Cykelsti ved Tørring Nord, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 8. februar 2011

 

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

CYKELSTI VED TØRRING NORD

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 8. februar 2011)

1. hæfte

 

Tirsdag den 8. februar 2011 kl. 8.30 samledes kommissionen på Diagonalkroen, Give, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af en cykelsti ved Tørring Nord.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup, samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer. Ruth Kristensen, Skive, der tillige er udtaget fra listen over kommunale medlemmer af kommissionen havde meldt forfald til forretningen.

 

Som repræsentant for Hedensted Kommune mødte Ole Flemming Lyse.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte: landinspektør Jens Elander Rasmussen, projektleder Peter Lund Hansen, fra tilsynet Hans Jørgen Ladekarl, landinspektør Chris Christoffersen. Endvidere deltog 2 personer fra Cowi.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 21. september 2010 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Landinspektør Jens Elander Rasmussen, Vejdirektoratet, indledte mødet med en præsentation af en ændring til anlægsprojektet fremlagt for kommissionen og lodsejerne. Der blev i den forbindelse fremlagt tegn. nr. H348-01-3048 Rev. A. Samtidig blev det oplyst, at en til projektet fornøden udledningstilladelse er meddelt af Hedensted Kommune den 31. januar 2011, offentliggjort den 1. februar 2011, og at klagefristen udløber den 1. marts 2011. Tilladelsen er således ikke endelig.

 

Landinspektør Jens Elander Rasmussen og projektleder Peter Lund Hansen, Vejdirektoratet, gjorde herefter rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

 

Hovedlandevej 348 udgør en del af rute 13, der forløber fra Vejle til Viborg. Projektet er et anlæg af cykelstier i henhold til Finanslovens

§ 28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.

 

Transportministeriet har i brev af 21. september 2010 til Kommissarius ved Statens ekspropriationer i Jylland henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

 

Naturbeskyttelsesloven.

Vejdirektoratet har vurderet at projektet er af en så begrænset udstrækning, at det ikke er omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 20. By- og landskabsstyrelsen har oplyst telefonisk, at anlæg, der ikke er VVM-pligtige, ikke betragtes som omfattet af §20

 

En del af det projekterede anlæg er beliggende på skovbyggelinjebelagt areal. Tilladelse til at gennemføre projektet på disse arealer gives af Hedensted Kommune. Ved E-mail af 04.01.2011 har Kommunen oplyst, at på grund af projektets begrænsede udstrækning i tilknytning til et eksisterende vejareal, finder Hedensted Kommune at en tilladelse ikke er påkrævet.

 

Hovedlandevejen krydser det beskyttede vandløb, Hulbæk , der løber ud i Gudenåen. Landevejens overførsel ændres ikke og der sker således ikke noget indgreb i vandløbet, der kræver tilladelse i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 3

 

Skovloven

Til anlægget agtes eksproprieret 1210 m² af ejendommen matr. nr. 3a og 3f Plovstrup By, Tørring, fortegnelsens løbe nr. 3, og der skal hertil benyttes 1980 m² arbejdsareal. Ejendommen er siden 2001 i sin helhed noteret som fredskov. Arealerne, der inddrages, er ikke skovbevoksede. Tilladelse med udløbet klagefrist til den fornødne ophævelse af fredskovspligten varigt og midlertidigt er givet jf. skovtilsynets skrivelse af 26.10.2010. Der er ikke indkommet rettidige klager.

 

Planloven

I henhold til vejledning om visse offentlige anlæg og private anlægs indvirkning på miljøet, er projektet ved Vejdirektoratets foranstaltning, anmeldt til Miljøcenter Århus med henblik på VVM-screening. Screeningsafgørelse, hvorved anlægget ikke fandtes VVM-pligtigt, foreligger dateret 03.11.2010. Der er ikke indkommet rettidige klager.

 

Miljøbeskyttelsesloven

Siden den seneste godkendelse af vandafledningen fra hovedlandevejen på den aktuelle strækning er givet, er der sket en skærpelse af de miljømæssige restriktioner i regulativet for Hulbækken, der er en del af Gudenå-systemet.

Det betyder, at enhver ændring af afvandingen kræver en fornyet udled-ningstilladelse. Udledningstilladelse af 31.01.2011 fra Hedensted Kommune fremlægges ved forretningen. Klagefrist udløber d. 01.03.2011.

 

Færdselsloven

Projektet har været fremsendt til Sydøstjyllands Politi. Der er ingen bemærkninger til projektet, jf. brev af 04.11.2010.

 

Vejloven

Projektet har været fremsendt til Hedensted Kommune. Kommunens bemærkninger til projektet fremgår af brev af 01.10.2010. Disse giver ikke anledning til ændringer af det fremlagte projekt.

 

Museumsloven

Horsens Museum er anmodet om en udtalelse i henhold til museumslovens § 25 om eventuelle arkæologiske fund og har meddelt at der ønskes foretaget nærmere undersøgelse af en lokalitet ved krydset Viborg Hovedvej og Hammer Møllevej.

 

Der vil ikke ske indgreb i jorddiger, beskyttet af museumslovens § 29 a.

 

 

Tegningsoversigt

 

Tegn.nr.

Rev.

Mål

Emne

Stationering

H348-01-1000

1:25.000

Oversigtsplan

 
 

H348-01-3048

A

1:2000

Kombineret besigtigelse og ekspropriation,

Fortegnelse nr. 1

Km     23.400 –  26.000

Projekt:

 

H348-01-4021

1:500

Situationsplan

Km     23.500 – 24.000

H348-01-4022

1:500

Situationsplan

Km     24.000 – 24.500

H348-01-4023

1:500

Situationsplan

Km     24.500 – 25.000

H348-01-4024

1:500

Situationsplan

Km     25.000 – 25.500

H348-01-4025

1:500

Situationsplan

Km     25.500 – 26.000

H348-01-7005

-7007

1:50

Tværsnit

 

 

 

 

 

 

Projektbeskrivelse

Strækningen

Projektet omfatter etablering af cykelstier ved Tørring N. Dette skal sikre en sammenhængende rute for cyklister mellem den gamle hovedlandevej gennem Tørring og den tværgående kommunevej Hammervej/Firhøjvej i nord, som er udpeget til en regional cykelrute.

 

Den eksisterende kørebane bibeholdes med en bredde på 3,5 m og en kantbane på 0,5 m. Hertil udvides der med en 1,5 m bred skillerabat, 2 m bred cykelsti samt en yderrabat på mellem 0,5 m og 1,1 i hver side af Hldv. 348. Yderrabattens bredde afhænger af om der skal opsættes autoværn.

 

Udformningen af krydset Firhøjvej/Hammervej er bestemt ud fra arealbehovet for det dimensionsgivende køretøj, hvilket medfører, at to køretøjer kan holde ved siden af hinanden. For at forhindre dette anlægges der et overkørbart areal.

 

For at sikre cyklisterne ved krydsning af Hldv. 348 anvendes heller i krydsene Firhøjvej/Hammervej og Uhrskovvej/Hldv. 348, hvor cyklisterne pålægges vigepligten. Hellerne etableres med en bredde på hhv. 2,5 m og 4,5 m, udføres kantstensbegrænset og belagt med chaussésten.

 

Overkørsler tilpasses cykelstiens tracé og asfalteres til skel. Yderligere oplysninger om lukning, reetablering og etablering af overkørsler er beskrevet under punktet, Særlige bestemmelser.

 

Vejanlægget er beliggende i Hedensted Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/h.

 

Afvanding

Der foretages ikke ændringer i forhold til afvanding. Eksisterende grøfter retableres og Hldv. 348 afvander til grøfter i påfyldning og afgravning.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0. Underskrevet vandsynsprotokol foreligger.

Tværprofil

Tværprofiler er forhandlet med de respektive vejbe­styrelser og fremgår af afsnittet Særlige bestemmelser.

 

Ledningsanlæg

Kabler og ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang jf. fremlagte ledningsprotokol.

 

 

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer langs Hovedlandevej 348 ændres ikke.

 

 

Hegn

Eksisterende hegnsservitutter opretholdes langs det ny skel mod landvejen

 

Adgangsbegrænsning

Eksisterende servitut om adgangsbegrænsning opretholdes

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under afsnittet Særlige bestemmelser.

 

 

 

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. således som det fremgår af tegn. nr. H348-01-3048A

 

Endvidere kan eksproprieres til udsætning, terrænregulering, for­lægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegravninger og udgravninger mv.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af cykelstierne påhviler vejbestyrelsen for hovedlandevej 348, Viborg Hovedvej.

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for Hovedlandevej 348. Hedensted Kommune er vejbestyrelse for Uhrskovvej, Firhøjvej og Hammervej.

 

Betalingsrettigheder mm.

Betalingsrettigheder og andre lignende støtterettigheder knyttet til driften af eksproprierede eller overdragne eksproprierede arealer betragtes som løsøre, der ikke medeksproprieres.

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Der fremkom ingen bemærkninger til anlægsprojektet

 

Kommissionen godkendte herefter projektet under forbehold af, at der ikke indkommer klage/klager vedrørende den af Hedensted Kommune meddelte udledningstilladelse af 31. januar 2011, og fastsatte følgende:

 

 

Særlige bestemmelser

 

HEDENSTED KOMMUNE

 

Hovedlandevej 348, Vejle – Viborg

 

Km 23,534 v.s

Overkørsel til privat fællesvej på matr. 3f retableres.

Km 23,535 h.s

Overkørsel til matr. nr. 1g nedlægges. Overkørslen fremgår ikke af

adgangsfortegnelsen.

Km 23,598 h.s

Stitilslutning til kommunevej Uhrskovvej ombygges.

 

Km 23,600

Der etableres en 4,50 m bred støttehelle på Hovedlandevej 348.

Km  23,600 – 25,690

Der etableres en 2,00 m bred cykelsti med en skillerabat på 1,50 m samt en yderrabat på 0,50 – 1,10 m.

 

Km 23,705 v.s

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 1f retableres.

 

Km 23,708 h.s

Overkørsel til matr. nr. 1h retableres.

 

Km 23,786 v.s

Overkørsel til skov på matr. nr. 3f nedlægges

 

Km 23,796 h.s

Overkørsel til matr. nr. 1h nedlægges

Overkørslen fremgår ikke af adgangsfortegnelsen.

Km 23,936 v.s

Overkørsel til privat fællesvej på matr. 3f retableres.

Den udlagte overkørsel ligger i Km 23,930.

 

Km 24,009 v.s

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 1a retableres.

 

Km 24,014 h.s

Overkørsel til privat fællesvej på matr. nr. 3a retableres.

Den udlagte overkørsel ligger i Km 24,017.

 

Km 24,043 v.s

Overkørsel til matr. nr. 2a retableres.

 

Km 24,096 v.s

Vejtilslutning til kommunevej Hammer Møllevej.

 

Km 24,105 h.s

Overkørsel til mark på matr. nr. 3a retableres.

 

Km 24,262 h.s

Overkørsel til privat fællesvej på matr. 1b / 3a retableres.

 

Km 24,420 v.s

Overkørsel til mark på matr. nr. 2t retableres.

 

Km 24,488 h.s

Overkørsel til mark på matr. nr. 1b nedlægges.

 

Km 24,536 v.s

Overkørsel til mark på matr. nr. 2t nedlægges.

 

Km 24,552 h.s

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 1b retableres.

 

Km 24,651 h.s

Overkørsel til mark på matr. nr. 2x retableres

Km 24,660 v.s

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 2b retableres.

 

Km 24,699 v.s

Overkørsel til privat fællesvej på matr. nr. 2b retableres.

 

Km 24,848 h.s

Vejtilslutning til kommunevej Rejsenhusvej.

 

Km 25,062 h.s

Overkørsel til privat fællesvej på matr. nr. 9a retableres.

Km 25,127 v.s

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 8 retableres.

 

Km 25,226 v.s

Overkørsel til matr. nr. 9e retableres.

 

Km 25,244 v.s

Overkørsel til mark på matr. nr. 8 retableres.

Km 25,246 h.s

Overkørsel til mark på matr. nr. 9g retableres.

 

Km 25,610 h.s

Overkørsel til mark på matr. nr. 1l nedlægges.

 

Km 25,500 – 25,900

Der etableres en 2,5 m bred støttehelle på Hovedlandevej 348.

Km 25,669 – 25,688 h.s

Skillerabat afsluttes og cykelstien fortsættes som kantstensbegrænset.

 

Km 25,706 h.s

Vejtilslutning til kommunevej Firhøjvej. Helle tilpasses ændret krydsudformning.

Km 25,712 v.s

Vejtilslutning til kommunevej Hammervej. Helle tilpasses ændret krydsudformning.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1-12, 12A, 13, 13A og 14 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,75 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 2. marts 2011, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2013. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selvom den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af cykelstiens nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter cykelstiens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

………………………

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                       Niels Wind-Friis

Uffe Henneberg

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Anders Westergaard