Cykelstien Viborg-Foulum, besigtigelsesforretningen den 20. september 2011

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af en cykelsti fra Viborg til Foulum, fra kommunevej Blichers Allé til krydsning af hovedlandevejen mod Viborg ved Randersvej, indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2011

Forretningen begynder kl. 8.30 på Det Nationale Center for Jordbrug og Fødevarer,        Blichers Allé 20, Tjele, Bygning A10, mødelokale 2, hvor der vil blive givet en orientering om projektet.

Efter det indledende møde vil kommissionen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Tidsplanen for kommissionens besigtigelse af projektet fastlægges ved det indledende møde.

 

Ved besigtigelsesforretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektet. De nødvendige ekspropriationer vil blive gennemført ved en senere lejlighed.

 

Enhver, der kan blive berørt af anlægget, kan møde og udtale sig om dette samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse. Grundejere bedes orientere eventuelle brugere/     lejere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det foreslåede projekt vil fra og med den 23. august 2011 være fremlagt til eftersyn hos Borgerservice i Viborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 18. august 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk