Cykelstien Mollerup – Linå, besigtigelsesforretningen den 18. september 2012

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

 

 

CYKELSTIEN MOLLERUP – LINÅ

(Besigtigelsesforretningen den 18. september 2012)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 18. september 2012 kl. 8.30 samledes kommissionen på Låsby Kro og Hotel, Hovedgaden 49, Låsby for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af en cykelsti fra Mollerup til Linå.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå samt Finn Nielsen, Aarhus og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Silkeborg Kommune mødte Kaare Kyndal.

 

Den ledende landinspektør, Niels Kr. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte landinspektør Herluf Due Madsen, projektleder Peter Svejstrup og projektassistent Karina Schultz.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 24. maj 2012 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Anlægsmyndigheden redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Projektet omfatter anlæg af cykelsti i henhold til finanslovens § 28.21.21.10 “Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø”.

 

Transportministeren har i brev af 24. maj 2012 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

Naturstyrelsen, Aarhus har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Denne vurdering er meddelt Vejdirektoratet den 14. december 2011.

 

Silkeborg Kommune har ved skrivelse af 11. juni 2012 udtalt sig om projektet i henhold til vejlovens § 16.

 

Silkeborg Kommune har ved skrivelse af 26. juni 2012 givet udledningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

 

Silkeborg Kommune har ved mail af 27. juni 2012 tilkendegivet, at der ikke er konflikter med beskyttede naturtyper (naturbeskyttelseslovens § 3), beskyttede sten- og jorddiger (museumslovens § 29a), fortidsminder, beskyttelseslinjer og fredninger.

 

Midt- og Vestjyllands Politi har ved skrivelse af 14. maj 2012 godkendt projektet i henhold til færdselsloven.

 

Silkeborg Museum har ved mail af 21. juni 2012 udtalt sig om projektet og anbefalet, at der foretages forundersøgelser inden anlægsstart.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne

Kilometrering

Mål

H403-08-1001 Oversigtsplan

30.315 – 32.195

1:25.000

H403-08-33001 Oversigtsplan, ejendomsforhold

30.315 – 31.400

1:1.000

H403-08-33002 Oversigtsplan, ejendomsforhold

31.300 – 32.195

1:1.000

H403-08-4001 Projektfase, plan

30.315 – 30.800

1:500

H403-08-4002 Projektfase, plan

30.800 – 31.300

1:500

H403-08-4003 Projektfase, plan

31.300 – 31.800

1:500

H403-08-4004 Projektfase, plan

31.800 – 32.195

1:500

H403-08-7001 Normaltværsnit (By)  

1:50

H403-08-7002 Normaltværsnit (Land)  

1:50

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter etablering af enkeltrettede cykelstier langs hovedlandevej 403, Aarhus – Silkeborg, på strækningen mellem Mollerup og Linå.

 

Dette skal sikre den trafikale sammenhæng mellem eksisterende cykelstier på strækningen fra Flensted vest for Låsby til Silkeborg.

 

Projektet omfatter anlæggelse af enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen.

 

Strækningen er beliggende i Silkeborg Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er dels beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t og i tættere bebygget område, hvor hastighedsbegrænsningen er 70 km/t. Ved etableringen af cykelstierne ændres hastighedsbegrænsningen ikke.

 

Afvanding

Afvanding sker til Linå grøft og Linå. Der etableres 3 regnvandsbassiner.

 

Tværprofil

Stierne bliver 2,0 meter brede og placeres med en skillerabat på 1,5 meter fra hovedlandevejen. Skillerabatten reduceres eller undlades, hvor tilgrænsende bygninger og haver gør det nødvendigt. I Mollerup by etableres cykelstierne som brede kantbaner, da bebyggelsen ligger tæt på vejen. På strækninger med kantsten udføres stien med et kantstenstillæg på 0,25 meter.

 

Tværprofiler er forhandlet med de respektive vejbe­styrelser og fremgår af de særlige bestemmelser.

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer tinglyst den 16. marts 1953 beliggende 17,5 meter fra vejmidten ændres ikke.

 

Fri oversigt

Servitutter om fri oversigt ændres ikke.

 

Adgangsbegrænsning

Eksisterende tinglyst adgangsbegrænsning på strækningen ændres ikke.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under de særlige bestemmelser. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 6,0 meter.

 

Endvidere kan eksproprieres til terrænregulering, for­lægninger af vandløb, ledningsarbejder og udgravninger m.v.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevejen (Linåvej).

 

Silkeborg Kommune er vejbestyrelse for kommunevej Mollerup Bygade og kommunevej Mollerupvej.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

Ledningsprotokol blev fremlagt på besigtigelsen.

 

 

De fremmødte lodsejere havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 3z Mollerup By, Linå fremkom med forslag om, at markoverkørslen fra Linåvej til ejendommen flyttes mod øst og således ikke nedlægges. Som begrundelse oplyste ejeren, at han har brug for overkørslen som led i landbrugsdriften på arealet.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at det er muligt at flytte overkørslen som foreslået af ejeren.

 

Efter en drøftelse af spørgsmålet traf kommissionen afgørelse om, at overkørslen til matr. nr. 3z Mollerup By, Linå flyttes ca. 15 meter mod øst efter nærmere aftale med ejeren.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 15a Linå By, Linå fremkom med spørgsmål til profil på den private fællesvej på ejendommen med overkørsel til Linåvej.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at den private fællesvej op mod Linåvej udformes således, at der etableres en hvilestrækning, der gør det muligt for landbrugsmaskiner at komme i gang efter at have holdt stille på den private fællesvej ved overkørsel til Linåvej.

 

En af de berørte lodsejere fremkom med spørgsmål til placeringen af cykelstien i forhold til Linåvej og herunder, om det er muligt at placere cykelstien tættere på Linåvej, således vejen og cykelstien kun er adskilt af et autoværn for på denne måde at begrænse indgrebene på de berørte ejendomme. Lodsejeren oplyste supplerende, at der i fremtiden ikke forventes så meget trafik på Linåvej, når “Silkeborgmotorvejen” åbner.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at cykelstiprojektet er udformet i sammenhæng med eksisterende cykelstianlæg, ligesom sikkerhed og tryghed for cyklisterne har været afgørende.

 

En af de berørte lodsejere fremkom med spørgsmål til hastighedsnedsættelse igennem Mollerup By i forbindelse med anlæg af cykelstien.

 

Anlægsmyndigheden noterede sig synspunktet, idet anlægsmyndigheden henviste til, at den relevante myndighed for spørgsmålet er politiet. Anlægsmyndigheden oplyste i den sammenhæng, at cykelstien det pågældende sted vil medføre, at der sker en indsnævring af Linåvej, hvorfor det må formodes, at bilisterne automatisk sætter hastigheden ned.

 

Et par af de af anlægget berørte lodsejere fremkom med spørgsmål til den nærmere udformning af projektet på deres ejendomme, herunder spørgsmål til afståelse af arealer og eventuelle gener i forbindelse hermed. Kommissarius vejledte de berørte lodsejere om, at disse spørgsmål vil blive behandlet ved den efterfølgende ekspropriationsforretning.

 

Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden, at der vil blive retableret dræn, såfremt eksisterende dræn berøres af anlægsprojektet, men at anlægsmyndigheden ikke herudover vil foretage arbejder på eksisterende dræn. Det blev af anlægsmyndigheden understreget, at vejvand og øvrigt vand således er fuldstændigt adskilt.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 31m Linå By, Linå fremkom med anmodning om, at der etableres en nedkørsel/rampe i arealets sydøstlige hjørne, idet der er et stort niveauspring fra det befæstede areal og ned til marken.

 

Kommissionen drøftede spørgsmålet og traf afgørelse om, at der ikke skal etableres en nedkørsel/rampe som foreslået af ejeren begrundet i de eksisterende adgangsforhold.

 

Kommissionen fremkom med spørgsmål til størrelsen af de af anlægsmyndigheden foreslåede regnvandsbassiner, henset til anlægsprojektets størrelse.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at cykelstiprojektet i miljøsammenhænge af Silkeborg Kommune er vurderet som sammenhængende med den eksisterende Linåvej, hvorfor afvandingsproblematikken ikke blot vedrører overfladevand fra cykelstien, men tillige overfladevand fra vejen. På denne baggrund er regnvandsbassinerne udformet således, at de kan håndtere den påkrævede mængde vand fra cykelstien og fra vejen. Anlægsmyndigheden oplyste supplerende i den forbindelse, at grundvandsspejlet i området står højt, hvorfor det ikke er muligt at anlægge dybe regnvandsbassiner, hvorfor bassinerne skal udvides arealmæssigt for at opfylde kravene til den fornødne volumen.

 

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

Silkeborg Kommune

 

Hovedlandevej 403, Aarhus – Silkeborg, km 30.315 – 32.195

 

Km 30.315 – 30.355 h.s.

Der etableres 1,75 meter bred enkeltrettet cykelbane.

 

Km 30.315 – 30.355 h.s.

Der etableres støttemur.

 

Km 30.325 – 30.345 v.s.

Der etableres 1,75 meter bred enkeltrettet cykelbane.

 

Km 30.345 – 30.410 v.s.

Der etableres 1,75 meter bred enkeltrettet cykelbane. Eksisterende helle ved busstoppested fjernes, og ny helle etableres med busskur.

 

Km 30.354 h.s.

Overkørsel til privat fællesvej for landbrugsejendom på matr. nr. 7a Mollerup By, Linå og til enfamiliehus på matr. nr. 8b Mollerup By, Linå retableres og ændres til overkørsel til privat fællesvej for landbrugsejendom på matr. nr. 7a Mollerup By, Linå og til enfamiliehuse på matr. nr. 7e, 8l og 8g Mollerup By, Linå.

 

Km 30.355 – 30.380 h.s.

Der etableres 1,75 meter bred enkeltrettet cykelbane. Afvanding via langsgående accodræn.

 

Km 30.365 h.s.

Overgang for brugsforening retableres og ændres til overgang for enfamiliehus på matr. nr. 7e og 8g Mollerup By, Linå.

 

Km 30.373 h.s.

Overkørsel til privat fællesvej for brugsforening, for flere landbrugsejendomme og for enfamiliehus på matr. nr. 8b Mollerup By, Linå retableres og ændres til overkørsel til privat fællesvej for landbrugsejendomme på matr. nr. 7a og 9a Mollerup By, Linå og enfamiliehuse på matr. nr. 7e, 8l og 8g Mollerup By, Linå.

 

Km 30.380 – 30.460 h.s.

Der etableres 1,75 meter bred enkeltrettet cykelbane samt udvidelse af eksisterende buslomme.

 

Km 30.410 – 30.605 v.s.

Der etableres 1,75 meter bred enkeltrettet cykelbane.

 

Km 30.420 – 30.470 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

Km 30.429 v.s.

Overkørsel til enfamiliehus på matr. nr. 1b Mollerup By, Linå retableres.

 

Km 30.449 v.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 2t Mollerup By, Linå nedlægges.

 

Km 30.460 – 30.530 h.s.

Der etableres 1,75 meter bred enkeltrettet cykelbane.

 

Km 30.466 h.s.

Overkørsel til privat fællesvej for flere landbrugsejendomme ændres til stiadgang for landbrugsejendomme på matr. nr. 1a og 2a Mollerup By, Linå.

 

Km 30.467 v.s.

Overgang til enfamiliehus på matr. nr. 2i Mollerup By, Linå retableres.

 

Km 30.471 v.s.

Overkørsel til enfamiliehus på matr. nr. 2i Mollerup By, Linå nedlægges.

 

Km 30.503 v.s.

Overkørsel til enfamiliehus på matr. nr. 2i Mollerup By, Linå retableres.

 

Km 30.530 – 30.545 h.s.

Der etableres 1,75 meter bred enkeltrettet cykelbane. Afvanding via langsgående accodræn.

 

Km 30.539 h.s.

Overgang til enfamiliehus på matr. nr. 2d Mollerup By, Linå retableres.

 

Km 30.539 v.s.

Overkørsel til privat fællesvej for flere landbrugsejendomme og enfamiliehuse retableres.

 

Km 30.545 – 30.585 h.s.

Der etableres 1,75 meter bred enkeltrettet cykelbane.

 

Km 30.550 – 30.600 h.s.

Der etableres støttemur.

 

Km 30.562 v.s.

Overgang til have på matr. nr. 3z Mollerup By, Linå nedlægges.

 

Km 30.585 – 30.610 h.s.

Der etableres p-lomme til vandværk i stabilt grus med tilhørende trappe ned til vandværket på matr. nr. 3a Mollerup By, Linå.

 

Km 30.600 h.s.

Overgang til vandværk på matr. nr. 3a Mollerup By, Linå etableres.

 

 

Km 30.605 – 32.180 v.s.

Der etableres 2,00 meter bred enkeltrettet cykelsti.

 

Km 30.610 – 32.180 h.s.

Der etableres 2,00 meter bred enkeltrettet cykelsti.

 

Km 30.645 – 30.655

Der etableres spærreflade med helle.

 

Km 30.663 h.s.

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 3a Mollerup By, Linå nedlægges.

 

Km 30.954 v.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 3z Mollerup By, Linå flyttes ca. 15 meter mod øst efter nærmere aftale med ejeren.

 

Km 30.970 – 31.090 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

Km 30.973 h.s.

Overkørsel til regnvandsbassin etableres.

 

Km 31.133 h.s.

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 21a Mollerup By, Linå retableres og højdereguleres.

 

Km 31.164 h.s.

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 21a Mollerup By, Linå retableres og højdereguleres.

 

Km 31.175 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 21a Mollerup By, Linå etableres.

 

Km 31.178 v.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 21b Mollerup By, Linå nedlægges.

 

Km 31.305 h.s.

Overkørsel til privat fællesvej for flere marker og skov retableres.

 

Km 31.334 v.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 15a Linå By, Linå retableres.

 

Km 31.449 v.s.

Overkørsel til privat fællesvej for landbrugsejendom på matr. nr. 15a Linå By, Linå, for enfamiliehus på matr. nr. 15n Linå By, Linå og for flere marker retableres og højdereguleres.

 

Km 31.555 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 60d Linå By, Linå nedlægges.

 

Km 31.627 v.s.

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 3a Linå By, Linå retableres.

 

Km 31.654 v.s.

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 3a Linå By, Linå retableres.

 

Km 31.733 v.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 3a Linå By, Linå retableres.

 

Km 31.743 h.s.

Overkørsel til privat fællesvej for skovejendom på matr. nr. 11ae Linå By, Linå og for landbrugsejendom på matr. nr. 60d og 11l Linå By, Linå retableres.

 

Km 31.930 – 32.030 v.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

Km 32.030 v.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 4c Linå By, Linå retableres og ændres til markoverkørsel til matr. nr. 4c Linå By, Linå og overkørsel til regnvandsbassin.

 

Km 32.037 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 31m Linå By, Linå nedlægges.

 

Km 32.137 v.s.

Overkørsel til erhvervsvirksomhed med enfamiliebeboelse på matr. nr. 25f Linå By, Linå retableres.

 

Km 32.180 – 32.195 h.s.

Der etableres 2,00 meter bred enkeltrettet cykelbane.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Leif Hansen

Finn Nielsen               Uffe Henneberg

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Anders Westergaard