Ændring af overkørsel nr. 44, Silkeborg – Skanderborg, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 12. april 2012

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ÆNDRING AF OVERKØRSEL NR. 44

SKANDERBORG – SILKEBORG

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 12. april 2012)

1. hæfte

 

 

Torsdag den 12. april 2012 kl. 13.00 samledes kommissionen ved overkørsel 44, hvor kommunevej Kildevej krydser jernbanen for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af forbedring af en overkørsel på jernbanestrækningen fra Skanderborg til Silkeborg.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Bent Bräuner, Bryrup og Kaj Wisti Lassen, Farsø, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Silkeborg Kommune mødte Kaare Kyndal og Henrik Antoniussen.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Henrik Hansen, landinspektør Terese Fuglsang (LIFA), landinspektør Preben Lyngsø (LIFA) og ingeniør Hans Jørgen Klog (Rambøll).

 

De berørte lodsejere og deres repræsentant var mødt.

 

Der henvises til brev af 17. januar 2012 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Henrik Hansen, Banedanmark, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Indledning

I forbindelse med Nærbaneprojektet i 2004 (Hastighedsopgraderingen af strækningen Skanderborg – Silkeborg til 120 km/t) blev det besluttet, at alle resterende overkørsler skulle være sikret med minimum halvbomanlæg. Altså at usikrede overkørsler og advarselsanlæg skulle enten nedlægges eller sikres med halvbomanlæg.

 

Nærbaneprojektet blev efter 2004 midlertidigt nedlukket grundet økonomiske forhold. I den mellemliggende tid har der været faste hastighedsnedsættelser omkring de overkørsler, som ikke nåede at blive opgraderet inden 2004. I 2007 blev Nærbaneprojektet genåbnet med henblik på at lukke de resterende udestående.

 

I Svejbæk har der i samarbejde med Silkeborg Kommune været foretaget undersøgelser af niveaufri alternativer til bomsupplering af overkørsel 43 og 44. Disse alternativer viste sig dog for omkostningskrævende, hvorfor det blev besluttet at bomsupplere de to eksisterende advarselsanlæg overkørsel 43 og 44.

 

Primo 2012 foretages nedenstående overkørselsopgraderinger på strækningen:

  • Bomsupplering af advarselsanlæg overkørsel 25 i Ry
  • Sikring med halvbomanlæg af usikrede overkørsel 31, 32, 33 og 35 mellem Laven og Svejbæk
  • Nedlæggelse af usikrede overkørsel 34 mellem Laven og Svejbæk
  • Bomsupplering af advarselsanlæg overkørsel 43 i Svejbæk
  • Nedbringelse af spærretiden i overkørsel 56 i Silkeborg

 

Eneste udestående opgradering er herefter bomsupplering af advarselsanlæg ved offentlig niveau overkørsel nr. 44 km. 23.623, herefter ovk. 44, i Svejbæk. Dette arbejde afventer nærværende ekspropriation.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, som berøres af sikkerhedsforbedringen på ovk. 44.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr.                                           Plan                                  Målforhold

SA-35-023623-06-10       Besigtigelses- og ekspropriationsplan               1:500

 

Projektbeskrivelse

Det foreliggende projekt omfatter sikkerhedsforbedring af følgende niveau overkørsel.

 

Silkeborg Kommune:

Offentlig niveau overkørsel nr. 44                                                       km. 23.623

 

Banen er stationeret fra Skanderborg mod Silkeborg.

 

I dag er ovk. 44 sikret med advarselsanlæg. Sikkerhedsforbedring af ovk. 44 med automatisk halvbomanlæg medfører behov for ekspropriation af arealer i tilknytning til overkørslen og langs kommunevejen Kildevej.

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med sikkerhedsforbedring af overkørslen, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget ombyggede veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Offentlig overkørsel nr. 44 km. 23.623

Besigtigelses- og ekspropriationsplan nr. SA-35-023623-06-10.

 

Nuværende forhold

Ovk. 44 er anlagt i 1965 i henhold til overenskomst mellem Linå Kommune og DSB.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Den eksisterende vej gennem overkørslen, kommunevejen Kildevej, er asfalteret.

 

Silkeborg Kommune har rekvireret en matrikulær sag, hvor Kildevej udskilles til offentlig vej på den nordlige side af banen, fra banearealet i syd til skellet mod matr. nr. 60iz Linå By, Linå. De i denne sag fastlagte skel er anvendt i materialet. Denne sag er afsluttet i november 2011.

 

Ovk. 44 sikkerhedsforbedres til automatisk halvbomanlæg, og alle de ejendomme, som hidtil har benyttet overkørslen, vil fortsat have adgang over den.

 

I forbindelse med sikkerhedsforbedringen af ovk. 44 vil der blive eksproprieret areal fra flere af de tilstødende ejendomme. Det er derfor i det følgende alene de ejendomme, som berøres af anlægsarbejdet, der beskrives.

 

De beskrevne ejendomme er nummereret:

 

Nr. 1

Beboelsesejendommen matr. nr. 60zg Linå By, Linå på 857 m2 beliggende på banens nordlige side.

 

Nr. 2

Beboelsesejendommen matr. nr. 60hø Linå By, Linå på 1.199 m2 beliggende på banens nordlige side.

 

Nr. 3

Forretningsejendommen matr. nr. 60aez Linå By, Linå på 2.820 m2 beliggende på banens sydlige side.

 

Forslag

Overkørslen bevares og sikkerhedsforbedres til automatisk halvbomanlæg.

 

De tilstødende ejendommes adgang til Kildevej og Julsøvej ændres ikke.

 

På den nordlige side af banen, fra banearealet i syd til Kildevænget i nord, udvides kommunevejen Kildevej mod øst til en bredde på ca. 7,6 m og med en asfaltbefæstet vejbelægning på 6,00 m. Til den østlige side af Kildevej udlægges der en 1,00 m bred rabat, mens der på den vestlige side beholdes den nuværende rabat i ca. 0,6 m bredde.

 

På banearealet matr. nr. 75a Linå By, Linå udvides vejbelægningen, så der er en asfaltbefæstet kørebane på 6,00 m og med en 2,00 m bred rabat til den østlige side og en 2,50 m bred rabat til den vestlige side. Vejudlægget over banearealet udvides på matrikelkortet.

 

På den sydlige side af banen henligger kommunevejen Kildevej allerede med en asfaltbefæstet kørebane på 6,00 m og med 1,00 m brede rabatter til begge sider.

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentant havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En lodsejerrepræsentant fremsatte forslag om helt at lukke overkørslen og henviste til, at der tidligere havde været fremsat forslag derom samt, at der er mulighed for at køre ind til området fra den modsatte side. Banedanmark oplyste i den forbindelse, at muligheden har været undersøgt indgående, men at planerne om en lukning af overkørslen ikke er nært forestående, hvorfor en sikring af overkørslen dermed er nødvendig.

 

Kommissionen drøftede spørgsmålet og besluttede at godkende projektet.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-4 opførte ejendomme.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,75 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 12. april 2012, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2014. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1 i ekspropriationsprocesloven, hvorefter erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

                          Niels Wind-Friis                        Ole Riber Kjær

Bent Bräuner                  Kaj Wisti Lassen

/Mia L. Larsen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen