Aarhus Letbane, besigtigelsesforretningen den 25. og 26. juni 2012

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

AARHUS LETBANE

(Besigtigelsesforretningen den 25. og 26. juni 2012)

1. hæfte

 

 

Mandag den 25. juni 2012 kl. 16.00 og kl. 19.00 samledes kommissionen på Koldkærgård Konferencecenter, Aarhus N for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af Aarhus Letbane.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup samt Bent Braüner, Bryrup og Jens Ole Juhler, Fredericia, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Aarhus Kommune mødte Finn Nielsen, udpeget af byrådet, Hans Tausen fra Trafik & Veje samt Peter Trolle fra Ejendomsadministrationen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Aarhus Letbane I/S, mødte projektleder Ole Sørensen og anlægschef Morten Springdorff, Letbanesekretariatet. Herudover mødte ingeniør Søren Husted, ingeniør Martin Moth, ingeniør Nicolai Winther Birch, ingeniør Troels Meldgaard, ingeniør Jens Ole Rommedal, landinspektør Mads Sanddal Jeppesen og landinspektør Martin Korgaard, alle fra COWI.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde breve af 21. maj 2012 og 21. juni 2012 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Projektleder Ole Sørensen og Morten Springdorff redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Baggrund for projektet

I Aarhus-området forventes der i de kommende år en væsentlig stigning i antallet af borgere og arbejdspladser, hvilket vil medføre et pres på det eksisterende trafiksystem, der i forvejen er belastet i myldretiderne.

 

Aarhus Byråd besluttede i 2002, at en del af løsningen på de trafikale og miljømæssige udfordringer skal være at indføre en skinnebåren letbane i Aarhus og omegn.

 

I 2005 besluttede Aarhus Byråd, sammen med daværende Aarhus Amt, at arbejde videre med en plan for et samlet net af letbaner i Aarhus-området. Siden har staten besluttet at medfinansiere et løft af den kollektive trafik i Aarhus gennem en letbaneløsning. I finansloven 2007 besluttede staten at bidrage til planlægningen af letbaner i Aarhus-området.

 

Udformningen af letbanens etape 1 tager udgangspunkt i Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009, Letbane i Aarhus-området – etape 1.

 

Med etableringen af letbanen forventes en reduceret rejsetid på tværs af Aarhus og til og fra oplandet til byen.

 

Dette besigtigelsesmateriale omfatter etableringen af letbanens etape 1.

 

Baggrund for letbanens etape 1

Grundtanken i letbanens etape 1 er at forbinde Aarhus-områdets to nuværende nærbaner, Odderbanen og Grenaabanen, og supplere disse med en ca. 12 km ny letbanestrækning – fra Marselis Boulevard gennem Aarhus H, videre langs havnen og mod nord ad Nørreport, Nørrebrogade og Randersvej via Nehrus Allé og Olof Palmes Allé til Aarhus Universitetshospital, Skejby og videre i eget tracé til byudviklingsområderne i Lisbjerg og Elev. Herfra føres letbanen videre mod øst og kobles sammen med Grenaabanen ved Lystrup. Derved opnås en letbanebetjening i en af de mest intensive transportkorridorer i Aarhus-området.

 

Omkring Skejby, Lisbjerg og Elev er der planer om en meget stor udbygning med boliger og arbejdspladser, hvorved der er god grund til at begynde etableringen af letbanen med netop denne strækning. Letbanens forløb vil endvidere bringe dens passagerer forbi bl.a. Multimediehuset, De Bynære Havnearealer, Navitas Park, Universitetet, Danmarks Radio og Aarhus Universitetshospital, Skejby.

 

Lovgrundlag

Letbanen anlægges med lovhjemmel i anlægsloven “Lov om Aarhus Letbane”. Anlægsloven bemyndiger Transportministeriet til at ekspropriere de arealer og rettigheder, der er nødvendige for letbanens gennemførelse.

 

I henhold til § 3 i anlægsloven varetages beskyttelseshensyn efter naturbeskyttelsesloven og bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven af transportministeren for så vidt angår de tilladelser, der er nødvendige for letbanens gennemførelse.

 

Aarhus Letbane I/S

Aarhus Kommune, transportministeren og Region Midtjylland har oprettet et fælles anlægsselskab, Aarhus Letbane I/S. Ejerskabet fordeles i forhold til parternes kontante bidrag til projektet.

 

Aarhus Letbane I/S vil være ansvarlig for samtlige anlægsarbejder relateret til anlæg af letbanen, herunder forberedelse af Odderbanen og Grenaabanen til letbanedrift, ombygninger ved Aarhus H samt etablering af ny letbane mellem Aarhus H og Lystrup.

 

Når letbanen er anlagt og godkendt til brug, opløses Aarhus Letbane I/S, og alle aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser i selskabet overdrages til et drift- og infrastrukturselskab, der vil blive oprettet af Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Transportministeren bliver ikke part i dette selskab.

 

Selskabet vil stå for driften, infrastrukturen, trafikstyringen og vedligeholdelsen af letbanen.

 

Planlægningsmæssigt grundlag

Der er udarbejdet kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport for letbanens etape 1.

Der er den 6. juni 2012 vedtaget Lokalplan nr. 907 – Letbane i Aarhus – Strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup for letbanen for så vidt angår strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup Station. De øvrige strækninger er indeholdt i andre lokalplaner. Dog har Aarhus Kommune vurderet, at de dele af letbanen, der etableres på eksisterende trafikale anlæg – offentlige veje og banearealer – ikke er lokalplanpligtige.

 

Der er således planlægningsmæssige retningslinjer for letbanens etablering, herunder sikring af de fornødne arealer til letbanespor (inkl. dæmninger, broer og tunneler mv.), perroner og kørestrømsanlæg.

 

Naboinformation og orienteringsmøder

Der blev i tilknytning til 2. offentlighedsfase i VVM-processen afholdt to borgermøder på henholdsvis Lisbjerg Skole og på Aarhus Rådhus. Der er indkommet knap 45 bemærkninger til kommuneplantillægget, bl.a. om alternative linjeføringer og transportformer, cykelstiforbindelser, opgradering af Grenaabanen og betjening af eksisterende og nye byområder.

 

Lokalplanerne, hvori letbanen indgår, har også været i offentlig høring i henhold til kravene i planloven.

 

Besigtigelsesforretning

Nærværende besigtigelsesbog omhandler de areal- og rettighedserhvervelser, der er nødvendige til gennemførelsen af letbanens etape 1.

 

Parterne i Aarhus Letbane I/S stiller de berørte arealer vederlagsfrit til rådighed til letbanens etablering. Dette gælder både offentlige vej- og banearealer samt arealer fra almindelige faste ejendomme. Grenaabanen vil forblive i Banedanmarks ejerskab.

 

En del af letbanen vil blive anlagt i offentlige vejarealer, der bliver opretholdt som sådan. Letbaneanlæg i offentlige veje forudsætter en teknisk aftale mellem Aarhus Kommune som vejmyndighed og det kommende drifts- og infrastrukturselskab om drift og vedligehold, ledninger, signalanlæg og kørestrømsanlæg mv.

 

Igangsætning af anlægsarbejder

Det forventes, at anlægsarbejderne til letbanen vil blive påbegyndt medio 2013. Letbanen forventes klar til drift i 2016.

 

Tegningsoversigt

Tegn. nr.

Ver.

Mål

Emne Stationering
AL-ENT-00-TEG-ARL-0001

2

1:2000

Besigtigelsesplan – Banegraven 200.000 – 201.650  
AL-ENT-00-TEG-ARL-0002

2

1:2000

Besigtigelsesplan – Aarhus H 201.550 – 203.150  
AL-ENT-00-TEG-ARL-0003

2

1:2000

Besigtigelsesplan – Aarhus Havn 204.086 – 206.550  
AL-ENT-00-TEG-ARL-0004

2

1:2000

Besigtigelsesplan – Nørrebrogade 204.086 – 206.550  
AL-ENT-00-TEG-ARL-0005

2

1:2000

Besigtigelsesplan – Randersvej –

Olof Palmes Allé

206.550 – 208.250  
AL-ENT-00-TEG-ARL-0006

2

1:2000

Besigtigelsesplan – Skejby 208.250 – 209.850  
AL-ENT-00-TEG-ARL-0007

2

1:4000

Besigtigelsesplan – Egåen 209.850 – 212.450  
AL-ENT-00-TEG-ARL-0008

2

1:4000

Besigtigelsesplan – Lisbjerg 212.450 – 215.100  
AL-ENT-00-TEG-ARL-0009

2

1:2000

Besigtigelsesplan – Lystrup 215.100 – 216.884  
AL-ENT-00-TEG-ARL-0010

2

1:100.000

Besigtigelsesplan – Odderbanen

og Grenaabanen

   

 

Projektbeskrivelse

I dette afsnit beskrives de overordnede principper for letbanen.

 

Princip for stationeringen

Følgende principper er anvendt ved stationeringen i projektet.

 

I og omkring Aarhus etableres letbanen med to spor. Omkring Aarhus H vil nyt spor 1 svare til eksisterende spor 0, og nyt spor 2 vil svare til eksisterende spor 1. Stationeringen fra Nørreportkrydset, forbi Østbanetorvet, gennem Risskov og frem til umiddelbart før Lystrup Station følger den eksisterende Grenaabanes kilometrering.

 

På besigtigelsesplanerne gælder, at:

 

Spor 1 er stationeret med 20x.xxx

 

og

 

spor 2 er stationeret med 10x.xxx

 

Stationeringen for de to spor er ikke sammenfaldende, da tracéerne nogle steder afviger fra hinanden. Da spor 1 er gennemgående for letbanens tracé i og omkring Aarhus vil alle stationeringer nævnt i besigtigelsesbogen henføre til spor 1 og derved være benævnt 2xx.xxx.

 

Generel linjebeskrivelse

De eksisterende nærbaner, Odderbanen og Grenaabanen, sammenkobles og suppleres med et nyt letbanetracé fra Marselis Boulevard i Aarhus til Lystrup Station.

 

Sammenkoblingen sker ved, at der etableres et nyt spor fra Odderbanen ved Marselis Boulevard ind til Aarhus H til en ny perron ved spor 1. Herfra fortsætter letbanen i Grenaabanens nuværende tracé. Letbanens tracé er af sikkerhedsmæssige årsager adskilt fra den øvrige togtrafik på nær ved sammenkoblingen med Odderbanen og umiddelbart øst for Aarhus H. Disse to sporskifter muliggør kørsel med vedligeholdelsesmateriel på letbanen og godstrafik på Grenaabanen i afgrænsede perioder.

 

I st. 200.430 – 200.660 føres letbanen under de eksisterende spor gennem to eksisterende underføringer. I st. 201.025 – 201.275 føres letbanen over eksisterende spor på et nyt broanlæg. Ved st. 201.530 deler letbanesporet sig i spor 1 og spor 2. Ved st. 202.300 går letbanen ind på Aarhus H. Der etableres depot og værksted for letbanetogene ved Aarhus H (sporgruppe 100) med vejadgang fra P. Hiort-Lorenzensvej.

 

Efter Aarhus H følger letbanens to spor Grenaabanens nuværende tracé forbi Spanien, Mindet og langs havnearealerne, hvor den føres under det kommende Multimediehus. Letbanen vil ligge i siden af Havnegade, Skolebakken og Kystvejen, der alle ombygges og reduceres til ét kørebanespor i hver retning. Der etableres to spor frem til Østbanetorvets station, hvorefter letbanen fortsætter til Grenaa i Grenaabanens eksisterende ene spor.

 

Fra st. 204.000 til st. 216.800, Lystrup Station, deles letbanens tracé, så en del føres mod nord op ad Nørreport og Nørrebrogade som midterlagte dobbeltspor, mens en anden del fortsætter i de eksisterende spor til Grenaabanen.

 

Efter krydset Nordre Ringgade/Nørrebrogade fortsætter det nye letbanetracé på Randersvej som midterlagte spor. Fra Nørreport til Nehrus Allé vil letbanen være adskilt fra biltrafikken. Busbanerne på Nørreport, Nørrebrogade og Randersvej nedlægges i forbindelse med letbanens etablering.

 

Fra st. 207.280, ved Danmarks Radio, drejer letbanen ned ad Nehrus Allé og videre mod nord ad Olof Palmes Allé frem til Brendstrupgårdsvej, der krydses i et signalreguleret kryds i st. 208.500. Nehrus Allé og Olof Palmes Allé udvides i begge vejsider for at skaffe plads til letbanen, der placeres midt i vejarealet. På denne strækning vil der være mulighed for udrykningskørsel i banesporet. Letbanen vil have konsekvenser for adgangen til og fra de eksisterende ejendomme langs Olof Palmes Allé, da venstresving til og fra disse forbydes. Der overvejes, om der skal etableres vendemulighed på Olof Palmes Allé i tilknytning til standsningsstedet.

 

Fra Mindet ved Europaplads til Brendstrupgårdsvej ved Aarhus Universitetshospital, Skejby vil letbanen blive etableret i enten midten eller siden af eksisterende offentlige veje og vil følge den øvrige trafik gennem signalregulerede kryds.

 

Efter krydsning af Brendstrupgårdsvej fortsætter letbanen i eget tracé forbi Aarhus Universitetshospital, Skejby. Ved universitetshospitalet anlægges to krydsningsspor, der kan anvendes til vending af tog, placering af tog og henstilling af vogne med tekniske problemer. Herefter kører letbanen videre ud i det åbne land forbi Beredskabsgården og videre over Egådalen mod Lisbjerg og Lystrup.

 

Letbanen krydser den eksisterende Herredsvej ved et signalanlæg. Humlehusvej afbrydes. Den nye Herredsvej krydses ved et signalreguleret kryds. Den nye og den gamle Søftenvej og Egå krydses ved en ca. 350 meter lang dalbro og Djurslandsmotorvejen krydses med en letbanebro. De nye broanlæg vil være nye landskabselementer i et område, der i forvejen er præget af større infrastrukturelle anlæg – primært Djurslandsmotorvejen og Søftenvejen. Der forventes etableret et Parkér og Rejs anlæg i den sydlige del af Lisbjerg med tilknytning til letbanen. Randersvej syd for Lisbjerg krydses ved signalreguleret kryds.

 

Øst for Randersvej, i den sydlige del af Lisbjerg, fortsætter letbanen overvejende over åbne marker, blandt andet gennem de planlagte nye byområder ved Lisbjerg og Elev. Disse områder er endnu ikke detailplanlagte. Stien Kirkestien krydses ved forskydningsbomme, og Elstedvej krydses ved helbomanlæg.

 

Langs letbanen fra Brendstrupgårdsvej til bygaden i Lisbjerg forventes etableret en 4 meter bred gang- og cykelsti i asfalt. Stien tilsluttes eksisterende stier og de nye perronanlæg, der etableres på strækningen. Omkostningerne til etablering af denne sti skal afholdes af Aarhus Kommune, der endnu ikke har taget endelig stilling til, hvornår stien kan finansieres.

 

I st. 215.500 kobles de nye spor sammen med den eksisterende Grenaabane i dennes st. 10.450. Letbanen fortsætter herfra med dobbeltspor til Lystrup Station. På grund af Grenaabanens udvidelse til dobbeltspor i st. 215.500 – 216.800 vil de eksisterende bomanlæg ved Høvej og Lystrupvej blive udvidet til helbomanlæg.

 

Standsningssteder

Ud over de eksisterende standsningssteder på Odder- og Grenaabanen planlægges der etableret følgende standsningssteder på letbanen:

 

Navn Omtrentlig stationering
Aarhus H (ny perron) 202.500
Europaplads 203.300
Skolebakken 203.650
Nørreport 204.000
Østbanetorvet (ombygges)      2000 (Grenaabanens stationering)
Nørregade 204.300
Universitetet 204.950
Ringgaden 205.450
Stjernepladsen 205.800
Stockholmsgade 206.250
Ringvejen 206.850
Danmarks Radio 207.450
Olof Palmes Allé 208.250
Aarhus Universitetshospital, Skejby 208.850
Skejby 209.800
Skejby Nord (etableres muligvis senere) 210.300
Lisbjerg Syd 211.400
Lisbjerg 211.800
Lisbjerg Øst 212.550
Elev 214.500
Lystrup (ombygges + ny perron) 216.700

 

Serviceveje til standsningsstederne

Der etableres serviceveje til de nye standsningssteder, hvis der ikke er vejadgang til disse via det eksisterende vejnet.

 

Den egentlige vejadgang inkl. parkeringspladser og lignende til standsningsstederne etableres ikke af Aarhus Letbane I/S. Dette vil ske i Aarhus Kommunes videre planlægning og udvikling af områderne omkring letbanen.

 

Krydsende veje

Fra st. 202.930 – 216.800, Spanien – Lystrup Station, vil letbanen krydse nedennævnte private (P) og offentlige (O) veje og stier:

 

Veje

 

St. Vejnavn Skæring Sikringstype

Status

200.070 Marselis Boulevard Niveaufri Bro

O

 
200.450 Ambulancevej Niveau Signalanlæg

P

 
201.275 Søndre Ringgade Niveaufri Bro

O

 
202.145 Frederiks Allé Niveaufri Bro

O

 
202.450 M.P. Bruuns Gade Niveaufri Bro

O

 
202.920 Spanien Niveaufri Bro

O

 
203.150 Mindet Niveau Signalanlæg

O

 
203.625 Skolebakken Niveau Signalanlæg

O

 
204.250 Sibirienskrydset Niveau Signalanlæg

O

 
204.125 Mejlgade Niveau Signalanlæg

O

 
204.350 Nørregade Niveau Signalanlæg

O

 
204.800 Vennelyst Boulevard Niveau Signalanlæg

O

 
205.500 Nordre Ringgade Niveau Signalanlæg

O

 
205.800 Stjernepladsen Niveau Signalanlæg

O

 
206.300 Stockholmsgade Niveau Signalanlæg

O

 
206.800 Hasle/Vejlby Ringvej Niveau Signalanlæg

O

 
207.300 Randersvej Niveau Signalanlæg

O

 
207.600 Nehrus Allé Niveau Signalanlæg

O

 
208.250 Olof Palmes Allé (vendemulighed) Niveau Signalanlæg

O

 
208.500 Brendstrupgårdsvej Niveau Signalanlæg

O

 
209.550 Herredsvej (gl.) Niveau Signalanlæg

O

 
209.900 Herredsvej (ny) Niveau Signalanlæg

O

 
210.800 Søftenvej (ny) Niveaufri Bro

O

 
211.090 Søftenvej (gl.) Niveaufri Bro

O

 
211.250 Djurslandsmotorvejen Niveaufri Bro

O

 
211.560 Klokhøjen (planlagt) Niveaufri Bro

O

 
211.910 Lisbjerg Bygade (planlagt) Niveau Signalanlæg

O

 
212.150 Randersvej Niveau Signalanlæg

O

 
214.170 Elstedvej Niveau Helbomanlæg

O

 
215.660 Høvej Niveau Helbomanlæg

O

 
216.470 Lystrupvej Niveau Helbomanlæg

O

 

 

Stier

 

St. Stibetegnelse Kryds-

ning

Sikringstype

Status

208.770- 208.850 Adgange til perron ved

universitetshospital

Niveau Forskydningsbom

P

209.100 Tueager Niveau Forskydningsbom

P

209.425 Sti ved brandøvelsesområde Niveau Forskydningsbom

O

209.570 Adgang til perron ved Skejby Niveau Forskydningsbom

Uafklaret

210.050- 210.380 Adgang til perron ved Skejby

Nord (placering af perron ikke

fastlagt)

Niveau Forskydningsbom

Uafklaret

211.410 Adgang til perron ved Lisbjerg Niveau Forskydningsbom

Uafklaret

211.890 Adgang til perron ved Lisbjerg Niveau Forskydningsbom

Uafklaret

212.540 Kirkestien Niveau Forskydningsbom

O

214.440 Adgang til perron ved Elev Niveau Forskydningsbom

Uafklaret

216.630 Adgang til perron ved Lystrup Niveau Forskydningsbom

Uafklaret

216.740 Adgang til eksisterende perron Niveau Forskydningsbom

Uafklaret

 

Status for de uafklarede krydsende stier fastlægges på et senere tidspunkt af Aarhus Kommune som vejmyndighed.

 

Langs med Havnegade og Skolebakken ved de bynære havnearealer vil der være et såkaldt “shared space”, hvor fodgængere kan krydse letbanen på hele strækningen uden markerede krydsningsområder. Letbanen kører med lav fart, og sporet markeres med et spring i belægningen på denne strækning.

 

De eksisterende krydsninger på Odderbanen og på Grenaabanen fra Østbanetorvet, på nær Høvej og Lystrupvej, berøres ikke.

 

Rettighedsforhold til private krydsninger

Der etableres to private fællessti-krydsninger ved perronen ved Aarhus Universitetshospital, Skejby. Disse stier etableres mellem matr. nr. 6a, 6y, 6x og 6ab Skejby, Århus Jorder.

 

Rettighedsforholdene ved stikrydsningen ved Tueager er uændrede i forhold til gældende rettigheder til den eksisterende sti.

 

Ejerne af matr. nr. 7a og 27a Skejby, Århus Jorder og matr. nr. 23a og 8d Lisbjerg, Århus Jorder, hvorfra der eksproprieres arealer til dalbroen, får en tinglyst ret til at anvende arealet under broen, herunder færdsel til de afskårne arealer af matrikelnumrene.

 

Princip for elektrificering af letbanens etape 1

Odder- og Grenaabanen betjenes i dag af dieseldrevne tog.

 

Letbanens etape 1 vil blive helt eller delvist elektrificeret. Letbanen skal derfor muligvis betjenes af tog drevet af diesel og elektricitet, jf. nedenstående.

 

Strækning Togtype  
Odder Station – Aarhus H Diesel el. elektricitet  
Aarhus H – Lystrup Station Elektricitet  
Østbanetorvet – Grenaa

(eksisterende Grenaabane)

Diesel el. elektricitet  

 

Der er ikke taget endelig stilling til, om letbanen skal elektrificeres på hele strækningen. Dette besluttes endeligt, når udbuddet af transportsystemet (tog og baneanlæg) er gennemført.

 

Hvis hele strækningen skal elektrificeres, bliver der behov for yderligere erhvervelse af arealer til placering af master og omformerstationer. Dette vil blive gjort ved gennemførelse af en supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

Etablering af kørestrømsanlæg

På strækningen Aarhus H – Lystrup Station elektrificeres letbanen. Derfor skal der etableres kørestrømsledninger langs letbanens tracé. Der skal her tages hensyn til en række faktorer for at sikre et æstetisk, sikkert og funktionelt anlæg, der giver en stabil tilførsel af energi til letbanetogene.

 

Designet af anlægget, især kørestrømsmasterne, vil afspejle den generelle designlinje i letbanen og det miljø, der køres i.

 

Sikkerheden omkring anlægget skal opfylde de gældende krav hertil. Der vil være så få konfliktmuligheder med den øvrige trafik som muligt.

 

Kørestrømsledningerne vil blive ophængt på midterstillede master i op til 8,5 meters højde med en indbyrdes afstand på 25-30 meter.

 

På afgrænsede strækninger, primært ved større kryds, vil der blive ophængt bæretråde på master til kørestrømsledningerne. Dette vil ske i master op til 12,5 meters højde. Undtagelsesvis kan bæretrådene blive ophængt i ankerbolte etableret på eksisterende husfacader.

 

Retten til ophængning af bæretråde til kørestrømsledninger på eksisterende husfacader, uanset ejerforholdene, er fastsat i vejlovens § 108. Det er derfor ikke nødvendigt at erhverve disse rettigheder ved ekspropriation. Ankerbolte til bæretrådene, der eventuelt opsættes på eksisterende husfacader, vil ikke blive tinglyst på de berørte ejendomme.

 

Etablering af kørestrømsforsyningsanlæg

Letbanetogene skal forsynes med strøm fra det offentlige el-distributionsnet via omformerstationer, der konverterer spændingen fra 10 kV til 750 V.

 

Der opsættes omformerstationer ved letbanen på de delstrækninger, der skal elektrificeres. Omformerstationerne placeres med en indbyrdes afstand på 1,5-2 km.

 

Størrelsen af omformerstationerne vil være 80-120 m2.

 

Omformerstationerne placeres som hovedregel ved de eksisterende banemiljøer og i områder præget af tekniske anlæg og erhverv. Det skal sikres, at der er vejadgang til omformerstationerne med servicebiler, der også skal have parkeringsmulighed derved. Er der ikke eksisterende parkeringsmuligheder ved omformerstationerne, vil der blive eksproprieret areal til etablering af parkeringsplads ved disse.

 

Vejadgangen til omformerstationerne vil ofte ske via de serviceveje, der etableres ind til de nye perroner.

 

Dimensioneringshastighed

Det er forudsat, at togene kører med følgende teoretiske hastigheder:

 

Strækning

Hastighed km/t

Odder – Kongsvang (eksisterende skinner)

75

Kongsvang – Aarhus H

60

Aarhus H – Europaplads

40

Europaplads – Nørreport

30

Nørreport – Stjernepladsen

50

Stjernepladsen – Danmarks Radio

60

Danmarks Radio – Olof Palmes Allé

50

Olof Palmes Allé – Skejby

60

Skejby – Parkér og Rejs anlæg

80

Parkér og Rejs anlæg – Lisbjerg

60

Lisbjerg – Lisbjerg Vest

50

Lisbjerg Vest – Lystrup

(hastighedsnedsættelse i Elev og Lystrup)

80

Lystrup – Ryomgård (eksisterende skinner)

100

Ryomgård – Grenaa (eksisterende skinner)

75

 

De fysisk mulige hastigheder kan være mindre end det forudsatte.

 

Forlægning af vej gennem Aarhus H

På grund af etablering af ny perron på Aarhus H er det nødvendigt at ændre den eksisterende vej fra parkeringspladsen ved Ny Banegårdsgade til Sonnesgade, der går gennem Aarhus H. Vejen er i dag åben for almindelig færdsel til p-pladser, vareindlevering og lignende.

 

Da vejen også fungerer som ambulance- og redningsvej, er det nødvendigt at opretholde muligheden for denne type kørsel gennem Aarhus H. Derfor etableres nyt spor 1 til letbanen som et rilleskinnespor i st. 201.930 – 202.630, hvorpå det er muligt at køre med almindelige køretøjer. Derved opretholdes muligheden for ambulance- og anden redningskørsel fra parkeringspladsen ved Ny Banegårdsgade til Sonnesgade. Vejen vil dog ikke være åben for almindelige køretøjer, cyklister og gående, som den er i dag. Der vil være ind- og udkørsel gennem en port.

 

Afbrydelse af Humlehusvej

Den private fællesvej Humlehusvej nord for Skejby afbrydes af letbanen. Derved fjernes den nuværende vejadgang til ejendommen matr. nr. 4a Skejby, Århus Jorder, der ejes af Aarhus Kommune. Der etableres derfor vejadgang til denne ejendom direkte fra rundkørslen på den nye Herredsvej og rundt om regnvandsbassinet på ejendommen.

 

Aarhus Kommune planlægger i øjeblikket et nyt erhvervsområde i området øst og vest for letbanen mellem den nye Herredsvej og den nye Søftenvej. Hvis det realiseres, påtænker kommunen at etablere en ny kommunevej, som adgang til det nye erhvervsområde, fra rundkørslen på den nye Herredsvej med krydsning af letbanen omkring st. 210.500. Dette er der dog ikke taget endelig stilling til, men der skal i givet fald etableres andre adgangsforhold til matr. nr. 4a Skejby, Århus Jorder.

 

Afvanding

Afvandingen af letbanen følger banenormerne.

 

Afledning af vand fra letbanen i det åbne land sker til grøfter, der vil aflede vandet til terrænet, når de bliver fyldte. Derved bevares de eksisterende forhold i videst mulig omfang. Hvor dette ikke er muligt, som ved større betonkonstruktioner og som følge af højdemæssige forhold mellem banen og terræn, føres vandet via grøfter og ledninger frem til forsinkelsesbassiner. Bassinerne afleder til recipienter efter aftale med miljømyndighederne.

 

Fra Marselis Boulevard til st. ca. 209.600 vil letbanen afvande til eksisterende afvandingssystemer via nye afvandingsledninger.

 

Fra st. 209.600 til 209.960 forventes letbanen afvandet til et nyt regnvandsbassin på matr. nr. 3a og 11b Skejby, Århus Jorder. Der er dog også mulighed for, at letbanen kan blive afvandet via grøft langs den nye Herredsvej til det eksisterende regnvandsbassin på matr. nr. 4a Skejby, Århus Jorder. Der vil i så fald ikke blive etableret nyt regnvandsbassin på matr. nr. 3a og 11b Skejby, Århus Jorder.

 

Fra st. 209.960 til 210.780 afvandes letbanen til grøfter, der vil bortlede vandet til det omkringliggende terræn, når de bliver fyldte.

 

Fra st. 210.780 til 211.100 (Dalbroen) afvandes letbanen til et regnvandsbassin, der er planlagt i forbindelse med byudviklingen omkring Lisbjerg.

 

Fra st. 211.100 til 211.230 afvandes letbanen til grøfter, der vil bortlede vandet til det omkringliggende terræn, når de bliver fyldte.

 

Fra st. 211.230 til 211.290 (broen over Djurslandsmotorvejen) afvandes letbanen til regnvandsbassin, der er planlagt i forbindelse med byudviklingen omkring Lisbjerg.

 

Fra st. 211.290 til 211.440 afvandes letbanen til grøfter, der vil bortlede vandet til det omkringliggende terræn, når de bliver fyldte.

 

Fra st. 211.440 til 211.500 afvandes letbanen til regnvandsbassin, der er planlagt i forbindelse med byudviklingen omkring Lisbjerg.

 

Fra st. 211.500 til 211.630 afvandes letbanen til grøfter, der vil bortlede vandet til det omkringliggende terræn, når de bliver fyldte.

 

Fra st. 211.630 til 211.930 afvandes letbanen til regnvandsbassin, der er planlagt i forbindelse med byudviklingsplanerne omkring Lisbjerg.

 

Fra st. 211.930 til 212.130 (den planlagte Lisbjerg Bygade) afvandes letbanen til afløbssystemet i den planlagte Lisbjerg Bygade, som letbanen vil ligge i midten af.

 

Fra Randersvej til bygrænsen ved Lystrup skal regnvandet via grøfter opsamles i to nye regnvandsbassiner på matr. nr. 18ba, 4d og 18ae Lisbjerg, Århus Jorder og på matr. nr. 10a Elev By, Elev, der etableres af Aarhus Letbane I/S. Fra st. 212.150 til 214.550 opsamles regnvandet i regnvandsbassinet på matr. nr. 18ba, 4d og 18ae Lisbjerg, Århus Jorder, og fra st. 214.550 til bygrænsen ved Lystrup opsamles regnvandet i regnvandsbassinet på matr. nr. 10a Elev By, Elev.

 

I Lystrup by opsamles regnvandet i det eksisterende afløbssystem via nye rørføringer.

 

Terrænregulering og beplantninger

Fra Marselis Boulevard til Aarhus Universitetshospital, Skejby etableres letbanen i niveau med de omkringliggende vej- og banearealer. Der vil således ikke blive tale om væsentlige reguleringer af terrænet omkring letbanen.

 

I det åbne land bliver letbanen overvejende etableret på en ballast, der nogle steder bliver etableret i afgravninger i det eksisterende terræn. Andre steder bliver ballasten placeret på selve terrænet, og andre steder laves der dæmningsanlæg til letbanen. Der foretages således omfattende regulering af terrænet omkring letbanen i det åbne land.

 

Der er udarbejdet en jordhåndteringsplan med Aarhus Kommune, der afklarer forholdene omkring de nødvendige jordflytninger i anlægsarbejdet.

 

Naturforhold

I anlægslovens § 3 bemyndiges transportministeren til at varetage beskyttelsesmæssige hensyn efter naturbeskyttelsesloven.

 

De naturmæssige forhold er kun relevant for den del af letbanen, der består af nyt baneareal. Der berøres ikke naturforhold ved de eksisterende spor på Odder- og Grenaabanen.

 

Strækningen mellem Marselis Boulevard og Skejby er præget af bymæssig bebyggelse, og der berøres ikke beskyttede naturområder. Strækningen mellem Skejby og Lystrup er præget af arealer i landbrugsmæssig drift med en række mindre beskyttede naturområder, der berøres af projektet.

 

Letbanen krydser fire biologiske spredningskorridorer, beskyttede naturområder og levesteder for bilag IV arter.

 

Der etableres faunapassager ved vandløbene, og dalbroen over Egå vil også fungere som faunapassage. Letbanens barriereeffekt for områdets dyreliv bliver derfor mindst mulig.

 

Der er to beskyttede naturområder, der berøres direkte af letbanen. Det er et overdrev ved Koldkær Bæk og en eng nord for Djurslandsmotorvejen. Den samlede påvirkning vurderes dog at være forholdsvis begrænset, da der ikke er registreret sjældne eller beskyttede arter i områderne, og indgrebene er perifere. Der etableres erstatningsbiotoper på arealer ejet af Aarhus Kommune.

 

Indenfor det berørte område forekommer der oddere og flagermus, der er beskyttet i henhold til EF-habitatdirektivets bilag IV.

 

Der lever oddere i Egå, og ådalen fungerer som spredningskorridorer for arten. Ved etablering af dalbroen over Egådalen, der vil fungere som en bred faunapassage under letbanen, samt Egåens forlægning omkring bropillerne, er der taget hensyn til odderens fortsatte levemuligheder i området.

 

Der lever formentligt flere arter af flagermus i området omkring letbanen. Flagermus har brug for raste- og ynglepladser og ledelinjer i landskabet til at orientere sig efter i luften. I det omfang, letbanen gennemskærer ledelinjer, vil disse i videst mulig omfang blive genskabt efter afslutningen af anlægsarbejdet.

 

En del af letbanen ligger i kystnærhedszonen. Anlægget kan dog ikke ses fra kystområderne, hvorfor der ikke er nogen visuel påvirkning af disse.

 

Kulturhistoriske forhold

I anlægslovens § 3 bemyndiges transportministeren til at varetage bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven.

 

Letbanen berører ikke umiddelbart beskyttede diger eller fortidsminder. Dog vil der kunne dukke fortidsminder op i forbindelse med gravearbejderne ved letbanens anlæggelse. I så fald vil Moesgård Museum blive tilkaldt og foretage yderligere undersøgelser af det pågældende fund. Dette vil kunne udsætte anlægsarbejdet i kortere eller længere tid. Moesgård Museum har krævet at holde tilsyn med arbejdet omkring Margrethediget ved Olof Palmes Allé, da det vurderes som sandsynligt, at gravearbejderne vil fritlægge underjordiske fortidsminder.

 

Ved Sct. Oluf Kirkegård berøres en 100 meter beskyttelseszone, men letbanen vurderes ikke at påvirke oplevelsen af fortidsmindet, da området heromkring i forvejen er præget af trafikafviklingen langs med havnen.

 

Etableringen af letbanen ved Danmarks Radio og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vil medføre, at den eksisterende allé-beplantning skal fjernes på Olof Palmes Allé. Der etableres ny beplantning i området efter en samlet plan, der skal opretholde den sammenhængende grønne struktur i området.

 

Ved Egå er der kulturspor efter vandmøller. Påvirkningen af disse vurderes til at være minimal, da letbanen holder afstand til den gamle vandmølle Røde Mølle.

 

Letbanen krydser kirkeindsigtsområderne ved Skejby og Lisbjerg kirker. Den visuelle oplevelse af de to kirker vil bl.a. blive påvirket af kørestrømsmasterne. Der etableres ikke beplantning langs letbanen indenfor kirkeindsigtsområderne, hvormed indsigten til kirkerne bevares.

 

Sporene efter landboreformens stjerneudstykning påvirkes allerede i dag af byudvikling i områderne omkring letbanen, og der er kun begrænsede spor tilbage. Letbanen vil påvirke sådanne spor i form af levende hegn ved Lisbjerg og ved Kirkestien. Dog vil påvirkningen være begrænset, da der kun fjernes beplantninger i letbanens samlede bredde.

 

Kirkestien syd for Lisbjerg bibeholdes, og det vurderes, at fjernelse af beplantninger i letbanens bredde langs stien ikke vil påvirke dennes kulturhistoriske værdi.

 

Støj- og vibrationsforhold

Konklusionen i VVM-redegørelsen er, at anlægsarbejderne er omfattet af Aarhus Kommunes forskrifter om miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder, herunder støj og vibrationer, og at valg af maskiner og tilrettelæggelse af arbejdsmetoder skal ske, så gældende grænseværdier så vidt muligt overholdes, og så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer.

 

Særlige problemstillinger for støj og vibrationer

Store bygge- og anlægsarbejder, som foregår indtil få meter fra boligbebyggelse, kan ikke undgå at medføre miljømæssige gener for naboerne, herunder støj- og vibrationsgener.

 

Den væsentligste problemstilling i anlægsfasen er overskridelse af kommunernes grænseværdier for støj og vibrationer fra anlægsarbejder i kortere eller længere perioder.

 

Som følge af begrænset plads i gaderne ligger arbejdspladserne de fleste steder tæt på boligbebyggelse. Boligbebyggelserne kan nogle steder være i 5-6 etager, hvorfor mange mennesker vil blive berørt af anlægsaktiviteterne.

 

De mest støjende og vibrerende aktiviteter vil forekomme i forbindelse med komprimeringen af sporunderbygningens skærveballast.

 

Risikoen for at overskride krav til indendørs støj og bygningsskadelige vibrationer vurderes som lav. Normalt skal en vibrationsgene forekomme over flere dage til uger, før kommunen vil skride ind med krav til grænseværdi.

 

Afværgeforanstaltninger

Anlægsaktiviteterne skal som udgangspunkt foregå på hverdage i dagperioden kl. 07-18, hvor støjfølsomheden hos naboerne er mindst.

 

Entreprenøren bør endvidere i sin pladsindretning placere transportveje og maskiner med størst mulig afstand til naboer. Permanent opstillede maskiner og blandeanlæg kan placeres med størst mulig afstand til naboer og eventuelt forsynes med støjafskærmninger.

 

Hvis der forekommer helt uacceptabelt støjende eller vibrerende aktiviteter af længere varighed, som af tekniske, trafikale eller tidsmæssige årsager ikke kan undgås, kan det komme på tale at tilbyde supplerende lyddæmpende foranstaltninger i boligernes facader, så det indendørs støjniveau holdes på et acceptabelt niveau. Vibrationsdæmpende foranstaltninger kan kun tilbydes ved at ændre på anlægsmetoder.

 

Dispensationsansøgninger, støj og vibrationer

I de særlige tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at overholde grænseværdierne, skal det sikres, at der ikke opstår skader eller fremkommer unødige gener.

 

Der vil blive søgt dispensation for overskridelse af støjgrænserne på havnefronten for en periode på 3 måneder i maj – juli 2014.

 

Aarhus Kommunes politik for at søge om dispensation for overskridelse af støjgrænserne er p.t. ukendt.

 

Trafikafvikling i anlægsperioden

 

Vejtrafik

Det forventes, at trafikken på vejene kan afvikles uden væsentlige gener. De normale antal kørespor forventes opretholdt gennem hele anlægsfasen. Der kan dog forekomme kortere perioder, hvor antallet af gennemgående kørespor bliver reduceret. Dog vil der på grund af nedlæggelsen af busbanerne på Nørreport, Nørrebrogade og Randersvej være flere busser i de almindelige kørespor, hvilket må forventes at påvirke trafikafviklingen i spidsbelastningerne.

 

Banetrafik

Den eksisterende banetrafik vil blive berørt i banegraven og i de to tilslutningspunkter til Grenaabanen og Odderbanen.

 

I banegraven skal anlægsarbejdet tilrettelægges, så togdriften kan opretholdes uden væsentlige forstyrrelser i hele anlægsperioden. Der vil kunne blive tale om periodevise hastighedsnedsættelser og midlertidige sporspærringer.

 

Grenaabanen forventes lukket i 3 måneder for så vidt angår strækningen mellem Aarhus H og Østbanegården. I forbindelse med tilslutningen til Lystrup Station kan der forekomme perioder, hvor togdriften på Grenaabanen vil blive påvirket. Op mod åbningen af letbanen forventes helt eller delvis lukning af både Grenaabanen og Odderbanen.

 

Myndighedsgodkendelser

Der er udarbejdet en myndighedsplan for de tilladelser og godkendelser, der skal foreligge i de forskellige faser af letbanens projektering og anlæg.

 

Fase 3 Besigtigelse

I forbindelse med besigtigelsesforretningen (fase 3), er der indhentet eller påbegyndt nedenstående tilladelser m.m.

 

VVM-bekendtgørelsen

Der skal indhentes VVM-tilladelse fra Aarhus Kommune. Dette forventes gjort inden ekspropriationsforretningen. VVM-tilladelsen er det dokument, der formelt giver projektet grønt lys, så det kan igangsættes. Tilladelsen meddeles med vilkår, som skal være i overensstemmelse med anlægsloven såvel som med øvrige myndighedsdokumenter.

 

Syddjurs Kommune vurderer aktuelt, om etablering af et vendespor ved Hornslet er screeningspligtigt i medfør af bekendtgørelsens Kap. 3.

 

Naturbeskyttelseslovens § 3

Transportministeriet har i henhold til anlægsloven bemyndigelse til at give dispensation til ændringer i naturområder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Aarhus Kommune har allerede behandlet sagerne helt eller delvist.

 

Det drejer sig om et overdrev ved Koldkær Bæk og engarealer langs Egåen ved Røde Mølle. Desuden er følgende berørte vandløb omfattede: Egåen, Det nordlige tilløb til Egåen, Lisbjerg Bæk og Ellebækken.

 

Naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18

Transportministeriet har i henhold til anlægsloven bemyndigelse til at give dispensation til anlægsaktiviteter indenfor beskyttelseslinjer, der er udlagt efter naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18 vedr. sø- og åbeskyttelseslinjer hhv. fortidsmindebeskyttelseslinjer. Aarhus Kommune har allerede behandlet sagerne, der vedrører Egåen og Sct. Oluf Kirkegård i Aarhus.

 

Statsekspropriationslovens § 13, stk. 2

NaturErhvervsstyrelsen har udtalt sig om de landbrugsmæssige forhold i de berørte områder som følge af letbanens etablering.

 

Habitatbekendtgørelsens §§ 11 og 12

Aarhus Kommune og Transportministeriet skal tilse, at der tages hensyn til de dyrearter, der er beskyttet, jf. bekendtgørelsens bilag IV.

 

Dette forhold behandles i VVM-screeningen og i forbindelse med de øvrige tilladelser, der skal gives til projektet efter anden lovgivning (naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven m.fl.).

 

Vandløbslovens § 64, stk. 2 og bekendtgørelse om regulering og restaurering af vandløb § 3

Alle reguleringer mv. samles i en vandsynsprotokol, der foreligger i udkast, og som i øjeblikket forhandles med Aarhus Kommune.

 

Efter besigtigelsesforretningen vil vandsynsprotokollen blive tilrettet og endeligt godkendt af Aarhus Kommune.

 

Fase 4 Ekspropriation

En lang række tilladelser og godkendelser indhentes inden ekspropriationsforretningen (fase 4), heriblandt nedenstående:

 

Miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28

Aarhus Kommune skal give tilladelse til udledning af overfladevand fra regnvandsbassiner med fast bund til recipienter.

 

Miljøbeskyttelseslovens § 33

Aarhus Kommune skal godkende etablering af dæmninger til letbanen med rent og let forurenet jord.

 

Aarhus Kommune skal godkende arbejdsdepot til forurenet jord, hvis det bliver nødvendigt at etablere udenfor letbanearealet.

 

Planlovens § 35

Odder, Aarhus, Syddjurs og Norddjurs Kommuner skal give landzonetilladelser til opførelse af omformerstationer i landzonen.

 

Aarhus Kommunes retningslinjer for jordhåndtering

Aarhus Kommune skal godkende en jordhåndteringsplan, der præciserer genanvendelse og bortskaffelse af overskudsjord i forbindelse med letbanens etablering.

 

Jordforureningslovens § 8

Aarhus Kommune skal give tilladelse til bygge- og anlægsarbejder i offentligt indsatsområde.

 

Jordforureningslovens § 50

Afklares i jordhåndteringsplanen.

 

Vejlovens §§ 70, 101, 102 og 104A

Aarhus Kommune skal godkende etablering af nye overkørsler og tilslutninger til offentlige veje efter § 70.

 

Aarhus Kommune og Vejdirektoratet skal godkende anlægsarbejder på offentlige vejarealer efter § 101.

 

Aarhus Kommune og Vejdirektoratet skal godkende anvendelsen af offentlige vejarealer til letbaneformål efter § 101. Dette gælder både varige og midlertidige anvendelser af vejarealerne til letbaneformål.

 

Aarhus Kommune og Vejdirektoratet skal godkende etablering af letbanespor i offentlige vejarealer efter § 104A.

 

Privatvejlovens §§ 11 og 27

Aarhus Kommune skal godkende nedlæggelse eller udlæggelse af private fællesveje.

 

 

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald §§ 4, 5, 6 og 7

Hvis der træffes egnede restprodukter, herunder jord, under anlægsarbejdet, skal Aarhus Kommune godkende genanvendelsen af disse.

 

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord § 4

Når der igangsættes jordarbejder, der er omfattet af bekendtgørelsens anmelderpligt i § 4, skal jordflytningen anmeldes til Aarhus Kommune, der skal godkende den lokalitet, der skal modtage jorden.

 

Forholdene omkring jordflytninger ved letbanens etablering håndteres i jordhåndteringsplanen.

 

Forventet anlægstakt

Der vil være byggeaktiviteter på hele letbanestrækningen på samme tid. I en 3 måneders periode i 2014 vil Odder- og Grenaabanen være lukket i forbindelse med sammenkobling af banerne og etablering af kørestrømsanlæggene.

 

Den samlede letbanestrækning påtænkes i drift i 2016.

 

Ejendomsretlige forhold

I dette afsnit redegøres der for de ejendomsretlige forhold, der har relation til letbanens etablering.

 

Areal- og rettighedserhvervelserne

Der berøres 116 matrikelnumre i privat eller offentligt eje foruden de berørte offentlige vejarealer, hvorpå der ikke vil ske matrikulære forandringer som følge af letbanens etablering.

 

Parterne i Aarhus Letbane I/S stiller som tidligere nævnt de berørte arealer vederlagsfrit til rådighed til letbanens etablering. Dette gælder både offentlige vej- og banearealer samt arealer fra almindelige faste ejendomme.

 

Forlods overtagelser

Der forventes ikke at være behov for forlods ejendomsovertagelser i projektet.

 

Afskårne arealer

Arealer, der ved ekspropriationen bliver afskåret fra den oprindelige ejendom, så de ikke på rimelig vis kan udnyttes af den hidtidige ejer, vil blive medeksproprieret.

 

For landbrugsarealer, der afskæres, vil der blive forsøgt ombytninger mellem de berørte lodsejere. Kan det ikke lade sig gøre, vil der blive tilvejebragt ny vejadgang til de afskårne arealer.

 

Der forventes ikke gennemført en egentlig jordfordeling i de landbrugsprægede områder mellem Brendstrupgårdsvej og Lystrup. Aarhus Kommune ejer mange af de berørte landbrugsarealer, hvorfor der vil være mulighed for, at de afskårne arealer overføres mellem kommunens ejendomme i området.

 

Derudover er området omkring Lisbjerg og Elev præget af perspektivarealer for den kommende by- og erhvervsudvikling i området. Dette forhold vil vanskeliggøre muligheden for frivillige jordhandler mellem de berørte lodsejere, herunder Aarhus Kommune, da værdien af de enkelte arealer er meget afhængig af de planlægningsmæssige muligheder på disse. Der er også tinglyst købsoptioner på nogle af arealerne.

 

Vejarealer, der som følge af letbanens etablering, mister den færdselsmæssige betydning, vil blive overdraget til de tilgrænsende ejendomme. Dette vil blive fastlagt i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Nye vejadgange

Der eksproprieres areal til nye vejanlæg som adgang til regnvandsbassiner, omformerstationer og eventuelle afskårne arealer.

 

Der bliver eksproprieret vejudlæg til de nye adgangsveje til afskårne landbrugsarealer i det omfang, der ikke indgås aftaler mellem lodsejerne omkring fordeling af disse arealer, så det ikke bliver nødvendigt med nye vejanlæg. På besigtigelsesplanerne er der angivet forslag til linjeføringen for eventuelle nye vejanlæg. Det endelige behov for nye vejanlæg til afskårne landbrugsarealer fastlægges i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Nedlæggelse af kolonihaver og cykelskur

Der nedlægges 4 kolonihaver på matr. nr. 152a Viby By, Viby, der er ejet af Banedanmark. Lejemålene opsiges privatretligt af Banedanmark.

 

Der nedlægges et cykelskur på matr. nr. 2199a Århus Bygrunde, som ejeren af matr. nr. 22 ibd. har ret til at bruge. Banedanmark opsiger brugsretten privatretligt.

 

Servitutter

Nye vejrettigheder og tekniske foranstaltninger vil blive tinglyst på de berørte ejendomme i det fornødne omfang. Det endelige behov for at pålægge servitutter vil blive fastlagt i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Ledningsarbejder

Ledninger i eksisterende vej- og banearealer omlægges i henhold til udarbejdede ledningsprotokoller. Gæsteprincippet i vejlovens § 106 er gældende for ledninger i vejareal.

 

Ledninger, der ligger på gæstevilkår i baneareal, flyttes i henhold til de vilkår, der gælder for ledningens etablering. Omkostningerne til flytning af Banedanmarks ledninger afholdes af Aarhus Letbane I/S.

 

I private arealer omlægges ledninger for ledningsejerens regning, medmindre denne kan påvise overfor Aarhus Letbane I/S, at der blev betalt erstatning til grundejeren ved ledningens etablering i det pågældende areal.

 

Arbejdsarealer og arbejdsveje

Der vil som udgangspunkt blive eksproprieret en bræmme på begge sider af letbanens tracé til midlertidige arbejdsarealer i forbindelse med letbanens anlæggelse. Bredden fastlægges i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Derudover vil der være behov for arealer til arbejdspladser, herunder deponi af jord og andre materialer. Den nærmere afgrænsning og placering af arbejds- og arbejdspladsarealerne fastlægges i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Ekspropriationer

Ekspropriationerne i henhold til anlægsloven for Aarhus Letbane vil ske efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (statsekspropriationsloven).

 

Eksisterende privatretlige servitutter, der er i konflikt med projektet, vil blive eksproprieret. Dette afklares i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Tirsdag den 26. juni 2012, kl. 8.30 fortsatte forretningen på Koldkærgård Konferencecenter, Aarhus N.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Anlægsmyndigheden og Aarhus Kommune var repræsenteret som i går.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt. De fremmødte blev orienteret på samme vis som ved gårsdagens møde, hvorom der henvises til foran i protokollen.

 

Kommissionen foretog herefter besigtigelse i marken og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

 

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Koldkærgård Konferencecenter, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og de indledende møder i går og i dag.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Der blev fremsat en anmodning om totalekspropriation med henvisning til letbaneanlæggets massive indvirkning på ejendommen.

 

Kommissionen drøftede anmodningen indgående og besluttede at imødekomme det fremsatte ønske om totalekspropriation. Kommissionen besluttede endvidere at lade foretage totalekspropriation af en anden ejendom, idet også denne ejendom findes at blive så påvirket af letbaneprojektet, at den ikke kan bevares som en god og hensigtsmæssig bolig. Vedtagelsen om totalekspropriation er indarbejdet i nedenstående tekniske bestemmelser. De berørte lodsejere modtager direkte besked om kommissionens beslutning.

 

Der blev fremsat forslag om, at vejareal på matr. nr. 731c Marselisborg, Århus Grunde flyttes op i et beplantet areal. Kommissionen finder, at dette ikke er en hensigtsmæssig placering og fastholder derfor den af anlægsmyndigheden foreslåede placering, mens afskåret areal af matr. nr. 731c Marselisborg, Århus Jorder deslige udlægges som privat fællesvej.

 

Der blev endvidere fremsat forslag om en ændret placering af omformerstation ved Ny Banegårdsgade samt en flytning af den udlagte ambulancevej. Kommissionen besluttede, at omformerstationen kan flyttes efter nærmere aftale indenfor en radius, der er tilpasset de tekniske installationer. Kommissionen besluttede samtidig, at den foreslåede placering af ambulancevej fastholdes, idet denne findes hensigtsmæssig af hensyn til redningssikkerheden.

 

For så vidt angår omformerstationen ved Nørre Boulevard skabes der adgang til denne over matr. nr. 1535d Århus Bygrunde, mens der til omformerstationen ved Aarhus Tech skabes adgang over matr. nr. 13b Århus Markjorder. Der gives adgang til omformerstation ved station Lisbjerg Syd over matr. nr. 7n Lisbjerg, Århus Jorder.

 

Flere af de fremmødte lodsejere udtrykte bekymring for lyden fra bommene ved banens krydsning af Lystrupvej, herunder bommenes nedetid.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at der som udgangspunkt skal køre to tog i hver retning i timen i Lystrup, men at der er mulighed for, at dette tal stiger på et senere tidspunkt. Bommenes nedetid vil i den forbindelse søges minimeret. Herudover oplyste repræsentanterne, at det er Trafikstyrelsen, som i sidste ende skal godkende bomanlægget. Anlægsmyndigheden vil undersøge muligheden for, at der kan anvendes signal med mindst mulig lydpåvirkning på naboejendomme.

 

Flere lodsejere udtrykte ønske om opførelse af en støjmur i skellet mellem baneareal og de tilgrænsende ejendomme i Lystrup-området.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at det ikke er planen at opsætte en støjmur og henviste til fremlagt støjkort, der viser, at støjen mange steder reduceres.

 

En række lodsejere spurgte ind til, hvorvidt der opsættes banehegn.

 

Hertil svarede anlægsmyndighedens repræsentanter, at der opsættes banehegn i bynære områder efter Banedanmarks sædvanlige praksis på området i forbindelse med nyanlæg, hvor skellet ændres.

 

Kommissionen besluttede, at omformerstationen på matr. nr. 75b Lystrup By, Elsted flyttes mod vest.

 

En række lodsejere ytrede ønske om jordfordeling, hvortil anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at der ikke er planer om jordfordeling. De oplyste i øvrigt, at det vil være næsten umuligt at finde noget jord at bytte med, idet stort set alt, hvad der kan byttes, er blevet byttet i forbindelse med tidligere projekter.

 

Under hensyntagen til den fremtidige landbrugsdrift besluttede kommissionen, at markoverkørsel fra Elstedvej til matr. nr. 1k Terp, Århus Jorder flyttes mod syd, ca. 75 meter fra nærmeste skinne, og at markvejen fra Elstedvej over matr. nr. 1k, 7t og 7g ibd. opgraderes i fornødent omfang ud fra den trafiktype, den skal betjene. Endvidere anmodede kommissionen anlægsmyndigheden om at undersøge muligheden for en vis rørlægning af Lisbjerg Bæk med henblik på krydsningsmulighed for landbrugskøretøjer til den af banen afskårne nordlige del af matr. nr. 18ac Lisbjerg, Århus Jorder.

 

En del lodsejere fra erhvervsområderne udtrykte bekymring for, hvor store arealafståelser der bliver tale om, idet det kan påvirke den fremtidige bebyggelsesprocent på ejendommene samt antallet af parkeringspladser. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt præcist at opmåle, hvor stort et areal der skal eksproprieres, og det således ikke er muligt at sige, hvor meget bebyggelsesprocenten eller antallet af parkeringspladser vil blive påvirket. Disse oplysninger ligger fast ved en eventuelt kommende ekspropriationsforretning. Kommissionen besluttede i den forbindelse at opfordre anlægsmyndigheden til at undersøge muligheden for at minimere arealafståelserne på de enkelte ejendomme og undersøge, om formålet med arealafståelsen eventuelt kan opnås ved pålæg af servitutbestemmelser i stedet.

 

Der blev af de fremmødte lodsejere spurgt til, hvordan fodgængere skal passere letbanen på Olof Palmes Allé, Aarhus N.

 

Repræsentanterne fra anlægsmyndigheden oplyste, at fodgængere skal benytte fodgængerfelterne. Det er ikke muligt at opholde sig på letbane-arealet.

 

Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt elektrificeringen af letbanen vil påvirke elektronisk hospitalsudstyr, herunder f.eks. MR-scanner, hvortil anlægsmyndighedens repræsentanter svarede, at såfremt det har en påvirkning, vil der blive taget hånd om det i forbindelse med en eventuel ekspropriation. Herudover vil anlægsmyndigheden arbejde med de forhold, der påpeges, i det omfang, det er muligt for at minimere gener.

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring for den fremtidige indkørsel til deres ejendomme, hvor man vil skulle køre højre ind og højre ud igen, hvorefter der skal køres til en vendeplads for at køre i modsat retning. I den forbindelse blev der udtrykt bekymring for, hvordan kunder skal finde frem.

 

Anlægsmyndigheden svarede hertil, at det ikke er muligt at krydse letbanens spor, samt at vejen vil fungere på samme måde som en ensrettet gade. Der vil i den forbindelse ikke blive opsat skilte om, at man ikke vil kunne dreje til venstre. I øvrigt blev henvist til de påtænkte “vende-øer”.

 

Det blev oplyst, at det fremlagte projekt ved omformerstation og stitilslutning ved Brendstrupgårdsvej ikke er samstemmende med et for Skejby Sygehus planlagt infrastrukturprojekt. Kommissionen besluttede i den forbindelse, at stiforløbet i forbindelse med forlægning af Brendstrupgårdsvej skal bearbejdes yderligere af anlægsmyndigheden og forelægges kommissionen ved en senere forretning, hvorfor der skal foreligge et projekt til den ledende landinspektørs gennemsyn senest medio september 2012.

 

Der blev fremsat forslag om, at den planlagte cykelsti fra Brendstrupgårdsvej til Herredsvej flyttes fra den sydlige side af letbanen til den nordlige side.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at den foreslåede placering af cykelstien er valgt af hensyn til stiens tilslutning af øvrig cykelsti ved Brendstrupgårdsvej. Kommissionen drøftede det fremsatte forslag og besluttede at tiltræde den af anlægsmyndigheden valgte placering af cykelstien, idet en placering på den nordlige side af letbanen vil give en uhensigtsmæssig og en usikker krydsning af Brendstrupgårdsvej.

 

Der blev fremsat forslag om ændret linjeføring ved letbanens krydsning af Ny Søftenvej, Gl. Søftenvej og Djurslandsmotorvejen, idet letbanens linjeføring ved forslaget flyttes mod vest, væk fra Egåen og foreslås at krydse Ny Søftenvej, hvor denne er ført over Egåen i en brokonstruktion videre over Gl. Søftenvej, på dæmning af overskudsjord fra Djurslandsmotorvejen, over motorvejen og tilsluttes det af anlægsmyndigheden foreslåede tracé, nord for det planlagte Parkér og Rejs anlæg.

 

Det fremlagte forslag var forud for forretningen fremsendt til ekspropriationskommissionen bilagt en detaljeret gennemgang af de fordele, der af forslagsstiller findes at være ved den ændrede linjeføring, herunder hensyntagen til Egåens dyreliv, anvendelse af eksisterende overskudsjord fra byggeriet af Djurslandsmotorvejen samt fordelen generelt ved, at letbaneanlægget flyttes mod nord.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at det fremlagte forslag har været undersøgt i forbindelse med bearbejdningen af projektet. I den forbindelse har anlægsmyndigheden konstateret, at det alternative forslag vil medføre en usædvanlig stor brokonstruktion over Ny Søftenvej med deraf afledte øgede anlægsudgifter samt medføre en markant påvirkning af landskab og terræn i området. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste videre, at overskudsjorden fra anlæg af Djurslandsmotorvejen ikke kan anvendes til indbygning i en dæmning, da jorden er af ringe kvalitet.

 

Efter en indgående drøftelse af det fremlagte forslag, herunder de fremlagte bilag og billedmateriale, besluttede kommissionen at tiltræde det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag for letbanens linjeføring ved krydsningen af Ny Søftenvej, Egåen, Gl. Søftenvej og Djurslandsmotorvejen. Kommissionen finder, at der ved denne linjeføring er taget mest muligt hensyn til letbanens indvirkning på landskabet og terrænforholdene i området, idet banen er trykket mest muligt ned i terrænet og derved fremstår mindre markant i forhold til omgivelserne. Kommissionen har endvidere lagt vægt på samfundsøkonomiske hensyn, idet den valgte linjeføring findes at medføre mindre anlægsudgifter samt det forhold, at der ved brokonstruktionen over Egåen er taget behørigt hensyn til faunaen i området og påvirkningen af de omkringliggende ejendomme. Det bemærkes, at skellet berigtiges mellem matr. nr. 8c Lisbjerg, Århus Jorder og matr. nr. 27a Skejby, Århus Jorder i forbindelse med Egåens omlægning.

 

Der blev stillet forslag om, at det planlagte regnvandsbassin og omformerstation ved Høvej placeres så tæt på vejen og skoven som muligt. Kommissionen anmodede derfor anlægsmyndigheden om at flytte regnvandsbassin og omformerstation så langt mod øst som muligt med henblik på at minimere indgrebene.

 

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter med ovennævnte tilføjelser og ændringer det fremlagte projekt og fastsatte følgende:

 

Tekniske bestemmelser

De matrikelnumre, der berøres af anlægsprojektet, er angivet i de særlige bestemmelser. Det angives konkret, hvilke indgreb der forventes på hvert enkelt matrikelnummer.

 

Der vil dog ikke blive redegjort for de konsekvenser, som letbanens etablering har for de offentlige veje og de arealer, der i forvejen har karakter af banearealer som eksempelvis banegraven og de eksisterende sporarealer til Odder- og Grenaabanen.

 

Behovet for servitutpålæg og midlertidige arbejdsarealer vil først blive fastlagt i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

De enkelte matrikelnumre stationeres i forhold til disses udstrækning, som den fremgår af planerne.

 

Matrikelnummerets udstrækning angives som tidligere nævnt i forhold til letbanens stationering for spor 1.

 

Matrikelnumrenes rækkefølge er fastlagt ud fra indgrebets startstationering i forhold til stationeringslinjen på spor 1. Stationeringen af de berørte matrikelnumre er derfor ikke nødvendigvis fortløbende.

 

Følgende forkortelser er anvendt som betegnelse for stationeringsside:

 

h.s. = højre baneside set i stigende stationering

v.s. = venstre baneside set i stigende stationering

b.s. = begge banesider

 

Særlige bestemmelser

I det følgende angives de særlige bestemmelser for hver enkelt af de matrikelnumre, der berøres af letbanen, og hvorfra der skal eksproprieres arealer og rettigheder.

 

Matrikelnummer Stationering og beskrivelse
152a

Viby By, Viby

 

St. 200.000 – 200.180

Der etableres letbanespor på ejendommen.

729b

Marselisborg, Århus Jorder

Der eksproprieres midlertidig vejret til kørsel på privat

fællesvej i forbindelse med letbanens etablering.

 

1i

Viby By, Fredens

 

Der eksproprieres midlertidig vejret til kørsel på privat

fællesvej i forbindelse med letbanens etablering.

 

731e

Marselisborg, Århus Jorder

 

St. 200.381 – 200.422

Der etableres letbanespor på ejendommen.

 

731a

Marselisborg, Århus Jorder

 

St. 200.422 – 200.505

Der etableres letbanespor og adgangsvej i eksisterende

underføringer på ejendommen.

St. 200.630 – 201.110 v.s.

Der etableres letbaneværksted og opstillingsspor til

letbanetog.

St. 201.030 – 201.180

Der etableres letbanebro over eksisterende spor.

St. 200.850 – 201.125

Der udlægges privat fællesvej som adgang  til nyt

letbaneværksted på ejendommen.

Der stiftes vejret til matr. nr. 731a Marselisborg, Århus

Jorder.

 

731d

Marselisborg, Århus Jorder

 

St. 200.505 – 200.505

Der etableres letbanespor og adgangsvej i eksisterende

underføring på ejendommen.

 

731c

Marselisborg, Århus Jorder

 

St. 201.090 – 201.280

Der udlægges privat fællesvej som adgang til værksted

på matr. nr. 731a Marselisborg, Århus Jorder .

Der stiftes vejret til matr. nr. 731a Marselisborg, Århus

Jorder.

 

845i

Marselisborg, Århus Grunde

 

St. 201.282 – 201.600

Der etableres letbanespor på ejendommen.

 

845o

Marselisborg, Århus Grunde

 

St. 201.280 – 202.010

Der udlægges privat fællesvej som adgang  til værksted

på matr. nr. 731a  Marselisborg, Århus Jorder.

Der stiftes vejret til matr. nr. 731a Marselisborg, Århus

Jorder.

 

845f

Marselisborg, Århus Grunde

 

St. 201.340 – 201.358

Der anlægges vej som adgang til værksted på matr. nr.

731a Marselisborg, Århus Jorder.

Der stiftes vejret til matr. nr. 731a Marselisborg, Århus

Jorder til den udlagte private fællesvej på ejendommen.

 

845a

Marselisborg, Århus Grunde

 

St. 201.600 – 202.150

Der etableres to letbanespor samt spor til service og

sporskifter på ejendommen.

Eksisterende ambulancevej omlægges.

 

845k

Marselisborg, Århus Grunde

 

St. 202.150 – 202.460

Der etableres to letbanespor samt spor til service og

sporskifter på ejendommen.

Eksisterende ambulancevej omlægges.

 

2200g

Århus Bygrunde

 

St. 202.460 – 202.478

Der etableres to letbanespor og perron på ejendommen.

Eksisterende ambulancevej omlægges.

 

2200n

Århus Bygrunde

 

St. 202.478 – 202.592

Der etableres to letbanespor og perron på ejendommen.

Eksisterende ambulancevej omlægges.

 

2200a

Århus Bygrunde

 

St. 202.592 – 202.916

Der etableres to letbanespor og sporskifter.

St. 202.752 – 202.772

Der etableres omformerstation på ejendommen.

Eksisterende ambulancevej omlægges.

 

2200l

Århus Bygrunde

 

St. 202.640 – 202.750

Der udlægges privat fællesvej.

Der stiftes vejret til matr. nr. 2200a, 2200n, 2200g

Århus Bygrunde, matr. nr. 845k, 845a og 845o Marselisborg, Århus Grunde.

St. 202.752 – 202.772

Der eksproprieres areal til omformerstation.

Arealet overføres til matr. nr. 2200a Århus Bygrunde.

 

2199a

Århus Bygrunde

 

St. 202.916 – 202.916

Der etableres to letbanespor og sporskifter på ejendommen.

 

22

Århus Bygrunde

 

St. 203.082 – 203.122 v.s.

Banedanmark ophæver aftale om ejerens brug af cykelskur placeret på matr. nr. 2199a Århus Bygrunde. Cykelskuret fjernes.

 

2199b

Århus Bygrunde

 

St. 203.170 – 203.186

Der etableres to letbanespor på ejendommen.

 

2148cs

Århus Bygrunde

 

St. 203.157 – 203.165 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

2148a

Århus Bygrunde

 

St. 203.218 – 204.000 b.s. og st. 1.600 – 1.796 b.s.

(Grenaabanens stationering)

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og perron.
Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “ar” Havnegade og Skolebakken.

 

2148cx

Århus Bygrunde

 

St. 203.456 – 203.457 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “ar” Havnegade og Skolebakken.

 

2148x

Århus Bygrunde

 

St. 1.680 – 1.682 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “ar” Havnegade og Skolebakken.

 

2201d

Århus Bygrunde

 

St. 1.796 – 1.942 (Grenaabanens stationering)

Der etableres to letbanespor på ejendommen.

 

2201a

Århus Bygrunde

 

St. 1.942 – 2.080 (Grenaabanens stationering)

Der etableres to letbanespor på ejendommen.

 

2201b

Århus Bygrunde

 

St. 2.058 – 2.068 h.s. (Grenaabanens stationering)

Der eksproprieres permanent areal til omformerstation.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

1535a

Århus Bygrunde

 

St. 204.702 – 204.717 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til omformerstation.

Arealet overgår til offentlig vej “ah” Nørrebrogade.

Der tinglyses servitut om færdselsret til omformerstationen og ret til parkering på ejendommens parkeringspladser i forbindelse med ophold ved omformerstationen.

 

1535d

Århus Bygrunde

 

St. 204.705 – 204.721 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til omformerstation.

Arealet overgår til offentlig vej “ah” Nørrebrogade.

Der tinglyses servitut om færdselsret til omformerstationen og ret til parkering på ejendommens parkeringspladser i forbindelse med ophold ved omformerstationen.

 

1546o

Århus Bygrunde

 

St. 205.010 – 205.065 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til offentlig vej “ah”

Nørrebrogade.

 

13b

Århus Markjorder

 

St. 207.045 – 207.055 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til omformerstation.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “au” Randersvej.

St. 207.220 – 207.320 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbane.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “au” Randersvej og “cc” Nehrus Allé.

Der tinglyses servitut om færdselsret fra Olof Palmes Allé til omformerstationen og ret til parkering på ejendommens parkeringspladser i forbindelse med ophold ved omformerstationen.

 

73bu

Århus Markjorder

 

St. 207.240 – 207.290 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “au” Randersvej.

 

13c

Århus Markjorder

 

St. 207.296 – 207.854 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og perron.

Arealet overgår til eksisterende offentlige veje “au”

Randersvej, “cc” Nehrus Allé og “br” Olof Palmes Allé.

 

13p

Århus Markjorder

 

St. 207.588 – 207.612 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “br” Olof

Palmes Allé.

 

13d

Århus Markjorder

 

St. 207.606 – 207.762 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “br” Olof

Palmes Allé.

 

13e

Århus Markjorder

 

St. 207.762 – 207.854 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “br” Olof

Palmes Allé.

 

13o

Århus Markjorder

 

St. 207.854 – 207.935 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “bz” Olof

Palmes Allé.

 

13q

Århus Markjorder

 

St. 207.854 – 207.990 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “bz” Olof

Palmes Allé.

 

13i

Århus Markjorder

 

St. 207.986 – 208.104 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “bz” Olof

Palmes Allé.

 

13m

Århus Markjorder

 

St. 207.935 – 208.018 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “bz” Olof

Palmes Allé.

 

13g

Århus Markjorder

 

St. 208.018 – 208.100 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “bz” Olof

Palmes Allé.

 

13h

Århus Markjorder

 

St. 208.100 – 208.184 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “bz” Olof

Palmes Allé.

 

13k

Århus Markjorder

 

St. 208.100 – 208.196 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “bz” Olof

Palmes Allé.

 

35

Skejby, Århus Jorder

 

St. 208.248 – 208.482 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “q” Olof

Palmes Allé.

 

141d

Århus Markjorder

 

St. 208.268 – 208.318 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej “q” Olof

Palmes Allé.

 

141e

Århus Markjorder

 

St. 208.318 – 208.320 v.s.

Der eksproprieres evt. permanent areal til letbanen.

Arealet vil overgå til eksisterende offentlig vej “q”

Olof Palmes Allé.

 

9h

Skejby, Århus Jorder

 

St. 208.504 – 208.744 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til nyt baneareal.

Der nedlægges del af privat fællesvej.

 

6a

Skejby, Århus Jorder

 

St. 208.506 – 208.730 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen, sti og

omformerstation.
Arealet overgår til nyt baneareal.

 

9t

Skejby, Århus Jorder

 

St. 208.704 – 208.774 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til nyt baneareal.

Der nedlægges del af privat fællesvej.

 

6y

Skejby, Århus Jorder

 

St. 208.730 – 208.950 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og sti.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

6ad

Skejby, Århus Jorder

 

St. 208.774 – 208.920 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og perron.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

5o

Skejby, Århus Jorder

 

St. 208.920 – 209.088 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

6x

Skejby, Århus Jorder

 

St. 208.950 – 209.108 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og sti.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

6aa

Skejby, Århus Jorder

 

St. 209.102 – 209.274 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til nyt baneareal.

Eksisterende privat fællesvej nedlægges.

 

6b

Skejby, Århus Jorder

 

St. 209.108 – 209.470 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen, perron

og sti.

Arealet overgår til nyt baneareal.

Eksisterende privat fællesvej nedlægges.

 

Skejby, Århus Jorder

 

St. 209.274 – 209.554 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og sti.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

5n

Skejby, Århus Jorder

 

St. 209.380 – 209.550 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og sti.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

11b

Skejby, Århus Jorder

 

St. 209.564 – 209.860 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen, sti, perron, omformerstation og evt. regnvandsbassin.

Der medeksproprieres afskåret areal.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

3a

Skejby, Århus Jorder

 

St. 209.572 – 209.624 h.s.

St. 209.734 – 210.204 b.s.

St. 210.284 – 210.788 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen, perron,

sti, omformerstation og evt. regnvandsbassin.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

2e

Skejby, Århus Jorder

 

St. 210.198 – 210.298 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og sti.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

4a

Skejby, Århus Jorder

 

St. 210.684 – 210.748 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til nyt baneareal.

Eksisterende privat fællesvej Humlehusvej nedlægges,

og ejendommen får vejadgang til rundkørsel på Herredsvej.

 

7a

Skejby, Århus Jorder

 

St. 210.813 – 210.906 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til dalbro til letbanen.

Arealet overgår til nyt baneareal.

Der tildeles vejret til matr. nr. 7a Skejby, Århus Jorder

til areal under broen.

 

27a

Skejby, Århus Jorder

 

St. 210.900 – 210.936 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til dalbro til letbanen.

Arealet overgår til nyt baneareal.

Der tildeles vejret til matr. nr. 27a Skejby, Århus Jorder til areal under broen.

Skellet berigtiges mellem matr. nr. 8c Lisbjerg, Århus Jorder og matr. nr. 27a Skejby, Århus Jorder i forbindelse med Egåens omlægning.

 

8c

Lisbjerg, Århus Jorder

 

St. 210.936 – 210.940 b.s.

Skellet berigtiges mellem matr. nr. 8c Lisbjerg, Århus Jorder og matr. nr. 27a Skejby, Århus Jorder i forbindelse med Egåens omlægning.

 

23a

Lisbjerg, Århus Jorder

 

St. 210.918 – 211.004 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til dalbro til letbanen.

Arealet overgår til nyt baneareal.

Der tildeles vejret til matr. nr. 23a Lisbjerg, Århus

Jorder til areal under broen.

 

8d

Lisbjerg, Århus Jorder

 

St. 210.998 – 211.092 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til dalbro til letbanen.

Arealet overgår til nyt baneareal.

Der tildeles vejret til matr. nr. 8d Lisbjerg, Århus Jorder til areal under broen.

 

8e

Lisbjerg, Århus Jorder

 

St. 211.092 – 211.210 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og sti.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

7n

Lisbjerg, Århus Jorder

 

St. 211.294 – 211.498 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen, perron,

omformerstation og sti.

Arealet overgår til nyt baneareal.

Der nedlægges privat fællesvej.

Der udlægges ny privat fællesvej, som vejadgang til

matr. nr. 9a Lisbjerg, Århus Jorder.

Der tinglyses servitut om færdselsret til omformerstationen og ret til parkering på ejendommens parkeringspladser i forbindelse med ophold ved omformerstationen.

 

9a

Lisbjerg, Århus Jorder

 

Der etableres ny vejadgang over matr. nr. 7n og 7a

Lisbjerg, Århus Jorder til eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 7a ibd.

 

8a

Lisbjerg, Århus Jorder

 

St. 211.492 – 211.908 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen, perron

og sti.

Arealet overgår til nyt baneareal.

St. 211.908 – 212.106 b.s.

Der anlægges letbane i den kommende Lisbjerg Bygade, der udskilles som offentlig vej.

 

7a

Lisbjerg, Århus Jorder

 

St. 211.612 – 211.828 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til nyt baneareal.

St. 211.920 – 212.130 b.s.

Der anlægges letbane i den kommende Lisbjerg Bygade, der udskilles som offentlig vej.

Der nedlægges privat fællesvej.

Der udlægges ny privat fællesvej, som vejadgang til

Matr. nr. 7n og 9a Lisbjerg, Århus Jorder.

 

9a

Lisbjerg, Århus Jorder

 

Privat fællesvej på matr. nr. 7a og 7n ibd., der giver vejadgang til ejendommen, omlægges.

 

6d

Lisbjerg, Århus Jorder

 

St. 212.105 – 212.114 b.s.

Der anlægges letbane i den kommende Lisbjerg Bygade, der udskilles som offentlig vej.

 

6p

Lisbjerg, Århus Jorder

 

St. 212.132 – 212.208 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og servicevej til perron og omformerstation.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

5a

Lisbjerg, Århus Jorder

 

St. 212.206 – 212.520 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen, omformerstation og servicevej til perron og omformerstation.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

4a

Lisbjerg, Århus Jorder

 

St. 212.524 – 212.830 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen, perron

og servicevej til perron.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

4b

Lisbjerg, Århus Jorder

 

St. 212.820 – 213.163 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og evt.

vejudlæg som adgang til afskårne arealer.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

4d

Lisbjerg, Århus Jorder

 

St. 213.160 – 213.430 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og

regnvandsbassin og evt. vejudlæg som adgang til afskårne arealer.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

18ba

Lisbjerg, Århus Jorder

 

St. 213.247 – 213.455 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og regnvandsbassin.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

18ac

Lisbjerg, Århus Jorder

 

St. 212.410 – 213.520 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen, regnvandsbassin, vej til regnvandsbassin og evt. vejudlæg

som adgang til afskårne arealer.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

2q

Terp, Århus Jorder

 

St. 212.490 – 213.800 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og vej

til regnvandsbassin.

Arealet overgår til nyt baneareal.

Der nedlægges privat fællesvej.

 

5p

Terp, Århus Jorder

 

St. 213.790 – 214.152 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen, omformerstation, og vej til regnvandsbassin.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

9h

Terp, Århus Jorder

 

St. 214.110 – 214.230 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til forlægning af offentlig vej “m” Larsmindevej.

Arealet overgår til eksisterende offentlig vej.

Der medeksproprieres afskåret areal.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

1k

Terp, Århus Jorder

 

St. 214.170 – 214.705 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen, perron

og servicevej til perron.

Arealet overgår til nyt baneareal.

Eksisterende markoverkørsel flyttes mod syd, ca. 75

meter.

 

7i

Terp, Århus Jorder

 

St. 214.700 – 214.762 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til nyt baneareal.

Der nedlægges privat fællesvej.

 

7t

Terp, Århus Jorder

 

St. 214.761 – 214.855 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og evt.

vejudlæg som adgang til afskårne arealer.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

6a

Terp, Århus Jorder

 

St. 214.855 – 215.065 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen og evt.

vejudlæg som adgang til afskårne arealer.

Arealet overgår til nyt baneareal.

Der bliver omvej fra ejendommens bygninger til afskåret del af matr. nr. 6a ibd.

Omvejen bliver ca: 2 x 2.000 meter til 5,2 ha.

 

3r

Terp, Århus Jorder

 

St. 215.054 – 215.202 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

15a

Elev By, Elev

 

St. 215.190 – 215.220 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

10i

Elev By, Elev

 

St. 215.200 – 215.290 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Der medeksproprieres afskåret areal.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

10y

Elev By, Elev

 

St. 215.280 – 215.464 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Der medeksproprieres afskåret areal.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

10h

Elev By, Elev

 

St. 215.460 – 215.608 b.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til nyt baneareal.

 

28

Elev By, Elev

 

St. 215.500 – 216.014

Der etableres to letbanespor og spor til sporskifte på

ejendommen.

 

23

Elev By, Elev

 

St. 215.632 – 215.650 v.s.

Ejendommen eksproprieres i sin helhed. Eksisterende

bygninger nedrives.

 

10a

Elev By, Elev

 

St. 215.530 – 215.638 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til regnvandsbassin,

omformerstation og adgangsvej hertil.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

10t

Elev By, Elev

 

St. 215.538 – 215.674 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej til

regnvandsbassin og omformerstation.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

10u

Elev By, Elev

 

St. 215.656 – 215.734 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

11p

Elev By, Elev

 

St. 215.726 – 216.001 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

5o

Elsted By, Elsted

 

St. 215.997 – 216.066 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

50

Elsted By, Elsted

 

St. 216.008 – 216.478

Der etableres to letbanespor og spor til sporskifte på

ejendommen.

 

5c

Elsted By, Elsted

 

St. 216.058 – 216.150 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

7b

Elsted By, Elsted

 

St. 216.150 – 216.301 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

15ao

Elsted By, Elsted

 

Der eksproprieres evt. permanent areal til letbanen.

Arealet vil overgå til eksisterende baneareal.

 

15bk

Elsted By, Elsted

 

St. 216.332 – 216.340 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

15aq

Elsted By, Elsted

 

St. 216.340 – 216.556 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

15am

Elsted By, Elsted

 

St. 216.356 – 216.568 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

15ib

Elsted By, Elsted

 

St. 216.406 – 216.420 h.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

15ag

Elsted By, Elsted

 

St. 216.369 – 216.400 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

15af

Elsted By, Elsted

 

St. 216.400 – 216.422 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

15æ

Elsted By, Elsted

 

St. 216.422 – 216.442 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

15bh

Elsted By, Elsted

 

St. 216.458 – 216.460 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

75c

Lystrup By, Elsted

 

St. 216.571 – 216.591 h.s.

Ejendommen eksproprieres i sin helhed.

St. 216.574 – 216.596

Eksisterende bygning nedrives.

 

75a

Elsted By, Elsted

 

St. 216.476 – 216.845

Der etableres to letbanespor og rangérspor.

St. 216.704 – 216.724 v.s.

Der etableres omformerstation.

Arealerne forbliver på ejendommen.

 

29c

Lystrup By, Elsted

 

St. 216.482 – 216.490 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til letbanen.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

75b

Lystrup By, Elsted

 

St. 216.704 – 216.724 v.s.

Der eksproprieres permanent areal til omformerstation.

Arealet overgår til eksisterende baneareal.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                              Holger Hedegaard

Bent Braüner                    Jens Ole Juhler

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen