Cykelsti mellem Borumvej og Fabjerg, besigtigeles-og ekspropriationsforretning den 28. februar 2012

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en cykelsti mellem Borumvej og Fabjerg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 28. FEBRUAR 2012

Forretningen begynder kl. 14.00 på Hotel Nørre Vinkel, Søgårdsvejen 6, Lemvig og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1-7 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en orientering og gennemgang af projektet, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. Kommissionen vil herefter foretage den fornødne besigtigelse i marken.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Forhandlingerne forventes afsluttet på stedet.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 31. januar 2012 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Lemvig Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 25. januar 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk