60 kV jordkabel Bjørnholt – Øster Bording, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 20. marts 2013

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på etablering af 60 kV jordkabel mellem transformerstationerne “Bjørnholt” og “Øster Bording” ved Silkeborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 20. MARTS 2013

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for adressen Sejling Hedevej 9, Silkeborg og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 1.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og eventuelle brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og den berørte lodsejer vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage den nødvendige ekspropriation. Kommissionen vil herefter forhandle med ejeren om erstatningens størrelse. Forhandlingen forventes afsluttet på stedet.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 20. februar 2013 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 13. februar 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk