Cykelstien Fabjerg – Lemvig, besigtigelsesforretningen den 19. februar 2013

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

CYKELSTIEN FABJERG – LEMVIG

(Besigtigelsesforretningen den 19. februar 2013)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 19. februar 2013 kl. 8.30 samledes kommissionen på Hotel Nørre Vinkel i Lemvig for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af en cykelsti mellem Fabjerg og Lemvig.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup  Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Flemming Iversen, Holstebro og Ruth Kristensen, Skive, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Lemvig Kommune mødte Karsten Larsen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte landinspektør Tina Haabendal Kjærsgaard, projektleder Annette Jørgensen og projektassistent Karina Thoms Schultz. Herudover mødte ingeniør Claus Wingender fra Niras.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 18. december 2012 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Annette Jørgensen redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

 

Vejstrækningen Fabjerg – Lemvig udgør en del af rute 475, der forløber fra Struer til Thyborøn. Projektet består af etablering af cykelrute/dobbeltrettet cykelsti mellem Fabjerg og Lemvig i henhold til finanslovens § 28.21.21.30 Transportpuljeprojekter.

 

Transportministeren har i brev af 18. december 2012 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

Lemvig Kommune høres i henhold til vejlovens § 16 i forbindelse med udarbejdelse af projektet. Udtalelsen forelå 15. januar 2013.

 

Lemvig Kommune har løbende været involveret i projektets udformning.

 

Der skal ikke ansøges om godkendelser inden for natur- og miljøområdet.

 

Vejdirektoratet har vurderet, at projektet ikke skal VVM-screenes.

 

Der er fremsendt ansøgning omkring udledningstilladelse til Lemvig Kommune. Udledningstilladelsen er udstedt 5. februar 2013.

 

Tegningsliste

Tegn. nr. Emne Stationering Mål Rev.
H475-02-1000 Oversigtsplan   1:25.000  
H475-02-33001 Oversigtsplan,

ejendomsforhold

Km 11.490 – 13.710 1:2000  
H475-02-33002 Oversigtsplan,

ejendomsforhold

Km 13.420 – 15.673 1:2000  
H475-02-4001 Projektfase, plan Km 11.500 – 11.800 1:1000  
H475-02-4002 Projektfase, plan Km 12.300 – 12.600 1:1000  
H475-02-4003 Projektfase, plan Km 13.000 – 14.000 1:1000  
H475-02-4004 Projektfase, plan Km 14.000 – 15.000 1:1000  
H475-02-4005 Projektfase, plan Km 15.000 – 15.700 1:1000  
H475-02-7001 Tværsnit 1 – 4   1:50  
H475-02-7002 Tværsnit 5 – 8   1:50  
H475-02-7003 Tværsnit 9 – 10   1:50/1:20  

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter etablering af cykelrute/dobbeltrettet cykelsti langs hovedlandevej 475, Struer – Lemvig, på strækningen mellem Fabjerg og Lemvig. Projektet omfatter etablering af cyklistkrydsning/helleanlæg ved Tvedvej km 11.640, etablering af dobbeltrettet cykelsti fra km 12.370 – 12.530 på den sydlige side af vejen og km 12.530 – 12.560 på den nordlige side af vejen. Fra km 12.560 – 13.250 etableres cykelrute på eksisterende kommuneveje Nyborgvej og Anneksvej. Der etableres dobbeltrettet cykelsti km 13.250 – 15.670 i den nordlige side af vejen med afslutning i Emilielystvej.

 

Cykelsti og heller bygges for at forbedre sikkerheden for cyklister på strækningen og dermed anspore til, at flere benytter cykel som transportmiddel.

 

Vejanlægget er beliggende i Lemvig Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/time.

 

Afvanding

Afvanding sker til eksisterende afvandingssystem.

 

Tilløb til eksisterende dræn reguleres således, at der ikke teoretisk tilledes mere vand, end der kommer i dag, ved at benytte eksisterende grøfter som regnvandsbassiner.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Der etableres et nyt regnvandsbassin med udledning til Skødbæk. Regnvandsbassinet er dimensioneret efter en 10 års regn hændelse med afløb på 1 l/sek. Bassinet har en volumen under permanent vandspejl på 80 m3 og et stuvningsvolumen på 300 m3.

 

Tværprofil

Den dobbeltrettede cykelsti anlægges med en bredde på 2,20 m/2,50 m, en skillerabat med varierende bredde samt en yderrabat på 1,00 m. Skillerabattens bredde varierer, afhængig af afvandingsløsningen på stedet.

 

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer tinglyst den 11. august 1976 langs H475 er 25 m fra vejmidte og ændres ikke.

 

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Adgangsbegrænsning

Eksisterende tinglyst adgangsbegrænsning på strækningen opretholdes.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under afsnittet: Særlige bestemmelser. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassin.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs den nye cykelsti. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 5 m.

 

Faunapassager

Der etableres ikke faunapassager på strækningen.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

 

Udgiftsfordeling

I forbindelse med det indledende arbejde med projektet er budgettet til etablering af cykelrute mellem Struer og Thyborøn konkretiseret ud i, at der skal anlægges cykelrute/sti mellem Fabjerg og Lemvig og dobbeltrettet cykelsti mellem Harboøre og Thyborøn. Der er indgået en aftale mellem Lemvig Kommune og Vejdirektoratet om, at Lemvig Kommune betaler udgifter med op til 1 mio. kr., såfremt Vejdirektoratets bevilling overskrides.

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevejen (Fabjergvej).

 

Lemvig Kommune er vejbestyrelse for kommunevejene Tvedvej, Fabjergstad, Nyborgvej, Kviesgårdvej, Sandholmvej, Brydebolvej, Emilielystvej og Anneksvej.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Efter gennemgangen havde de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter lejlighed til at udtale sig.

 

Forretningen fortsatte herefter med en besigtigelse af forholdene i marken. Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

 

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Hotel Nørre Vinkel i Lemvig, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde om formiddagen.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Enkelte lodsejere var bekymrede for trafiksikkerheden, da folk kører meget stærkt på strækningen. Lodsejerne mener derfor, det er meget farligt at krydse vejen ved Nyborgvej.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter svarede hertil, at man i Vejdirektoratet har vurderet, at det er det mest fornuftige sted at krydse vejen på grund af oversigtsforholdene.

 

En enkelt lodsejer spurgte, hvorfor man har valgt at placere cykelstien på den nordlige side og ikke den sydlige.

 

Hertil svarede anlægsmyndighedens repræsentanter, at man har spurgt Lemvig Kommune, som har lavet en undersøgelse af, hvor cyklisterne, som skal benytte den nye cykelsti, kommer fra. Langt de fleste cyklister kommer fra nord, hvorfor cykelstien er blevet placeret på denne side.

 

Flere lodsejere var utilfredse med, at de mister deres vigepladser foran deres ejendomme.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at vigepladserne er placeret på vejareal, og de bliver ikke retablerede.

 

Ejerne af matr. nr. 38r Dal Anneksgård, Fabjerg foreslog, at man i stedet for at fjerne vigepladserne kunne føre cykelstien indenom disse, således at cykelstien kommer tættere på ejendommen.

 

Vejdirektoratets repræsentanter oplyste, at det er lidet sandsynligt, at det kan lade sig gøre, da der er begrænset plads, men de vil undersøge muligheden.

 

Vejdirektoratet pålægges at arbejde videre med udformningen og placeringen af regnvandsbassinet på matr. nr. 10f Lemtorp, Lemvig Jorder, således at indgrebet i marken begrænses mest muligt.

 

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt med forbehold for, at der ikke indkommer klager vedrørende udledningstilladelsen. Klagefristen udløber 7. marts 2013. Kommissionen fastsatte herefter følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

Lemvig Kommune

Hovedlandevej 475, Struer – Lemvig (km 11.530 – 15.670)

 

Km 11.530 – 11.750 b.s.

Der etableres sideudvidelse i forbindelse med krydsningsheller ved Tvedvej, se tværsnit T10.

 

Km 11.620 b.s.

Der etableres 2,00 m bred enkeltrettet cykelsti, se tværsnit T1, samt krydsningshelle for stitrafikanter fra syd mod nord langs Tvedvej.

 

Km 11.660 b.s.

Der etableres 2,00 m bred enkeltrettet cykelsti, se tværsnit T1, samt krydsningshelle for stitrafikanter fra nord mod syd langs Tvedvej.

 

Km 12.370 v.s.

Fabjergstad (kommunevej)

Der etableres holdeplads til krydsende cyklister på den østlige side af Fabjergstad.

Der etableres anlæg 10 skråning på matr. nr. 18l Dal Anneksgård, Fabjerg, således oversigt i kurven sikres på den østlige side af Fabjergstad.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti, se tværsnit T2, på den vestlige side af Fabjergstad.

 

Km 12.380 – 12.530 v.s.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti, se tværsnit T3.

 

Km 12.490 v.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 18k Dal Anneksgård, Fabjerg nedlægges.

 

Km 12.530 v.s.

Overkørsel til matr. nr. 18k Dal Anneksgård, Fabjerg retableres (Hyldgårdsvej).

 

Km 12.530 – 12.560 h.s.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti, se tværsnit T3.

 

Km 13.250 – 13.280 h.s.

Der etableres 2,50 m bred tilbagetrukket dobbeltrettet cykelsti ved krydsning af Kviesgårdvej, se tværsnit T4.

 

Km 13.250 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 14aa Dal Anneksgård, Fabjerg etableres til Anneksvej.

 

Km 13.280 – 13.450 h.s.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti samt ny grøft, se tværsnit T5.

 

Km 13.450 – 13.950 h.s.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti bag ved eksisterende grøft, se tværsnit T6.

 

Km 13.460 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 14aa Dal Anneksgård, Fabjerg nedlægges.

 

Km 13.570 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 41m Dal Anneksgård, Fabjerg retableres.

 

Km 13.700 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 41m Dal Anneksgård, Fabjerg nedlægges.

 

Km 13.930 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 41m Dal Anneksgård, Fabjerg nedlægges.

 

Km 13.950 – 14.060 h.s.

Der etableres 2,20 m bred dobbeltrettet cykelsti med reduceret trugbredde samt støttemur på delstrækning, se tværsnit T7 og T8.

 

Km 13.950 h.s.

Overkørsel til privat fællesvej retableres.

 

Km 14.000 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 39g Dal Anneksgård, Fabjerg retableres.

 

Km 14.060 – 14.370 h.s.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti bag ved eksisterende grøft, se tværsnit T6.

 

Km 14.130 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 3a Dal Anneksgård, Fabjerg retableres.

 

Km 14.370 – 14.390 h.s.

Der etableres 2,50 m bred tilbagetrukket dobbeltrettet cykelsti ved krydsning af Sandholmvej, se tværsnit T4.

 

Km 14.390 – 14.460 h.s.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti samt ny grøft, se tværsnit T5.

 

Km 14.460 – 14.580 h.s.

Der etableres 2,20 m bred dobbeltrettet cykelsti med reduceret trugbredde, se tværsnit T8.

 

Km 14.530 – 14.540 h.s.

2 overkørsler til matr. nr. 39f Dal Anneksgård, Fabjerg retableres.

 

Km 14.580 – 14.590 h.s.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti samt ny grøft, se tværsnit T5.

 

Km 14.590 – 14.840 h.s.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti bag ved eksisterende grøft, se tværsnit T6.

 

Km 14.640 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 38ae Dal Anneksgård, Fabjerg retableres.

 

Km 14.770 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 38ae Dal Anneksgård, Fabjerg nedlægges.

 

Km 14.800 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 38ø Dal Anneksgård, Fabjerg retableres.

 

Km 14.840 – 14.900 h.s.

Der etableres 2,20 m bred dobbeltrettet cykelsti med reduceret trugbredde, se tværsnit T8.

 

Km 14.850 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 38r og 38ø Dal Anneksgård, Fabjerg retableres.

 

Km 14.890 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 38r Dal Anneksgård, Fabjerg retableres.

 

Km 14.900 – 14.940 h.s.

Der etableres 2,20 m bred dobbeltrettet cykelsti med autoværn over Skødbæk, se tværsnit T9.

 

Km 14.920 – 14.960 v.s.

Der anlægges nyt regnvandsbassin.

 

Km 14.940 – 14.970 h.s.

Der etableres 2,20 m bred dobbeltrettet cykelsti med reduceret trugbredde, se tværsnit T8.

 

Km 14.960 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 10o Lemtorp, Lemvig Jorder retableres.

 

Km 14.960 v.s.

Overkørsel til regnvandsbassin etableres.

 

Km 14.970 – 15.050 h.s.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti bag ved eksisterende grøft, se tværsnit T6.

 

Km 15.050 – 15.110 h.s.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti samt ny grøft, se tværsnit T5.

 

Km 15.110 – 15.140 h.s.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti bag ved eksisterende grøft, se tværsnit T6.

 

Km 15.140 – 15.170 h.s.

Der etableres 2,50 m bred tilbagetrukket dobbeltrettet cykelsti ved krydsning af Brydebolvej, se tværsnit T4.

 

Km 15.170 – 15.280 h.s.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti samt ny grøft, se tværsnit T5.

 

Km 15.280 – 15.380 h.s.

Der etableres 2,20 m bred dobbeltrettet cykelsti med reduceret trugbredde, se tværsnit T8.

 

Km 15.290 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 31d Lemtorp, Lemvig Jorder retableres.

 

Km 15.320 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 31b Lemtorp, Lemvig Jorder retableres.

 

Km 15.380 – 15.630 h.s.

Der etableres 2,50 m bred dobbeltrettet cykelsti, se tværsnit T2.

 

Km 15.380 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 10a Lemtorp, Lemvig Jorder retableres.

 

Km 15.500 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 10p Lemtorp, Lemvig Jorder retableres.

 

Km 15.560 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 28k Lemtorp, Lemvig Jorder retableres.

 

Km 15.630 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 13c Lemtorp, Lemvig Jorder retableres.

 

Km 15.630 – 15.670 h.s.

Der etableres 2,20 m bred tilbagetrukket dobbeltrettet cykelsti samt støttemur, se tværsnit T7.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Ole Riber Kjær

Flemming Iversen               Ruth Kristensen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Anne Cathrine Worning Jensen