Cykelsti ved Rejsby, besigtigelse og ekspropriation den 25. august 2010

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

Cykelsti ved Rejsby

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 25. august 2010)

1. hæfte

 

           Onsdag den 25. august 2010 kl. 9.00 samledes kommissionen på Vadehavssafari, Mandøvej 31, Vester Vedsted, Ribe, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af etablering af cykelsti ved Rejsby.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidl. gårdejer Agnes Tellerup, Haldrup og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, samt Jytte Holm, Horsens og Niels Erik Hansen, Herning, der af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer.

Esbjerg Kommune mødte ikke.

Tønder Kommune mødte ikke.

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen mødte ved landinspektør Søren Andersen.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Rune Gregersen.

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Pernille Svane, landinspektør Peter Bak Christensen, ingeniør Ditte Holst Nielsen og landinspektør Lars Pedersen.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Kommissarius fremlagde brev af 18. juni 2010 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

Peter Bak Christensen og Pernille Svane, Vejdirektoratet, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

1. Forudsætninger

 

Anlægget udføres i henhold til Puljen for Grønne transportpuljeprojekter 2009.

 

Baggrund

Strækningen er prioriteret på en landsdækkende prioriteringsliste. Projektet bidrager til at tilgodese det daglige behov for bolig-arbejdstrafik samt forbedre forholdene for de mange udflugtsturister, der færdes på ruten.

 

Anlæg af den aktuelle strækning mellem Lundsmarksvej og Rejsby færdiggør et sammenhængende stisystem mellem Ribe og Skærbæk.

 

Den aktuelle strækning er beliggende i Esbjerg og Tønder Kommune.

 

Forholdet til Planloven og Naturbeskyttelsesloven

Der er ansøgt for godkendelse af projektet i henhold til VVM lovgivningen i brev af 29. april 2010.

 

Der er ansøgt om dispensation for å byggelinje samt om tilladelse til en ny stibro over for Rejsby Å ved Tønder Kommune den 26. april 2010.

 

Der er ansøgt om dispensation fra en skovbyggelinje ved km. ca. 8.400 – 8.800 ved Esbjerg Kommune den 27. april 2010. Esbjerg kommune har den 4. maj 2010 meddelt, at der ikke skal søges om dispensation for skovbyggelinjen.

 

Der er den 28. april 2010 ansøgt om tilladelse til rørlægning af Vivegrøft og tilløb nr. 3 til Vivegrøft ved Esbjerg Kommune.

 

Der er den 18. maj 2010 søgt om tilladelse til nedsivning af regnvandet ved Esbjerg og Tønder Kommuner.

 

Forholdet til Museumsloven

Sydvestjyske Museer er den 8. marts 2010 og Haderslev Museum er den 28. april 2010 anmodet om en udtalelse i henhold til museumsloven.

 

Forholdet til Færdselsloven

Syd- og Sønderjyllands Politi er den 29. april 2010 anmodet om samtykke til projektet i henhold til Færdselslovens § 100. Godkendelse af projektet er meddelt den 4. maj 2010.

 

2. Tegningsoversigt

Situationsplaner

Tegn.nr.                       Emne                           Mål            Kilometrering

H33102-4010               Situationsplan               1: 1000       7,600 – 8,600

H33102-4011               Situationsplan               1: 1000       8,600 – 9,600

H33102-4012               Situationsplan               1: 1000       9,600 – 10,600

H33102-4013               Situationsplan               1: 1000       10,600 – 11,100

Tværsnit

Tegn.nr.                       Emne          Mål            Kilometrering

H33102-7010               Tværsnit     1:50           7,600 – 11.100

Besigtigelse og ekspropriation

Tegn.nr.                       Emne                           Mål            Kilometrering

H331-02-1010             Oversigtsplan                1:20000      7,600 – 11,100

H331-02-3010             Ekspropriationsplan       1:1000        7,600 – 8,600

H331-02-3011             Ekspropriationsplan       1:1000        8,600 – 9,600

H331-02-3012             Ekspropriationsplan       1:1000        9,600 – 10,600

H331-02-3013             Ekspropriationsplan       1:1000        10,600 – 11,100

H331-02-3014             Oversigtsplan                1:4000        7,600 – 11,100

 

3. Projektbeskrivelse

 

Generelt

Der etableres dobbeltrettet cykelsti fra km 7,856 – 11,100 langs hovedlandevejens østside. Cykelstien tilsluttes i nord(km 7,800) den eksisterende dobbeltrettede cykelsti ved Lundsmarksvej. Cykelstien placeres langs hovedlandevejens østside. I syd tilsluttes den dobbeltrettede sti de eksisterende enkeltrettede stier gennem Rejsby.

 

Cykelstien kilometreres fra nord mod syd og følger vejens kilometrering.

 

Den dobbeltrettede cykelsti påbegyndes i km 7,856 ved Lundsmarksvej. Krydset mellem Lundsmarksvej og hovedlandevejen er et T-kryds. Tilslutningen ombygges med en helle, som bruges som støtte for de krydsende cyklister. Cykelstien trækkes 15 m tilbage fra hovedlandevejen. Der bliver vigepligt for cyklisterne ved krydsningen af Lundsmarksvej.

 

I km. ca. 10,535 krydses Rejsby Å med en ny stibro.

 

Mod syd (km 11,100) sikres den sydkørende cykeltrafiks krydsning til den vestlige side af vejen i helleanlægget, som udgør den nordlige byport i Rejsby. Det nuværende gennembrydning i hellen ombygges, så krydsningen kan ske vinkelret på hovedlandevejen.

 

Afvanding

På strækningerne km. 7,900 – 8,500, km. 8,640 – 9,160 og km. 9,340 – 10,080 ligger den dobbeltrettede cykelsti bag den eksisterende grøft og regnvandet afledes til denne grøft.

 

På strækningen km. 8,500 – 8,640, hvor cykelstien passerer ejendomme langs hoved-landevejen, placeres cykelstien mellem kørebane og ejendomme med en 1 m bred skillerabat mellem kørebane og cykelsti. På strækningen km. 9,160 – 9,340 og km. 10,720 – 10,780 placeres cykelstien mellem kørebane og ejendomme med en 1,5 m bred skillerabat mellem kørebane og cykelsti. Stien har fald bort fra ejendommene og regnvandet opsamles i en vandrendeflise i rabatten mellem sti og kørebane og afledes derfra til de eksisterende grøfter.

 

På strækningen km. 10,080 – 10,240 hvor cykelstien passerer ejendomme langs hovedlandevejen, placeres cykelstien mellem kørebane og ejendomme med en 1,5 m bred skillerabat mellem kørebane og cykelsti. Stien har fald ind mod ejendommene og regnvandet opsamles i en vandrendeflise i bagkanten af stien og afledes derfra til de eksisterende grøfter.

 

På strækningen km. 10,240 – 10,720, hvor cykelstien er placeret bag et eksisterende autoværn, udføres stien med en grøft mellem den eksisterende vejdæmning og cykel-sti. Grøften mellem cykelsti og kørebane ligger højere end den eksisterende grøft. Der etableres derfor en ny grøft øst for stien til afløsning af den eksisterende grøft.

 

På strækningen km. 10,780 – 11,100 ligger stien langs hovedlandevejen med en 1 m bred rabat mellem kørebane og sti. Regnvandet afledes til den eksisterende grøft.

 

Bortledning af vejvandet fra grøft dels via nedsivning i grøfterne og dels til recipient samme steder som den nuværende afvanding. Udløbsledningen hæves, så grøften kan fungere som regnvandsbassin.

 

Alle underføringer på tværs af hovedlandevejen forlænges til ny vejskel, og eksisterende grøfter og vandløb under det nye stianlæg rørlægges ligeledes.

 

Der må påregnes omlægning/sikring af eksisterende markdræn, hvor eksisterende sidearealer har fald mod vejen i påfyldning.

 

Tværprofil

Hvor stien placeres bag grøften er det normale profil, regnet fra bagkant af grøften:

– Rabat, bredde 1,0 meter

– Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter asfalteret

– Yderrabat, bredde 1,0 meter

 

Cykelstien følger kotemæssigt det eksisterende terræn.

 

Hvor stien placeres mellem kørebanen og ejendommene og på strækningen fra km. 10,780 – 11,100, er det normale profil, regnet fra kørebanekanten:

 

– Skillerabat, bredde 1,0 eller 1,5 meter

– Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter asfalteret

– Yderrabat, bredde 1,0 meter

 

Cykelstien følger kotemæssigt den eksisterende kørebanekant.

 

På strækningen fra km. ca. 10,240 – 10,720, hvor hovedlandevejen er placeret på en dæmning, udføres stien med sit eget længdeprofil, som sikrer, at stioverfladen ligger over det hidtil højeste målte vandstand for Rejsby å:

 

– Rabat, bredde 1,0 meter

– Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter asfalteret

– Yderrabat, bredde 1,0 meter

– Grøft

 

Længdeprofilet er tilpasset overkant af den nye stibro over Rejsby Å.

 

Jordarbejder

Projektet medfører underskud af råjord og overskud af muld.

 

Al afgravet råjord påregnes at forblive på vejarealet.

 

Den del af den afrømmede muld, som kommer fra eksisterende vejareal, indbygges inden for nyt vejareal sammen med en del af den afrømmede markmuld.

 

Overskydende muld, som kan forudsættes ren udlægges enten på det midlertidige ar-bejdsareal eller bortskaffes.

 

Ledningsanlæg

Kabler og ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

Der er registreret kabler fra TDC, Sydenergi, Nianet, Global Connect, Telia, I/S Ege-bæk – Hviding Vandværk, Rejsby Vandværk, Rejsby Kraftvarmeværk og Tønder Kommune. Ledningsprotokollen blev fremlagt til forretningen.

 

4. Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

Der pålægges ikke byggelinjer udover de eksisterende byggelinjer, der er fastlagt i servitut om byggelinjer. I Tønder Kommune er byggelinjerne tinglyst den 30. august 1979, og i Esbjerg Kommune den 13. januar 1981.

 

Oversigtsarealer

Eksisterende oversigtsarealer ved kommunevejen Lundsmarksvejs udmunding i ho-vedlandevejen, aflyses, da der er den fornødne oversigt inden for vejarealet.

 

Der er ikke tinglyst andre oversigtsarealer i hovedlandevejens venstre side.

 

Adgangsbestemmelser

Strækningen er adgangsbegrænset.

 

Alle eksisterende overkørsler til hovedlandevejen er gennemgået og ikke anvendte overkørsler nedlægges, sådan der er overensstemmelse mellem faktiske anvendte overkørsler og adgangsregistret.

 

Arbejdsarealer

Langs nyt vejskel i østsiden.

For at skabe plads til midlertidigt oplag af afrømmet muld fra markarealer og fra vej-areal samt til intern jordtransport udlægges de nærmeste 10 meter af nabogrundene til midlertidigt arbejdsareal. Undtaget herfra er strækningerne, hvor stien ligger mellem kørebanen og ejendommene.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af cykelstierne, påhviler vejbestyrelsen. Vejdirektoratet er vejbestyrelse for cykelstien.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Ejeren af matr. nr. 1239 Hviding Ejerlav, Hviding bemærkede, at den eksisterende markoverkørsel bør retableres så nordligt på ejendommen som muligt.

Kommissionen drøftede spørgsmålet og besluttede at nedlægge den eksisterende markoverkørsel i Km. 8.191 og etableres een i Km 8.174.

Ejeren af 367 ibd. udtrykte bekymring for revnedannelser i huset i forbindelse med de kommende anlægsarbejder. Vejdirektoratet oplyste, at man vil tilpasse anlægsmetoder i forhold til oplysninger om de eventuelle ejendommens særskilte forhold.

Kommissionen henstillede til Vejdirektoratet, at sikre fornøden fotoregistering af ejendommen i relevant omfang, inden påbegyndelsen af anlægsarbejdet.

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

Esbjerg Kommune

Km 7,856 v.v.s.

Den dobbeltrettede cykelsti krydser Lundsmarksvej 15 m fra hovedlandevejens venstre kørebanekant.

 

Der udføres midterhelle på Lundsmarksvej, som krydsningshelle for den dobbeltrettede cykelsti.

 

Km 7,856 – 8,500 v.v.s.

Den dobbeltrettede cykelsti ligger bag den eksisterende grøft.

 

Km 8,040, v.v.s.

Der etableres en stiovergang ud for privat fællesvej i v.h.s.

 

Km 8.174 v.v.s.

Markoverkørsel etableres.

 

Km 8.191 v.v.s.

Markoverkørsel nedlægges.

Vej ifølge matrikelkortet slettes (150 m2).

 

Km 8,500 – 8,640 v.v.s.

Den dobbeltrettede cykelsti trækkes ud mod kørebanen og der etableres 1,0 m skille-rabat mellem kørebane og sti.

 

Km 8.512 v.v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 8.583 v.v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 8.612 v.v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 8,640 – 9,160 v.v.s.

Den dobbeltrettede cykelsti ligger bag den eksisterende grøft.

 

Km 8.850 v.v.s.

Markoverkørsel retableres.

 

Km 8.999 v.v.s.

Markoverkørsel retableres.

 

Km 9,030

Vandløb, “Vivegrøft”. Vandløbet rørlægges under cykelstien.

 

Km 9,160 – 9,340 v.v.s.

Den dobbeltrettede cykelsti trækkes ud mod kørebanen og der etableres 1,5 m skille-rabat mellem kørebane og sti.

 

Km 9,176 v.v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 9,183 v.v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 9,195, v.v.s.

Der etableres en stiovergang til en landbrugsejendom i v.h.s.

 

Km 9,263 v.v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 9,307 v.v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 9,340 – 10,080 v.v.s.

Den dobbeltrettede cykelsti ligger bag den eksisterende grøft.

 

Km 9,850

Vandløbet rørlægges under cykelstien.

 

Tønder Kommune

Km 10,080 – 10,240 v.v.s.

Den dobbeltrettede cykelsti trækkes ud mod kørebanen og der etableres 1,5 m skille-rabat mellem kørebane og sti.

 

Km 10,166 v.v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 10,236 v.v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 10,240 – 10,789 v.v.s.

Øst for cykelstien etableres en ny grøft.

 

Km 10,535 Rejsby Å

Der etableres en ny stibro over Rejsby Å.

 

Km 10,746 v.v.s

Vintervarslingsstation flyttes til bagkant af stirabatten.

 

Km 10,789 v.v.s.

Kommunevejen retableres.

 

Km 10,789 – 11,100 v.v.s.

Den dobbeltrettede cykelsti trækkes ud mod kørebanen og der etableres 1,0 m skille-rabat mellem kørebane og sti.

 

Km 10,811 v.v.s.

Overkørslen nedlægges.

 

Km 10,822 v.v.s.

Der etableres en stiovergang udfor overkørsel i v.h.s.

 

Km 10,873 v.v.s.

Overkørsel retableres.

 

Km 11,100

Ophør af den dobbeltrettede cykelsti. Overgang etableres for sydgående cykeltrafik gennem helle i byport til enkeltrettet cykelsti i vestsiden af vejen.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-15 opførte ejendomme.

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

           Rentefoden er 0,75 %.

Eksproprierede arealer afgives pr. 25. august 2010, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om á conto afregning af erstatninger og købesummer. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2012. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selvom den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af cykelstiens nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter cykelstiens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

Agnes Tellerup                             Ole Riber Kjær

 

Jytte Holm                                      Niels Erik Hansen

 

/Rune Gregersen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Rune Gregersen