Cykelstien Viborg-Foulum, besigtigelsesforretningen den 20. september 2011

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

CYKELSTIEN VIBORG – FOULUM

(Besigtigelsesforretningen den 20. september 2011)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 20. september 2011 kl. 8.30 samledes kommissionen på Det Nationale Center for Jordbrug og Fødevarer, Blichers Allé 20, Tjele, for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af en cykelsti fra Viborg til Foulum.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Bent Braüner, Bryrup og Arne Lauridsen, Erslev, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Viborg Kommune mødte landinspektør Rasmus Ørtoft.

 

Den ledende landinspektør, Niels Kristian Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

Endvidere var følgende mødt:

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte landinspektør Jens Elander Rasmussen, afdelingsleder Torben Richter, projektchef Jens Kristian Ørnskov, kommunikationsmedarbejder Jette Stensgaard, projektassistent Karina Schultz og ingeniør Claus Wingender, Niras.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 12. maj 2010 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Anlægsmyndigheden redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

 

Hovedlandevej 416 udgør en del af rute 16, der forløber fra Randers til Viborg. Projektet er et anlægspuljeprojekt i henhold til Finanslovens § 28.21.21.30.

 

Transportministeriet har i brev af 12. maj 2010 til Kommissarius ved Statens ekspropriationer i Jylland henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

 

Naturbeskyttelsesloven og Planloven

Naturbeskyttelseslovens § 20

Vejdirektoratet har vurderet, at projektet er af en så begrænset udstrækning, at det ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 20.

 

 

 

 

 

VVM-screening

Cykelstiprojektet er i henhold til vejledning om visse offentlige anlæg og private anlægs indvirkning på miljøet anmeldt til Miljøcenter Århus med henblik på VVM-screening. Anmeldelsen er fremsendt gennem Viborg Kommune til Miljøcenter Århus. Kommunen havde ikke bemærkninger til projektet, og den foretagne miljøscreening fastslog, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Screeningsafgørelsen er blevet påklaget til Naturklagenævnet i juni måned 2010 med påstand om manglende partshøring. Naturklagenævnet har i afgørelse af 7. februar 2011 annulleret afgørelsen og hjemsendt sagen til Naturstyrelsen, Aarhus (tidl.: Miljøcenter Århus) til fornyet behandling på grund af manglende partshøring. Naturstyrelsen har efter høring af sagens parter truffet afgørelse af 20.07.2011 om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Frist for at påklage afgørelsen er d. 17.08.2011. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

 

Naturbeskyttelsesloven og museumsloven (beskyttede naturtyper og fredede diger)

Projektet forudsætter ikke tilladelser i forhold hertil.

 

Færdselsloven

Projektet har været fremsendt til Midt- og Vestjyllands Politi. Politiets udtalelse af 15.02.2011 foreligger.

 

Vejloven

Projektet har været fremsendt til Viborg Kommune. Kommunens udtalelse foreligger ved E-mail af 19.07.2011.

 

Museumsloven

Viborg Stiftsmuseum er anmodet om en udtalelse i henhold til museumslovens § 25 om eventuelle arkæologiske forundersøgelser. Udtalelse af 18. februar 2011 foreligger.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegningsoversigt

 

Tegn.nr. Rev. Mål Emne Stationering
H416-02-1001   1:25.000 Oversigtsplan  
H416-02-3009

               -3010  

               -3011

A

A

A

1:2000 Besigtigelse – Plan Km     29.730 – 31.200

Km     31.200 – 32.800

Km     32.800 – 34.540

Projekt:        
H416-02-4001

               -4002

               -4003

               -4004

               -4005

               -4006

               -4007

               -4008

A

A

A

A

A

A

A

A

1:1000 Projektfase – Plan Km     29.700 – 30.300

Km     30.300 – 30.900

Km     30.900 – 31.500

Km     31.500 – 32.100

Km     32.100 – 32.700

Km     32.700 – 33.300

Km     33.300 – 33.900

Km     33.900 – 34.540

H416-02-7001

               -7002             

               -7003

A

A

A

1:50 , 1:20

 

1:50

Projektfase – Tværprofiler T1-T4

Projektfase – Tværprofiler T5-T7

Projektfase – Overkørsel over grøft

 

 

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti mellem Viborg N og Foulum nord for hovedlandvej 416. Det er Vejdirektoratets vurdering, at den samlet set mest trafiksikre løsning er denne placering, idet der kan sikres bedre krydsningsforhold i krydset Randersvej – Nordre Ringvej, hvor hastigheden reduceres efter aftale med Politiet. Ved den nordlige placering frem for en placering syd for hovedlandevejen skabes der endvidere forbindelse videre mod vest og nord ad den nationale cykelstirute nr. 3 Tønder – Skagen. Denne cykelrute krydser hovedlandvejen i en tunnel længere mod vest. Endvidere kan cykelstien på sigt tilsluttes eksisterende dobbeltrettet sti på nordsiden af vejen ca. 2 km mod øst ved Burrehøjvej.

 

Såvel en placering nord for landevejen som syd for vil berøre en række ejendommes haver og bolignære arealer, heraf bygninger meget tæt på hovedlandevejen.

 

I km. 29.820-29.890 etableres en 3,5 m bred p-lomme med 1,5 m bredt venteareal. Cykelstien føres bag om p-lommen uden skillerabat.  Der henvises til tværsnit T4 på tegn. H416-02-7001.

 

 

 

Cykelstien krydser Hobro Landevej ved rundkørslen i km. 31.040-31.060. Cykelstien føres langs rundkørslens cirkulationsareal med en skillerabat på min. 1,5 m. Hobro Landevej krydses via eksisterende helle. I krydsningshellen er der den fornødne plads, således at cyklister kan gøre ophold der. Krydsningen er trukket 10 m tilbage fra rundkørslens cirkulationsareal. For at skabe forbindelse til cyklister fra Nørreåvej mod syd laves passagemulighed fra cykelstien i rundkørslens nordøstlige og nordvestlige del.

 

I km. 31.810-31.845 og km. 31.965-31.992 passeres ejendomme tæt på vejen. Cykelstien føres længere ud mod kørebanen. Kørebane og sti adskilles af en helle. Bag stien etableres støttemur ned til terræn. Der henvises til tværsnit T5 og T6 på tegn. H416-02-7002.

 

I km. 32.705-32.760 passeres en ejendom tæt på vejen. Cykelstien føres længere ud mod kørebanen. Kørebane og sti adskilles af en helle. Bag stien etableres støttemur til terræn. I støttemur faststøbes autoværn. På autoværnet påmonteres et 1,6 m højt bræddehegn. Der henvises til tværsnit T7 på tegn. H416-02-7002.

 

Fra km. 34.160 trækkes stien længere væk fra kørebanen og ligger i eget tracé. Der henvises til tværsnit T3 på tegn. H416-02-7001.

 

Cykelstien krydser Fædalhøjvej i km. 34.390. I krydsningshellen er der den fornødne plads, således at cyklister kan gøre ophold der. Krydsningen er trukket 10 m tilbage fra stoplinjen. Stien er endvidere ført et stykke langs Fædalhøjvej, hvor cyklisterne ledes ud på kørebanen.

 

I km. 34.540 krydser stien Nordre Ringvej via eksisterende helle. I krydsningshellen er der en afstand mellem kantsten på min. 3,5 m, således at cyklister kan gøre ophold.

 

Herefter tilsluttes stien en kommunal dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Randersvej frem til Houlkærvej. Denne sti er under projektering.

 

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/h.

 

Ved kanaliseringsanlægget Nordre Ringvej / Fædalhøjvej ændres hastigheden til 70 km/t, jf. brev af 16.09.2011 fra Midt- og Vestjyllands Politi.

 

Afvanding

Der etableres grøfter langs fremtidigt vejskel. Grøfterne rørlægges, hvor specielle tværprofiler gør det nødvendigt.

 

Viborg Kommune har meddelt tilladelse til nedsivning 16.08.2011.

 

Tværprofil

Der er tværprofiler på tegn. H416-02-7001, -7002 og -7003. Tværprofilerne er ovenfor beskrevet under Strækningen.

 

Ledningsanlæg

Kabler og ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang jf. ledningsprotokol, der vil være fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

Generelle bestemmelser

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer langs Hovedlandevej 416 ændres ikke.

 

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne, ligesom eksisterende oversigtsservitutter kan ændres/aflyses.

 

 

Hegn

Der kan pålægges servitut om opretholdelse af ubrudt hegn mod landevej og cykelsti på visse ejendomme.

 

Adgangsbegrænsning

Eksisterende servitut om adgangsbegrænsning opretholdes.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler er beskrevet under “Særlige bestemmelser”.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. Arbejdsarealet agtes alene placeret på landbrugsareal med en bredde på 5 m fra den fremtidige vejgrænse, dog ikke ved passage af haver og andre bolignære arealer.

 

Endvidere kan eksproprieres til udsætning, terrænregulering, for­lægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegravninger og udgravninger mv.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af cykelstierne påhviler vejbestyrelsen for Hovedlandevej 416, Overlundvej / Ndr. Ringvej.

 

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for Hovedlandevej 416, Ndr. Ringvej / Overlundvej.

 

Viborg Kommune er vejbestyrelse for Randersvej, Fædalhøjvej, Hobro Landevej og Blichers Allé.

 

Ingstrupholmvej er privat fællesvej.

 

Betalingsrettigheder mm.

Betalingsrettigheder og andre lignende støtterettigheder knyttet til driften af eksproprierede eller overdragne eksproprierede arealer betragtes som løsøre, der ikke medeksproprieres.

 

 

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Cykelstiens trace

En række af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at cykelstien placeres på den sydlige side af hovedlandevej Nordre Ringvej/Overlundvej fra Randersvej mod øst med krydsning af Overlundvej ved Blichers Allé, alternativt at cykelstien udføres som en kombiløsning, således cykelstiens trace er placeret på sydsiden af hovedlandevej Nordre Ringvej fra Randersvej til rundkørslen ved Hobro Landevej og derefter i et nordligt trace i forhold til Overlundvej på resten af strækningen mod øst til Blichers Allé.

 

Som begrundelse blev anført, at en sydlig linjeføring, alternativt kombiløsningen, vil medføre en reduktion i antallet af private beboelser, hvor cykelstien kommer tæt på.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at cykelstien i det nordlige trace kommer tæt på 10 ejendomme, og at cykelstien kommer meget tæt på 3 ejendomme.

Et sydligt trace vil medføre, at cykelstien kommer tæt på 7 ejendomme, og at cykelstien kommer meget tæt på 3 ejendomme.

 

Videre blev det af en lodsejer anført, at grundet karakteren af ejendommene på nordsiden, herunder blandt andet erhvervsvirksomheder og landbrug, vil mængden af den tunge trafik, der skal krydse cykelstien fra ejendommene på nordsiden være større end den tunge trafik, der skal krydse cykelstien ved en sydlig cykelsti eller ved en kombiløsning. Den nordlige løsning vil således medføre flere farlige situationer i forbindelse med den tunge trafiks krydsning af cykelstien end det sydlige trace eller en kombiløsning.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at der i forbindelse med projektering af cykelstien er udarbejdet en trafikrevisionsrapport, hvoraf fremgår, at det nordlige trace ud fra en trafiksikkerhedsmæssig vurdering er den bedste løsning, idet det dog af anlægsmyndigheden blev bemærket, at forskellen mellem de 3 traceer i forhold til trafikrevisionsrapporten ikke er markant.

 

En lodsejer gjorde gældende, at Nordre Ringvejs kurve ved Fædalhøjvej medfører, at oversigtsforholdene for den tunge trafik, der kommer fra DLG via Fædalhøjvej ikke er gode, hvorfor en placering af cykelstien på sydsiden af Nordre Ringvej det pågældende sted er at foretrække.

 

Det blev i den forbindelse af en anden lodsejer anført, at der er en stor risiko for, at cyklister, der står på øst- eller vestsiden af Fædalhøjvej og ønsker at krydse denne, vil gå mellem lastbilerne, der holder i kø, med stor fare for ulykker til følge. Dette vil, ifølge lodsejeren, kunne undgås ved en placering af cykelstien på sydsiden af hovedlandevejen. Det blev af lodsejeren pointeret, at frekvensen af tung trafik fra DLG varierer, således trafikken er meget hyppig i perioder, eksempelvis i forbindelse med høst.

 

Vedrørende det anførte i forhold til Nordre Ringvejs kurve oplyste anlægsmyndigheden, at en krydsning af Nordre Ringvej, grundet trafikmængden, er en mere sikker løsning end en krydsning af Randersvej, som foreslået af lodsejerne i forhold til den sydlige løsning eller kombiløsningen. Anlægsmyndigheden oplyste, at kurven på Nordre Ringvej efter anlægsmyndighedens opfattelse ikke udgør et egentligt problem i forhold til oversigtsforholdene.

 

Anlægsmyndigheden oplyste supplerende, at der skal ske en hastighedsreduktion ved Nordre Ringvej/Randersvej til 70 km/t, hvilket er en forudsætning for trafiksikkerheden i en krydsning af Nordre Ringvej/Overlundvej på strækningen. Endvidere understregede anlægsmyndigheden, at trafikmængden på Randersvej er 7 gange større end trafikmængden ved Nordre Ringvej/Fædalhøjvej, ligesom kurven på Randersvej er uhensigtsmæssig i forhold til en krydsning.

 

Vedrørende spørgsmålet om krydsende cyklister ved Fædalhøjvej oplyste anlægsmyndigheden, at det må formodes, at cyklisterne vil overholde gældende færdselsregler i forhold til vigepligt, ligesom det naturligt forudsættes, at den kørende trafik tillige vil overholde de gældende regler.

 

En lodsejer anførte, at det må antages, at cyklisterne, der kommer fra øst ind i rundkørslen ved Hobro Landevej, vil følge cykelbanen i rundkørslen og ikke køre ad Hobro Landevej og krydse denne via helle-anlægget, hvilket vil kunne give mange farlige situationer i forbindelse med højresvingende trafik i rundkørslen.

 

Vedrørende spørgsmålet om cykelbanen i rundkørslen Overlundvej/Hobro Landevej/Nørreåvej oplyste anlægsmyndigheden, at cykelbanen er nødvendig til brug for passage af rundkørslen for cyklister, der skal mod syd ad Nørreåvej eller som kommer fra syd ad Nørreåvej. Anlægsmyndigheden oplyste, at det i forhold til gældende lovgivning er usikkert, hvorvidt cykelbanen vil kunne fjernes i rundkørslen for så vidt angår stykket ved Hobro Landevej.

 

Anlægsmyndigheden anførte herefter til støtte for det nordlige trace, at et sydligt trace vil skulle passere gennem et § 3 område (vådområde) og kræve gennembrud af op til 7 diger, mens dette ikke er tilfældet for det nordlige trace.

 

Videre anførte anlægsmyndigheden, at et nordligt trace og kombiløsningen nogenlunde har de samme anlægsudgifter, hvorimod et sydligt trace vurderes til at være 1.150.000 kr. dyrere.

 

Endeligt anførte anlægsmyndigheden, at et nordligt trace vil have en bedre sammenhæng til den kommende cykelsti, som Viborg Kommune anlægger, ligesom sammenhængen til den nationale cykelstirute, der passerer tæt ved Overlundvej på Fædalhøjvej, sikres bedst ved det nordlige trace.

 

Kommissionen behandlede spørgsmålet om cykelstiens placering indgående og har truffet afgørelse om, at den af anlægsmyndigheden foreslåede linjeføring skal fremmes.

 

Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at det nordlige trace ud fra en trafiksikkerhedsmæssig vurdering findes at være den bedste løsning. Kommissionen har videre ved afgørelsen lagt vægt på de miljømæssige forhold ved den nordlige løsning i forhold til § 3 område og gennembrud af diger, de økonomiske forhold og den overordnede sammenhæng mellem det nationale og det kommunale cykelstinet, ligesom kommissionen har lagt vægt på, at der i forhold til generne for de berørte lodsejere i forhold til det nordlige trace eller det sydlige/kombiløsningen ikke findes at være væsentlige forskelle i antallet af berørte lodsejere eller i forhold til omfanget af gener på de berørte ejendomme.

 

Kommissionen skal henvise anlægsmyndigheden til at undersøge mulighederne for at nedlægge cykelbanen i rundkørslen Overlundvej/Hobro Landevej/Nørreåvej for så vidt angår stykket ved Hobro Landevej.

 

Busholdeplads ved Nørremarksvej

En lodsejer fremkom med spørgsmål til etablering af en busholdeplads ved Nørremarksvej og herunder, hvorvidt bussen vil skulle holde på cykelstiarealet.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at der ikke med cykelsti-projektet sker en ændring i forholdene for bussen, hvorfor denne også fremtidigt vil skulle holde på vejareal i forbindelse med busstop. Det blev af anlægsmyndigheden understreget, at cykelstiarealet ikke må anvendes til stoppested for bussen.

 

Afvanding

En række af de berørte lodsejere fremkom med spørgsmål til afvanding af cykelstien, og herunder spørgsmålet om snerydning.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at afvandingen af cykelstien udfærdiges således, at lodsejernes ejendomme ikke bliver påvirket af vandet fra cykelstien. Vedrørende spørgsmålet om snerydning oplyste anlægsmyndigheden, at anlægsmyndigheden formentlig vil indgå en aftale med Viborg Kommune om vintervedligeholdelse af cykelstien. Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden, at sneen på cykelstien ikke må skubbes op mod ejendommene, men vil skulle flyttes.

 

 

Overkørsler

En række af de af anlægget berørte lodsejere fremkom med spørgsmål og anmodninger vedrørende placering, retablering og lukning af overkørsler.

 

Kommissionen har i den forbindelse truffet følgende afgørelser:

 

Overkørslen til ejendommen matr. nr. 2e Lunddorp Gde., Viskum, fra Overlundvej km 30.848 h.s. flyttes mod øst til km 30.843 og retableres således, at denne tjener til adgang for ejendommene 2e og 2d ibd.

 

Overkørslen til ejendommen matr. nr. 4h Over Viskum By, Viskum, km 30.708 h.s. retableres.

 

Overkørsel til ejendommen matr. nr. 1d Vejrumbro, Vejrum etableres i km 31.390 h.s.

 

Overkørsel til ejendommen matr. nr. 4b ibd. etableres i km 31.970 h.s. Overkørslen til ejendommen i km 31.975 h.s. nedlægges.

 

Overkørsel til ejendommene matr. nre. 10a og 13a Thisted By, Tapdrup, retableres i km 33.570 h.s.

 

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

VIBORG KOMMUNE

 

Hovedlandevej 416, Randers – Viborg

 

Km. 29.734 – 34.539 h.s.

Der etableres dobbeltrettet cykelsti langs hovedlandevej mod Viborg fra kommunevej Blichers Allé til krydsning af hovedlandvejen ved Randersvej.

Km. 29.828 h.s.

Overkørsel til matr. nr. 4o Over Viskum By, Viskum nedlægges.

Km. 29.820 – 29.895 h.s.

Der etableres parkeringslomme langs hovedlandevejen. Cykelsti føres udenom, jf. tegn. H416-02-7001, tværsnit T4.

Km. 30.525 – 30.715 h.s.

Cykelsti etableres med tværprofil T2, jf. tegn. H416-02-7001.

Km. 30.594 h.s.

Overkørsel til enfamiliehuse på matr. nre. 4c og 4h Over Viskum By, Viskum retableres med krydsning af cykelsti.

Km. 30.708 h.s.

Overkørsel til enfamiliehus på matr. nr. 4h Over Viskum By, Viskum retableres med krydsning af cykelsti.

Km. 30.848 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 2e Lunddorp Gde., Viskum flyttes mod øst til km. 30.843 h.s., således at den tjener som adgang for såvel matr. nr. 2d som 2e smst.

Km. 30.960 – 31.074 h.s.

Cykelsti etableres med tværprofil T2, jf. tegn. H416-02-7001.

Km. 31.028 – 31.092 h.s.

Cykelstien føres uden om rundkørsel.

Km. 31.040 – 31.060 h.s.

Cykelstien krydser kommunevej Hobro Landevej over midterhelle.

Km. 31.100 h.s.

Markoverkørsel på adgangsfortegnelsen til matr. nr. 2k Lunddorp Gde., Viskum nedlægges.

Km. 31.200 h.s.

2 markoverkørsler i adgangsfortegnelsen til matr. nr. 1d Vejrumbro, Vejrum nedlægges.

Km. 31.390 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 1d Vejrumbro, Vejrum etableres.

Km. 31.551 h.s.

Overkørsel til enfamiliehus og landbrugsejendom på matr. nr. 12b og 12k Vejrumbro, Vejrum retableres med krydsning af cykelsti.

Km. 31.700 h.s.

Overkørsel på adgangsfortegnelsen til matr. nr. 10l Vejrumbro, Vejrum nedlægges.

Km. 31.714 h.s.

Overkørsel til prv. fls. vej på matr. nr. 10l Vejrumbro, Vejrum retableres med krydsning af cykelsti.

Km. 31.770 h.s.

Overkørsel på adgangsfortegnelsen til matr. nr. 10l Vejrumbro, Vejrum nedlægges.

Km. 31.810 – 31.845 h.s.

Cykelsti etableres med tværprofil T5 og T6, jf. tegn. H416-02-7002.

Km. 31.822 h.s.

Overkørsel til enfamiliehus på matr. nr. 10b Vejrumbro, Vejrum retableres med krydsning af cykelsti.

Km. 31.845 h.s.

Overkørsel til mark på matr. nr. 10b Vejrumbro, Vejrum nedlægges.

Km. 31.875 h.s.

Der etableres overkørsel til mark på matr. nr. 10b Vejrumbro, Vejrum til erstatning for ovenstående efter nærmere forhandling med ejeren.

Km. 31.965 – 31.992 h.s.

Cykelsti etableres med tværprofil T2, T5 og T6, jf. tegn. 416-02-7001 og -7002.

Km. 31.970 h.s.

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 4b Vejrumbro, Vejrum etableres med krydsning af cykelsti.

Km. 31.975 h.s.

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 4b Vejrumbro, Vejrum nedlægges jf. ovenfor.

Km. 32.141 h.s.

Overkørsel til privat fællesvej retableres med krydsning af cykelsti.

Km. 32.141 – 32.260 h.s.

Cykelsti etableres med tværsnit T2, jf. tegn. H416-02-7001.

Km. 32.200 h.s.

Overkørsel på adgangsfortegnelsen til matr. nr. 8b Vejrumbro, Vejrum nedlægges.

Km. 32.207 h.s.

Overkørsel til enfamiliehus på matr. nr. 8b Vejrumbro, Vejrum retableres med krydsning af cykelsti.

Km. 32.248 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 8b Vejrumbro, Vejrum retableres med krydsning af cykelsti.

Km. 32.382 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 9e Vejrumbro, Vejrum retableres.

Km. 32.400 h.s.

2 markoverkørsler til matr. nr. 9e Vejrumbro, Vejrum nedlægges.

Km. 32.605 h.s.

Overkørsel til privat fællesvej, Ingstrupholmvej, retableres med krydsning af cykelsti.

Km. 32.705 – 32.760 h.s.

Cykelsti etableres med tværprofil T2 og T7, jf. tegn. H416-02-7001 og -7002.

Km. 32.878 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 5bq Vejrumbro, Vejrum retableres med krydsning af cykelsti.

 

Km. 33.091 h.s.

Overkørsel til privat fællesvej retableres med krydsning af cykelsti.

Km. 33.091 – 33.118 h.s.

Der etableres forsinkelsesbassin.

Km. 33.129 h.s.

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 14b Vejrumbro, Vejrum retableres med krydsning af cykelsti.

Km. 33.200 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 14ah Vejrumbro, Vejrum retableres med krydsning af cykelsti.

Km. 33.310 h.s.

Der etableres overkørsel til mark og vandboring til erstatning for nedenstående.

Km. 33.326 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 34 Vejrumbro, Vejrum nedlægges.

Km. 33.482 h.s.

Markoverkørsel til matr. nr. 10a Thisted By, Tapdrup retableres med krydsning af cykelsti.

Km. 33.570 h.s.

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nre. 10a og 13a Thisted By, Tapdrup retableres med krydsning af cykelsti.

Km. 33.633 h.s.

Overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 10a Thisted By, Tapdrup retableres med krydsning af cykelsti.

Km. 33.788 h.s.

Ikke registreret overkørsel til landbrugsejendom på matr. nr. 10a Thisted By, Tapdrup fjernes.

Km. 34.365 – 35.420 h.s.

Cykelstien føres over kommunevej Fædalhøjvej.

Km. 34.540 h.s.

Cykelstien krydser Hovedlandevej 416 Nordre Ringvej og tilsluttes kommende, kommunal cykelsti langs kommunevej Randersvej.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

                         Leif Hansen                                        Niels Wind-Friis

Bent Braüner                       Arne Lauridsen

/Anders Westergaard

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anders Westergaard