Cykelsti i Damhus, besigtigelsesforretning den 16. august 2012

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

CYKELSTI I DAMHUS

(Besigtigelsesforretningen den 16. august 2012)

1. hæfte

 

 

Torsdag den 16. august 2012 kl. 9.00 samledes kommissionen på Hotel Dagmar i Ribe for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af ombygning af en enkeltrettet cykelsti gennem Damhus til en dobbeltrettet cykelsti i hovedlandevejens venstre side.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup samt Jens Ole Juhler, Fredericia og Peter M. Bojsen, Rødding, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Esbjerg Kommune mødte Mette Givskov.

 

Den ledende landinspektør, Niels Kr. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte landinspektør Lotte Fyhn, landinspektør Sanne Attermann, projektleder Pernille Svane samt afdelingsleder Jens Kristian Ørnskov.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 21. juni 2012 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Pernille Svane redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

 

Projektet gennemføres under Grøn Transport Pulje, § 28.21.21.30 – Mere cykeltrafik.

 

Myndighedsgodkendelser

Syd- og Sønderjyllands Politi har givet samtykke til projektets gennemførelse i mail af 22. februar 2012 i henhold til færdselslovens § 100.

 

Esbjerg Kommune har i en skrivelse modtaget den 11. april 2012 oplyst, at der ikke er bemærkninger til projektet, jf. vejlovens § 16.

 

Naturstyrelsen Odense har vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt, jf. brev af 29. februar 2012.

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne Stationering Mål Rev.
H325-01-33001

H325-01-4001

Plan

Plan

  1:500

1:500

H325-01-7001 Normaltværsnit   1:100

 

Projektbeskrivelse

Strækningen

Projektet omfatter ombygning af den enkeltrettede sti gennem Damhus, km 1.280 – 1.625 til en dobbeltrettet fællessti i hovedlandevejens venstre side. Den enkeltrettede sti i hovedvejens højre side bibeholdes.

 

Den eksisterende dobbeltrettede sti i hovedvejens venstre side ombygges på strækningen km 1.625 – 1.780, så stien udformes som beskrevet i “Cirkulære om etablering af dobbeltrettet cykelsti langs vej” af 6. juli 1984.

 

Vejanlægget er beliggende i Esbjerg Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i tættere bebygget område, hvor hastighedsbegrænsningen er 50 km/t.

 

Afvanding

Afvanding sker til eksisterende afvandingssystem.

 

Tværprofil

Tværprofiler er forhandlet med de respektive vejbe­styrelser og fremgår nedenfor under punktet særlige bestemmelser.

 

Generelle bestemmelser

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer langs hovedlandevej 325, Ribe – Gram – Gabøl er:

 

Km 1.280 – 1.308    25,0 m fra vejmidte

Km 1.308 – 1.591    10,0 m fra vejmidte

Km 1.591 – 1.640    17,5 m fra vejmidte

Km 1.640 – 1.780    25,0 m fra vejmidte

 

Byggelinjerne ændres ikke.

 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg i henhold til servitutternes bestemmelser.

 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

 

Fri oversigt

Der pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Adgangsbegrænsning

På strækningen km 1.308 – 1.642 er der ingen adgangsbegrænsning. Der pålægges ikke ny servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under afsnittet: Særlige bestemmelser. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Arbejdsareal mv.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til etablering af skråninger. Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads umiddelbart vest for arbejdsområdet.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevej 325.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

På aflagte overdragne vejarealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Efter gennemgangen havde de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter lejlighed til at udtale sig.

 

Forretningen fortsatte herefter med en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Hotel Dagmar i Ribe, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde i formiddags.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Lodsejerne spurgte om, hvorfor bredden på cykelstien ikke kunne være 2,5 m på hele strækningen. Vejdirektoratet oplyste hertil, at der skal være plads til både cyklister og gående, hvorfor der ikke vil blive ændret på bredden.

 

Enkelte lodsejere spurgte efter en tidsplan for projektet. Vejdirektoratet oplyste, at det vil tage 3-4 måneder at udføre projektet.

 

Nogle lodsejere udtrykte bekymring for sætningsskader, når store maskiner skal køre tæt på husmurene. Anlægsmyndigheden forklarede, at de tager billeder af alle huse, hvor det skønnes fornødent, inden arbejdet går i gang, således at man kan sammenligne før og efter billeder. I øvrigt oplyste Vejdirektoratet, at buske og træer på arbejdsarealerne vil forsøges bibeholdt.

 

Lodsejerne ønskede at få oplyst, om der vil blive plantet hæk i rabatten ind mod ejendommene. Hertil svarede anlægsmyndigheden, at der vil blive sået græs, samt at det er Vejdirektoratet, som holder græsrabatten.

 

Flere lodsejere fremførte, at den væsentligste cykeltrafik i området er nord-sydgående, hvorfor det kommunale projekt med en cykelsti fra Lustrup langs banen bør fremmes. Lodsejerne fremførte, at en samlet løsning mellem dette projekt samt det fremlagte projekt vil være det mest hensigtsmæssige.

 

Flere lodsejere ytrede i den forbindelse ønske om en mere sikker krydsning af Haderslevvej – eventuelt i form af et fodgængerfelt med blinkende lys. Vejdirektoratet oplyste hertil, at det ikke er en del af dette projekt, som har til formål at forbinde det eksisterende dobbeltrettede cykelstiforløb.

 

Kommissionen har efter en indgående drøftelse af forholdene på matr. nr. 18aa Lustrup, Ribe Jorder besluttet at pålægge Vejdirektoratet at undersøge muligheden for at rykke projektet længere væk fra ejendommen.

 

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

ESBJERG KOMMUNE

Hovedlandevej 325, Haderslevvej

 

Km 1.280 v.s.

Ny dobbeltrettet fællessti tilsluttes eksisterende dobbeltrettet cykelsti.

 

Km 1.280 – 1.625 v.s.

Der etableres 3,00 m bred dobbeltrettet fællessti med en skillerabat på 1,00 m samt en yderrabat på 0,75 m.

 

Km 1.310 v.s.

Overkørsel retableres, Tulipanvej (privat fællesvej).

 

Km 1.355 v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 1.390 – 1.400 v.s.

Overkørsler retableres.

 

Km 1.410 v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 1.425 – 1.435 v.s.

Overkørsel retableres, Bellisvej (privat fællesvej).

 

Km 1.450 v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 1.485 v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 1.500 v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 1.530 – 1.535 v.s.

Overkørsel retableres, Åkandevej (privat fællesvej).

 

Km 1.570 v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 1.605 v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 1.625 v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 1.625 – 1.780 v.s.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti med en skillerabat på 1,00 m samt en yderrabat på 0,75 m.

 

Km 1.670 v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 1.690 v.s.

Transformatorstation tilhørende Sydenergi. Der etableres støttemur eller skråningstilpasning, så placeringen af og adgang til transformatorstationen opretholdes.

 

Km 1.774 v.s.

Overkørsel til landbrugsejendom retableres.

Km 1.780 v.s.

Ny dobbeltrettet cykelsti tilsluttes eksisterende dobbeltrettet cykelsti.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                              Holger Hedegaard

Jens Ole Juhler               Peter M. Bojsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen