Brande Omfartsvej besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 4. oktober 2011

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

BRANDE OMFARTSVEJ

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 4. oktober 2011)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 8.30 samledes kommissionen på Hotel Dalgas, Storegade 2, Brande, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af udvidelse af Brande Omfartsvej.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidl. gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup, samt Flemming Iversen, Holstebro, der af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer. Jens Ole Juhler, Fredericia, der tillige er udtaget fra den kommunale liste over medlemmer af kommissionen, havde meldt forfald til forretningen.

 

Som repræsentant for Ikast-Brande Kommune mødte formand for Teknik- og Miljøudvalget Ib Boye Lauritsen og Niels H. Kemph.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte fagchef Svend Kold Johansen, projektleder Shahriar Honar, landinspektør Hanne Brandt Andersen, ingeniør Per Øster, ingeniør Allan Madsen, tilsynsleder Ole Herbert Nielsen (Cowi), ingeniør Per Kjær (Cowi), ingeniør Lars Find Nielsen (Cowi), ingeniør Peter Nielsen (Cowi) og projektassistent Gurli Wendt.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 30. juni 2011 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Vejdirektoratet gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

 

Motorvejsstrækningen øst om Brande udgør en del af rute 18, der forløber fra Holstebro til Vejle. Projektet er vedtaget i henhold til aftale om “Bedre veje mv.” af 2. december 2009, og anlægget af vejen udføres i henhold til anlægslov nr. 525 af 26. maj 2010.

 

Udover de i bemærkninger til anlægslovforslaget beskrevne delelementer omfatter projektet en ny underføring i st. 67.400, jf. “Øvrige forhold”.

 

Transportministeren har i brev af 30. juni 2011 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

Naturstyrelsen Århus har i brev af 23. juni 2011 givet godkendelse til projektet efter naturbeskyttelseslovens § 20. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at projektet udføres som ansøgt med faunapassager, hegning og ledebeplantning samt erstatningsvandhuller.

 

I brev af 29. juni 2011 har Ikast-Brande Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 16. Kommunens bemærkninger vedrørende store køretøjer og trafikale omlægninger vil blive indarbejdet i forbindelse med den videre projektering.

 

I brev af 23. juni 2011 har FødevareErhverv (under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) udtalt sig, herunder om hensyn til jordkvalitet og om gennemførelse af jordfordeling, jf. lov om fremgangsmåde ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 13, stk. 2.

 

Ikast-Brande Kommune har i brev af 1. juli 2011 i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65 meddelt dispensation til påvirkning af beskyttede naturtyper. Dispensationen er givet på vilkår, herunder etablering af erstatningsnatur og begrænsning af arbejdsareal.

 

Ikast-Brande Kommune har i brev af 1. juli 2011 i henhold til naturbeskyttelseslovens § 16, jf. § 65 meddelt dispensation til etablering af regnvandsbassiner og vejanlæg indenfor sø- og åbeskyttelseslinjer.

 

Ikast-Brande Kommune har i brev af 1. juli 2011 i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17, jf. § 65 meddelt dispensation fra skovbyggelinjen.

 

Ikast-Brande Kommune har i brev af 1. juli 2011 i henhold til naturbeskyttelseslovens § 18, jf. § 65 meddelt dispensation fra beskyttelseslinjen omkring fortidsminde på betingelse af begrænsning af arbejdsareal.

 

I henhold til museumslovens § 29a har Ikast-Brande Kommune i brev af 1. juli 2011 meddelt dispensation til at gennembryde to diger på betingelse af retablering på midlertidig arbejdsareal.

 

Naturstyrelsen Midtjylland har i brev af 8. juli 2011 givet tilladelse til ophævelse af fredskovspligt på dele af tre fredskovsarealer i henhold til skovlovens § 6. Tilladelsen er givet på vilkår om erstatningsskov og gentilplantning på arbejdsareal.

 

Ikast-Brande Kommune har i brev af 15. juli 2011 meddelt tilladelse til nedsivning og udledning af vejvand i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§ 19, 27 og 28. Kommunens vilkår vil blive indarbejdet i forbindelse med den videre projektering.

 

Vejdirektoratet har igangsat forhandling med vandløbsmyndigheden jf. vandløbslovens § 64, stk. 2 med henblik på afholdelse af vandsynsforretning og udarbejdelse af vandsynsprotokol.

 

Tegningsliste

 

Tegn.nr. Emne Stationering Mål Rev.
6751-1002 Oversigtsplan   1:25.000
6751-33001 Oversigtsplan –

Ejendomsforhold

st. 64.800 – 69.055 1:4000
6751-33002 Oversigtsplan –

Ejendomsforhold

st. 69.000 – 71.030 1:4000
         
Projektmappen:        
6751-1003 Plan st. 64.800 – 69.000 1:4000
6751-1004 Plan st. 69.000 – 71.030 1:4000
6751-2003 Længdeprofil st. 64.800 – 69.000 1:400/1:4000
6751-2004 Længdeprofil st. 69.000 – 71.030 1:400/1:4000
6751-2005 Længdeprofil, Ramper ved Ejstrupholmvej   1:400/1:4000
6751-2006 Længdeprofil, Ramper ved Thyregodvej   1:400/1:4000
6751-12001 Længdeprofil,

Skærende veje og stier

  1:400/1:4000
6751-7001 Normaltværsnit,

Motorvej

  1:100
6751-7002 Normaltværsnit,

Ramper

 

  1:100
6751-17001 Normaltværsnit,

Skærende og

omlagte veje

  1:100
6751-17002 Normaltværsnit, Stier,

rundkørsler og

samkørselsplads

  1:100

 

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Strækningen Brande Omfartsvej, der er motortrafikvej, udgør en del af hovedlandevejen Holstebro – Vejle.  

 

Delstrækningen har mod nordvest sit udgangspunkt ved afslutningen af den eksisterende Midtjyske Motorvej (rute 18), og føres herfra i et forløb nordøst om Brande frem til tilslutning med den fremtidige delstrækning af Midtjyske Motorvej (rute 18), Brande – Give.

 

Det behandlede vejanlæg omfatter en ca. 6,2 km udbygning af den eksisterende hovedlandevej 344, Brande Omfartsvej (rute 18), til motorvej.

 

Motorvejen er stationeret fra nordvest mod sydøst med udgangspunkt i st. 64.800, som er sammenfaldende med km 42/0873 (driftskilometreringen går fra syd mod nord) på den eksisterende Midtjyske Motorvej (rute 18).

 

Vejanlægget er beliggende i Ikast-Brande Kommune.

 

Udbygningen på strækningen omfatter følgende delelementer

 • – Udvidelse af Brande Omfartsvej til 4-sporet motorvej
 • – Ombygning af hankeanlæg til ruderanlæg ved Ejstrupholmvej og Thyregodvej
 • – Udbygning af eksisterende bygværker til 4-fagsbroer ved Ejstrupholmvej og Thyregodvej
 • – Forlængelse af underføringer ved jernbanen (nordlig indføring), Højmarksvej, Dørslundvej, Goldbækken, Gormosen, jernbanen (sydlig indføring)
 • – Ny vejunderføring i st. 67.400
 • – Etablering af 4 nye faunapassager
 • – Etablering af støjskærm ved Skovbrynet st. 68.000 – 69.400
 • – Etablering af en samkørselsplads ved Thyregodvej
 • – Ombygning af eksisterende og etablering af nye regnvandsbassiner.

          

Dimensioneringshastighed

Motorvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 130 km/t. Der er i pro­jektet benyttet traceringselementer, som opfylder vejreglernes krav til linje­føring og længdeprofil ved denne hastighed.

 

Mindste horisontalradius er 2.000 m.

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 29.200 m.

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 26.900 m.

Største gradient i længdeprofilet er 13 ‰.

 

For ombygningen af kommunevejene Ejstrupholmvej og Thyregodvej anvendes dimensioneringshastighed henholdsvis 60 km/t og 80 km/t.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejsanlægget. Vandsynsforretning er – i overensstemmelse med vand­løbslovens bestemmelser – afholdt inden besigtigelsen, og vandsynsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Motorvejen udføres med kantopsamling ved nødsporskanter, således at alt overfladevand ledes til lukkede ledninger eller grøfter via rendestensbrønde. Omlagte kommuneveje afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Tilslutninger

Der etableres følgende tilslutninger:

 

Kommunevejen Ejstrupholmvej tilsluttes med et ruderanlæg ved eksisterende hankeanlæg.

 

Kommunevejen Thyregodvej tilsluttes med et ruderanlæg ved eksisterende hankeanlæg.

 

Projektet forudsætter, at tværgående veje som hidtil skærer motorvejen ude af niveau. Adgang til motorvejen sker i tilslutningsanlæg udformet som 2-planskryds med ensrettede ramper for færdsel til og fra motorvejen.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke rastepladser på strækningen.

 

Der etableres samkørselsplads ved tilslutningsanlægget ved kommunevejen Thyregodvej. Der etableres ikke samkørselsplads ved kommunevejen Ejstrupholmvej.

 

Tværprofil

Motorvejens kronebredde er 28,00 m, fordelt på følgende elementer:

 • midterrabat på 4,00m inkl. 2 nødrabatter a 1,00 m
 • 2 kørebaner a 8,50 m, afstribet med 2 kørespor a 3,75 m og kantbaner a 0,50 m
 • 2 belagte nødspor a 2,50m
 • 2 kantopsamlinger a 0,50 m
 • 2 yderrabatter a 0,50 m

 

Ramper til motorvej udføres med en kronebredde på 10,00 m, fordelt på følgende elementer:

 • kørebane på 4,50m inkl. 2 kantbaner a 0,50 m
 • belagt nødspor a 2,50m
 • kantopsamling a 0,50 m
 • 2 yderrabatter a hhv. 2,00 og 0,50 m

 

Tværprofiler for veje, som ombygges, er forhandlet med Ikast-Brande Kommune og fremgår af afsnittet “Særlige bestemmelser”. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i overensstemmelse med de eksisterende forhold.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

Generelle bestemmelser

 

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmelse med ministeriets vejreg­ler, fastsat til 4,50 m for motorvejen, mens den er 4,20 m for øvrige veje.

 

Over gang- og cykelstier er den frie højde mindst 2,50 m.

 

For banebroer er Banedanmarks fritrumsprofil EBa gældende.

 

Støjafskærmning

Der etableres støjskærm langs motorvejens højre side st. 68.000 – 69.400.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut om anvendelse af, tilsyn med og vedligeholdelse af støjskærmen.

 

 

Byggelinjer

Arealerne langs motorvejen med tilhørende rampeanlæg pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 34, stk. 1.

 

Byggelinjerne fastsættes således:

Fra motorvejens midte                                                         50 m

Fra rampernes yderste kørebanekanter                               25 m

 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 meter, jf. vejlovens § 34, stk. 4.

 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

 

Nuværende byggelinjer langs motortrafikvejen og hankanlæg aflyses.

 

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Adgangsbegrænsning

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme.

 

Færdselsrettigheder

Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 m.

 

Endvidere kan eksproprieres til broarbejdspladser, interimsveje, midlertidig tilkørselsrampe, fyldtagning, udsætning, terrænregulering, for­lægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegravninger og udgravninger m.v.

 

Faunapassager

Placering og udformning er sket i samråd med Naturstyrelsen og Ikast-Brande Kommune, og fremgår af afsnittet “Særlige bestemmelser”.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etableres beplantning som ledelinjer, og at der ikke må etableres hegning eller andre spærringer.

 

Erstatningsbiotoper

Som erstatning for inddragelse af opholdssteder for spidssnudet frø i berørt moseområde ved Gormosen og som kompensation for vejudvidelsens øgede barrierevirkning etableres der 3 erstatningsvandhuller på hver ca. 400 m2 i området omkring Gormosen. Etableringen af erstatningsvandhuller forsøges gennemført ved frivillige aftaler.

 

Placering og udformning sker i samråd med Ikast-Brande Kommune. Der pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.

 

Vildthegn

Eksisterende vildthegn fjernes.

Der opsættes vildthegn i begge sider, st. 64.800 – 65.560.

Der opsættes ikke vildthegn, st. 65.560 – 67.100.

Der opsættes vildthegn i begge sider, st. 67.100 – 68.000.

Der opsættes vildthegn i venstre side, st. 68.000 – 69.400.

Der opsættes vildthegn i begge sider, st. 69.400 – 71.030.

 

Paddehegn

Der opsættes paddehegn i højre side st. 67.100 – 67.650.

Der opsættes paddehegn i venstre side st. 67.400 – 67.850.

Der opsættes paddehegn i venstre side st. 68.840 – 69.530.

Der opsættes paddehegn i højre side st. 69.910 – 70.090.

Der opsættes paddehegn i venstre side st. 69.920 – 70.080.

Der opsættes paddehegn i højre side st. 70.390 – 70.850.

