Cykelsti ved Kibæk, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 25. februar 2014

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

CYKELSTI VED KIBÆK

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 25. februar 2014)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 9.30 samledes kommissionen på Kibæk Hotel, Jernbanegade 18, Kibæk for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af en cykelsti fra Velhustedvej til rundkørslen i Kibæk langs hovedlandevejen Herning – Ølgod – Varde.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Flemming Iversen, Holstebro og Niels Juel, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommis­sionen.

 

Som repræsentant for Herning Kommune mødte Carsten Thomsen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Poul Pilgaard, land-inspektør Kenneth Holme Poulsen, tilsynsleder Mads Tagaard Madsen, ingeniør Andreas Krogh Søndergaard (Niras) og projektassistent Henriette Gregersen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises i øvrigt til brev af 7. november 2013 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Vejdirektoratet gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Projektet omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti på hovedlandevej 370 Herning – Ølgod – Varde mellem Velhustedvej og rundkørslen i Kibæk. Projektet skal forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter på strækningen.

 

Projektet er besluttet af regeringen (Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i aftale om “Bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn m.v.” af 20. juni 2012 og er finansieret via finanslovens § 28.21.21.10 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø 2013.

 

Transportministeren har i brev af 7. november 2013 henvist projektet til behandling af ekspropriationskommissionen ved en kombineret besigtigelses- og ekspropria-tionsforretning.

 

Myndighedsgodkendelser

Politiet har godkendt projektet, jf. færdselslovens § 95, stk. 3 i brev af 15. januar 2014.

 

Herning Kommune har ved mail af 11. december 2013 udtalt sin opbakning til projektet (vejlovens § 16).

 

Vejdirektoratet har i brev af 10. oktober 2013 modtaget afgørelse fra Naturstyrelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 har Herning Kommune i brev af 26. november 2013 givet nedsivnings- og udledningstilladelse.

 

Naturstyrelsen har i brev af 10. oktober 2013 meddelt tilladelse til ophævelse af fredskovpligt i henhold til § 6, stk. 1 og § 39 i skovloven (lovbekendtgørelse nr. 678 af 14. juni 2013) og §§ 1 og 4, stk. 2 og 6 i bekendtgørelse om erstatningsskov (nr. 1185 af 7. december 2011). Der er stillet vilkår om etablering af erstatningsskov, som skal være opfyldt senest 1. november 2014.

 

Banedanmark har i mail af 18. februar 2014 godkendt projektet i relation til lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010 om jernbane § 21 c.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne Kilometrering Mål
H370-03-33001 Oversigtsplan 9.390 – 11.315 1:2000
H370-03-7001 Projektfase – Tværsnit 9.930 – 11.320 1:50
H370-03-7002 Projektfase – Tværsnit, st. 193

9.580

1:50

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter etablering af dobbeltrettet cykelsti langs hovedlandevej 370 Herning – Ølgod – Varde, på strækningen mellem Velhustedvej og rundkørslen i Kibæk. Projektet er 1. etape af Vejdirektoratets ønske om at etablere cykelsti på hele strækningen mellem Kibæk og Herning.

 

Vejanlægget er beliggende i Herning Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t.

 

Afvanding

Km 9.390 – 10.540 opsamles regnvandet i et trug, hvor det opsamles og ledes til bassin med udløb til recipient. Km 10.540 – 11.315 sker afvanding til eksisterende afvandingssystem.

 

Afvandingsledninger beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 110 l/sek/ha med sikkerhedsfaktor på 1,32. Der regnes med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0 samt fra trug, hvor afløbskoefficienten sættes til 0,2.

 

Forslag til retablering af eksisterende grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Regnvandsbassinet er dimensioneret efter en 2 års-regnhændelse med afløb på 1,6 l/s/red. ha. Herning Kommune har givet tilladelse til udledning af 5 l/s, hvilket er en væsentlig større mængde. Bassinet har en volumen under permanent vandspejl på 150 m3, en samlet bassinvolumen på 400 m3 og et stuvningsvolumen på 250 m3.

 

Tværprofil

Den dobbeltrettede cykelsti anlægges med en bredde på 3 meter samt en yderrabat på 1,00 meter. Trugets bredde er på 1,5 meter og varierende bredde, hvor der afvandes til eksisterende grøft.

 

Tværprofiler er forhandlet med de respektive vejbe­styrelser og fremgår af afsnittet: “Særlige bestemmelser”.

 

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer langs hovedlandevejen, tinglyst 22. oktober 1975, er beliggende 25 meter fra hovedlandevejens midte plus højde- og passagetillæg. Byggelinjerne ændres ikke.

 

Fri oversigt

Eksisterende tinglyste oversigtsarealer fastholdes.

 

Adgangsbegrænsning

Eksisterende adgangsbegrænsning, tinglyst 13. september 1972, ændres ikke.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under afsnittet: “Særlige bestemmelser”. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs dele af de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevejen Vardevej.

 

Herning Kommune er vejbestyrelse for kommunevejene Velhustedvej og Lyager.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokol fremlægges ved ekspropriationsforretningen.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt der findes bestemmelser for, hvor bred en cykelsti skal være. Vejdirektoratet oplyste hertil, at de har dimensioneret cykelstien efter den anbefalede bredde på 3 meter.

 

En anden lodsejer ønskede oplyst, hvorfor cykelstien har to forskellige placeringer på strækningen. Vejdirektoratet oplyste, at terrænforskelle har været afgørende for den mest hensigtsmæssige placering af cykelstien, ligesom jernbanen naturligvis også har sat en fysisk begrænsning på placeringen.

 

Der blev ligeledes stillet spørgsmål til, om cykelstien komme til at ligge i niveau med vejen. Vejdirektoratet kunne hertil oplyse, at cykelstien følger terrænets niveau, hvilket betyder, at den ikke følger vejens niveau på hele strækningen.

 

En lodsejer ønskede endvidere oplyst, hvorvidt der er 1,5 meters rabat ved Velhustedvej fra cykelstien og ud til vejen, hvilket Vejdirektoratet kunne bekræfte.

 

Derudover ønskede en lodsejer oplyst, om anlæg af en rundkørsel ved Velhustedvej har været en del af overvejelserne i forhold til dette projekt, eller om det er tænkt ind i det fremtidige cykelstinet. Vejdirektoratet oplyste, at det foreliggende projekt er 1. etape af et større cykelstiprojekt, der skal skabe forbindelse til Herning, og hvor en eventuel rundkørsel ikke er en del af nærværende projekt. Vejdirektoratet kunne endvidere oplyse, at der ikke er kendskab til de fremtidige projekter på dette tidspunkt.

 

Endelig ønskede en lodsejer garanti for, at sidste etape af cykelstien anlægges inden for rimelig tid, så der skabes en samlet cykelstiforbindelse hen til Studsgårdvej. Lodsejeren udtrykte i den forbindelse utilfredshed med, at man ikke færdiggør det allerede eksisterende cykelstiprojekt ved Studsgårdvej i stedet for at påbegynde et nyt. Vejdirektoratet oplyste i den forbindelse, at der er tale om en politisk beslutning om igangsættelse af nærværende projekt, og at det vil kræve en bevilling og en politisk beslutning at udbygge cykelstien ved Studsgårdvej. Herning Kommunes repræsentant kunne dog supplere med, at der er stor fokus på ønsket om en sammenhængende cykelsti, hvorfor det er kommunens forventning, at man inden for kort tid kan få bevilget de sidste penge til færdiggørelse af projektet.

 

Kommissionen drøftede herefter projektet i lyset af ovenstående bemærkninger og besluttede at godkende projektet.

 

Kommissionen fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

HERNING KOMMUNE

 

Hovedlandevej 370, Herning – Ølgod – Varde (km 9.390 – 11.315)

 

Km 9.390 – 10.540 h.s.

Der etableres 3,00 meter bred dobbeltrettet cykelsti med 1,5 meter skillerabat (trug) og 1 meter yderrabat samt stiafslutning for stitrafikanter ved Velhustedvej.

 

Km 9.574 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 40e Kibæk By, Assing retableres.

 

Km 9.777 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 40f Kibæk By, Assing retableres.

 

Km 9.860 h.s.

Eksisterende rørlagt åløb under Vardevej forlænges.

 

Km 9.992 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 40f Kibæk By, Assing nedlægges.

 

Km 10.193 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 40f Kibæk By, Assing retableres.

 

Km 10.200 – 10.420 h.s.

Der etableres asfaltudvidelse af vejareal i rasteplads.

 

Km 10.220 h.s.

Der etableres bord/bænkeplads samt flisebelægning.

 

Km 10.340 h.s.

Eksisterende bord/bænkeplads samt flisebelægning nedlægges og fjernes.

 

Km 10.450 h.s.

Eksisterende rørlagt åløb under Vardevej forlænges.

 

Km 10.460 – 10.540 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

Km 10.483 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 40k Kibæk By, Assing nedlægges.

 

Km 10.540 – 11.315 h.s.

Der etableres 3,00 meter bred dobbeltrettet cykelsti bag ved eksisterende grøft.

 

Km 10.545 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 40g Kibæk By, Assing nedlægges.

 

Km 10.708 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 36kg Kibæk By, Assing retableres.

 

Km 10.983 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 36kg Kibæk By, Assing nedlægges.

 

Km 11.130 h.s.

Der etableres stitilslutning til parallelt beliggende offentlig vej, Lyager.

 

Km 11.245 – 11.315 h.s.

Skillerabat indsnævres, og ny 3,00 meter bred dobbeltrettet cykelsti tilsluttes eksisterende stianlæg i rundkørsel.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-11 opførte ejendomme.

 

Der gælder følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 25. februar 2014, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2016. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres således ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig skal det oplyses, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af cykelstiens nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter cykelstiens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Jens Ole Juhler

Flemming Iversen               Niels Juel

/Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Mia Lee Larsen