Brande Omfartsvej, besigtigelse den 4. oktober 2011

BESIGTIGELSE

 

Der vil efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelsesforretning i anledning af udvidelse af Brande Omfartsvej til motorvej

 

TIRSDAG DEN 4. OKTOBER 2011

 

Forretningen begynder kl. 8.30 med et indledende møde på Hotel Dalgas, Storegade 2, Brande, hvor der vil blive givet en kort orientering om og gennemgang af projektet.

 

Forretningen fortsætter samme dag efter nærmere aftale ved det indledende møde med en besigtigelse i marken. Den nærmere rækkefølge og tidsplan for besigtigelsen vil blive oplyst på mødet.

 

Enhver, der kan blive berørt af vejanlægget, kan møde og udtale sig om dette samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Ved besigtigelsesforretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektet. De nødvendige ekspropriationer vil blive gennemført ved en senere lejlighed.

 

Oversigtsplaner for det foreslåede projekt vil fra og med den 6. september 2011 være fremlagt til eftersyn på Borgerservice i Ikast-Brande Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 31. august 2011.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk