60 kV jordkabel Bjørnholt – Øster Bording besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 20. marts 2013

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

60 KV JORDKABEL

“BJØRNHOLT” – “ØSTER BORDING”

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 20. marts 2013)

1. hæfte

Onsdag den 20. marts 2013 kl. 9.30 samledes kommissionen ud for ejendommen Sejling Hedevej 9, Silkeborg for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af etablering af 60 kV jordkabel mellem transformerstationerne “Bjørnholt” og “Øster Bording” ved Silkeborg.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Flemming Iversen, Holstebro, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Silkeborg Kommune mødte Kaare Kyndal.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, EnergiMidt Net A/S, mødte Thomas Kortsen og Henning Løndal samt landinspektør Sti Stisen og landinspektør Asbjørn Lauridsen, Geopartner.

 

Den af anlægget berørte lodsejer var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 7. januar 2013 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Sti Stisen, Geopartner, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

I forbindelse med statens anlæg af ny motorvej nord om Silkeborg er det nødvendigt, at store dele af EnergiMidt Net A/S’s 60 kV el-luftledning mellem 60/10 kV station Bjørnholt (Kejlstrupvej 243, Silkeborg) og 60/10 kV station Øster Bording (Jordkærvej 27, Silkeborg) bliver omlagt, da store dele af det nuværende tracé er sammenfaldende med det nye vejtracé. Da behovet for omlægningen omfatter størstedelen af strækningen, har Vejdirektoratet og EnergiMidt Net A/S aftalt, at hele strækningen skal kabellægges. Det er skønnet, at der totalt set er ingen eller kun en begrænset merudgift ved omlægningen af hele strækningen frem for kun at omlægge de absolut nødvendige strækninger.

 

Kabellægningen er påbegyndt, og af hensyn til vejprojektets fremdrift er det af afgørende betydning, at arbejdet kan fortsætte og blive afsluttet snarest efter ekspropriationen.

 

Der er opnået frivillige aftaler med alle lodsejere på nær én om kabellægningen.

 

Sikkerhedsstyrelsen er derfor anmodet om tilladelse til at foretage ekspropriation til etablering af kablet over den ejendom, der ikke har kunnet opnås forlig med.

 

Sikkerhedsstyrelsen har i brev af 21. december 2012 til Geopartner Landinspektørgården a/s meddelt tilladelse til ekspropriationen i medfør af stærkstrømsloven § 18.

 

Sikkerhedsstyrelsen har i brev af 21. december 2012 anmodet transportministeren om at henvise projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

 

Myndighedsgodkendelser i øvrigt

Silkeborg Kommune har i mail af 9. marts 2012 godkendt projektet og oplyst, at det ikke kræver dispensationer/tilladelser fra naturbeskyttelsesloven og museumsloven.

 

Silkeborg Kommune har i mail af 23. november 2012 bekræftet, at det projekterede 60 kV kabel ikke er i strid med kommunens planlægning.

 

Naturstyrelsen har i mail af 29. februar 2012 oplyst, at projektet kan gennemføres uden en tilladelse efter skovloven.

 

Tegninger

Tegn. nr.                     Emne                                                          Mål

Oversigt 1                   Oversigtskort til besigtigelse                     1:15.000

og ekspropriation

LED-FÆL-KAB-001    Tværsnit                                                 –

 

Projektbeskrivelse

Strækningen

Projektet omfatter kabellægning af 60 kV el-luftledning mellem 60/10 kV transformerstationerne “Bjørnholt” og “Øster Bording”. Det projekterede kabel er ca. 6,26 km langt. Anlægget er beliggende i Silkeborg Kommune.

 

Tracé

Overordnet set er der truffet beslutning om, at ledningstracéet skal ligge nord og vest for den kommende motorvej. Derved undgås krydsninger af den kommende motorvej.

 

Det nye tracé er rykket op til 370 m mod nord og vest i forhold til den tidligere luftledning. Det nye tracé, luftledningen og det kommende motorvejsanlæg er vist på det vedlagte “Oversigtskort til besigtigelse og ekspropriation”.

Tværprofil

Kablet agtes etableret som “tæt trekant”, således som vist på vedlagte tværprofil, hvor også den planlagte udgravning i anlægsfasen er vist.

Anlægsarbejdet

I forbindelse med anlægsarbejdet skal der anvendes et arbejdsareal omkring ledningstracéet.

Fremtidig sikring af ledningsanlægget

For at sikre ledningsanlæggets beståen og drift bliver der pålagt indskrænkninger i anvendelsen af arealer omkring ledningsanlægget. Disse bestemmelser tinglyses på ejendommen.

 

Fremmede ledninger

Placeringen af 60 kV kablet kan blive tilpasset i forhold til eksisterende fremmede ledninger. Eksisterende fremmede ledninger kan blive omlagt i fornødent omfang.

 

Betalingsrettigheder m.m.

Anlægsarbejdet kan få indflydelse på enkeltbetaling og andre lignende støtterettigheder knyttet til driften af arbejdsarealet i anlægsperioden.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor den fremmødte lodsejer og dennes repræsentant havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Lodsejeren anførte, at han ønsker kablet lagt på den anden side af vejen og derved på naboejendommen og ikke på sin ejendom. Han henviste til, at der i forvejen er mange ledninger i det berørte areal, og at der derfor ikke bør placeres yderligere kabler der. Han henviste i øvrigt til, at han er bekendt med, at hele området skal udlægges til byudvikling i kommunens projekt “Mellemland”. Han ønsker derfor, at arealerne friholdes mest muligt for anlæg med henblik på fremtidig salg.

 

Lodsejeren anførte endvidere, at det vil være svært at anvende det berørte areal til landbrugsdrift med et yderligere kabel i arealet.

 

Endelig anførte lodsejeren, at såfremt projektet vedtages, ønskes det berørte areal eksproprieret.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at såfremt kablet lægges på den modsatte side af Sejling Hedevej, vil det medføre to krydsninger af vejen og dermed knæk på kablet. Dette kan hindre fremføring af strøm i kablet. Det blev videre anført, at kablet lægges blandt eksisterende ledninger i arealet. Endelig anførte anlægsmyndighedens repræsentanter, at det findes ufornødent at ekspropriere det berørte areal, men tilstrækkeligt til sikring af kablet at pålægge ejendommen en servitut herom.

 

Silkeborg Kommunes repræsentant oplyste, at kommunen endnu ikke har fastlagt, hvorvidt der på sigt skal udlægges areal til byudvikling i området.

 

Kommissionen drøftede det fremlagte projekt, herunder særligt placeringen af kablet. Kommissionen besluttede, at kablet placeres som fremlagt af anlægsmyndigheden. Kommissionen lagde vægt på, at kablet placeres blandt andre ledninger, hvorfor kablets placering ikke ændrer ved den nuværende anvendelse af arealet til landbrugsdrift. Samtidig lagde kommissionen vægt på, at ved den valgte placering føres kablet i en lige linje langs den nordlige side af Sejling Hedevej, og derved undgås der krydsning af vejen med knæk på kablet til følge.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende deklaration til sikring af kabelanlægget:

Særlige bestemmelser

 

Ved ekspropriation er

EnergiMidt Net A/S (herefter Selskabet)

CVR 28331878

Tietgensvej 2-4

8600 Silkeborg

tillagt følgende rettigheder over ejendommen matr. nr. 5b Sejling By, Sejling:

 

– Selskabet har ret til at anbringe 60 kV jordkabel med tilbehør til brug for fremføring af elektricitet og kommunikation (efterfølgende betegnet “kabelanlægget”). Kabelanlæggets omtrentlige placering på ejendommen er vist på vedhæftede plan.

– Kabelanlægget skal henligge uforstyrret og må ikke beskadiges.

– Lodsejeren forpligter sig til at respektere de begrænsninger i brugen af arealet over kabelanlægget, som lovgivningen til enhver tid foreskriver. Oplysninger herom kan indhentes hos Selskabet.

– Selskabet har ret til at efterse, vedligeholde og udskifte kabelanlægget samt ret til at sikre, at kabelanlægget ligger frit og upåvirket af omgivelserne. Selskabet har ret til at fjerne træer, buske m.m. inden for deklarationsarealet for at sikre kabelanlægget.

– Erstatninger for eventuelle skader, som opstår ved eftersyn af kabelanlægget samt kabelanlæggets vedligeholdelse, udskiftning eller fjernelse, vil som udgangspunkt blive opgjort på grundlag af den på skadestidspunktet gældende landsaftale mellem Landbrug & Fødevarer, Energinet.dk og Dansk Energi. Såfremt denne landsaftale ikke er dækkende for skaden, og der ikke kan opnås forlig om erstatningens størrelse, eller der ikke kan opnås enighed mellem Selskabet og ejeren om den således opgjorte erstatning, skal erstatningen fastsættes af 2 uvildige personer, udmeldt af retten.

– Arealet over kabelanlægget kan normalt uden forudgående anmeldelse til Selskabet udnyttes til dyrkning af afgrøder, herunder behandling med normale markredskaber.

– Inden for et areal på 2 m på hver side af kabelanlæggets centerlinie (efterfølgende betegnet “deklarationsarealet”) er der følgende begrænsninger i anvendelsen af arealet:

Grubning, dræning, udgravning, boring eller lignende inden for deklarationsarealet skal anmeldes til Selskabet senest 8 dage før påbegyndelsen. Selskabet foretager herefter for egen regning påvisning eller – om nødvendigt – frilægning af kabelanlægget.

– Inden for deklarationsarealet må der kun under særlige omstændigheder, og efter indhentet tilladelse fra Selskabet, opføres bygninger, etableres vejanlæg eller foretages terrænændringer.

– Ved skovrejsning eller anden beplantning inden for deklarationsarealet skal lodsejeren kontakte Selskabet med henblik på at aftale nærmere vilkår for etableringen af beplantningen.

– Ved fremtidige dræningsarbejder på ejendommen er Selskabet forpligtet til at afholde merudgifter forårsaget af kabelanlæggets tilstedeværelse, såfremt Selskabet inddrages i den forudgående planlægning.

– Når kabelanlægget ikke bruges længere, og lodsejeren anmoder herom, er Selskabet forpligtet til at fjerne anlægget og aflyse deklarationen.

– Selskabet forpligter sig til at erstatte enhver hændelig skade, som kabelanlægget måtte forvolde på ejendommen i hele kablets levetid, for så vidt skaden ikke skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed fra lodsejerens eller hans medhjælperes side.

– Påtaleberettiget med hensyn til nærværende deklarations bestemmelser er Selskabet. Selskabet kan uden samtykke fra ejerne af ovennævnte matrikel overdrage sine ledningsanlæg med tilbehør og sine rettigheder og pligter efter denne servitut. Ledningsejerne kan desuden uden samtykke fra ejerne af ovennævnte matrikel tinglyse påtegning på denne servitut om skift af påtaleret.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog den rekvirerede ekspropriation vedrørende den i fortegnelsen under løbenummer 1 opførte ejendom.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejeren orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationen:

Rentefoden er 0,00 %.

 

Ekspropriationen træder i kraft pr. dags dato, og erstatningsbeløbet forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Der er ligeledes ved ekspropriationen sikret anlægsmyndigheden fornødent arbejdsareal.

 

Erstatning for gener i forbindelse med nedgravning af kabel og midlertidig brug af arbejdsareal, herunder for afgrødetab, tab af beplantning og strukturskader, fastsættes efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug. Der vil ske opmåling af det faktisk anvendte arbejdsareal.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatningen. Beløbets størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationens lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til det enkelte løbenummer passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Jens Ole Juhler

Flemming Iversen

/Helle Johansen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Helle Johansen