Cykelstien Humlum – Oddesund Syd, besigtigelsesforretningen den 11. oktober 2016

 

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

CYKELSTIEN HUMLUM – ODDESUND

(Besigtigelsesforretningen den 11. oktober 2016)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 8.30 samledes kommissionen på Humlum Kro, Vesterbrogade 4, Humlum, Struer for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af en dobbeltrettet cykelsti fra Humlum til Oddesund Syd vedrørende del-strækningen fra udgangspunktet i km 20.880 nord for Østerbrogades udmunding i hovedlandevej Oddesundvej og mod nord frem til km 24.000, ved overkørsel fra Oddesundvej til matr. nr. 3ai Vejbjerggård Hgd., Humlum.

 

Samme dag kl. 10.00 samledes kommissionen på Humlum Kro, Vesterbrogade 4, Humlum, Struer for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af en dobbeltrettet cykelsti fra Humlum til Oddesund Syd vedrørende delstrækningen fra km 24.000, ved overkørsel fra Oddesundvej til matr. nr. 3ai Vejbjerggård Hgd., Humlum og mod nord frem til km 24.900.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport- og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Eva Pinnerup, Viborg og Frede Nørskov, Billund, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Struer Kommune mødte Hanna Mikkelsen og Lise Lundsager.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte landinspektør Villy K. Fink, afdelingsleder Helle Nielsen, projektleder Dorthe Hvid samt projektassistent Birgitte Honar. Herudover mødte rådgiver Claus Wingender fra NIRAS.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises til brev af 29. juni 2014 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Anlægsmyndigheden redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

H425 Holstebro – Oddesund udgør en del af rute 11, der forløber fra Skjern til Aalborg. Projektet er et anlæg af cykelsti i henhold til finanslovens § 28.21.21.30 Grønne Transportpuljer.

 

Transportministeren har i brev af 29. juni 2014 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

I henhold til færdselslovens § 100, stk. 1 har Midt- og Vestjyllands Politi ved brev af 27. oktober 2014 meddelt, at politiet ikke kan give sit samtykke til det forelagte projekt. Vejdirektoratet har ved mail af 18. december 2014 (vedlagt notat af 11. december 2014) indbragt tvisten til Transportministeriet.

 

Uenigheden har primært angået spørgsmålet om bredde af rabat mellem kørebane og cykelsti.

 

Transportministeriet har i henhold til færdselslovens § 100, stk. 2 truffet afgørelse i tvisten mellem Vejdirektoratet og Midt- og Vestjyllands Politi, jf. brev af 29. januar 2015.

 

Vejdirektoratet er kommet med bemærkninger til Transportministeriets afgørelse af 29. januar 2015, hvilket betyder, at ministeriet i brev af 24. februar 2015 har ændret i sin afgørelse. Det fremgår blandt andet heraf, at hvis Vejdirektoratet og Midt- og Vestjyllands Politi bliver enige, kan der ses bort fra ministeriets afgørelse.

 

Vejdirektoratet har efterfølgende ændret projektet, så det følger Transportministeriets afgørelse med visse undtagelser.

 

Midt- og Vestjyllands Politi har ved breve af 13. juli 2015, 6. juli 2016, 27. oktober 2016 og 31. oktober 2016 godkendt det ændrede projekt.

 

I henhold til § 35 i planloven har Struer Kommune ved brev af 8. juli 2014 meddelt landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin på matr. nr. 7a Vejbjerggård Hgd., Humlum (km 22,05).

 

I henhold til § 47 i vandløbsloven og § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering samt § 65, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven har Struer Kommune ved brev af 25. juni 2015 meddelt tilladelse til flytning og fornyelse af rørbro ved overkørsel over Kirstens Bæk (km 22,05). Tilladelsen er givet på nærmere angivne vilkår, herunder rørbroens diameter og længde, udførelse af bund af rørbro og påvirkning af vandløbet.

 

I henhold til § 17 i vandløbsloven har Struer Kommune ved breve af 7. august 2015 meddelt tilladelser, dels til rørlægning og forlægning af en del af Kirstens Bæk på matr. nr. 7a Vejbjerggård Hgd., Humlum (km 22,05), dels til rørlægning og forlægning af del af vandløb på matr. nr. 3ai Vejbjerggård Hgd., Humlum (km 23,55).

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 har Struer Kommune ved brev af 30. juli 2015 meddelt dispensation fra bestemmelserne om beskyttet natur, jf. § 3 (dog ikke vandløb der er omfattet af anden dispensation).

 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 28 har Struer Kommune ved brev af 17. juli 2015 meddelt tilladelse til nedsivning af overfladevand og tilladelse til udledning af overfladevand via regnvandsbassin til Kirstens Bæk.

 

I henhold til vejlovens § 16 har Struer Kommune ved brev af 12. maj 2015 udtalt sig om projektet. Kommunen har fremsat ønske om overkørsel overfor Bredalsvej (km 21,450), så bløde trafikanter kan komme til/fra cykelstien fra/til Bredalsvej. Dette ønske er indarbejdet i projektet. Herudover har kommunen ikke vejtekniske bemærkninger.

 

I henhold til § 15 i naturbeskyttelsesloven har Naturstyrelsen ved brev af 17. november 2015 meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til anlæg af cykelsti. Afgørelsen blev påklaget af en kreds af lodsejere (ejere af matr. nr. 3p Vejbjerggård Hgd., Humlum). Natur- og Miljøklagenævnet har ved brev af 19. maj 2016 stadfæstet Naturstyrelsens afgørelse af 17. november 2015.

 

Banedanmark har ved møde den 8. april 2014 tilkendegivet, at man ikke har indvendinger mod projektet (cykelstibro over jernbane), idet man forudsætter, at Banedanmark får det tekniske projekt for broens udførelse til godkendelse.

 

I henhold til § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen har Naturstyrelsen ved brev af 6. maj 2014 og ved brev af 6. november 2015 truffet afgørelse om, at cykelstiprojektet med tilhørende regnvandsbassin ikke er VVM-pligtigt.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne Stationering Mål Rev.
H42503-1001 Oversigtsplan   1:25.000
H42503-33001 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

 

Km 20.880 – 22.000 1:1.000
H42503-33002 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

Km 22.000 – 23.000 1:1.000
H42503-33003

 

H42503-33004

 

 

Projektmappen:

Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

 

 

Km 23.000 – 24.000

 

Km 24.000 – 24.900

 

1:1.000

 

1:1.000

 

H42503-7001

H42503-7002

H42503-7003

Normaltværsnit 1 – 4

Normaltværsnit 5 – 6

Normaltværsnit 7 – 9

Km 20.90 – 21.57

Km 21.57 – 24.22

Km 24.22 – 24.90

1:50

1:50

1:50

 

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter etablering af dobbeltrettet cykelsti langs den vestlige side af hovedlandevej 425 Holstebro – Oddesund, Oddesundvej, mellem Humlum og Oddesund Syd, km 20.880 – 24.900.

 

Stianlægget er beliggende i Struer Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Strækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t, dog 60 km/t i Humlum by og nord for sommerhusene før broen.

 

Afvanding

Afvanding sker til henholdsvis nedsivning og nyt udløb til Kirstens Bæk.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Tilslutninger

Der etableres ikke nye vejtilslutninger.

 

Tværprofil

Den dobbeltrettede cykelsti anlægges med en bredde fra 2,00 meter til 3,00 meter samt en yderrabat på 0,45 meter til 1,00 meter. Skillerabattens eller trugets bredde varierer fra 0,50 meter til 3,00 meter.

 

Autoværn

Autoværn, alternativt kantmarkering, placeres i påkrævet omfang på strækningen.

 

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer langs H425 Holstebro – Oddesund er 33 meter fra vej-midte og ændres ikke.

 

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Servitutter om fri oversigt, som overflødiggøres som følge af vejanlægget, aflyses eller reduceres, jf. afsnittet ”Særlige bestemmelser”.

 

Adgangsbegrænsning

Eksisterende tinglyst adgangsbegrænsning på strækningen opretholdes.

 

Adgange

Nedlæggelse, retablering og etablering af adgange er beskrevet i afsnittet ”Særlige bestemmelser”. Adgange, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Færdselsrettigheder

Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 5 meter. Derudover eks-proprieres midlertidigt et areal til skurby.

 

Endvidere kan eksproprieres til forlægning af vandløb og arkæologiske udgravninger m.v.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af den nyanlagte cykelsti påhviler vejmyndigheden for Oddesundvej, Vejdirektoratet.

 

Øvrige forhold

 

Vejmyndighedsforhold

Vejdirektoratet er vejmyndighed for Oddesundvej.

 

Struer Kommune er vejmyndighed for Østerbrogade og Hovvej.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af ekspropriationskommissionen.

 

Bemærkninger

Efter gennemgangen havde de fremmødte lodsejere lejlighed til at udtale sig.

 

Forretningen fortsatte herefter med en besigtigelse af forholdene i marken. Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

 

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Humlum Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og de indledende møder om formiddagen.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Flere lodsejere spurgte, om der er yderligere forhold, der kan begrunde en udskydelse af projektet, da de ønsker cykelstien fremmet og har ventet i mere end 2 år, da projektet flere gange er blevet udskudt.

 

Kommissarius forklarede, at ekspropriationskommissionen kan bede anlægsmyndigheden bearbejde projektet yderligere, hvis der er ting i projektet, der skal rettes til. Dette vil i givet fald kunne betyde en udskydelse af projektet. Det er det af Vejdirektoratet fremlagte projekt, som kommissionen forholder sig til.

 

Ejeren af matr. nr. 6c Vejbjerggård Hgd., Humlum m.fl. fremsatte ønske om retablering af en anden markoverkørsel end den af Vejdirektoratet foreslåede.

 

Vejdirektoratet havde ingen bemærkninger til lodsejers ønske.

 

Ejeren af matr. nr. 7a Vejbjerggård Hgd., Humlum fremsatte ønske om, at den nye rørbro placeres så tæt på regnvandsbassinet som muligt. Herudover udtrykte ejeren bekymring for oversvømmelse, idet der ikke etableres grøft hele vejen langs cykelstien over matr. nr. 7a smst.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at man ikke havde vurderet, at det var nødvendigt med grøft hele vejen langs cykelstien på matr. nr. 7a smst., men at man vil kigge på det igen.

 

En enkelt lodsejer har forud for besigtigelsesforretningen fremsendt et alternativt forslag til projektet – en sideforskydning af projektet – til ekspropriationskommissionen. Herudover har kommissionen modtaget kopi af diverse henvendelser til Transport- og Bygningsministeriet samt svar herpå.

 

Enkelte lodsejere mente herefter ikke, at det er nødvendigt at ekspropriere jord på den vestlige side af Oddesundvej. Vejen må ifølge disse lodsejere kunne sideforskydes og anlægges næsten uden brug af areal på den østlige side af Oddesundvej. De fremførte endvidere, at cykelstien også må kunne anlægges med en 1,1 meter bred rabat på den østlige side af Oddesundvej. Det blev fremført, at såfremt cykelstien flyttes til den østlige side af Oddesundvej, vil den ikke genere så mange lodsejere som på den vestlige side af Oddesundvej. Enkelte lodsejere anfægtede endvidere Vejdirektoratets beregning af meromkostningerne ved en sideforskydning og henviste til Vejdirektoratets tidligere – meget lavere – overslag herfor.

 

Anlægsmyndigheden beklagede, at det første overslag over udgifterne ved en sideforskydning ikke var retvisende, men at man nu har regnet det igennem igen, efter anmodning fra Transport- og Bygningsministeriet. Der vil være en merudgift på ca. 7,5 mio. kr. ved en sideforskydning af projektet. Anlægsmyndigheden oplyste herudover, at der skal anvendes ca. 2.500 m2, hvis vejen skal sideforskydes.

 

Herudover blev det af anlægsmyndigheden oplyst, at man altid forsøger at etablere grøfter i åbent land. Ud for sommerhusene er dette udgangspunkt fraveget af hensyn til lodsejerne.

 

Endvidere oplyste Vejdirektoratet, at cykelstien er placeret på den vestlige side af Oddesundvej, da man således forbinder 2 eksisterende cykelstier og hermed opnår et trafiksikkerhedsmæssigt optimalt resultat. I øvrigt vil det kræve etablering af krydsningsheller 2 steder samt heraf medført udvidelse af Oddesundvej, hvis cykelstien skal placeres på den østlige side af Oddesundvej. Endelig oplyste anlægsmyndigheden, at det vil koste op mod 4 mio. kr. at etablere en stitunnel til passage af Oddesundvej.

 

Enkelte lodsejere oplyste, at de føler sig generet af at få en cykelsti så tæt på ejendommene og ønskede oplyst, hvilke foranstaltninger anlægsmyndigheden vil foretage for at beskytte husene. Det blev fremført, at der fremadrettet forventeligt vil være endnu flere cyklister end før, og at disse må forventes at ville tage ophold tæt ved sommerhusene.

 

Vejdirektoratet oplyste hertil, at der stadig vil være terrænforskel samt en kantsten. Anlægsmyndigheden mener ikke, der sker en væsentlig ændring i forhold til forholdene på stedet i dag, hvor der ikke er nogen afskærmning.

 

Enkelte lodsejere udtrykte bekymring for oversvømmelse ved sommerhusene.

 

Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at der ikke vil ske en ændring i forhold til de eksisterende forhold – i dag er der en grøft, og fremover vil der være en faskine under cykelstien til sikring af afvandingen.

 

Enkelte lodsejere fremsatte ønske om, at cykelstien placeres i niveau med sommerhusene i stedet for i niveau med vejen.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at det oprindelige projekt gik ud på, at hjulsporet, som fungerer som adgangsvej til sommerhusene, ville blive asfalteret og efterfølgende være en delt vej for cyklister og trafikken til sommerhusene. Efter en henstilling fra sommerhusejerne om, at de ikke ønsker at dele vejen med cyklisterne, udarbejdede Vejdirektoratet et nyt projekt, hvor cykelstien ligger ved vejen.

 

Kommissionens beslutninger

Efter en indgående drøftelse af de fremkomne bemærkninger sammenholdt med det fremlagte projekt besluttede ekspropriationskommissionen at godkende det fremlagte forslag.

 

Kommissionen kan tiltræde, at markoverkørsel til matr. nr. 6c Vejbjerggård Hgd., Humlum i km 22.532 v.s. retableres i stedet for overkørslen i km 22.486 v.s., som dermed nedlægges.

 

Anlægsmyndigheden anmodes om, frem mod ekspropriationsforretningen, at vurdere, om den nye rørbro på matr. nr. 7a Vejbjerggård Hgd., Humlum kan placeres tættere på regnvandsbassinet, samt om der skal etableres en grøft langs cykelstien over hele matr. nr. 7a smst.

 

Kommissionen bemærkede vedrørende forslaget om sideforskydning og forslaget om at placere cykelstien på den østlige side af Oddesundvej, at der efter kommissionens opfattelse ikke foreligger oplysninger af en sådan karakter, at disse kan begrunde en anmodning om revision af det foreliggende projekt. Det bemærkes, at der ikke foreligger fornødne tilladelser/dispensationer til at anlægge vej eller cykelsti øst for Oddesundvej.

 

 

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

STRUER KOMMUNE

 

Hovedlandevej 425 Holstebro – Oddesund (km 20.880 – 24.900)

 

Km 20.880 – 20.980 v.s.

Der etableres en 2,50 meter bred cykelsti, med en kantsten mod kørebanen. Mellem kantsten og cykelsti etableres der et chaussestensbånd. Skillerabatten har en samlet bredde på 0,50 meter. På ydersiden af cykelstien etableres der en yderrabat på 0,75 meter.

 

Km 20.880 – 20.940 v.s.

Oversigtsservitut aflyses.

 

Km 20.905 v.s.

Adgang (overkørsel) til matr. nr. 7m Gadegård, Humlum, registreres, men anlægges ikke.

 

Km 20.980 – 21.110 v.s.

Der etableres en 2,00 meter bred cykelsti, med et 2,00 meter bredt trug imellem cykelstien og kørebanen. På ydersiden af cykelstien er der en yderrabat på 0,75 meter.

 

Km 21.031 v.s.

Adgang (overgang) til enfamiliehus på matr. nr. 3b Gadegård, Humlum nedlægges.

 

Km 21.042 v.s.

Adgang (overkørsel) til enfamiliehus på matr. nr. 3b smst. retableres.

 

Km 21.078 v.s.

Adgang (overkørsel) til privat fællesvej på matr. nr. 3f smst. retableres.

 

Km 21.110 – 21.190 v.s.

Cykelstien etableres med en bredde på 3,00 meter. På ydersiden af stien er der en yderrabat på 1,00 meter.

 

Km 21.130 v.s.

Ikke registreret adgang (markoverkørsel) til matr. nr. 3f smst. nedlægges.

 

Km 21.150 v.s.

Cykelstien etableres i niveau med bund i eksisterende kvægtunnel.

 

Km 21.190 – 21.570 v.s.

Cykelstien etableres i niveau med terræn. Stien etableres med en bredde på 3,00 meter og med en yderrabat på 1,00 meter på hver side.

 

Km 21.200 v.s.

Ikke registreret adgang (markoverkørsel) til matr. nr. 3f smst. nedlægges.

 

Km 21.270 v.s.

Ikke registreret adgang (markoverkørsel) til matr. nr. 3f smst. nedlægges.

 

Km 21.362 – 21.374 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1g Bredalsgård, Humlum eksproprieres.

 

Km 21.440 v.s.

Der etableres tilslutning fra cykelsti til kørebane.

 

Km 21.470 – 21.690 v.s.

Oversigtsservitut aflyses.

 

Km 21.573 v.s.

Tilslutning af kommunevejen Hovvej retableres. Der etableres ikke cykelsti ud for Hovvej. Cyklister gives ubetinget vigepligt ved krydsning af Hovvej.

 

Km 21.575 – 22.340 v.s.

Der etableres en 2,50 meter bred cykelsti med et 2,00 meter bredt trug imellem cykelstien og kørebanen. På ydersiden af cykelstien etableres en yderrabat på 1,00 meter.

 

Km 21.990 – 22.020 v.s.

Cykelstien føres over jernbanen Struer – Thisted på en ny bro.

 

Km 22.040 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin med udløb i Kirstens Bæk. Eksisterende spang (rørbro) over Kirstens Bæk flyttes, så den både kan benyttes af ejeren af matr. nr. 7a Vejbjerggård Hgd., Humlum samt til vejmyndighedens færdsel til bassinet.

 

Km 22.040 – 22.200 v.s.

Det offentlige vandløb, Kirstens Bæk, forlægges.

 

Km 22.208 v.s.

Adgang (overkørsel) til landbrugsejendom matr. nr. 7a Vejbjerggård Hgd., Humlum og regnvandsbassin retableres.

 

Km 22.340 – 24.220 v.s.

Der etableres en 3,00 meter bred cykelsti med 3,0 meter skillerabat. På ydersiden af cykelstien etableres 1,00 meter yderrabat og derefter nedsivningsgrøft.

 

Km 22.369 v.s.

Adgang (markoverkørsel) til matr. nr. 6c Vejbjerggård Hgd., Humlum retableres.

 

Km 22.393 v.s.

Adgang (markoverkørsel) til matr. nr. 6c smst. nedlægges.

 

Km 22.486 v.s.

Adgang (markoverkørsel) til matr. nr. 6c smst. nedlægges.

 

Km 22.532 v.s.

Adgang (markoverkørsel) til matr. nr. 6c smst. retableres.

 

Km 22.947 v.s.

Adgang (overkørsel) til privat fællesvej på matr. nr. 24 Vejbjerggård Hgd., Humlum, med adgang for landbrugsejendom på matr. nr. 4f smst., feriekoloni på matr. nr. 3n m.fl. smst., sommerhus på matr. nr. 16b smst., og flere marker retableres.

Ikke-registreret adgang (markoverkørsel til matr. nr. 4a smst.) nedlægges.

 

Km 22.950 – 23.040 v.s.

Oversigtsservitut aflyses.

 

Km 23.525 – 23.555 v.s.

Privat vandløb forlægges over en strækning på 30 meter.

 

Km 23.719 v.s.

Adgang (markoverkørsel) til matr. nr. 3ai smst. retableres.

 

Km 23.997 v.s.

Adgang (markoverkørsel) til matr. nr. 3ai smst. nedlægges.

 

Km 24.220 – 24.660 v.s.

Der etableres cykelsti med en bredde på 2,20 meter. I bagkant af stien sættes en kantsten til opsamling af overfladevand. Der laves en yderrabat på 0,45 meter inkl. kantsten. Skillerabat mellem vej og sti etableres med en bredde på 1,10 meter.

 

Km 24.223 v.s.

Adgang (overkørsel) til sommerhuse og strandareal på matr. nr. 3p smst. retableres.

 

Km 24.492 v.s.

Adgang (overkørsel) til sommerhuse på matr. nr. 3p smst. nedlægges.

 

Km 24.652 v.s.

Ikke-registreret adgang (overkørsel) til matr. nr. 3p smst. nedlægges.

 

Km 24.660 – 24.760 v.s.

Der etableres cykelsti med en bredde på 2,50 meter og med en kantsten mellem rasteplads og cykelsti, og der etableres en yderrabat på 1,00 meter.

 

Km 24.665 v.s.

Adgang (overkørsel) til sommerhuse på matr. nr. 3p smst. etableres.

 

Km 24.760 – 24.900 v.s.

Der etableres cykelsti med en bredde på 2,50 meter, med et 1,00 meter bredt trug mellem rasteplads og cykelsti. På ydersiden af cykelstien etableres en yderrabat på 1,00 meter.

 

Km 24.822 v.s.

Adgang (overkørsel) til transformerstation og strandareal på matr. nr. 3a smst. retableres.

 

Km 24.900 v.s.

Dobbeltrettet cykelsti tilsluttes eksisterende sti langs Oddesundvej.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                                                                Niels Wind-Friis

Eva Pinnerup               Frede Nørskov

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen