Cykelsti og krydsombygning i Ramten, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 18. og 19. februar 2014

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

CYKELSTI OG KRYDSOMBYGNING I RAMTEN

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 18. og 19. februar 2014)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 10.00 samledes kommissionen i Ørum Aktiv Center, Skolebakken, Ørum Djurs for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af cykelsti og krydsombygning i Ramten.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Flemming Iversen, Holstebro og Niels Juel, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissio­nen.

 

Som repræsentant for Norddjurs Kommune mødte Niels Christian Laustsen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Peter Lund Hansen, tilsynsleder Hans Jørgen Ladekarl, ingeniør Tina Jonsen, landinspektør Kenneth Holme Poulsen og projektassistent Henriette Gregersen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 5. september 2013 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Ingeniør Tina Jonsen, Vejdirektoratet, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Vejstrækningen fra Nimtofte Å til Skråvejen udgør en del af rute 16, der forløber fra Randers til Grenaa. Projektet er et anlæg af cykelsti og en krydsombygning i henhold til rådighedspuljen for 2012.

 

Vejdirektoratet har i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1, anmodet transportministeren om bemyndigelse til kombineret besigtigelse og ekspropriation. Transportministeriet har i brev af 5. september 2013 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen.

 

Myndighedsgodkendelser

Vejdirektoratet har i brev af 12. september 2013 modtaget afgørelse fra Naturstyrelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen blev endelig den 16. oktober 2013.

 

I henhold til færdselslovens § 95 har politiet i mail af 8. juli 2013 godkendt projektet.

 

I henhold til vejlovens § 16 har Norddjurs Kommune i mail af 24. juli 2013 udtalt, at kommunen ingen bemærkninger har til projektet.

 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 har Norddjurs Kommune givet udledningstilladelse den 9. august 2013.

 

Norddjurs Kommune har i brev af 21. oktober 2013 meddelt tilladelse til etablering af regnvandsbassin, jf. planlovens § 35. Tilladelsen blev endelig den 21. november 2013.

 

Fredningsnævnet for Midtjylland har meddelt dispensation fra de tinglyste fredningsbestemmelser angående Gjerrildbanestien. Afgørelsen blev endelig den 8. november 2013.

 

Norddjurs Kommune har i mail af 11. september 2013 udtalt, at projektet ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om søbyggelinjen.

 

De respektive vilkår for myndighedsgodkendelserne er indarbejdet i projektet.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne Stationering Mål
H415-06-3001 Ekspropriation –

Plan

Km 37.845 – 38.778 1:1000  
H415-06-7001 Projektfase –

Normaltværsnit

  1:50  

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter etablering af dobbeltrettet cykelsti ved Ramten fra km 37.847 – 38.778. Dette skal sikre, at der er stiforbindelse mellem den eksisterende dobbeltrettede cykelsti øst for Ramten og Gjerrildbanestien vest for Ramten.

 

Mogenstrupvejs tilslutning til hovedlandevejen forlægges for at få en mere vinkelret tilslutning til hovedlandevejen. Der etableres venstresvingsbaner mod kommunevejene Huldremosevej og Mogenstrupvej for at nedbringe antallet af uheld i krydset.

 

Vejanlægget er beliggende i Norddjurs Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 70 km/t. Hastighedsbegrænsningen ændres ikke.

 

Afvanding

Overfladevand fra cykelstien og venstre kørebane opsamles i nedløbsbrønde langs kantsten eller i trug og føres til regnvandsbassin.

 

Afvandingsledninger beregnes for en nedbørsintensitet på 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Tværprofil

Tværprofiler er forhandlet med de respektive vejbe­styrelser og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer langs hovedlandevej H415 Randers – Grenaa er tinglyst den 12.06.1933 med påtegning tinglyst 24.03.1945 beliggende 17,5 meter fra vejmidte og den 02.07.1940 om skrålinjer, begge plus højde- og passagetillæg, svarende til 1,5 gange højdeforskellen plus mindst én meter til passagetillæg. Byggelinjerne ændres ikke.

 

Fri oversigt

Der pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Adgangsbegrænsning

Den eksisterende tinglyste adgangsbegrænsning ændres ikke, tinglyst 13.11.1962.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under afsnittet: Særlige bestemmelser. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs det nye vejskel. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 meter.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevejen, Hovedvejen.

 

Norddjurs Kommune er vejbestyrelse for Gjerrildbanestien, Mogenstrupvej, Huldremosevej, Savværksvej og Skråvejen.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger med mindre andet besluttes af ekspropriationskommissionen.

 

Jordfordeling

I forbindelse med forlægning af Mogenstrupvej opstår der afskårne arealer, og en ejer har indvilliget i at modtage arealer fra to ejendomme.

 

Der er desuden indgået aftale om fordeling af areal mellem ejendommene matr. nr. 9g og 7ø Ramten By, Ramten.

 

Aftalerne er indarbejdet i ekspropriationsfortegnelsen.

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig om projektet. Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Der blev rejst spørgsmål om hvilken vejbelægning, der forventes anvendt på vejudvidelsen. Hertil oplyste Vejdirektoratets repræsentanter, at der forventes anvendt den samme type belægning som eksisterende belægning, og ikke en særlig støjreducerende belægning. Begrundelsen herfor er, at støjreducerende asfalt ikke er særlig holdbar og forholdsvis bekostelig.

 

Der blev endvidere rejst spørgsmål til eventuelle omkostninger til matrikulær og tingbogsmæssig berigtigelse af projektet. Hertil oplyste kommissarius, at dette foretages af kommissarius, og at lodsejerne ikke skal afholde omkostningerne hertil.

 

Der blev fremsat forslag om, at Gjerrildbanestien tilsluttes cykelstien på den sydlige side af hovedvejen i en blød kurve, og ikke i et 90 graders sving. Vejdirektoratets repræsentanter oplyste hertil, at en tilslutning som den af Vejdirektoratet fremlagte vil betyde, at cyklisterne naturligt standser op og derved kommer ned i fart inden krydsning af hovedvejen.

 

Kommissionen drøftede de fremsatte bemærkninger, herunder forslaget om Gjerrildbanestiens tilslutning til cykelstien. Efter en indgående drøftelse besluttede kommissionen at tiltræde det af Vejdirektoratet fremlagte forslag for tilslutningen. Kommissionen har herved lagt vægt på, at en tilslutning i et 90 graders sving medfører den trafiksikkerhedsmæssige fordel, at cyklisterne standses, inden de skal orientere sig ved krydsning af hovedvejen.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

NORDDJURS KOMMUNE

 

Hovedlandevej H415 Randers – Grenaa

Km 37.847 – 37.912 v.s.

Der etableres en 1,5 meter bred enkeltrettet cykelsti adskilt fra hovedlandevejen med skillerabat.

 

Km 37.900 – 37.928

Der etableres en 2,5 meter bred og 28 meter lang kantstensbegrænset krydsningshelle i midten af hovedlandevejen.

 

Km 37.912 – 38.032 v.s.

Der etableres en 3,0 meter bred fællessti adskilt fra hovedlandevejen med en 3,0 meter bred skillerabat.

 

Km 37.912 h.s.

Der etableres tilslutning til den eksisterende grussti (Gjerrildbanestien) mod syd.

 

Km 37.939 – 37.968 v.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

Km 37.966 v.s.

Der etableres tilslutning til den eksisterende grussti (Gjerrildbanestien) mod nord.

 

Km 37.928 – 38.070

Hovedlandevejen breddeudvides, og der etableres venstresvingsbaner til Mogenstrupvej og Huldremosevej.

 

Km 38.032 – 38.056 v.s.

Der etableres en 3,0 meter bred fællessti, som trækkes tilbage fra hovedlandevejen. Stien tilsluttes Huldremosevej ud for krydsningshellen.

 

Km 38.056 – 38.070 v.s.

Dobbeltrettet cykelsti passerer Huldremosevej.

 

Km 38.600 v.s.

Der etableres krydsningshelle på Huldremosevej.

 

Km 38.070 – 38.085 v.s.

Der etableres en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti, som tilsluttes Huldremosevej ud for krydsningshellen.

 

Km 38.085 – 38.158 v.s.

Der etableres en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti adskilt fra hovedlandevejen med en 1,0 meter bred kantstensbegrænset skillerabat.

 

Km 38.103 h.s.

Overkørsel til enfamilieshus retableres.

 

Km 38.150 v.s.

Overkørsel til enfamilieshus nedlægges.

 

Km 38.160 v.s.

Overkørsel til enfamilieshus retableres.

 

Km 38.158 – 38.188 v.s.

Der etableres 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti. Skillerabat udvides.

 

Km 38.188 – 38.652 v.s.

Der etableres 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti adskilt fra hovedlandevejen med en 3,0 meter bred skillerabat.

 

Km 38.262 v.s.

Overkørsel til ubebygget grund retableres.

 

Km 38.285 v.s.

Overkørsel til ubebygget grund nedlægges.

 

Km 38.310 – 38.415 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 9g Ramten By, Ørum medeksproprieres.

 

Km 38.557 v.s.

Der etableres markoverkørsel.

 

Km 38.652 – 38.665 v.s.

Dobbeltrettet cykelsti passerer Savværksvej.

 

Km 38.665 – 38.690 v.s.

Der etableres 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti adskilt fra hovedlandevejen med 3,0 meter bred skillerabat.

 

Km 38.690 – 38.715 v.s.

Der etableres 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti. Skillerabat indsnævres.

 

Km 38.715 – 38.778 v.s.

Der etableres 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti adskilt fra hovedlandevejen med 1,5 meter bred kantstensbegrænset skillerabat.

 

Km 38.723 v.s.

Overgang nedlægges.

 

Km 38.735 – 38.775 v.s.

Der etableres støttemur.

 

Km 38.750 v.s.

Overgang nedlægges.

 

Km 38.778 v.s.

Cykelstien tilsluttes eksisterende dobbeltrettet cykelsti.

 

Forlagt kommunevej Mogenstrupvej

St. 0.000 – 0.100

Mogenstrupvej forlægges mod vest og tilsluttes hovedlandevej, Hovedvejen h.s. i km 37.940. Forlagt Mogenstrupvej udføres med varierende kørebanebredde og 1,5 meter rabat. Belægningen udføres i asfalt.

 

St. 0.007 – 0.022

Der etableres en 15 meter lang og 2,8 meter bred kantstensbegrænset sekundærhelle.

 

St. 0.008 – 0.023 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 10r Ramten By, Ørum medeksproprieres.

 

St. 0.018 – 0.029 v.s.

Afskåret areal af litra “b” “Gjerrildbanestien” Ramten By, Ørum medeksproprieres.

 

St. 0.018 – 0.060 v.s.

Afskåret areal af litra “g” Mogenstrupvej Ramten By, Ørum medeksproprieres.

 

St. 0.022 h.s.

Eksisterende grussti (Gjerrildbanestien) tilsluttes.

 

St. 0.080 – 0.100

Den forlagte Mogenstrupvej tilsluttes den eksisterende Mogenstrupvej.

 

Kommunevej Huldremosevej

 

St. 0.000 – 0.080

Huldremosevej udvides med krydsningshelle.

 

St. 0.007 – 0.028

Der etableres en 21 meter lang og 3 meter bred kantstensbegrænset krydsningshelle.

 

St. 0.007 – 0.055

Vejen breddeudvides. Der sættes kantsten i fornødent omfang.

 

St. 0.024 v.s.

Busskur flyttes hertil.

 

St. 0.045 v.s.

Overkørsel retableres.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-10 inkl. og 17-22 inkl. opførte ejendomme.

 

Servitut om støttemur som anmærkning s tilføjes, at betingelserne ikke gælder under eks. bebyggelse.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. dags dato, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Overdragelse af arealer til lodsejere sker efter anlæggets udførelse, med mindre andet er aftalt, og med de servitutter, der er angivet nedenfor, samt med sådanne servitutter, der skal opretholdes uanset den skete ekspropriation.

 

Aflagte vejarealer overdrages med sædvanlig ledningsservitut.

 

Overdragne, nedlagte vejarealer stilles først til modtagerens rådighed efter anlæggets udførelse. Ved afleveringen af aflagte vejarealer er vejbelægningen fjernet, såfremt ikke andet aftales.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger og købesummer. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2016. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

 

 

Onsdag den 19. februar 2014 kl. 8.30 samledes kommissionen ved Savværksvej i Ramten for at fortsætte ekspropriationsforretningen.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Norddjurs Kommune var repræsenteret som i går.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Vejdirektoratet var ligeledes repræsenteret som i går, dog havde ingeniør Tina Jonsen meddelt forfald.

 

Kommissionen gennemgik de ekspropriative indgreb sammen med lodsejerne og deres rådgivere for så vidt angår den fremlagte fortegnelse nr. 1 under løbenumrene 11-16 inkl. samt løbenummer 900 opførte ejendomme. De nødvendige besigtigelser i marken gennemførtes, og kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer, jf. dog det under de enkelte løbenumre anførte.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om de generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne, jf. foran i protokollen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Jens Ole Juhler

Flemming Iversen               Niels Juel

/Helle Johansen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Helle Johansen