Cykelstien Humlum – Oddesund Syd, besigtigelsesforretning den 11. oktober 2016

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af en dobbeltrettet cykelsti fra Humlum til Oddesund Syd langs hovedlandevej Oddesundvej indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbe­kendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 11. OKTOBER 2016

Delstrækning km 20.880 – 24.000

Forretningen begynder kl. 8.30 på Humlum Kro, Vesterbrogade 4, Humlum, 7600 Struer, hvor der vil blive givet en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende del-strækningen fra udgangspunktet i km 20.880 nord for Østerbrogades udmunding i hovedlandevej Oddesundvej og mod nord frem til km 24.000, ved overkørsel fra Oddesundvej til matr. nr. 3ai Vejbjerggård Hgd., Humlum. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere, der måtte ønske dette. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i det omfang, det er fornødent. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet. Besigtigelsen forventes gennemført om eftermiddagen samme dag.

 

Delstrækning km 24.000 – 24.900

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 10.00 på Humlum Kro, Vesterbrogade 4, Humlum, 7600 Struer, hvor der vil blive givet en orientering om og gennemgang af projektet ved-rørende delstrækningen fra km 24.000, ved overkørsel fra Oddesundvej til matr. nr. 3ai Vejbjerggård Hgd., Humlum og mod nord frem til km 24.900. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere, der måtte ønske dette. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i det omfang, det er fornødent. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet. Besigtigelsen forventes gennemført om eftermiddagen samme dag.

 

***************

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner samt besigtigelsesmappe for det påtænkte projekt vil fra og med den 13. september 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Struer Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 5. september 2016

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk