60 kV kabelprojekt Vesterhav Syd, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 6. november 2018

 

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

60 KV KABELPROJEKT

VESTERHAV SYD

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 6. november 2018)

  1. hæfte

Tirsdag den 6. november 2018 kl. 14.00 samledes kommissionen på Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Ringkøbing for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af 60 kV kabelprojekt Vesterhav Syd.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Albert Vinther Krogh, Thyborøn og Carl Otto Mastrup, Vamdrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune mødte Rasmus Ørtoft.

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

For anlægsmyndigheden, Vattenfall, mødte kabelingeniør Kristian Kobborg og miljøspecialist Merete Bertelsen. Som rådgivere for anlægsmyndigheden mødte fra LIFA Preben Lyngsø og Terese Fuglsang. Endvidere mødte fra Bech-Bruun advokat Hanne Mølbeck.

Der henvises til breve af 22. juni 2018 og 6. september 2018 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

Anlægsmyndigheden gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Baggrund for projektet

Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk aftale for perioden 2012 – 2020.

I november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen på baggrund af Havmølleudvalgets screening blandt 6 andre områder Vesterhav Syd og Vesterhav Nord (se figur 1).

Figur 1     De 6 mulige kystnære havvindmølleparker som resultat af energiforliget.

Vattenfall vandt udbuddet af anlæg og drift af Vesterhav Syd (samt af Vesterhav Nord), og den 22. december 2016 indgik Energistyrelsen og Vattenfall ”Aftale om forpligtelse til at etablere og nettilslutte et elproduktionsanlæg, Vesterhav Syd, i Nordsøen”. Heraf følger, at Vesterhav Syd skal være tilsluttet det kollektive elforsyningsnet den 31. december 2020.

Forbindelsen mellem vindmøllepark Vesterhav Syd og transformerstationen Søndervig anlægges som et ca. 6,5 km kabelsystem. Der er udarbejdet VVM-redegørelse og miljø-rapport for Vesterhav Syd Havvindmøllepark, og Miljø- og Fødevareministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning meddelte VVM-tilladelse den 18. januar 2017.

Figur 2     Fordeling af ejerforhold i anlægget Vesterhav Syd.

Myndighedsgodkendelser

Energistyrelsen meddelte den 22. december 2016 tilladelse til etablering af havvindmølleparken, Vesterhav Syd, med tilhørende elforsyningsnet på søterritoriet i Nordsøen.

Der er udarbejdet VVM-redegørelse og miljørapport for Vesterhav Syd Havvindmølle-park, og Miljø- og Fødevareministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning meddelte VVM-tilladelse for etablering af landdelen den 18. januar 2017.

Miljø- og Fødevareministeriet, Kystdirektoratet, har ved afgørelse af 16. august 2017 meddelt dispensation for klitfredningslinjen til kørsel og boring samt mindre gravearbejder i forbindelse med nødvendige geotekniske forundersøgelser forud for fremføring af kabel i 2019.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved afgørelse af 9. november 2017 stadfæstet ovennævnte afgørelse.

Miljø- og Fødevareministeriet, Kystdirektoratet, har ved mail af 28. juni 2018 meddelt, at såvel arkæologiske undersøgelser samt samling af kabel under terræn ikke er dispensationskrævende tilstandsændringer i forhold til naturbeskyttelseslovens § 8 – klitfredningslinjen.

Ringkøbing-Skjern Kommune har ved afgørelse af 6. oktober 2017 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2 til etablering af kabelanlæg ved styret underboring og gravet kabelrende i beskyttet hede og eng.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved afgørelse af 26. marts 2018 stadfæstet Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 6. oktober 2017 om dispensation til underboring på matr. nr. 30k Søgård Hgd., Holmsland Klit.

Ringkøbing-Skjern Kommune har ved mail af 10. juli 2018 meddelt, at areal til samling af kabler på stranden vurderes til:

ikke at være beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven, idet området ligger på selve stranden og ikke lige op til klitten. Dermed har arbejdet på stranden ikke betydning for beskyttelsen af klitheden og vil ikke påvirke dens tilstand. Arbejdet på stranden er dermed ikke dispensationskrævende.

 

at fordi der er tale om en midlertidig aktivitet, og der ikke sker en vedvarende ændring i arealanvendelsen, er arbejdet ikke omfattet af krav om landzonetilladelse under forudsætning af, at området retableres efter arbejdets ophør, og der ikke efterlades faste konstruktioner på stranden.

Sikkerhedsstyrelsen har i brev dateret 19. juni 2018 meddelt tilladelse til ekspropriation i medfør af § 27 i elsikkerhedsloven.

Sikkerhedsstyrelsen har i brev af 31. august 2018 meddelt supplerende tilladelse til ekspropriation i medfør af § 27 i elsikkerhedsloven.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 22. juni 2018 givet Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland bemyndigelse til at iværksætte en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 6. september 2018 givet Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland en supplerende bemyndigelse til at iværksætte en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning for så vidt angår de yderligere ekspropriationer.

Tegningsoversigt

Tegningsnr. Emne Strækning/lb. nr. Mål
Oversigtskort Ilandføringspunkt ved Klegod

til Station Søndervig

1:25.000
VHS-01-2018 Besigtigelses- og

ekspropriationsplan

med adgangsveje

Lb. nr. 29, 32-85 1:4.000
VHS-02-2018 Detailplan Lb. nr. 29 1:2.000

Projektbeskrivelse

VVM-redegørelsen åbnede mulighed for at vælge mellem 2 kabelruter ind over klitterne givet som ca. 300 meter brede projektbælter. Vattenfall har valgt den nordlige rute. Kabelruten er valgt under hensyntagen til en række parametre, her skal nævnes: beskyttede naturværdier, involvering af færrest mulige ejendomme, afstand til beboelse, de berørte lodsejeres fremtidsplaner og kortest mulig kabelføring.

Kabelruten går i land ved Klegod på ejendommen matr. nr. 30k Søgård Hgd., Holmsland Klit, med postadressen Lyngdraget 48, 6950 Ringkøbing.

Figur 3 Vindmøllepark layout, søkabelrute og landkabelrute. Lilla skravering er nordlige del af VVM-

redegørelsens undersøgte område.

Kablet består af 2 kabelsystemer med et spændingsniveau på 66 kV, der som arbejdsbeskrivelse er benævnt 60 kV.

Kabelstrækningen fra ilandføringen til transformerstationen ”Søndervig” passerer 26 ejendomme. Det har været muligt at indgå frivillige aftaler med alle berørte lodsejere med undtagelse af én. Den af ekspropriationen berørte ejendom til etablering af de 2 kabelsystemer er matr. nr. 30k Søgård Hgd., Holmsland Klit, med postadressen Lyngdraget 48, 6950 Ringkøbing. Hertil kommer ekspropriation af midlertidigt arbejdsareal på stranden som adgangsvej og brug af private fællesveje som adgangsveje fra offentlig vej til stranden, hvilket berører yderligere 53 ejendomme.

Da kablet skal passere klitrækken, har det ikke været muligt at undgå passage af naturbeskyttede områder. Etablering af kablerne i områder med sårbar natur sker ved underboring af kablet og på landbrugsjord med mindre sårbare naturtyper ved nedgravning. På matr. nr. 30k Søgård Hgd., Holmsland Klit foretages én lang underboring fra stranden, hvor landkablet er samlet med søkablet videre under ejendommen langs den nordlige skellinje til et borepunkt øst for ejendommen, nærmere bestemt i nordvestlige hjørne af matr. nr. 30ao Søgård Hgd., Holmsland Klit. Med sidstnævnte ejendom er der indgået frivillig aftale.

Figur 4 Oversigt over jordkablernes beliggenhed med borepunkter på henholdsvis lb. nr. 29 og østlig nabo

(frivillig aftale).

Sammenkoblingen af søkabel og landkabel sker i en arbejdsgrav på stranden, hvilket er nærmere beskrevet nedenfor.

Anlægsarbejdet generelt

Kabellægningen på matr. nr. 30k Søgård Hgd., Holmsland Klit sker som én lang styret underboring på 600 meter.

Der er borehul på stranden 8 – 12 meter fra klittens fod, hvilket af Ringkøbing-Skjern Kommune er defineret som beliggende uden for det klitbeskyttede område, da klitvegetationen ophører ved klittens fod. Kablet underføres, som beskrevet ovenfor, langs ejendommens nordlige skellinje ligeledes i en afstand af 8 – 12 meter. Kablet fremføres sandsynligvis fra borehullet på genboens ejendom (matr. nr. 30ao Søgård Hgd., Holmsland Klit) på den østlige side af den private fællesvej Lyngdraget mod borehullet på stranden for at mindske transport af boreudstyr på stranden.

På grund af det kuperede klitlandskab ligger kablet i varierende dybder, men minimum 1,5 meter under terræn (jf. figur 5).

For hvert jordkabelanlæg tinglyses et 7 meter bredt servitutbælte omkring centerlinjen for jordkabelanlægget.

Figur 5 Principskitse som viser servitutbælte omkring kabelanlæggene. På pågældende ejendom, hvor

kablerne fremføres ved underboring, placeres de hovedsageligt noget dybere end 1,5 meter.

Arbejdsarealet på stranden ved samlingspunktet ses af nedenstående figur 6 og udgør ca. 2.900 m2 til brug for arbejdet med underboring og oplagring i 2019 og igen i 2020 med yderligere ca. 670 m2 til brug for ilandføringen af søkabel og samling af sø- og landkablet. Selve kabelsamlingen vil ske ca. 3 meter under terræn og vil ikke være synlig på stranden efter endt anlægsarbejde. Kablerne fastholdes i arbejdsgraven af nogle præfabrikerede betonblokke. Der skal ikke støbes noget på stedet. I arbejdsgraven placeres ekstra kabellængde til brug ved eventuelle reparationsarbejder på et senere tidspunkt i vindmølleparkens levetid. På grund af den ekstra kabellængde må selve arbejdsgravens udstrækning på ca. 25 x 35 meter eksproprieres med henblik på at pålægge servitutbælte på arealet.

Figur 6 Principskitse og billede af en arbejdsgrav til brug for samling af sø- og landkabel.

Uden om arbejdsgraven er der arbejdsareal som ovenfor beskrevet.

Som ovenfor nævnt forløber kabelarbejdet i 2 etaper, se tidsplanen.

Adgangen til arbejdsgraven på stranden vil, for at skåne klitterne, ske ad den private fællesvej Holmsborgvej ca. 700 meter længere mod nord og herfra ned over stranden. Denne vej benyttes af – og er anbefalet af – klitfogeden i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Under anlægsarbejdet på matr. nr. 30k Søgård Hgd., Holmsland Klit vil der tillige foregå arbejdskørsel på de private fællesveje Lyngvejen og Lyngdraget for at håndtere boringen øst for ejendommen. Kort over adgangsveje fremgår af tegningen VHS-01-2018.

Økonomiske forhold

Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S er bygherre på projektet.

Vedligeholdelse

Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S varetager fremtidig drift og vedligeholdelse af kabelanlægget.

Tidsplan

Landkablet lægges i sidste halvdel af 2019, mens søkablet fremføres til stranden i foråret 2020. Sammenkoblingen på stranden forventes at kunne ske i umiddelbar forlængelse af søkablets etablering på stranden og vil vare 3 – 4 uger. Mellem de 2 arbejdsfaser vil arbejdsgraven være fyldt op med sand og afspærringen fjernet.

Generelle bestemmelser

Servitut

Fra ilandføringspunktet hen over den aktuelle ejendom, løbenummer 29, matr. nr. 30 Søgård Hgd., Holmsland Klit, pålægges en servitut om 2 x 66 kV jordkabelanlæg, jf. anmærkning A.

Til orientering kan oplyses, at jordkabelanlæggets videre forløb fra løbenummer 29 østlige skellinje til transformerstationen ”Søndervig” er tinglyst ved frivillige aftaler på berørte ejendomme med titlen ”Servitut om ledningskorridor med 2 stk. jordkabelanlæg”.

Servitutterne omhandler samme 66 kV jordkabelanlæg og pålægger et servitutareal på 3,5 meter på hver side af kabelanlæggenes centerlinje, i alt med en bredde på 7 meter omkring hvert enkelt kabelanlæg, omkring kabelsamlingen ”Transition Joint” på stranden tinglyses endvidere en ”arbejdsgrav” på 25 x 35 meter.

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres et midlertidigt arbejdsareal med henblik på arbejdskørsel på eksisterende veje i området og på stranden, jf. anmærkning B, samt til et arbejdsareal omkring arbejdsgraven på stranden.

Det midlertidige arbejdsareal/veje benyttes i kortere perioder i henholdsvis 2019 og 2020 til fremføring af entreprenørmaskiner i form af gravko/gummiged, lastbiler og boremateriel.

De fremmødte lodsejere havde herefter lejlighed til at udtale sig.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvor der vil blive parkeret i forbindelse med anlægsarbejdet.

Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at der er lavet frivillige aftaler omkring nogle arealer, hvor der kan parkeres. Lodsejerne skal således ikke være bekymrede for, om der bliver parkeret på vejene – det er på ingen måde meningen.

Flere lodsejere udtrykte bekymring for magnetisme og de helbredsmæssige risici, som måtte være forbundet hermed.

Anlægsmyndigheden henviste til det såkaldte forsigtighedsprincip, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen. Det blev oplyst, at nærværende projekt respekterer forsigtighedsprincippet, og at kablet er beliggende minimum 10 meter fra opholdsrum. På denne måde sikres det, at forsigtighedsprincippet ikke overskrides. Endvidere sammenlignede anlægsmyndigheden kablet på 66 kV med Energinets kabler på 150 kV. Der er således tale om mindre spænding i kablerne i dette projekt – og dermed lavere magnetisme.

Flere lodsejere ønskede oplyst, om der gives et ulempetillæg, samt om mistede lejeindtægter erstattes.

Hertil blev det oplyst, at erstatningen for det midlertidige arbejdsareal først afregnes, efter anlægget er udført. Det er således både af hensyn til lodsejeren og til anlægsmyndigheden, at erstatningen først fastsættes, når anlægsarbejdet er udført, og et eventuelt tab kan konstateres.

Endvidere blev det oplyst, at anlægsmyndigheden naturligvis skal følge gældende regler på området. Kommunen er miljømyndighed og fastsætter blandt andet retningslinjer for, hvilke tidsrum der må arbejdes indenfor.

Anlægsmyndigheden oplyste, at man gerne vil være behjælpelig med at informere om hvilke perioder og hvor henne, der sker arbejder.

Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden, at det ikke er tanken, at der i forbindelse med kørsel på stranden skal mærkes af på stranden. Der vil være adgang til stranden i hele perioden.

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvorfor anlægsmyndigheden har valgt denne linjeføring.

Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at man har arbejdet meget i området, talt med lodsejerne og indgået en række frivillige aftaler. Oprindeligt lå kablet langs det sydlige skel på ejendommen matr. nr. 30k Søgård Hgd., Holmsland Klit. Ved at placere kablet tæt på det nordlige skel på ejendommen, kunne der opnås en større afstand til ejendommens bygning samtidig med, at man i højere grad tilgodeser muligheden for fremtidige udstykninger i området. Den nye placering er i øvrigt i god overensstemmelse med de efterfølgende lodsejeres ønsker.

En enkelt lodsejer anfægtede på forretningen ekspropriationens lovlighed, idet der ikke er indhentet fornøden dispensation fra fredningen på ejendommen af Kystdirektoratet i forbindelse med udvidelsen af projektet.

Anlægsmyndigheden svarede hertil, at projektudvidelsen holder sig uden for klitfoden og derfor ikke berører det fredede areal.

Det blev af en enkelt lodsejer anført, at der ikke er gennemført en strategisk miljøvurdering efter reglerne i SMV-direktivet, og denne ønskede i den forbindelse oplyst, hvorvidt klagerne i henhold til SMV-direktivet er afgjort.

Anlægsmyndigheden oplyste, at Energiklagenævnet endnu ikke har afgjort sagerne, og at sagerne ikke er tillagt opsættende virkning, selv om klagerne har bedt om det. Endvidere oplyste anlægsmyndigheden, at SMV-direktivet gælder for planer og programmer. I dette tilfælde er der tale om et konkret projekt, som i stedet har været igennem en VVM-proces. SMV-direktivet har relevans i forhold til møllerne/etableringstilladelsen, men ikke i forhold til kablet. Der er efter anlægsmyndighedens opfattelse således tale om to forskellige anlæg.

Ekspropriationskommissionens afgørelse

Efter en gennemgang af projektet og de fremkomne bemærkninger har kommissionen truffet afgørelse om at godkende det fremlagte projekt.

Kommissionen har vurderet, at der er de fornødne tilladelser til projektet. Kystdirektoratet har i mail af 28. juni 2018 bekræftet, at arbejderne ikke er dispensationskrævende tilstandsændringer i henhold til naturbeskyttelseslovens § 8 – klitfredningslinjen – da arbejderne alene er af midlertidig karakter, og terrænet retableres. Endvidere er det afklaret med Ringkøbing-Skjern Kommune, at arbejderne ikke berører § 3 område. Kommissionen har lagt til grund, at det berørte areal på stranden ikke er omfattet af klitfredningen, da projektet, ifølge det af anlægsmyndigheden oplyste, holder sig uden for klitfoden.

Ekspropriationskommissionen er ikke rette myndighed for behandling af klager vedrørende SMV-direktivet, hvorfor kommissionen ikke har behandlet spørgsmålet. Klagerne er ikke tillagt opsættende virkning, hvorfor ekspropriationerne kan gennemføres.

Ekspropriationskommissionen har fastsat følgende:

SERVITUT OM LEDNINGSKORRIDOR MED 2 STK. JORDKABELANLÆG

PÅLAGT VED EKSPROPRIATION

Ved ekspropriation pålægges ejendommen matr. nr. 30k Søgård Hgd., Holmsland Klit (herefter benævnt ”Ejendommen”), at ledningsejer Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S, Exnersgade 2, 6700 Esbjerg, CVR-nr. 38275550 (herefter benævnt ”Selskabet”) har ret til på ejendommen at anbringe en ledningskorridor med 2 stk. jordkabelanlæg, med 3 stk. 66 kV kabler i hver (”Jordkabelanlægget”), med tilbehør til brug ved fremføring af elektricitet og kommunikation (”Ledningskorridoren”). Selskabet har endvidere ret til at efterse, vedligeholde samt helt eller delvist at udskifte eller fjerne Ledningskorridoren.

For de rettigheder, som Selskabet erhverver, yder Selskabet en engangserstatning fastlagt af ekspropriationskommissionen. Denne erstatning betales til fuld og endelig afgørelse af det tab, som Ledningskorridoren påfører ejeren af Ejendommen nu og i fremtiden, og er således også en erstatning for rådighedsindskrænkning.

Derved er gæsteprincippet fraveget. Det betyder, at omkostninger i forbindelse med en eventuel hel eller delvis flytning eller ændring af Ledningskorridoren skal afholdes af den, som ønsker flytningen/ændringen foretaget.

Følgende bestemmelser er gældende for Ledningskorridoren, som er et 2 x 7 meter bredt bælte omkring hvert af de to jordkabelanlæg, samt et firkantet areal ved ”Transition Joint”, hvor sø- og landkabler samles på 25 x 35 meter.

Ejer har følgende rettigheder og forpligtelser:

1. Jorden over Ledningskorridoren kan altid udnyttes til dyrkning af afgrøder, herunder behandling af normale markredskaber. Der må dog ikke bearbejdes, isættes hegnspæle eller lignende i en dybde på mere end 60 cm.

2. Der må gerne plantes læhegn på tværs af Ledningskorridoren, dog ikke træer med dybtgående rødder. Selskabet udleverer på opfordring fra Ejer en liste over de træer, der har dybtgående rødder. Ved eventuel skovrejsning eller anden beplantning skal Selskabet kontaktes for at aftale nærmere vilkår.

3. Der må ikke nedlægges ledninger, kabler, foretages grøftegravning (uddybning af eksisterende grøfter eller anlæg af nye), dræning, terrænændringer, etableres ny bebyggelse eller nye veje i Ledningskorridoren uden særlig tilladelse fra Selskabet.

 

Der må ikke graves og/eller bores m.v. med mekaniske redskaber over Ledningskorridoren uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af Selskabet.

 

Ejer forpligter sig til at anmelde arbejde, ud over almindelig drift i Ledningskorridoren, til Selskabet mindst 8 dage før arbejdet påbegyndes.

 

4. Ejer forpligter sig til at respektere de begrænsninger i brugen af Ledningskorridoren, som lovgivningen til enhver tid foreskriver.

 

Selskabet har følgende rettigheder og forpligtelser:

5. Selskabet har ret til at drive Jordkabelanlægget og har pligt til at vedligeholde, overvåge eller fjerne det. Selskabet har endvidere pligt til for egen regning at påvise, eventuel frilægge og overvåge arbejder i Ledningskorridoren.

6. Efter etablering af Jordkabelanlægget samt efter eventuelt reparationsarbejde på dette, afleveres jorden over Ledningskorridoren planeret til normal terrænhøjde, med mindre andet er aftalt.

7. Ved eftersyn har Selskabet ret til at lade foretage udskiftninger og vedligeholdelse af Ledningskorridoren. Hvis Selskabet forvolder skader og ulemper på Ejendommen, modtager Ejer erstatning fra Selskabet efter skadens størrelse i henhold til Landsaftalen mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Energinet.

8. Hvis der findes træer eller buske over Ledningskorridoren, som vanskeliggør eller umuliggør adgang til Ledningskorridoren, har Selskabet ret til for egen regning og uden yderligere erstatning til Ejer at fjerne sådan beplantning og således friholde et 4 meter bredt passagebælte inden for Ledningskorridoren.

 

Hvor der underbores, kan Selskabet træffe særlige aftaler for den eksisterende beplantning.

 

Hvis der på noget tidspunkt efter Selskabets opfattelse opstår en risiko for, at træer eller buske over Ledningskorridoren kan beskadige denne, er Selskabet berettiget til for egen regning og uden yderligere erstatning til Ejer at fjerne sådanne træer eller buske. Dette gælder samtlige træer og buske over Ledningskorridoren.

9. Ved fremtidige dræningsarbejder på ejendommen er Selskabet forpligtet til at afholde merudgifter forårsaget af Jordkabelanlæggets tilstedeværelse, såfremt Selskabet inddrages i den forudgående planlægning.

 

Påtaleretten tilkommer Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S, CVR-nr. 38275550.

Selskabet kan uden samtykke fra Ejer overdrage Jordkabelanlægget med tilbehør sine rettigheder og pligter efter denne aftale.

Selskabet kan desuden uden samtykke fra Ejer tinglyse påtegning på denne aftale om skift af påtaleberettiget.

Servitutten tinglyses på Ejendommen forud for de på Ejendommen hvilende servitutter og hæftelser.

Særlige bestemmelser

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE.

Løbenummer 29

Ved styret underboring etableres 2 stk. 66 kV kabelanlæg og sammenkobling af søkabler med landkabler på matr. nr. 30k Søgård Hgd., Holmsland Klit.

Ejendommen pålægges servitut om 66 kV kabelanlæg med tilbehør.

Anvendt arbejdsareal på stranden retableres. Arbejdsareal på den private fællesvej Lyngdraget anvendes alene til arbejdskørsel. Vejen afleveres i samme stand som forud for igangsætning af anlægsarbejdet. Vattenfall forestår videooptagelser før og efter arbejdskørsel som dokumentation.

Løbenumrene 32 – 47

Arbejdsareal på standen fra den private fællesvej Holmsborgvej til løbenummer 29 anvendes alene til arbejdskørsel. Arealet retableres efter anvendelsen. Vattenfall forestår videooptagelser før og efter arbejdet som dokumentation.

Løbenumrene 45 samt 48 – 61

Arbejdsareal på den private fællesvej Holmsborgvej anvendes alene til arbejdskørsel. Vejen afleveres i samme stand som forud for igangsætning af anlægsarbejdet. Vattenfall forestår videooptagelser før og efter arbejdskørsel som dokumentation.

Løbenumrene 34 samt 62 – 85

Arbejdsareal på de private fællesveje Lyngvejen og Lyngdraget anvendes alene til arbejdskørsel. Vejen afleveres i samme stand som forud for igangsætning af anlægsarbejdet. Vattenfall forestår videooptagelser før og efter arbejdskørsel som dokumentation.

***************

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 29 samt 32 – 85 inkl. opførte ejendomme.

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

Ekspropriationsindgrebet effektueres pr. d.d., og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

Der er ved ekspropriationen sikret anlægsmyndigheden fornødent arbejdsareal.

Erstatning for gener i forbindelse med nedgravning af ledning og midlertidig brug, herunder tab af beplantning/afgrøde, fastsættes efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (eventuel bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

……….

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Ole Riber Kjær

Albert Vinther Krogh               Carl Otto Mastrup

/Anne Cathrine Worning Jensen

 Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen