Besigtigelsesforretningen den 17. april 2012, Jernbanen Struer – Lyngs

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

STRUER – LYNGS

(Besigtigelsesforretningen den 17. april 2012)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 17. april 2012 kl. 10.00 samledes kommissionen på Tambohus Kro, Thyholm for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanen fra Struer til Lyngs.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Bent Braüner, Bryrup og Niels Juel Nielsen, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Struer Kommune mødte Hanna Mikkelsen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Mads Dalgaard, landinspektør Carsten Jørgensen, ingeniør Peter Høy og landinspektør Martin Korgaard, Cowi.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 6. marts 2012 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Banedanmark arbejder i øjeblikket på at forbedre sikkerheden på jernbanen i hele landet. En vigtig del af dette arbejde består i at sikre eller nedlægge de usikrede overkørsler til jernbanerne. Der er et overordnet politisk ønske om, at størstedelen af de usikrede overkørsler i hele landet skal være sikret eller nedlagt inden 2018. Der er således afsat økonomiske midler hertil.

 

I 2009-2010 blev der foretaget en screening af banestrækningen Struer-Thisted, hvor der blev foretaget en vurdering af de usikrede overkørsler på strækningen i forhold til, om de skulle sikres med halvbomanlæg, eller om de kunne nedlægges. De berørte lodsejere og relevante myndigheder blev inddraget i screeningsprocessen, så løsningsforslagene blev tilpasset de lokale forhold mest muligt i forhold til den praksis, der har været for lignende sager.

 

Ved nedlæggelse af en overkørsel skal det sikres, at der er vejadgang til alle berørte ejendomme. Dette gøres blandt andet ved anlæg af nye veje – oftest med grusbelægning. Vedligeholdelsespligten til nye og eksisterende private fællesveje tilfalder de vejberettigede eller ejerne af de tilgrænsende ejendomme i henhold til privatvejslovens bestemmelser.

 

På banestrækningen Struer-Thisted starter Banedanmark med at sikkerhedsforbedre overkørslerne i Struer Kommune. Nærværende besigtigelsesbog omhandler 8 overkørsler, der ligger mellem Hvidbjerg og Lyngs på Thyholm indenfor banestrækningens km 23.670 – 25.850. Banestrækningen er stationeret fra Struer mod Thisted.

 

Alle udgifter i forbindelse med nedlæggelse og opgradering af overkørslerne afholdes af Banedanmark.

 

Banedanmark ønsker at forelægge følgende 8 overkørsler for ekspropriationskommissionen:

 

  • Offentlig overkørsel nr. 45, km 23.670 – skæres af kommunevejen Barslevvej og er sikret med advarselsanlæg.
  • Privat overkørsel nr. 47, km 23.989 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom, der er usikret.
  • Privat overkørsel nr. 48, km 24.157 – giver ejendomme adgang til kommunevejen Mellemvej og er usikret.
  • Privat overkørsel nr. 49, km 24.420 – giver ejendomme adgang til kommunevejen Mellemvej og er usikret.
  • Offentlig overkørsel nr. 51, km 24.667 – giver ejendomme adgang til kommunevejen Mellemvej og er usikret.
  • Privat overkørsel nr. 53, km 25.140 – giver ejendomme adgang til kommunevejen Mellemvej og er usikret.
  • Privat overkørsel nr. 54, km 25.242 – giver ejendomme adgang til kommunevejen Mellemvej og er usikret.
  • Privat overkørsel nr. 58, km 25.846 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom, der er usikret.

 

Ekspropriationer generelt

Sikring af alle nye rettigheder og arealer samt frafald af eksisterende rettigheder til de overkørsler, der nedlægges, sker ved ekspropriation efter lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder § 1, stk. 1, litra A. Ekspropriation efter denne bestemmelse foretages på baggrund af reglerne i statsekspropriationsloven.

 

Når en overkørsel nedlægges, sikres det som udgangspunkt, at den ikke længere kan benyttes ved at gennemgrave grøfterne og/eller opsætte hegn. Eventuelle jernbanesveller mellem sporene fjernes også.

 

Nye veje anlægges som udgangspunkt i 4 meters bredde med 0,75 meters rabat i hver side. Belægningen vil være grus. Der eksproprieres som udgangspunkt matrikulære vejudlæg på 5,5 meter på de berørte ejendomme. Dertil kan der blive tillagt fornødne arealer til etablering af henholdsvis dæmninger, grøfter og trug til vejafvanding mv. Vejudlægget vil i så fald blive udvidet ved ekspropriationsforretningen.

 

I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Der vil som udgangspunkt blive eksproprieret 5 meter langs med de nye vejanlæg til midlertidige arbejdsarealer i forbindelse med vejenes anlæggelse. Derudover vil der være behov for arealer til arbejdspladser, herunder deponi af jord og andre materialer. Den nærmere afgrænsning og placering af arbejds- og arbejdspladsarealerne fastlægges i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne, blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

Natur- og miljøforhold generelt

Der er ingen registrerede naturlokaliteter, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, der berøres af de foranstaltninger, der gennemføres i forbindelse med dette projekt.

 

Ved overkørsel nr. 55 skal der gennembrydes et dige, der er beskyttet efter museumslovens § 29a, i forbindelse med etablering af ny vejadgang til de berørte ejendomme. Struer Kommune har tilkendegivet, at de er positive overfor dette.

 

Ledninger

Ved eventuelle ledningsomlægninger vil ledningsejerne blive indkaldt til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af dette arbejde. Ledningsprotokol vil blive fremlagt til ekspropriationsforretningen.

Allerede nedlagte overkørsler

En række private niveau overkørsler på strækningen er tidligere nedlagt. Dette forhold er dog ikke matrikulært berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske matrikulær berigtigelse af disse.

Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende jernbane matr. nr., og eventuelt nedlagte rampearealer kan overgå til fri råden for ejerne af de tilgrænsende ejendomme.

 

Dette gør sig gældende for følgende nedlagte private overkørsler:

 

44 (nedlagt april 1980) – matr. nr. 50, Barslev By, Hvidbjerg

46 (nedlagt september 1976) – matr. nr. 50, Barslev By, Hvidbjerg

50 (nedlagt september 1976) – matr. nr. 50, Barslev By, Hvidbjerg

52 (nedlagt september 1976) – matr. nr. 50, Barslev By, Hvidbjerg

56 (nedlagt november 1996) – matr. nr. 50, Barslev By, Hvidbjerg

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr.                                       Plan                              Målforhold

TO-34-A004615-01                      Oversigtskort                          1:20.000

TB-34-A004615-34           Besigtigelsesplan ovk. 44-58                 1:5000

 

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsattes forretningen på Tambohus Kro, Thyholm, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Offentlig overkørsel nr. 45, km 23.670

 

Struer Kommune (Barslevvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-34

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 23.670 og er en offentlig overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen er beliggende på kommunevejen Barslevvej, der er forbindelsesvej mellem kommunevejene Kappelvej og A. C. Hoppesvej frem til statsvejen Hovedvejen. Overkørslen anvendes af offentligheden med både mindre og større køretøjer, herunder landbrugsmaskiner. Der er niveauforskelle på begge sider af jernbanen og Barslevvej.

 

Vejforløbet overholder i dag ikke kravene i vejreglerne til hverken mødesigt eller stopsigt.

 

Barslevvejs eksisterende, smalle udformning af kørebanen gør det svært for køretøjer at passere hinanden.

 

Barslevvej krydser jernbanen i en kurve med lille radius (ca. r = 50 m).

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen er offentlig, hvorfor der ikke er stiftet private vejrettigheder til denne.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen bevares og sikkerhedsforbedres med et halvbomanlæg.

 

Barslevvej forlægges, således overkørslen ligger i en horisontal radius r = 130 m, og dermed får jernbanen en skæringsvinkel større end 75° med vejen. Overkørslen sideflyttes dermed ca. 9 m.

 

Af hensyn til trafikanterne på Barslevvej anbefales der skiltning med en anbefalet hastighed på maks. 30 km/t.

 

Det nye vejforløb vil overholde kravene til oversigtsforholdene forudsat, der opsættes skiltning med anbefalet hastighed på 30 km/t.

 

I forbindelse med forlægningen af Barslevvej udvides vejens kørebanebredde til 6,0 m gennem overkørslen ind til 35 m på hver side af stopstregerne, samt 1,0 m brede rabatter. Hertil kommer der fornødne arealer til etablering af grøfter til vejafvanding mv.

 

På den vejstrækning, hvor kørebanebredden på Barslevvej ikke udvides, etableres tre vigepladser – to vigepladser syd for overkørsel nr. 45 og én vigeplads nord for overkørslen. Dette gør det muligt for større køretøjer at passere hinanden på Barslevvej.

 

Forlægningen af eksisterende vejanlæg i forbindelse med sikkerhedsforbedring af overkørsel nr. 45 medfører, at der erhverves arealer fra de tilgrænsende ejendomme til kommunevejen Barslevvej.

 

Adgangsforholdene for ejendommene langs Barslevvej er uændret i forbindelse med sikkerhedsforbedringen af overkørsel nr. 45.

 

Som følge af at overkørsel nr. 45 bevares, nedlægges overkørsel nr. 47, 48, 49 og 51. De ejendomme, der i dag benytter disse overkørsler, kan i fremtiden benytte overkørsel nr. 45 for at krydse jernbanen.

 

Anmodning om ekspropriation

Der eksproprieres areal til forlægning af Barslevvej ved overkørsel nr. 45 fra matr. nr. 2r, 5a, 3k, 3c og 3o Barslev By, Hvidbjerg. Arealerne inddrages under offentlig vej Barslevvej.

 

Der eksproprieres areal til etablering af to vigepladser på Barslevvej fra matr. nr. 2r ibd. og til etablering af én vigeplads på matr. nr. 3o ibd. Arealerne inddrages under den offentlige vej Barslevvej.

 

Der eksproprieres en mindre del af matr. nr. 5a ibd. til den private fællesvejs hjørneafskæring ved Barslevvej.

 

Der eksproprieres en mindre del af matr. nr. 8e ibd. til den nye private fællesvej.

 

De dele af det eksisterende vejareal til Barslevvej, der nedlægges, overføres til de tilgrænsende ejendomme til ejerens frie råden.

 

De nedlagte rampearealer fra matr. nr. 50 ibd. overføres til de tilgrænsende ejendomme til ejerens frie råden.

 

Der foretages matrikulær udskillelse af den del af kommunevejen Barslevvej, som fremover er beliggende over matr. nr. 3o, 3k, 2r og 5a ibd.

Bemærkninger til forslaget

Se under overkørsel nr. 58, hvor alle bemærkninger er samlet.

 

Kommissionens beslutning

Se under overkørsel nr. 58.

 

 

Privat overkørsel nr. 47, km 23.989

 

Struer Kommune (Mellemvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-34

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 23.989 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen anvendes alene som intern markoverkørsel til kørsel med landbrugsmaskiner mellem marklodderne matr. nr. 6k og 6i Barslev By, Hvidbjerg, der ligger på hver sin side af jernbanen. Arealerne drives fra ejendommens bygninger beliggende på matr. nr. 4b Jestrup By, Lyngs.

 

Ejer af matr. nr. 6k og 6i Barslev By, Hvidbjerg m.fl. er Thomas Lønstrup Graugaard.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved ekspropriationsforretning den 10. december 1879 blev der stiftet vejret gennem overkørslen for ejeren af daværende matr. nr. 6a Barslev By, Hvidbjerg.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv havde daværende matr. nr. 6a omtrentligt samme udstrækning som de nuværende matr. nr. 6k og 6i ibd.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 47, 48, 49 og 50 ved, at den eksisterende private fællesvej, udlagt på matr. nr. 10n, 9h, 8g, 13l, 7i, 2l, 8q og 5a Barslev By, Hvidbjerg, opgraderes, så den bliver anvendelig som vejadgang til Barslevvej for de ejendomme, der i dag anvender overkørsel nr. 47, 48, 49 og 51. En mindre del af den vestlige ende af matr. nr. 5i ibd. vil blive opgraderet. Ud for bebyggelsen på matr. nr. 7o ibd. forlægges vejen ud på matr. nr. 5d ibd.

 

Ved overkørslen til Barslevvej laves en hjørneafskæring, der vil inddrage en mindre del af matr. nr. 5a ibd. til vejareal. Der vil ligeledes blive inddraget en mindre del af matr. nr. 8e ibd. til det nye vejforløb.

 

Den eksisterende vej og det nye vejstykke på matr. nr. 5d ibd. etableres med en kørebanebredde på 4,0 meter og med 0,75 meter brede rabatter. Hertil kommer der fornødne arealer til etablering af henholdsvis grøfter og trug til vejafvanding mv. Vejen grusbelægges.

 

Der nedlægges privat fællesvej på matr. nr. 31b og 7m ibd., da denne ikke længere eksisterer i marken.

 

Jernbanen kan i fremtiden krydses ved overkørsel nr. 45, der opgraderes med halvbomanlæg.

 

Omvej og ændret vejadgang

Nedlæggelsen medfører omvej til matr. nr. 6i Barslev By, Hvidbjerg med et areal på 5,4 ha fra ejendommens bygninger på matr. nr. 4b Jestrup By, Lyngs.

 

Den samlede omvej bliver på 2 x 1.350 meter (tur/retur).

 

Vejadgangen til matr. nr. 6i Barslev By, Hvidbjerg fra ejendommens bygninger på matr. nr. 4b Jestrup By, Lyngs sker via kommunevejen Mellemvej ud på kommunevejen Kappelvej og ned af kommunevejen Barslevvej, hvor jernbanen krydses ved den opgraderede overkørsel nr. 45. Fra Barslevvej køres der ind på den opgraderede private fællesvej på matr. nr. 5a, 8q, 2l og 7i Barslev By, Hvidbjerg, hvorfra der er adgang til matr. nr. 6i ibd.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 47 bortfalder.

 

Der eksproprieres ret til at opgradere den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 10n, 9h, 8g, 13l, 5i, 5d, 7i, 2l, 8q og 5a Barslev By, Hvidbjerg. Vejen anlægges med 4 meters grusbelægning med 0,75 meters rabat i hver side. Hertil kan der tillægges vejudlæg til eventuelle grøfter og trug til vejafvanding mv.

 

Der eksproprieres et 5,5 meter bredt vejudlæg på matr. nr. 5d ibd. til etablering af ny privat fællesvej. Hertil kan der blive tillagt vejudlæg til eventuelle grøfter og trug til vejafvanding mv. Vejarealet vil henligge som privat fællesvej på ejendommen. Ejeren af matr. nr. 5d ibd. er indstillet på at stille det fornødne areal af matr. nr. 5d vederlagsfrit til rådighed til det nye vejareal.

 

Der eksproprieres areal af matr. nr. 5a ibd. til den private fællesvejs hjørneafskæring ved Barslevvej.

 

Der eksproprieres areal af matr. nr. 8e ibd. til den nye private fællesvej.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 6i ibd. til den private fællesvej på matr. nr. 7i, 2l, 8q og 5a ibd.

 

Der tillægges vejret for matr. nr. 2k, 2l, 5a ibd. til den private fællesvej på matr. nr. 2l, 5a, 8q ibd.

 

De nedlagte rampearealer ved overkørsel nr. 47 overføres til de tilgrænsende ejendomme til ejerens frie råden.

 

Vejudlæg på matr. nr. 31c ibd. og en del af vejudlægget på matr. nr. 7m ibd. og del af vejudlægget på matr. nr. 5i ibd. slettes på matrikelkortet. Vejarealerne tilgår ejendommene til ejerens frie råden.

Bemærkninger til forslaget

Se under overkørsel nr. 58, hvor alle bemærkninger er samlet.

 

Kommissionens beslutning

Se under overkørsel nr. 58.

 

Privat overkørsel nr. 48, km 24.157

 

Struer Kommune (Mellemvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-34

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 24.157 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen anvendes som adgangsvej til kommunevejen Mellemvej for den del af landbrugsejendommen matr. nr. 7a Barslev By, Hvidbjerg m.fl., herunder bygningslodden, der ligger syd for jernbanen.

 

Overkørslen anvendes som intern driftsoverkørsel fra ejendommens bygninger på matr. nr. 7a ibd. til matr. nr. 7o ibd. samt personbiler og servicebiler (renovationsbil, postbil og lign.) til husstandene mellem jernbanen og statsvejen Hovedvejen.

 

Ejer af landbrugsejendommen matr. nr. 7a ibd. m.fl. er Jørgen Thing Nielsen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved ekspropriationsforretning den 10. december 1879 blev der stiftet vejret gennem overkørslen for ejeren af daværende matr. nr. 7a Barslev By, Hvidbjerg.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv havde daværende matr. nr. 7a ibd. omtrentlig samme udstrækning som nuværende matr. nr. 7a og 7o ibd. Dog er arealet af matr. nr. 7o ibd. blevet mindre siden ekspropriationen i 1879, da der er overført en del af lodden til matr. nr. 6k ibd.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 47, 48, 49 og 50 som beskrevet under overkørsel nr. 47.

 

Ved denne løsning vil det være muligt at nedlægge overkørsel nr. 47, 48, 49 og 51.

 

Jernbanen kan i fremtiden krydses ved overkørsel nr. 45, der opgraderes med halvbomanlæg.

 

Omvej

Nedlæggelse af overkørslen medfører omvej til matr. nr. 7o Barslev By, Hvidbjerg med et areal på 2,5 ha fra ejendommens bygninger på matr. nr. 7a ibd.

 

Den samlede omvej til matr. nr. 7o ibd. bliver på 2 x 1.650 meter (tur/retur).

 

Vejadgangen til matr. nr. 7o ibd. fra ejendommens bygninger på matr. nr. 7a ibd. sker via den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 5i ibd. ud på den opgraderede private fællesvej på matr. nr. 7i, 2l, 8q og 5a ibd. Herfra via kommunevejen Barslevvej, hvor jernbanen krydses i overkørsel nr. 45, op til kommunevejen Kappelvej, hvorfra der kan køres ind på kommunevejen Mellemvej. Fra Mellemvej benyttes den eksisterende overkørsel til matr. nr. 7o ibd.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 48 bortfalder.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 7a, 15d og 5d Barslev By, Hvidbjerg til den private fællesvej på matr. nr. 5d, 7i, 2l, 8q og 5a ibd.

 

Der tillægges vejret for matr. nr. 5i, 7i ibd. til den private fællesvej på matr. nr. 2l, 5a, 8q, 5i,7i ibd.

 

Det nedlagte rampeareal umiddelbart vest for overkørsel nr. 47 overføres til matr. nr. 7a ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se under overkørsel nr. 58, hvor alle bemærkninger er samlet.

 

Kommissionens beslutning

Se under overkørsel nr. 58.

 

 

Privat overkørsel nr. 49, km 24.420

 

Struer Kommune (Mellemvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-34

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 24.420 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen er adgangsvej fra kommunevejen Mellemvej for de dele af landbrugsejendommen matr. nr. 32a Barslev By, Hvidbjerg m.fl., der ligger syd for jernbanen. Ejendommens bygninger ligger syd for jernbanen, så overkørslen fungerer også som adgang herfra til matr. nr. 4ag, 4ad og 7d ibd., nord for jernbanen.

 

Overkørslen anvendes af lastbiler og landbrugsmaskiner til og fra svinebedriften på matr. nr. 32a Barslev By, Hvidbjerg samt personbiler og servicebiler (renovationsbil, postbil og lign.) til husstandene mellem jernbanen og statsvejen Hovedvejen. Overkørslen benyttes også som adgang til marklodden matr. nr. 32c ibd. fra ejendommens bygninger på matr. nr. 13d ibd.

 

Ejer af landbrugsejendommen matr. nr. 32a ibd. m.fl. er Thomas Lønstrup Graugaard.

Ejer af landbrugsejendommen matr. nr. 32c ibd. m.fl. er Tage Andersen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved ekspropriationsforretning den 10. december 1879 blev der stiftet vejret gennem overkørslen for ejeren af daværende matr. nr. 32a Barslev By, Hvidbjerg.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende matr. nr. 32a til de nuværende matr. nr. 32a og 32c ibd. Disse lodder er i dag ikke en del af samme ejendom.

 

Matr. nr. 32c ibd. er en del af en landbrugsejendom, hvor bygningslodden, matr. nr. 13d ibd., er beliggende syd for jernbanen.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 47, 48, 49 og 50 som beskrevet ved overkørsel nr. 47.

 

Ved denne løsning vil det være muligt at nedlægge overkørsel nr. 47, 48, 49 og 51.

 

Jernbanen kan i fremtiden krydses ved overkørsel nr. 45, der opgraderes med halvbomanlæg.

 

Omvej

Nedlæggelse af overkørslen medfører omvej til matr. nr. 32c Barslev By, Hvidbjerg med et areal på 2,1 ha fra ejendommens bygninger på matr. nr. 13d ibd.

 

Den samlede omvej bliver på 2 x 2.000 meter (tur/retur).

 

Vejadgangen til matr. nr. 32c ibd. fra ejendommens bygninger på matr. nr. 13d ibd. sker via den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 13d og 5d ibd. ind på den nye private fællesvej på matr. nr. 5d ibd. ud på den opgraderede private fællesvej på matr. nr. 7i, 2l, 8q og 5a ibd. Herfra køres der ud på kommunevejen Barslevvej, hvor jernbanen krydses i overkørsel nr. 45, op til kommunevejen Kappelvej, hvorfra der kan køres ind på kommunevejen Mellemvej. Fra Mellemvej benyttes den eksisterende overkørsel til matr. nr. 32c ibd.

 

Der bliver også omvej til matr. nr. 7d, 4ad og 4ag ibd. med et samlet areal på 3,8 ha fra ejendommens bygninger på matr. nr. 32a ibd.

 

Den samlede omvej til matr. nr. 7d, 4ad og 4ag ibd. bliver på 2 x 2.050 meter (tur/retur).

 

Vejadgangen til matr. nr. 7d, 4ad og 4ag ibd. fra ejendommens bygninger på matr. nr. 32a ibd. sker via den opgraderede private fællesvej på matr. nr. 8g, 8e, 13l og 5d ibd. ind på den nye private fællesvej på matr. nr. 5d ibd. og ud på den opgraderede private fællesvej på matr. nr. 7i, 2l, 8q og 5a ibd. Herfra køres der ud på kommunevejen Barslevvej, hvor jernbanen krydses i overkørsel nr. 45, op til kommunevejen Kappelvej, hvorfra der kan køres ind på kommunevejen Mellemvej. Fra Mellemvej benyttes de eksisterende overkørsler til matr. nr. 4ad og 4ag ibd.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 49 bortfalder.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 32a, 8e, 2g, 10m, 4g, 7e, 7p, 10n, 9h, 8g, 13l, 7l og 13d ibd. til den private fællesvej på matr. nr. 10n, 9h, 8g, 8e, 13l, 5d, 7i, 2l, 8q og 5a ibd.

 

Vejudlægget på matr. nr. 32c ibd. fra Mellemvej til overkørsel nr. 49 slettes, og vejarealet tilgår matr. nr. 32c ibd. til ejerens frie råden.

Bemærkninger til forslaget

Se under overkørsel nr. 58, hvor alle bemærkninger er samlet.

 

Kommissionens beslutning

Se under overkørsel nr. 58.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 51, km 24.667

 

Struer Kommune (Mellemvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-34

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 24.667 og er en offentlig overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Den er adgangsvej til kommunevejen Mellemvej for landbrugsejendommene matr. nr. 7m ibd. m.fl., 15p ibd. m.fl., 16c ibd. m.fl. og 11e ibd.

 

Derudover anvendes overkørslen af personbiler og større køretøjer samt landbrugsmaskiner til og fra ejendommene mellem jernbanen og statsvejen Hovedvejen.

 

Ejer af landbrugsejendommen matr. nr. 7m ibd. m.fl. er Ian Olaf Jordan.

Ejer af landbrugsejendommen matr. nr. 15p ibd. m.fl. er Kristian Bjarne Villadsen.

Ejer af landbrugsejendommen matr. nr. 16c ibd. m.fl. er Svend Nordenkjær.

Ejer af ejendommen matr. nr. 11e ibd. er Brian Breinholt Jensen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved ekspropriationsforretning den 10. december 1879 blev det bestemt, at det er en offentlig overkørsel for flere lodsejere.

 

Dette indbefatter de ejendomme mellem kommunevejen Mellemvej og statsvejen Hovedvejen med undtagelse af arealer, der allerede er nævnt under andre overkørsler.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 47, 48, 49 og 50 som beskrevet ved overkørsel nr. 47.

 

Ved denne løsning vil det være muligt at nedlægge overkørsel nr. 47, 48, 49 og 51.

 

Ændret adgang til offentlig vej

Nedlæggelse af overkørslen medfører ændret adgang til offentlig vej for matr. nr. 7m, 11p og 11e Barslev By, Hvidbjerg.

 

Matr. nr. 7m ibd. får adgang til offentlig vej via den opgraderede private fællesvej på matr. nr. 10n, 9h, 8g, 13l, 8e, 5d ibd., den nye private fællesvej på matr. nr. 5d ibd. og den opgraderede private fællesvej på matr. nr. 7i, 2l, 8q og 5a ibd., der har overkørsel til kommunevejen Barslevvej.

 

Matr. nr. 11p ibd. får adgang til offentlig vej via den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 13d, 8e og 5d ibd., den nye private fællesvej på matr. nr. 5d ibd. og den opgraderede private fællesvej på matr. nr. 7i, 2l, 8q og 5a ibd., der har overkørsel til kommunevejen Barslevvej.

 

Matr. nr. 11e ibd. får adgang til offentlig vej via den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 11p, 13d, 8e og 5d ibd., den nye private fællesvej på matr. nr. 5d ibd. og den opgraderede private fællesvej på matr. nr. 7i, 2l, 8q og 5a ibd., der har overkørsel til kommunevejen Barslevvej.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 51 bortfalder.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 11p, 19f og 7m ibd. til den private fællesvej på matr. nr. 10n, 9h, 8g, 13l, 5d, 7i, 2l, 8q og 5a ibd.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 11e ibd. til den private fællesvej på matr. nr. 5d, 7i, 2l, 8q og 5a ibd.

 

De vejudlæg på matr. nr. 4ad, 7d og 7p ibd., der går fra Mellemvej til overkørsel nr. 51 slettes på matrikelkortet. Vejarealerne tilgår ejendommene til ejernes frie råden.

 

De nedlagte rampearealer ved overkørsel nr. 51 overføres til de tilgrænsende marklodder.

Bemærkninger til forslaget

Se under overkørsel nr. 58, hvor alle bemærkninger er samlet.

 

Kommissionens beslutning

Se under overkørsel nr. 58.

 

 

Privat overkørsel nr. 53, km 25.140

 

Struer Kommune (Mellemvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-34

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 25.140 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen er adgangsvej til kommunevejen Mellemvej til bygningslodden på landbrugsejendommen matr. nr. 31b Barslev By, Hvidbjerg m.fl. Overkørslen giver desuden adgang til marklodden matr. nr. 31c ibd., der er en del af landbrugsejendommen matr. nr. 4b Jestrup By, Lyngs m.fl.

 

Overkørslen benyttes af personbiler og servicebiler (renovationsbil, postbil og lign.) til matr. nr. 31b Barslev By, Hvidbjerg og landbrugsmaskiner til matr. nr. 31b og 31c ibd.

 

Ejer af ejendommen matr. nr. 31b ibd. m.fl. er Lars Gravesen.

Ejer af ejendommen matr. nr. 31c ibd. m.fl. er Thomas Lønstrup Graugaard.

Ejer af ejendommen matr. nr. 4b ibd. m.fl. er Thomas Lønstrup Graugaard.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved ekspropriationsforretning den 10. december 1879 blev der stiftet vejret gennem overkørslen for ejeren af daværende matr. nr. 6b og 31 Barslev By, Hvidbjerg.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende matr. nr. 6b og 31 ibd. omtrentligt til de nuværende matr. nr. 31b og 31c ibd. og en del af matr. nr. 4b ibd. på 2,3 ha, der ligger mellem jernbanen og Mellemvej. Disse arealer er ikke længere en del af samme faste ejendom.

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Som ny vejadgang til matr. nr. 31b, 31c, 2p, 2b og 3p Barslev By, Hvidbjerg og 3q og 3p Jestrup By, Lyngs anlægges ca. 400 m ny privat fællesvej syd for jernbanen over matr. nr. 31c, 2b og 3p Barslev By, Hvidbjerg som fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 53 og 54.

 

Vejen anlægges med en kørebanebredde på 4,0 m og med 0,75 m brede rabatter. Hertil kan der blive tillagt fornødne arealer til etablering af henholdsvis grøfter og trug til vejafvanding mv. Vejen grusbelægges.

 

Af trafiksikkerhedsmæssige årsager foreslås den nye vej tilsluttet til kommunevejen Mellemvej i en afstand af 35 m fra nærmeste skinne.

 

Der gennembrydes et beskyttet dige i skellet mellem matr. nr. 2b og 3p ibd. i forbindelse med anlæggelsen af den nye vej.

 

Ved denne løsning nedlægges overkørsel nr. 53 og 54.

 

Omvej

Nedlæggelse af overkørslen medfører omvej til matr. nr. 4ah Barslev By, Hvidbjerg med et areal på 1,3 ha fra ejendommens bygninger på matr. nr. 31b ibd.

 

Den samlede omvej til matr. nr. 4ah ibd. bliver på 2 x 600 meter (tur/retur).

 

Der er ikke omvej til matr. nr. 31c ibd.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 53 bortfalder.

 

Der eksproprieres et 5,5 meter bredt vejudlæg på matr. nr. 31c, 2b og 3p Barslev By, Hvidbjerg til etablering af ny privat fællesvej. Hertil kan der blive tillagt vejudlæg til eventuelle grøfter og trug til vejafvanding mv. Vejarealet vil henligge som privat fællesvej på ejendommene.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 31c, 31b og 50 ibd. til den nye private fællesvej på matr. nr. 31c, 2b og 3p ibd.

 

Vejudlægget på matr. nr. 4b ibd. fra Mellemvej til overkørsel nr. 53 slettes på matrikelkortet, og vejarealet tilgår ejendommen til ejerens frie råden.

Bemærkninger til forslaget

Se under overkørsel nr. 58, hvor alle bemærkninger er samlet.

 

Kommissionens beslutning

Se under overkørsel nr. 58.

 

 

Privat overkørsel nr. 54, km 25.242

 

Struer Kommune (Mellemvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-34

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 25.242 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen anvendes af lastbiler, personbiler og landbrugsmaskiner til og fra landbrugsejendommen på matr. nr. 2b Barslev By, Hvidbjerg. Overkørslen benyttes også som adgang fra bygningerne på matr. nr. 2b til marklodderne matr. nr. 4b, 2i og 5h ibd. nord for jernbanen.

 

Ejer af ejendommen matr. nr. 2b ibd. m.fl. er Thomas Lønstrup Graugaard.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved ekspropriationsforretning den 10. december 1879 blev der stiftet vejret gennem overkørslen for ejeren af daværende matr. nr. 2b Barslev By, Hvidbjerg.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende matr. nr. 2b ibd. til de nuværende matr. nr. 2b, 2p og 2i ibd. og en del af matr. nr. 4b ibd. på ca. 1,2 ha, der ligger mellem jernbanen og Mellemvej.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 53 og 54 som beskrevet under overkørsel nr. 53.

 

Ved denne løsning nedlægges overkørsel nr. 53 og 54.

 

Omvej

Nedlæggelse af overkørslen medfører omvej til matr. nr. 2i Barslev By, Hvidbjerg og matr. nr. 4b ibd. med et samlet areal på 16,4 ha fra ejendommens bygninger på matr. nr. 2b ibd.

 

Den samlede omvej bliver på 2 x 500 meter (tur/retur).

 

Vejadgangen til matr. nr. 2i og 4b ibd. fra ejendommens bygninger på matr. nr. 2b ibd. sker via den nye private fællesvej på matr. nr. 2b og 3p ibd. ud på kommunevejen Mellemvej, hvor jernbanen kan krydses ved overkørsel nr. 55. Fra Mellemvej benyttes de eksisterende overkørsler til matr. nr. 4b.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 53 bortfalder.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 3p, 3q, 2p, 2b og 18a Jestrup By, Lyngs til den nye private fællesvej på matr. nr. 2b og 3p Barslev By, Hvidbjerg.

 

Det nedlagte rampeareal nord for jernbanen ved overkørsel nr. 54 overføres til matr. nr. 2i ibd. til ejerens frie råden.

Bemærkninger til forslaget

Se under overkørsel nr. 58, hvor alle bemærkninger er samlet.

 

Kommissionens beslutning

Se under overkørsel nr. 58.

 

 

Privat overkørsel nr. 58, km 25.846

 

Struer Kommune (Mellemvej).

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-34

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 25.846 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen anvendes som intern markoverkørsel med landbrugsmaskiner fra bygningerne på matr. nr. 4b Jestrup By, Lyngs til marklodderne matr. nr. 4l Jestrup By, Lyngs, 22 Lyngs By, Lyngs, 3r og 3s Barslev By, Hvidbjerg nord for jernbanen.

 

Ejer af matr. nr. 4b Jestrup By, Lyngs m.fl. er Thomas Lønstrup Graugaard.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved ekspropriationsforretning den 10. december 1879 blev der stiftet vejret gennem overkørslen for ejeren af daværende matr. nr. 4b og 2b Jestrup By, Lyngs.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende matr. nr. 4b og 2b ibd. til de nuværende matr. nr. 4b og 4l ibd.

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Som ny vejadgang til marklodderne matr. nr. 22 Lyngs By, Lyngs, 4l Jestrup By, Lyngs, 3r og 3s Barslev By, Hvidbjerg nord for jernbanen anlægges ca. 200 meter ny privat fællesvej på nordsiden af jernbanen over matr. nr. 4b, 3r og 3s ibd.

 

Vejen anlægges med en bredde på 4,0 m og med 0,75 m brede rabatter. Hertil kan der blive tillagt fornødne arealer til etablering af henholdsvis grøfter og trug til vejafvanding mv. Vejen grusbelægges.

 

Den nye private fællesvej tilsluttes kommunevejen Mellemvej umiddelbart vest for matr. nr. 5k ibd. i en afstand af 20 m øst for nærmeste jernbaneskinne.

 

Der er således adgang til marklodderne nord for jernbanen via kommunevejen Mellemvej og overkørsel nr. 55 og den nye private fællesvej på matr. nr. 4b, 3r og 3s ibd.

 

Omvej

Nedlæggelse af overkørslen giver omvej til matr. nr. 4l Jestrup By, Lyngs, 22 Lyngs By, Lyngs, 3r og 3s Barslev By, Hvidbjerg med et samlet areal på 11,1 ha fra ejendommens bygninger på matr. nr. 4b Jestrup By, Lyngs.

 

Den samlede omvej bliver på 2 x 550 meter (tur/retur).

 

Vejadgangen til matr. nr. 4l Barslev By, Hvidbjerg fra ejendommens bygninger på matr. nr. 4b Jestrup By, Lyngs sker via Mellemvej, hvor jernbanen krydses i overkørsel nr. 45, og ind på ny privat fællesvej på matr. nr. 4b, 3s og 3r Barslev By, Hvidbjerg, der fører op til matr. nr. 4l Jestrup By, Lyngs. Fra matr. nr. 4l ibd. er der adgang til de øvrige marklodder nord for jernbanen.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 58 bortfalder.

 

Der eksproprieres et 5,5 meter bredt vejudlæg på matr. nr. 4b, 3r og 3s Barslev By, Hvidbjerg til anlæggelse af ny vej. Hertil kan der tillægges vejudlæg til eventuelle grøfter og trug til vejafvanding mv. Vejarealet vil henligge som privat fællesvej på ejendommene.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 3r, 3s og 50 ibd., 22 Lyngs By, Lyngs samt 4l og 42 Jestrup By, Lyngs til færdsel på den nye private fællesvej på matr. nr. 4b, 5h, 3r og 3s Barslev By, Hvidbjerg.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 4b og 5h ibd. til færdsel på ny privat fællesvej på matr. nr. 4b og 5h Barslev By, Hvidbjerg.

 

De nedlagte rampearealer ved overkørsel nr. 58 overføres til de tilgrænsende marklodder til ejerens frie råden.

Samlede bemærkninger til ovennævnte forslag

 

Der blev udtrykt bekymring for, om der kan færdes tung trafik på erstatningsvejene. Banedanmarks repræsentanter udtalte, at dette vil være muligt.

 

Der blev fremsat forslag om, at kommunevej Barslevvej opgraderes, rettes ud og gøres bredere.

 

Hertil anførte Banedanmarks repræsentanter, at det ikke indgår i nærværende projekt at påtage sig omfattende udgifter til opgradering af kommunevej. Det blev videre oplyst, at Banedanmark skal sikre, at vejen kan anvendes sikkert, og med de planlagte vigepladser og udvidelsen i overkørslen er det Banedanmarks opfattelse, at dette krav er imødekommet.

 

Struer Kommunes repræsentant oplyste, at kommunen ikke har aktuelle planer for kommunevej Barslevvej.

 

Der blev fremsat forslag om, at de nedlagte private fællesveje, der i dag fører over overkørslerne, bliver afrømmet og muldpålagt, og at eventuelle grøfter rørlægges.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at det ikke indgår i projektet, at private fællesveje afrømmes og muldpålægges, eller at grøfter langs disse rørlægges. Der foreligger i øvrigt ingen myndighedsgodkendelse til rørlægning af grøfter. Nedlagt vejareal overføres til den ejendom, de henhører under. Banedanmark laver de foranstaltninger, der er nødvendige for, at ingen uforvarende kører helt frem til overkørslen.

 

Der blev fremsat forslag om, at vejstrækningen på matr. nr. 5a Barslev By, Barslev frem mod matr. nr. 5d ibd. asfalteres af hensyn til støvgener begrundet i den stigende trafikmængde.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at man generelt set ikke ønsker at etablere asfaltveje i et sådant projekt som det nærværende. En asfaltvej er ca. dobbelt så dyr som en grusvej, mens bæreevnen er den samme.

 

Der blev fremsat forslag om, at den nye vejforlægning ved matr. nr. 5d ibd. kobles på vejtracéet mod øst ved skellet til matr. nr. 5i og 7i ibd.

 

Banedanmarks repræsentanter havde ingen bemærkninger til det forslag.

 

Banedanmarks repræsentanter fremsatte forslag om, at der etableres ny overkørsel til matr. nr. 5f ibd. fra kommunevej Barslevvej over matr. nr. 3c ibd.

 

Der blev fremsat forslag om en bedre kørekurve ved tilslutningen af ny privat fællesvej til eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 31c ibd.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at dette ville blive medtaget ved den endelige vejprojektering.

 

Kommissionens beslutning samlet for alle overkørslerne

 

Kommissionen kan tiltræde det af Banedanmark fremsatte forslag med følgende tilføjelser:

 

Vejforlægningen over matr. nr. 5d Barslev By, Barslev kobles på vejtracéet mod øst i skellet ved matr. nr. 5i og 7i ibd.

 

Vigepladserne på kommunevej Barslevvej skal placeres ud fra den mest trafiksikkerhedsmæssige bedste løsning efter nærmere dialog med Struer Kommune.

 

Den på matrikelkortet udlagte private fællesvej på matr. nr. 5f og 3c ibd. fra kommunevej Mellemvej eksisterer ikke i marken, hvorfor der etableres overkørsel for matr. nr. 5f ibd. fra kommunevej Barslevvej over matr. nr. 3c ibd. Overkørslen placeres ca. 35 meter fra nærmeste skinne. Den ikke eksisterende udlagte private fællesvej på matr. nr. 3c og 5f ibd. på matrikelkortet slettes.

 

Kommissionen kan ikke tiltræde, at de nedlagte private fællesveje afrømmes og muldpålægges som led i projektet.

 

Kommissionen kan ikke tiltræde, at vejstrækningen på matr. nr. 5a ibd. asfalteres som led i dette projekt.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Ole Riber Kjær

Bent Braüner                Niels Juel Nielsen

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen