Cykelsti ved Fabjerg, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 28. februar 2012

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

CYKELSTI VED FABJERG

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 28. februar 2012)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 14.00 samledes kommissionen på Hotel Nørre Vinkel, Lemvig for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af en cykelsti mellem Borumvej og Fabjerg.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Flemming Iversen, Holstebro og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer.

 

Som repræsentant for Lemvig Kommune mødte Karsten H. Larsen.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte landinspektør Kenneth Holme Poulsen, landinspektør Sanne Attermann Laursen, projektleder Niels Arend Kofoed og ingeniør Jens Bundgaard, MidtConsult.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 3. november 2011 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

En repræsentant for anlægsmyndigheden gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

 

Hovedlandevej 475 Struer – Lemvig udgør en del af rute 513, der forløber fra Bremdal til Lemvig. Projektet er et anlæg af cykelsti i henhold til Finanslovens § 28.21.21.10 Rådighedspuljen.

 

Transportministeren har i brev af 3. november 2011 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Ovennævnte brev indeholder ligeledes en bemyndigelse til at afholde ekspropriationsforretning.

 

Myndighedsgodkendelser

Vejdirektoratet har modtaget følgende myndighedsgodkendelser:

 

  • Lemvig Kommune har i mail af 9. september 2011 fremsendt udtalelse til projektet i henhold til Vejlovens § 16, LBK nr. 893 af 9. september 2009.

 

  • I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, LBK nr. 1757 af 22. december 2006 er der i brev af 14. september 2011 fra Lemvig Kommune givet tilladelse til udledning af vejvand.

 

  • I henhold til Færdselslovens § 95, stk. 3, LBK nr. 984 af 5. maj 2009 har politiet i mail af 6. september godkendt projekt og skilteplan.

 

  • I henhold til afgørelse af 21. juni 2011 har Naturstyrelsen vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Der blev foretaget partshøring af lodsejere, som vurderedes at have en væsentlig individuel interesse i sagen. Der indkom ikke nogen høringssvar.

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne Stationering Mål Rev.
H475-01-33001

 

Komb. besigtigelses- og

ekspropriationsplan

10.300 – 11.100 1:1000  
H475-01-4004 Projektplan 10.300 – 10.700 1:500 A
H475-01-4005 Projektplan 10.700 – 11.100 1:500  
H475-01-7002 Normaltværsnit   1:20  

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti ved Fabjerg i Lemvig Kommune.

 

Stien, som løber mellem Borumvej og Fabjergstad, er et led i en overordnet sikring af lette trafikanter mellem Struer og Thyborøn.

 

Der udføres en 2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti langs H475 Fabjergvej på en ca. 780 m lang strækning mellem ca. km 10,320 og km 11,100, hvor henholdsvis kommunevej Borumvej og Fabjergstad er tilsluttet H475.

 

Ved Borumvej krydser stien H475, og stien tilsluttes en eksisterende og nyanlagt sti på Borumvejs vestside.

 

Dimensioneringshastighed

Vejanlægget er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t.

 

Afvanding

Afvanding sker til eksisterende afvandingssystem.

 

Tværprofil

Tværprofiler er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer langs hovedlandevej 475 Struer – Lemvig mellem Borumvej, H475 st. 10.310, og Fabjergstad, H475 st. 11.120, ændres ikke. Eksisterende byggelinje er 25 meter fra midten af hovedlandevejen.

 

Adgangsbegrænsning

Eksisterende tinglyst adgangsbegrænsning på strækningen opretholdes.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under afsnittet: Særlige bestemmelser. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vej- og stianlæg. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på op til 10 m.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af den nye cykelsti påhviler vejbestyrelsen for Fabjergvej.

 

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for H475 Fabjergvej.

 

Lemvig Kommune er vejbestyrelse for Borumvej og Fabjergstad.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

 

De fremmødte lodsejere havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere igen havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En ejer fremkom med spørgsmål til sikkerheden for cyklisterne, der kommer ad Borumvej og skal krydse Fabjergvej, herunder om det er muligt at anlægge en tunnel til cyklisterne det pågældende sted. Anlægsmyndigheden oplyste, at anlæg af en tunnel er uden for anlægsmyndighedens formåen set i forhold til projektet. Anlægsmyndigheden oplyste, at sikkerheden for de krydsende cyklister er undersøgt nøje i forbindelse med trafikrevisionen af strækningen, og at den foreslåede løsning er fundet at være den mest hensigtsmæssige i forhold til sikkerheden og i forhold til omkostninger ved anlægget.

 

En ejer fremkom med spørgsmål til cykelstiens profil. Anlægsmyndigheden oplyste, at cykelstien følger vejens profil begrundet i hensynet til, at bilisterne kan se cyklisterne på et hvert givent tidspunkt fra vejen.

 

En ejer oplyste, at der sker mange uheld på Fabjergvej i kurven ud for Borumvej. Ejeren oplyste, at det må forventes, at der i fremtiden vil ske mange flere uheld grundet oversigtsforholdene på Fabjergvej det pågældende sted. Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at trafikrevisionen ikke har fremkommet med særlige bemærkninger til det omtalte sted.

 

Ejeren af matr. nr. 7i Den sydlige Del, Gudum fremkom med spørgsmål til den foreslåede nedlæggelse af overkørsel til Borumvej i matriklens sydøstlige hjørne. Anlægsmyndigheden oplyste, at den foreslåede nedlæggelse af overkørslen er begrundet i trafiksikkerhedsmæssige hensyn.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 26h Dal Anneksgård, Fabjerg oplyste, at maskinhuset på ejendommen er lejet ud til maskinstation, hvorfor indkørslen til ejendommen efter indgrebet skal have samme bredde som den eksisterende for, at ejendommen fortsat kan have samme brug. Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at såfremt indkørslen skal retableres med samme bredde som eksisterende, vil dette medføre, at en del af indkørslen vil skulle flyttes et stykke ind i haven, ligesom der vil skulle ske flytning af et elskab. Anlægsmyndigheden oplyste, at der har været drøftelser med ejeren af ejendommen om at lade ejeren selv forestå retableringen af indkørslen mod betaling af erstatning.

 

Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden, at det vil være muligt at opføre en støttemur på en del af strækningen ud for ejendommen for på denne måde at begrænse skråningsanlægget, således indkørslen til ejendommen vil kunne bevares i sin nuværende form, hvorefter en delvis flytning af indkørslen til haven undgås. Anlægsmyndigheden bemærkede i den forbindelse, at en løsning med en støttemur skal anses som en nødløsning, idet anlægsmyndigheden ønsker at fastholde det fremlagte forslag.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen har truffet afgørelse om, at overkørsel fra matr. nr. 7i Den sydlige Del, Gudum til Borumvej nedlægges som foreslået. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at en lukning findes nødvendig af trafiksikkerhedsmæssige grunde.

 

Vedrørende spørgsmålet om indkørslen til matr. nr. 26h Dal Anneksgård, Fabjerg har kommissionen truffet afgørelse om, at der ud for ejendommen på en kortere strækning skal opføres en støttemur, således indkørslen til ejendommen kan bevare sin nuværende form. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på generne forbundet med flytning af indkørslen med åbning af haven til følge i forhold til generne for anlægsprojektet ved anlæg af støttemur på en del af strækningen ud for ejendommen.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

Lemvig Kommune

 

Hovedlandevej 475 Fabjergvej

 

Km 10,311 h.s.

Eksisterende tilslutning af kommunevej Borumvej.

Ny sti i Borumvejs vestside tilsluttes H475 sammen med eksisterende tilslutning.

 

Km 10,320 – 11,100 v.s.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti. Mellem eksisterende kørebane og sti etableres en skillerabat på 1,50 – 3,75 m. Udenfor stien etableres 0,75 m yderrabat, afgravnings- eller påfyldningsskråning og 0,60 m vejalen.

Ved stiens tilslutning til Fabjergstad øges skillerabattens bredde til ca. 7 m.

 

Km 10,368 v.s.

Overkørsel til enfamiliehus på matr. nr. 7d Den sydlige Del, Gudum retableres.

 

Km 10,450 – 10,485 v.s.

Der etableres vejgrøfteanlæg udenfor stien.

 

Km 10,476 v.s.

Cykelstien passerer vandløbet Havreballe Grøft.

 

Km 10,492 v.s.

Overkørsel til privat fælles vej på matr. nr. 23m Dal Anneksgård, Fabjerg retableres.

 

Km 10,803 v.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 23m Dal Anneksgård, Fabjerg nedlægges.

 

Km 10,870 v.s.

Overkørsel til privat fælles vej på matr. nr. 26l Dal Anneksgård, Fabjerg retableres.

 

Km 10,894 v.s.

Eksisterende underføring af privat rørlagt vandløb (dræn). Eksisterende brønd fjernes, og gennemløbet retableres med rør i dimension som eksisterende ledning (ø150 mm). Udenfor det nye vejskel etableres en ny ø1000 mm betonbrønd på ledningen. Brønden afsluttes med betondæksel ca. 0,10 m over terræn.

 

Km 10,977 v.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 26l Dal Anneksgård, Fabjerg retableres.

 

Km 11,106 v.s.

På Fabjergstads tilslutning til hovedlandevejen (H475) etableres sekundærhelle samt sideudvidelse i tilslutningens østside.

 

Borumvej

Eksisterende 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti i vejens vestside forlænges ca. 12 m til tilslutning til H475 Fabjergvej. Skillerabat og yderrabat langs stien udføres som eksisterende.

 

Eksisterende overkørsel og stitilslutning til Borumvej ca. 15 m nord for Fabjergvej nedlægges.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-7 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,75 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 28. februar 2012, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2014. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af cykelstianlæggets nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter cykelstiens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                                     Niels Wind-Friis

Flemming Iversen                     Bent Braüner

/Anders Westergaard

Udskriftens rigtighed bekræftes

Anders Westergaard