Der opsættes paddehegn i venstre side st. 70.390 – 70.840.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

 

Udgiftsfordeling

Bro (underføring) i st. 67.400 betales af Bestseller A/S, der ejer arealerne på begge sider af motorvejen. Broen projekteres og anlægges af Vejdirektoratet.

 

Vejbestyrelsesforhold

Der sker ingen ændringer i forhold til nuværende vejbestyrelsesforhold.

 

Fremmede ledninger

Der henvises til afsnittet “Særlige bestemmelser”.

 

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandsløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Jordfordeling

Der er ikke udarbejdet forslag til jordfordeling.

 

Betalingsrettigheder m.m.

Betalingsrettigheder og andre lignende støtterettigheder knyttet til driften af eksproprierede eller overdragne eksproprierede arealer betragtes som løsøre, der ikke medeksproprieres.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt man kan placere regnvandsbassinerne inde i de kommende ruderanlæg, hvor der alligevel synes at være plads til dem. Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at regnvandsbassiner ofte får denne placering, hvor de ikke er til gene for nogen, og hvor jorden allerede er inddraget til anlægsprojektet. I dette tilfælde er der dog tale om en udvidelse og ændring af eksisterende anlæg, der i forvejen ligger naturligt i forhold til vejens fald, således at vandet ledes hen til dem. Såfremt man placerer regnvandsbassinerne i det kommende ruderanlæg, vil der være steder, hvor vandet ikke vil blive afledt tilstrækkeligt.

 

Derudover var der en række lodsejere, der stillede spørgsmål til den støj, som de forventer med udvidelsen af motortrafikvejen til motorvej. Anlægsmyndigheden fremlagde i den forbindelse en støjrapport for området og kunne oplyse, at antallet af køretøjer ikke skønnes at blive ændret væsentligt som følge af udvidelsen. Da bilernes hastighed forøges og skaber mere støj, vil der blive pålagt støjreducerende asfalt, hvorefter disse faktorer vil udligne hinanden, således at det samlede støjbillede ikke ændres væsentligt.

 

Flere lodsejere spurgte i den forbindelse ind til den beregningsmodel, som støjrapporten er baseret på, og ønskede bl.a. oplyst, hvorvidt beregningsmodellen kan tage højde for, at jernbanen er placeret højt i terrænet, om modellen kan registrere den støj, der især er på angivne tidspunkter af døgnet og hvorvidt modellen også kan differentiere mellem de forskellige typer af køretøjer. Anlægsmyndigheden redegjorde i den forbindelse for beregningsmodellen, som er en matematisk model, hvori der indlægges data omkring vejens geometri, skråningsanlæg, om vejen ligger på en dæmning eller i afgravning, og hvori der tillige indlægges højdekurver og andre objekter for området sammen med trafikprognoser. Beregningsmodellen udtrykker herefter støjen målt ud fra antallet af køretøjer på en gennemsnitlig dag i året eller det såkaldte årsdøgngennemsnit. Anlægsmyndigheden kunne endvidere oplyse, at beregningsmodellen pålægger “straf decibel” om aftenen og natten, hvor trafikstøj virker mere generende. Endelig oplyste anlægsmyndigheden, at der skal en væsentlig forøgelse af trafikmængden til, at det menneskelige øre kan registrere det.

 

Herefter var der flere lodsejere, der spurgte ind til den planlagte støjskærm, og hvorvidt denne kan forlænges omkring jernbanen på den østlige side af vejen, hvor flere lodsejere føler sig meget generet af støjen. En lodsejer oplyste, at bilerne accelererer kraftigt, når de skal passere jernbaneskinnerne, hvilket giver en del støj, og foreslog anlægsmyndigheden, at de kan beklæde støjskærmen med solfangere, således at der økonomisk vil være tale om et selvfinansierende projekt. En anden lodsejer spurgte ligeledes ind til muligheden for placering af en støjskærm på andre dele af strækningen. Anlægsmyndigheden oplyste, at projektinvesteringerne er afvejet i forhold til det støjbillede, der forventes, når vejen er anlagt, og tilføjede, at man placerer støjreducerende foranstaltninger omkring tæt bebyggede områder, men som udgangspunkt derimod ikke omkring enkeltbebyggelser. Det er således baseret på en konkret afvejning af forholdene og omgivelserne, ligesom en støjskærm skal have en vis størrelse for at opnå den ønskede effekt.

 

En række lodsejere udtrykte ligeledes bekymring for, om støjskærmen på den vestlige side af vejen reflekterer støjen til den østlige side, hvortil anlægsmyndigheden oplyste, at der er tale om en støjabsorberende – og dermed ikke reflekterende – skærm.

 

En lodsejer ønskede herefter oplyst, hvorvidt en 5-benet rundkørsel ved den østlige rundkørsel på Ejstrupholmvej er en mulighed, således at der bliver tilkørsel til rundkørslens nordøstvendte arealer. Anlægsmyndigheden oplyste, at man af trafiksikkerhedsmæssige grunde som udgangspunkt er meget tilbageholdne med at anlægge 5-benede rundkørsler. Det sker således kun i meget få tilfælde, og når man kan forudse den mængde trafik, som vil benytte det femte ben. I dette tilfælde mente anlægsmyndigheden dog ikke, der ville være det fornødne grundlag for at anlægge et femte ben til rundkørslen.

 

Endelig oplyste kommissarius Mette Plejdrup Nielsen om muligheden for at indbringe en sag om nærhedsgener for kommissionen efter § 21 i ekspropriationsprocesloven, og hvorefter sagen skal indbringes inden 1 år efter ibrugtagning af anlægget.

 

Kommissionen drøftede herefter projektet i lyset af de ovenfor nævnte bemærkninger og besluttede at godkende projektet og fastsætte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

IKAST-BRANDE KOMMUNE

 

Motorvejen (st. 64.800 – 71.030)

 

St. 64.800 – 65.600

Vejudbygning sker til højre.

 

St. 65.200 h.s.

Bro for underføring af Jernbane Vejle – Herning sideudvides.

 

St. 65.220 – 65.300 v.s.

Bassin 03 opretholdes uændret.

Bassin 04 ombygges til kombineret regnvands- og nedsivningsbassin.

 

St. 65.560 h.s.

Bro for underføring af kommunevej Højmarksvej sideudvides.

 

St. 65.580 – 65.590

Motorvejen krydser 2 stk. 10 kV højspændingsjordledninger.

 

 

St. 65.580 – 65.680 v.s.

Regnvandsbassin 05 ombygges. Nedsivningsbassin 06 ombygges.

 

St. 65.600 – 66.960

Vejudbygning sker til begge sider.

 

St. 65.970

Der etableres en faunapassage Ø 500 mm.

 

St. 66.340 – 66.700 v.s.

Areal af matr. nr. 18 Borup By, Brande anvendes eventuelt til sidetag.

 

St. 66.670

Motorvejen krydser 10 kV højspændingsjordledning.

 

St. 66.960 – 71.030

Vejudbygning sker til venstre.

 

St. 67.060

Motorvejen krydser 10 kV højspændingsjordledning.

 

St. 67.070

Motorvejen krydser gasledning.

 

St. 67.100 v.s.

Bro for underføring af kommunevej Dørslundvej sideudvides.

 

St. 67.120 – 67.640 v.s.

Privat fællesvej på matr. nr. 7ep Borup By, Brande nedlægges.

 

St. 67.270 – 67.330 h.s.

Regnvandsbassin 07 ombygges.

 

St. 67.350

Motorvejen krydser 2 stk. 60 kV højspændingsluftledninger.

St. 67.400

Der etableres en ny bro for underføring af fremtidig privat vej på ejendommene matr. nre. 7eo og 7ep Borup By, Brande.

 

St. 67.490 h.s.

Offentligt vandløb Goldbæk forlægges over en strækning på 15 m.

 

St. 67.550 v.s.

Bro for underføring af offentligt vandløb Goldbæk sideudvides. Goldbæk forlægges over en strækning på 35 m.

 

St. 67.660 – 67.780 v.s.

Regnvandsbassin nedlægges. Der etableres et nyt regnvandsbassin 09. Nedsivningsbassin 10 ombygges.

 

St. 68.000

Der etableres et ruderanlæg. De vestlige ramper tilsluttes i en ny 4-benet rundkørsel på kommunevejen Ejstrupholmvej. Rundkørslen udføres med en midterødiameter på 30,00 m, et overkørselsareal på 2,50 m, et cirkulationsareal på 7,50 m, og henholdsvis 1,00 og 2,00 m yderrabatter. Den samlede kronebredde bliver herved 13,00 m.
Østlige ramper tilsluttes eksisterende rundkørsel på Ejstrupholmvej.

Bro for overføring af Ejstrupholmvej forlænges mod øst.

 

St. 68.000 – 69.400 h.s.

Der opsættes en 3,00 m høj støjskærm.

 

St. 68.010

Motorvejen krydser gasledning.

 

St. 68.180 – 68.440 h.s.

Den offentlige grusbelagte vej til Badesøen forlægges. Vejen udføres grusbelagt i en bredde på 3,50 m og 0,75 m brede yderrabatter. En samlet kronebredde på 5,00 m.

 

St. 68.450 – 68.560 h.s.

Regnvandsbassin 12 ombygges. Nedsivningsbassin 11 ombygges.

 

St. 68.910

Der etableres en faunapassage med firkantet rør, B x H = 1,50 x 1,50 m.

 

St. 69.050 – 69.200 v.s.

Offentlig sti ved kommunevej Grarupvej forlægges. Stien udføres asfaltbelagt med en bredde på 3,00 m og 0,75 m brede yderrabatter. En samlet kronebredde på 4,50 m.

 

St. 69.190 v.s.

Bro for underføring af offentlig sti ved Grarupvej og for fauna sideudvides.

 

St. 69.530 v.s.

Bro for underføring af Jernbane Vejle – Herning og for offentlig sti ved Hastrupvej sideudvides.

 

St. 69.530 – 69.670 v.s.

Offentlig sti ved kommunevej Hastrupvej forlægges. Stien udføres asfaltbelagt med en bredde på 3,00 m og 0,75 m brede yderrabatter. En samlet kronebredde på 4,50 m.

 

St. 70.000 h.s.

Offentligt vandløb Sædbæk forlægges på en strækning af ca. 30 m.

 

St. 70.000

Der etableres en faunapassage med firkantet rør, B x H = 2,50 x 2,00 m, for underføring af forlagt Sædbæk.

 

St. 70.000 – 70.150 v.s.

Offentligt vandløb Sædbæk forlægges på en strækning af ca. 220 m.

 

St. 70.040 – 70.130 v.s.

Der etableres et nyt regnvandsbassin 13A.

 

St. 70.300 – 70.370 h.s.

Regnvandsbassin 13 nedlægges.

 

 

St. 70.400

Der etableres et ruderanlæg. De vestlige ramper tilsluttes i en ny 5-benet rundkørsel på kommunevej Thyregodvej. Rundkørslen udføres med en midterødiameter på 30,00 m, et overkørselsareal på 2,50 m, 7,50 m cirkulationsareal og henholdsvis 1,00 og 2,00 m yderrabatter. En samlet kronebredde på 13,00 m.

Østlige ramper tilsluttes eksisterende rundkørsel på Thyregodvej.

Bro for overføring af Thyregodvej forlænges mod øst.

 

Der etableres samkørselsplads nord for Thyregodvej. Samkørselspladsen tilsluttes rundkørslen og udføres med et asfaltbelagt manøvreareal på 7,00 m og asfaltbelagte p-pladser på 5,00 m og en yderrabat på 1,50 m. En samlet kronebredde på 13,50 m.

St. 70.420 – 70.450 h.s.

Regnvandsbassin 14 nedlægges.

 

St. 70.580 – 70.800 h.s.

Privat vandløb Klinkhøj Bæk forlægges på en strækning af ca. 365 m.

 

St. 70.620 – 70.780 h.s.

Der etableres et nyt regnvandsbassin 14D.

 

St. 70.800

Der etableres en faunapassage firkantet rør, B x H = 2,50 x 1,00 m, for underføring af forlagt Klinkhøj Bæk.

 

St. 70.800 – 70.810 v.s.

Privat vandløb Klinkhøj Bæk forlægges på en strækning af ca. 80 m.

 

St. 70.810 – 70.880 h.s.

Der etableres et nyt regnvandsbassin 14B.

 

St. 70.900

Motorvejen krydser 60 kV højspændingsluftledning.

 

St. 70.930

Motorvejen krydser 10 kV højspændingsjordledning.

 

St. 71.030

Motorvejen videreføres i motorvej, der er under anlæg.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 1,25 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 4. oktober 2011, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Ekspropriationen omfatter ikke eventuelle betalingsrettigheder, der er tilknyttet de afståede arealer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2014. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af motorvejens nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter motorvejens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                          Niels Wind-Friis

Flemming Iversen

/Mia L. Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Mia L. Larsen