Cykelsti ved Mejls, Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 21. februar 2012

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

CYKELSTI VED MEJLS

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 21. februar 2012)

1. hæfte

Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 14.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Blaksmarkvej 6, Varde for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af en cykelsti ved Mejls.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen Ole Riber Kjær og Niels Wind-Friis samt Peter M. Bojsen og Jens Ole Juhler, der af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer.

 

Som repræsentant for Varde Kommune mødte formand for Plan- og teknikudvalget Preben Olesen.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Niels Arend Koefoed, landinspektør Sanne Attermann Laursen, landinspektør Lotte Fyhn og ingeniør Claus Wingender fra Niras.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 9. januar 2012 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Niels Arend Koefoed, Claus Wingender og Lotte Fyhn, Vejdirektoratet, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Hovedlandevej 333 udgør en del af rute 11, der forløber mellem Skjern og Varde. Projektet er et anlægspuljeprojekt i henhold til Aftaler om en grøn transportpolitik 2010, Cykelstiprojekter knyttet til bolig-skole/fritid, bevilget i Finanslovens § 28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.

 

Transportministeriet har i skrivelse af 9. januar 2012 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

Varde Kommune har ingen bemærkninger til projektet, jf. mail af 16. december 2011.

 

Varde Kommune har den 10. januar 2012 givet tilladelse til nedsivning af regnvand fra stien.

 

Varde Kommune har den 16. februar 2012 givet dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af cykelsti gennem moseområdet.

 

Syd- og Sønderjyllands Politi har i mail af 24. oktober 2011 godkendt projektet med enkelte bemærkninger til skiltningen. Bemærkningerne er indarbejdet i projektet.

 

Vejdirektoratet har den 5. december 2011 modtaget en udtalelse fra Naturstyrelsen, som fastslår, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Varde Museum har i mail af 20. december 2011 frigivet arealet, men skal selvfølgelig kontaktes, hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet fremkommer fortidsminder.

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne Stationering Mål
H333-01-33001 Kombineret besigtigelse- og ekspropriationsplan Km 54.984 – 55.389 1:500
       
H333-01-4001 Projektfase – Plan Km 54.984 – 55.389 1:500
       
H333-01-7001 Projektfase – Tværsnit Km 54.984 – 55.389 1:50

Projektbeskrivelse

Strækningen

Projektet omfatter anlæg af en cykelsti langs hovedlandevejens venstre side, som skal forbinde kommunevejene Mejlsvej og Blaksmarkvej.

 

Vejanlægget er beliggende i Varde Kommune.

 

Stien etableres som en fælles sti, således stien kan anvendes af både gående og cyklende. Stien anlægges som en 3 meter bred sti.

 

På hovedlandevejen ved Mejlsvej etableres krydsningshelle for bløde trafikanter.

 

Ved rastepladsen etableres træbro over Frisvad Møllebæk.

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t.

 

Ved etablering af stien ændres den nuværende hastighed til 70 km/t.

 

Afvanding

Afvandingen sikres ved nedsivning.

 

Tværprofil

Tværprofiler fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Generelle bestemmelser

Byggelinjer

Eksisterende byggelinje tinglyst 24.05.1984, beliggende 35 meter fra hovedlandevejens midte plus højde- og passagetillæg, langs hovedlandevej 333, Skjern – Varde, ændres ikke.

 

Adgangsbegrænsning

Eksisterende adgangsbegrænsning, tinglyst 09.11.1973, langs hovedlandevejen opretholdes.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under afsnit, Særlige bestemmelser.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og er udlagt i en bredde på 4,4 meter ved markarealer. Arealerne fremgår af besigtigelses- og ekspropriationsplanen.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af stien påhviler Vejdirektoratet.

 

Øvrige forhold

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevejen.

 

Varde Kommune er vejbestyrelse for Blaksmarkvej og Mejlsvej.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Underskreven ledningsprotokol vil blive fremlagt til besigtigelses- og ekspropriationsforretningen.

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Der blev rejst spørgsmål til den valgte placering af stitraceet på marken bag ved det eksisterende læbælte. Flere lodsejere anførte, at det var ønskeligt, om stien blev placeret tættere på vejen, så der ikke skulle medgå så meget areal til stianlægget. Samtidig blev det anført, at krydsningen af vandløb og beskyttet område efter naturbeskyttelseslovens § 3 findes uhensigtsmæssig.

 

Vejdirektoratets repræsentanter oplyste hertil, at den fremviste placering af stien var valgt af hensyn til bevarelsen af læbæltet, men at der ganske rigtigt medgår et uforholdsmæssigt stort areal til stianlægget ved denne placering.

 

Kommissionen drøftede spørgsmålet om arealinddragelse indgående og besluttede herefter at anmode Vejdirektoratet om at fremlægge et revideret projekt, hvorved der medgår mindst mulig areal til stianlægget.

 

Kommissionen kunne herefter ikke tiltræde det fremlagte projekt.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær Niels Wind-Friis

Peter M. Bojsen Jens Ole Juhler

 

/Helle Johansen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Helle Johansen