Cykelsti ved Årre, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 20. august 2013

 

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

CYKELSTI VED ÅRRE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 20. august 2013)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 20. august 2013 kl. 15.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Eskærdalsvej 2, Årre for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af en cykelsti ved Årre.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Arne Lauridsen, Erslev og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Varde Kommune mødte Marlene Plet og Maiken Henningsen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Niels Arend Kofoed, landinspektør Birgitte Sandgaard Christensen samt rådgivende ingeniør Laura Sand Pedersen, Rambøll.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 3. juli 2013 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndigheden gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Vejstrækningen Bryndumsager – Eskærdalsvej udgør en del af rute 30. Projektet er et anlæg af en dobbeltrettet cykelsti samt anlæg af en stitunnel i henhold til finanslovens § 28.21.21.10, Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.

 

Transportministeren har i brev af 3. juli 2013 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

Naturstyrelsen har i brev af 25. juni 2013 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Klagefristen for denne afgørelse udløb den 25. juli 2013, og der indkom ingen klager.

 

Politiet har i mail af 31. maj 2013 meddelt samtykke til projektet i henhold til færdselslovens § 100 samt godkendt afmærkningsplanen. Samtykke er gjort betinget af Varde Kommunes godkendelse af projektet, hvilket er sket, jf. nedenfor.

 

Varde Kommune har i mail af 3. juli 2013 udtalt sig om projektet i henhold til vejloven. Kommunens bemærkninger er indarbejdet i projektet.

 

Varde Kommune har i brev af 3. juli givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 28. Vilkår i tilladelsen er indarbejdet i projektet.

 

Tegningsliste

Tegn. nr. Emne Stationering Mål
H337-02-33001 Ekspropriation, Oversigtsplan Km 17.980 – 18.950 1:1000
H337-02-7001 Normaltværsnit   1:50
H337-02-7002 Normaltværsnit, tunnelsti   1:50

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter etablering af en ca. 1 km lang dobbeltrettet cykelsti sydøst for Årre langs hovedlandevej 337, som udgør en del af rute 30 på strækningen fra Bryndumsager til Eskærdalsvej. Derudover etableres en stitunnel fra cykelstien til Kirsebærvænget, således at de cyklende kan komme sikkert på tværs af Tingvejen. Stitunnelen bliver med lys.

 

Stien, der anlægges i samarbejde med kommunen og lokale borgergrupper, skal give bedre sikkerhed for cykeltrafikken på strækningen. Bilisternes fart og den megen tunge trafik med blandt andet vindmølletransporter gør det risikabelt at cykle på vejen, ikke mindst for skolebørn.

 

Vejanlægget er beliggende i Varde Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t.

 

Hastighedsbegrænsningen ændres ikke.

 

Afvanding

Afvanding af cykelstien langs Tingvejen sker via grøfteafvanding, der tilkobles et eksisterende afvandingssystem.

 

Afvanding af cykelstien ved stitunnelen afvandes via drænledninger. Vandmængden fra dette område opsamles i en fælles brønd, hvorfra det pumpes til ny grøft langs Tingvejen.

 

Tværprofil

Der anvendes 3 forskellige tværprofiler på strækningen:

 

–  Normaltværprofil for dobbeltrettet cykelsti langs hovedlandevejen (3 meter skillerabat, 2,5 meter dobbeltrettet cykelsti, 0,5 meter rabat og grøft med anlæg 2 skråninger i varierende bredde).

–  Normaltværprofil for dobbeltrettet cykelsti ved stitunnel (anlæg 2 skråninger i varierende bredde, 0,5 meter rabat, 2,5 meter dobbeltrettet cykelsti, 0,5 meter rabat, anlæg 2 skråninger i varierende bredde).

–  Tværprofil for dobbeltrettet cykelsti i eget tracé for at tilpasse stier til tilslutninger ved kommunevejene.

 

Tværprofiler fremgår af afsnittet, Særlige bestemmelser.

 

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer, tinglyst den 26. august 1980, er beliggende 25 meter fra vejmidte og ændres ikke.

 

Adgangsbegrænsning

Den eksisterende adgangsbegrænsning, tinglyst den 22. august 1963, opretholdes.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under afsnittet, Særlige bestemmelser. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevej 337, Tingvejen.

 

Varde Kommune er vejbestyrelse for kommunevejene Bryndumsager, Eskærdalsvej og Kirsebærvænget.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

Vejdirektoratet fremlagde underskreven ledningsprotokol ved besigtigelsesforretningen.

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En lodsejer ønskede oplyst, hvorfor projektet havde ændret sig i forhold til det, han oprindeligt var blevet præsenteret for, og hvor læhegnet på matr. nr. 9b og 9ab Årre By, Årre langs den kommende cykelsti ikke blev berørt, hvorimod det med det nuværende projekt er nødvendigt at fjerne det. Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at det afvandingsteknisk er nødvendigt at anlægge en grøft for at kunne bortlede det overfladevand, som cykelstien vil generere og oplyste endvidere, at grøften ikke kan placeres på den anden side, idet dette ikke vil være tilstrækkeligt til at bortlede den samlede mængde overfladevand. Anlægsmyndighedens vejingeniør kunne endvidere oplyse, at de er forpligtede til at overholde gældende vandafledningsregler, og at der for dette område er regnet med en høj regnfaktor.

 

En lodsejer ønskede herefter oplyst, hvorvidt anlægsmyndigheden sørger for at gentilplante de områder, hvor beplantningen fjernes. Anlægsmyndigheden oplyste, at der ikke bliver gentilplantet på de pågældende områder.

 

Kommissionen drøftede herefter det fremlagte projekt indgående, herunder oversigtsforholdene på strækningen, og fik oplyst, at anlægsmyndigheden skal afholde møde med Varde Kommune herom efterfølgende, hvorfor kommissionen bemærkede, at der ikke pålægges oversigtsservitutter med nærværende projekt.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

Varde Kommune

Hovedlandevejen 337 (Km 17.970 – 18.950)

 

Km 17.970 h.s.

Dobbeltrettet cykelsti tilsluttes Bryndumsager. Eksisterende markvej udvides ved udkørsel til Bryndumsager.

 

Km 17.970 – 18.010 h.s

Dobbeltrettet cykelsti etableres i eget tracé.

 

Km 18.006 h.s.

Markoverkørsel nedlægges. Den private fællesvej udvides i svinget, der føres mod Bryndumsager.

 

Km 18.010 – 18.760 h.s.

Dobbeltrettet cykelsti etableres efter normaltværprofilet for dobbeltrettet cykelsti langs hovedlandevejen.

 

Km 18.520

Kreaturtunnel nedlægges.

 

Km 18.592 h.s.

Markoverkørsel retableres.

 

Km 18.660 – 18.750 h.s.

Parkeringslomme nedlægges.

 

Km 18.760 – 18.940 h.s.

Dobbeltrettet cykelsti etableres i eget tracé.

 

Km 18.770 – 18.830 h.s.

Der etableres buslomme inkl. cykelparkering.

 

Km 18.830 – 18.905 h.s.

Der etableres autoværn langs hovedlandevejen.

 

Km 18.870 h.s.

Dobbeltrettet cykelsti under hovedlandevejen tilsluttes dobbeltrettet cykelsti langs hovedlandevejen.

 

Km 18.870 – 18.950

Dobbeltrettet cykelsti under hovedlandevejen etableres efter normaltværprofil for dobbeltrettet cykelsti ved stitunnel.

 

Km 18.890

Dobbeltrettet cykelsti føres under hovedlandevejen i en stitunnel.

 

Km 18.890 v.s.

Der etableres trappe fra cykelstien til hovedlandevejen og ny sti til eksisterende busstoppested.

 

Km 18.900 v.s.

Der etableres cykelparkering ved cykelstien.

 

Km 18.940 h.s.

Dobbeltrettet cykelsti tilsluttes Eskærdalsvej.

 

Km 18.950 v.s.

Dobbeltrettet cykelsti tilsluttes Kirsebærvænget.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-5 opførte ejendomme.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 20. august 2013. Da diskontoen på ekspropriationstidspunktet udgør 0,00 %, forrentes erstatningsbeløbene ikke.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2015. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven, hvorefter erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af cykelstiens nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter cykelstiens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Jens Ole Juhler

Arne Lauridsen               Uffe Henneberg

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Mia L. Larsen