Brande Omfartsvej, besigtigelse og ekspropriation den 4. oktober 2011

BESIGTIGELSE  OG  EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udvidelse af Brande Omfartsvej til motorvej vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 4. OKTOBER 2011

Forretningen begynder kl. 8.30 på Hotel Dalgas, Storegade 2, Brande, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13. Der vil indledningsvis blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet.

 

Forretningen vil herefter fortsætte med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. Den nærmere plan for besigtigelsen vil blive aftalt på det indledende møde.

 

Såfremt ekspropriationskommissionen kan godkende det fremlagte projekt, vil kommissionen herefter foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil ligeledes forhandle med ejerne om erstatningens størrelse.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles samme dag, finde sted den ef­terfølgende dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

 

……….

 

……….

 

Forslag til tekniske bestemmelser samt fortegnelse med ekspropriationsplan vil fra og med den 6. september 2011 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Ikast-Brande Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 31. august 2011.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk