af kapaciteten på den eksisterende 400 kV – luftledning fra Kassø til Tjele.

 

Klima- og Energiministeriet meddelte ved brev af 28. januar 2011 Energinet.dk godkendelse til at opgradere Kassø – Tjele forbindelsen, jf. § 4 i lov om Energinet.dk.

 

Klima- og Energiministeriet vurderede samlet set, at udvidelsen af Kassø – Tjele forbindelsen vil være et væsentligt element i arbejdet for at indpasse mere vindkraft i det danske system og bidrager til at forbedre funktionen af det danske og nordiske elmarked. Godkendelsen blev givet til en ny to systemledning med en overføringskapacitet på minimum 2 x 1800 MW.

 

Projektet omfatter ca. 177 km 400 kV tosystemluftledning på nye designmaster, kabellægning på visse delstrækninger, kabelovergangsstationer, reaktorer samt nedtagning af den eksisterende 400 kV masterække og etablering af en ny 400 kV station i Revsing.

 

Miljøcenter Odense har den 27. december 2010 udstedt kommuneplantillæg for ny 400 kV – højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele, Vejen Kommune – Station Revsing, hvori der er udlagt et rammeområde for en ny transformerstation ved Revsing.

 

Miljøcenter Odense har endvidere den 27. december 2010 meddelt VVM tilladelse til etablering af den sydlige delstrækning på ca. 101 km af den ny højspændingsforbindelse Kassø – Tjele. Denne tilladelse omfatter anlæg af en ny transformerstation ved Revsing.

 

Vejen Kommune har den 8. marts 2011 vedtaget lokalplan nr. 221, tekniske formål – Station Revsing.

 

Naturstyrelsen har den 2. december 2011 meddelt godkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 20 på de i tilladelsen nærmere angivne vilkår.

 

Vejen Kommune har den 3. februar 2012 meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 17 (skovbyggelinjen) til opførelse af transformerstation.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Der blev ikke fremsat bemærkninger.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

  • Som led i udbygningen af 400 kV Kassø – Tjele etableres der en 400 – station ved Revsing. Stationen indgår som et led i et fremtidigt knudepunkt for nord – syd og øst – vest gående 400 kV forbindelser. På sigt skal stationen endvidere danne forsyning til 150 kV forbindelserne i området.
  • Station Revsing anlægges på et ca. 5,1 ha stort areal placeret vest for den eksisterende T-afgrening.
  • Stationen etableres som et indkapslet koblingsanlæg.
  • Ca. 5,1 ha af matr. nr. 1ad og 3o Revsing By, Gesten eksproprieres.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende den i fortegnelsen under løbenummer 1 opførte ejendom.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejeren orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,75 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. dags dato, 21. marts 2012, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatning. Beløbets størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2014. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejeren gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til det enkelte løbenummer passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                               Niels Wind-Friis

Jens Ole Juhler                                Peter M. Bojsen

 

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Helle Johansen