Cykelstien ved Årre, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 20. august 2013

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en cykelsti ved Årre vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 20. AUGUST 2013

Forretningen begynder kl. 15.00 ud for ejendommen Eskærdalsvej 2, Årre og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1-5 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Forhandlingerne forventes afsluttet på stedet.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 23. juli 2013 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Varde Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 17. juli 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk