Cykelsti ved Lyager Plantage, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 21. februar 2012

 

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

CYKELSTI VED LYAGER PLANTAGE

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 21. februar 2012)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 10.00 samledes kommissionen i Dejbjerg Golfklub, Letagervej 1, Skjern for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af en cykelsti ved Lyager Plantage.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen Ole Riber Kjær og Niels Wind-Friis samt Peter M. Bojsen og Jens Ole Juhler, der af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer.

 

Som repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune mødte landinspektør Mads Winther Hansen.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Peter Svejstrup Kristensen, landinspektør Sanne Attermann Laursen, landinspektør Lotte Fyhn og ingeniør Claus Wingender fra Niras.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 9. januar 2012 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Peter Svejstrup Kristensen, Claus Wingender og Lotte Fyhn, Vejdirektoratet, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

 

Projektet etableres langs med hovedlandevej 349, Røgind – Skjern (rute 28), km 17.900 – 19.500.

 

Projektet relaterer sig til Vejdirektoratets cykelstiprioritering. Med projektet skabes der trafikal sammenhæng mellem en eksisterende dobbeltrettet cykelsti fra Skjern igennem Lyager Plantage, hvor der bl.a. er en del rekreative destinationer.

 

Projektet gennemføres under Finanslovens § 28.21.21.30 – Mere cykeltrafik og et anlæg af Cykelstiprojekter, der er tilknyttet cykelturisme i henhold til Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010.

 

Transportministeriet har i skrivelse af 9. januar 2012 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

Ringkøbing-Skjern Kommune har i mail af 9. november 2011 godkendt tilslutningen til Bundsbækvej, dog med bemærkninger til skiltningen. Ringkøbing-Skjern Kommune har desuden i brev af 14. november givet tilladelse til udledning og nedsivning af overfladevand.

 

Midt- og Vestjyllands Politi har i brev af 7. november 2011 godkendt projektet med bemærkninger til skiltningen. Disse bemærkninger er indarbejdet i projektet.

 

Ringkøbing-Skjern Museum har i mail af 6. december 2011 opfordret til, at der foretages forundersøgelser, samt at projektet følges i anlægsfasen med henblik på at sikre eventuelle fortidsminder. Der tages højde for forholdet i forbindelse med gennemførelse af anlægsarbejderne.

 

Projektet er screenet i henhold til reglerne om VVM. Naturstyrelsen har meddelt, at projektet ikke er VVM-pligtigt, jf. mail af 28. oktober 2011.

 

Naturstyrelsen har i skrivelse af 20. december 2011 givet tilladelse til ophævelse af fredsskovspligt på arealer, der ønskes eksproprieret.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne Stationering Mål

 

H349-02-33001 Oversigtsplan Km 17.900 – 19.500 1:2.000
H349-02-3001 Kombineret besigtigelse og ekspropriationsplan Km 17.900 – 18.400 1:500
H349-02-3002 Kombineret besigtigelse og ekspropriationsplan Km 18.400 – 19.000 1:500
H349-02-3003 Kombineret besigtigelse og ekspropriationsplan Km 19.000 – 19.500 1:500
H349-02-4001 Plan Km 17.900 – 18.400 1:500
H349-02-4002 Plan Km 18.400 – 18.900 1:500
H349-02-4003 Plan Km 18.900 – 19.500 1:500
H349-02-7001 Tværsnit Km 17.900 – 19.500 1:50

 

 

Projektbeskrivelse

Strækningen

Projektet omfatter etablering af dobbeltrettet cykelsti igennem Lyager Plantage i vejens vestlige side fra Bundsbækvej til den eksisterende sti ved Lyagervej.

 

Anlægget er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen langs stien er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t. Hastighedsbegrænsningen ændres ikke som følge af dette projekt.

 

Afvanding

Afvanding sker til grøfter som anlægges langs stien, hvorfra overfladevandet nedsives.

 

Tværprofil

Tværprofiler er forhandlet med de respektive vejbe­styrelser og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer, tinglyst 04.09.1978, beliggende 25 meter fra hovedlandevejens midte plus højde- og passagetillæg, langs hovedlandevej 349, Skjern – Røgind, Ringkøbingvej ændres ikke.

 

Adgangsbegrænsning

Eksisterende adgangsbegrænsning, tinglyst 19.09.1965, på strækningen opretholdes.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under afsnittet: Særlige bestemmelser. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af den nye dobbeltrettede cykelsti påhviler Vejdirektoratet.

 

Øvrige forhold

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevejen.

Ringkøbing-Skjern Kommune er vejbestyrelse for Bundsbækvej.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Der blev rejst spørgsmål om anvendelse af arbejdsareal, hvortil Vejdirektoratets repræsentanter oplyste, at der ikke bliver brug for arbejdsareal, da alt arbejde udføres fra vejsiden og på ekspropriationsarealet.

 

Der blev udtrykt bekymring for, om etablering af cykelstien vil give en øget tilgang til skoven for offentligheden. Hertil oplyste Vejdirektoratets repræsentanter, at der bliver etableret en grøft på bagkanten af cykelstien, og at forholdene derfor ikke er anderledes end i dag.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

H349 hovedlandevej (km 17.900 – 19.500)

På vestsiden af hovedlandevej etableres 2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti med en skillerabat på 3,0 m samt en yderrabat på 1,0 m.

 

Km 17.920 h.s.

Stien tilsluttes Bundsbækvej vinkelret på færdselsretningen.

 

Km 18.395 h.s.

Overkørsel til privat fælles vej, matr. nr. 1bo Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg, retableres.

 

Km 18.595 – 18.835 h.s.

Stien føres bag om eksisterende rasteplads.

 

Km 18.974 h.s.

Overkørsel til skov og privat fælles sti til mindesten matr. nr. 1e Lyager, Dejbjerg og 1bo Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg retableres.

 

Km 19.195 h.s.

Overkørsel til skov matr. nr. 1e Lyager, Dejbjerg retableres.

 

Km 19.420 – 19.465 h.s.

Sti trækkes ud mod kørebanen, og skillerabatten reduceres til 2,0 m. Stien tilsluttes eksisterende dobbeltrettet cykelsti.

 

Km 19.465 h.s.

Overkørsel til privat fælles vej på matr. nr. 2h Lyager, Dejbjerg retableres.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

 

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-4 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,75 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. dags dato, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatningen. Afregningsbeløbets størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2014. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af cykelstiens nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter cykelstiens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

                   Ole Riber Kjær                                 Niels Wind-Friis

Peter M. Bojsen                   Jens Ole Juhler

/Helle Johansen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Helle Johansen