Cykelsti syd for Spjald, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 24. maj 2011

 

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

CYKELSTI SYD FOR SPJALD

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 24. maj 2011)

1. hæfte

 

Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 9.00 samledes kommissionen på Vestergaards Hotel i Videbæk, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af en cykelsti ved Brejning, syd for Spjald.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, samt Bent Braüner, Silkeborg, og Flemming Iversen, Holstebro, der af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer.

 

Som repræsentant for Ringkøbing – Skjern Kommune mødte Helene Helstrup Jensen.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen mødte ved landinspektør Søren Andersen og landinspektør Peter Dahl.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet mødte projektleder Niels Arend Kofoed, ingeniør Claus Wingender, ingeniør Winnie Toft Madsen og landinspektør Sanne Attermann Larsen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 28. januar 2011 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Vejdirektoratets repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Hovedlandevej 420 Holstebro – Skjern udgør en del af rute 11. Projektet er et anlæg af dobbeltrettet cykelsti i henhold til Finanslovens § 28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.

 

Transportministeren har i brev af 28. januar 2011 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Forholdet til Planloven og Naturbeskyttelsesloven

Miljøcenter Århus har af brev den 16. november 2010 meddelt, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor projektet ikke kræver VVM-screening.

 

Forholdet til Museumsloven

Vejdirektoratet har af brev den 6. december 2010 fået meddelt dispensation efter museumslovens § 29j, jf. § 29e fra Kulturarvsstyrelsen til midlertidig nedtagning, deponering og genopstilling af et fredet fortidsminde på samme plads (fredet vejvisersten, fredningsnr. 2503129-69).

 

Forholdet til Vejloven og Miljøbeskyttelsesloven

Vejdirektoratet har anmodet Ringkøbing-Skjern Kommune om at udtale sig om projektet. Der foreligger tilladelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune til afledning af overfladevand ved nedsivning i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Bekendtgørelse om Spildevandstilladelser mv. i brev af 31. januar 2011. Der foreligger desuden udtalelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune om projektets forhold til Vejloven i mail af 2. februar 2011.

 

Forholdet til færdselsloven

Vejdirektoratet har i brev af 9. februar 2010 modtaget Midt- og Vestjyllands Politi udtalelse om projektet i henhold til færdselsloven. Politiet har ingen bemærkninger til projektet.

 

Tegningsoversigt

 

Tegn.nr. Dato Mål Emne Kilometrering
H420-02-33001 14.03.2011 1:1.000 Kombineret besigtigelses- og ekspropriationsplan. Km. 28.400-29.650
         
Projektmappen:      
H420-02-1001 09.02.2011 1:5.000 Projektfase. Plan

Brejningvej

Km. 28.400-29.650
H420-02-4001 09.02.2011 1:500 Projektfase. Vejplan.

Brejningvej

Km. 28.400-28.700
H420-02-4002 09.02.2011 1:500 Projektfase. Vejplan.

Brejningvej

Km. 28.700-29.000
H420-02-4003 09.02.2011 1:500 Projektfase. Vejplan.

Brejningvej

Km. 29.000-29.250
H420-02-4004 09.02.2011 1:500 Projektfase. Vejplan

Brejningvej

Km. 29.250-29.650
H420-02-7001 09.02.2011 1:50 Projektfase – Tværsnit

Brejningvej

Km. 28.400-29.650

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti ved Brejning. Mod nord tilsluttes cykelstien kommunevejen Brejningvej. Herfra kan cyklister køre ad kommunevejen ca. 100 meter mod nord, hvor den eksisterende dobbeltrettede cykelsti til Spjald ender. Mod syd tilsluttes cykelstien hovedlandevejen i km. 29.620. Endvidere etableres en tunnel under hovedlandevejen til Gl. Landevej. Stien langs Gl. Landevej afsluttes ved indkørslen til Gl. Landevej 21.

 

Hovedlandevej 420 er en stærkt trafikeret vej med en del tung trafik. Vejbredden på strækningen er mellem 7,0-7,3 meter og derfor er der meget lidt plads til cyklister.

 

På strækningen bor en del skolebørn, der cykler til Spjald.

 

Vejanlægget er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

          

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t.

 

Afvanding

Afvanding sker til eksisterende afvandingssystem (grøfter).

 

Tværprofil

Der anvendes 5 forskellige tværprofiler på strækningen:

Normaltværprofil (1,5 meter bred skillerabat anlagt som trug, 2,5 meter bred asfaltbelagt kørebane og en yderrabat på 0,75 meter)

Tværprofil ved støttemur

Tværprofil sti i eget tracé på matr. nr. 8a

Tværprofil sti i eget tracé på matr. nr. 6æ

Tværprofil sti i eget tracé på matr. nr. 34n

 

Tværprofiler fremgår af Særlige bestemmelser.

 

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer langs hovedlandevej er tinglyst 25 meter fra vejens midte og ændres ikke.

 

Fri oversigt

Servitut om fri oversigt, tinglyst den 1. marts 1972 på ejendommene matr.nre. 34n Den Sydvestlige Del, Brejning og 34o smst. overflødiggøres som følge af vejanlægget, og aflyses i sin helhed.

 

Adgangsbegrænsning

Den eksisterende tinglyste adgangsbegrænsning på strækningen ændres ikke.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler og overgange er beskrevet under Særlige bestemmelser. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges som arbejdsareal, materialedepot m.v. og er udlagt i en bredde på 5 meter ved markarealer og 1 meter ved havearealer. Arealerne fremgår af besigtigelses- og ekspropriationsplanen.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af den nye dobbeltrettede cykelsti og tunnelen under hovedlandevejen påhviler Vejdirektoratet.

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevej 420 Holstebro – Skjern.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune er vejbestyrelse for Brejningvej, Kærhusvej, Kildsigvej, og Gl. Landevej.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Underskreven ledningsprotokol blev fremlagt.

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

De fleste lodsejere udtrykte tilfredshed med projektet. Dog var flere bekymrede for passagen af de tilstødende veje, kommunevej Kildsigvej og kommunevej Kærhusvej. Der blev i den forbindelse fremsat forslag om nedsættelse af hastigheden på hovedlandevejen samt etablering af overhalingsforbud.

 

Vejdirektoratets repræsentanter oplyste hertil, at hajtænderne ved de to nævnte veje flyttes bag cykelstien, så der skabes gode oversigtsforhold for bilisterne. Der vil endvidere blive opsat skilte med angivelse af dobbeltrettet cykelsti. Det blev videre oplyst, at hastighedsbegrænsning på hovedlandevejen ikke vil blive ændret, da politiet ikke har givet den fornødne tilladelse, henset til at spørgsmålet om hastighed er mindre aktuelt efter etablering af cykelsti. Spørgsmålet om overhalingsforbud har ikke været forelagt politiet, men Vejdirektoratets repræsentanter ville gerne bringe forslaget videre til politiet.

 

Der blev fremsat forslag om ændring af cykelstiens forløb ved den planlagte tunnelunderføring, således at forløbet kommer vinkelret på underføringen og derved placeres langs hovedlandevejen.

 

Vejdirektoratets repræsentanter oplyste hertil, at den forslåede udformning af cykelstiforløbet og tunnelunderføringen skyldes, at den største mængde cykeltrafik forventes at komme fra Videbæk mod Spjald, og at det ud fra trafiksikkerhedsmæssige hensyn er vigtigt, at oversigtsforholdene er gode for den tilstødende cykelsti fra Finderup.

 

Kommissionen drøftede forslaget til ændring af cykelstiforløbet indgående og besluttede herefter at godkende det af Vejdirektoratet fremlagte forslag med den ændring, at forløbet langs hovedlandevejen fra syd og frem til tunnelunderføringen bør søges placeret så langt ind mod hovedlandevejen som muligt.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

H420 Holstebro – Skjern (km 28.400 – 29.650)

 

Km 28.520 h.s.

Cykelsti tilsluttes kommunevejen Brejningvej.

 

Km 28.520 – 28.650 h.s.

Cykelsti etableres i eget tracé.

 

Km 28.650 – 28.719 h.s.

Cykelsti etableres efter normaltværprofil.

 

Km 28.677 h.s.

Overkørsel til enfamiliehus på matr.nr. 8a Den sydvestlige Del, Brejning, nedlægges.

 

Km 28.719 h.s.

Cykelstien krydser kommunevejen Kærhusvej.

 

Km 28.719 – 28.771 h.s

Cykelstien føres bag om buslomme med kantstensbegrænsning.

 

Km 28.769 h.s.

Overkørsel til enfamiliehus på matr.nr. 11u Den sydvestlige Del, Brejning, retableres.

 

Km 28.771 – 28.821 h.s.

Cykelstien etableres efter normaltværprofil, dog kun med 1,0 meter skillerabat.

 

Km. 28.796 h.s

Overkørsel til enfamiliehus på matr.nr. 11y Den sydvestlige Del, Brejning, nedlægges.

 

 

Km 28.806 h.s

Overkørsel til enfamiliehus på matr.nr. 11y Den sydvestlige Del, Brejning, etableres.

 

Km 28.821 – 28.875 h.s.

Cykelsti etableres efter normaltværprofil.

 

Km 28.875 – 28.935 h.s.

Cykelsti føres ud til kørebanen.

 

Km 28.918 h.s.

Cykelstien krydser kommunevej, Kildsigvej.

 

Km 28.935 – 29.180 h.s.

Cykelsti etableres efter normaltværprofil.

 

Km 28.977 h.s.

Overkørsel til enfamiliehus på matr.nr. 6v Den sydvestlige Del, Brejning, retableres.

 

Km 29.004 h.s.

Overkørsel til enfamiliehus på matr.nr. 6p Den sydvestlige Del, Brejning, retableres.

 

Km 29.025 h.s.

Overkørsel til enfamiliehus på matr.nr. 6p Den sydvestlige Del, Brejning, retableres.

 

Km 29.104 h.s.

Overkørsel til enfamiliehus på matr.nr. 1a Den sydvestlige Del, Brejning, retableres.

 

Km 29.149 h.s.

Overgang til enfamiliehus på matr.nr. 1a Den sydvestlige Del, Brejning, nedlægges.

 

Km 29.180 – 29.215 h.s.

Cykelstien etableres med 1,0 m skillerabat mod kørebanen og støttemur bag stien.

 

Km 29.194 h.s.

Overgang til enfamiliehus på matr.nr. 15e Den sydvestlige Del, Brejning, nedlægges.

 

Km 29.212 h.s.

Overkørsel til enfamiliehus matr.nr. 15e Den sydvestlige Del, Brejning, retableres.

 

Km 29.215 – 29.315 h.s.

Cykelsti etableres efter normaltværprofil.

 

Km 29.262 h.s.

Overkørsel til enfamiliehus på matr.nr. 15a Den sydvestlige Del, Brejning, retableres og udvides mod nord.

 

Km 29.315 – 29.618 h.s.

Cykelsti etableres i eget tracé.

 

Km 29.318 h.s.

Markoverkørsel til matr.nr. 6æ Den sydvestlige Del, Brejning, retableres.

 

Km 29.452

Cykelsti føres via tunnel under hovedlandevejen.

 

Km 29.618 h.s.

Cykelsti tilsluttes hovedlandevejen.

 

Kommunevej Kærhusvej

Km 0.070 h.s.

Der etableres ny overkørsel til matr.nr. 8a Den sydvestlige Del, Brejning fra Kærhusvej.

 

Kommunevej Gl. Landevej

Km 0.000-0.090 h.s.

Cykelsti etableres i eget tracé.

 

 

Km 0.095 h.s.

Overkørsel til privat fællesvej på matr.nr. 34n Den sydvestlige Del, Brejning, retableres.

 

Km 0.095 h.s.

Cykelsti tilsluttes Gl. Landevej.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-19 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 1 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 1. august 2011, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2013. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selvom den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

………………..

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                            Ole Riber Kjær

Bent Braüner                                               Flemming Iversen

/Helle Johansen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Helle Johansen