Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, besigtigelsesforretningen den 18. september 2019

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ELEKTRIFICERING

AARHUS – RANDERS

(Besigtigelsesforretningen den 18. september 2019)

  1. hæfte

Onsdag den 18. september 2019 kl. 10.30 samledes kommissionen på Hadsten Idræts- og Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, Hadsten for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund samt Bent Braüner, Bryrup og Poul Berg, Løkken, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen. Ole Riber Kjær fratrådte kommissionen efter projektgennemgangen og det indledende fællesmøde.

Som repræsentant for Randers Kommune mødte Thomas Stampe Langballe. Thomas Stampe Langballe fratrådte inden kommissionens votering.

Som repræsentant for Favrskov Kommune mødte Niels Christian Laustsen.

Der mødte ingen repræsentant for Aarhus Kommune.

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mads Dalsgaard.

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Ditte Holst Nielsen, landinspektør Kenneth Vittrup, landinspektør Anja Holmgaard Graversen, projektingeniør Else-Marie Hjerrild Lorenzen og projekteringsleder Martin Bøgh Friis.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ved brev af 2. februar 2018 bemyndiget Banedanmark til at forelægge projektet for ekspropriationskommissionen.

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for nærværende projekt og oplyste følgende:

Indledning

Projektet er omfattet af lov nr. 609 af 12. juni 2013, lov om elektrificering af jernbanen. I denne lov bemyndiges transportministeren til at undersøge, projektere og etablere de nødvendige anlæg med henblik på hel eller delvis elektrificering af statslige jernbanestrækninger.

Formålet med elektrificeringen er, at den på sigt skal skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med bedre, billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljø og klima. Elektrificeringen giver nye muligheder for at anvende moderne eldrevet togmateriel. Elektrificering skal også bidrage til at nå målet om, at jernbanen på sigt skal gøres uafhængig af fossile brændstoffer.

Med elektrificering af Fredericia – Lindholm bliver det muligt at køre med el-tog på strækningen mellem København og Lindholm Station. Det giver et markant løft til togbetjeningen og bedre muligheder for at tilrettelægge materielanvendelsen på en hensigtsmæssig måde.

 

Overordnet omhandler projektet bl.a. følgende elementer:

Forberedelse til etablering af køreledningsanlæg på strækningen med tilhørende strømforsyningsanlæg. Strømforsyningsanlæg omfatter koblere, nye fordelingsstationer og strømforsyning fra det offentlige højspændingsnet.

 

Etablering af det nødvendige profil for køreledningsanlæggene. En del af de nuværende broer er for lave til det større fritrum, som en elektrificering kræver. Enten skal disse broer udskiftes med nye, hæves eller nedlægges, alternativt skal sporet sænkes.

 

Beskyttelse (immunisering) af de øvrige jernbanetekniske installationer som sikrings-, fjernstyrings- og teleanlæg imod elektrisk støj genereret af elektriske tog. Immuniseringen er tidligere delvist gennemført, og projektet omfatter de resterende installationer.

 

Etablering af elektrisk udligning af jordpotentialet mellem jernbanetekniske anlæg og øvrige ledende genstande på strækninger og stationer.

Følgende broer behandles i denne besigtigelse: Bro nr. 20950 Skanderborgvej i Hadsten, bro nr. 20962 V. Hadstenvej 8 syd for Laurbjerg, bro nr. 20966 Hammelvej i Laurbjerg, bro nr. 20968 Vesteralle nord for Laurbjerg, bro nr. 20974 Gangbro Langå Station, bro nr. 20994 Hvidemøllevej i Randers samt en autotransformerstation ved Vissingvej nord for Hadsten.

Det bemærkes, at én af broløsningerne har været behandlet ved besigtigelsesforretningen den 6. og 7. juni 2018, men har undergået projektændring for at indsnævre arealbehov og varetage et økonomisk hensyn.

Besigtigelsesbogen behandler generelt mindre arealbehov til placering af køreledningsanlæg. Endvidere behandles ændringer til magnetfeltsejendomme i Aarhus Kommune, der blev behandlet ved besigtigelsesforretningen den 29. og 30. maj 2018. Årsagen hertil er implementering af en teknisk afværgeforanstaltning på jernbanen.

Forudsætninger

Projektet er omfattet af lov nr. 609 af 12. juni 2013, lov om elektrificering af jernbanen, samt lov nr. 686 af 27. maj 2015, jernbaneloven.

Projektet har gennemløbet en VVM-proces med to offentlige høringer. Den første offentlige høring var idéfasen og blev gennemført i perioden 20. april 2015 til 31. maj 2015. De indkomne forslag er behandlet i et høringsnotat. Den anden offentlige høring løb fra den 3. oktober 2016 til 27. november 2016. De næsten 200 indkomne høringssvar er behandlet i et høringsnotat fra marts 2017.

Myndighedsgodkendelser

Elektrificeringsloven medfører ikke ændringer i andre miljølove, herunder naturbeskyttelsesloven, museumsloven og miljøbeskyttelsesloven m.m.

I det omfang elektrificeringsprojektet berører forhold, der er omfattet af ovennævnte eller andre love, kan der således blive tale om, at der i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at gennemføre elektrificeringsprojektet, skal søges dispensation fra disse regler. I den forbindelse vil det indgå i vurderingen, at elektrificeringen er en samfundsmæssigt begrundet opgave.

I forbindelse med nærværende besigtigelsesforretning er følgende myndigheder inddraget: Miljøstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Favrskov Kommune, Randers Kommune, Moesgaard Museum og Museum Østjylland.

Ved anlægsarbejde omkring broerne på strækningen vil plan-, natur- og miljøforhold samt rekreative og kulturhistoriske interesser blive påvirket. Derfor er der ansøgt om dispensationer, jf. gældende lovgivninger, som redegjort for i nedenstående. På udvalgte broer ønsker Moesgaard Museum at gennemføre arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med dette projekt.

Modtagne myndighedstilladelser

Favrskov Kommune

Autotransformerstation ved Vissingvej.

Favrskov Kommune vurderer, at autotransformerstationen er undtaget fra kravet om landzonetilladelse, jf. telefonnotat den 13. december 2018.

Moesgaard Museum har den 11. december 2018 vurderet, at der skal foretages arkæologiske forundersøgelser.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 30. oktober 2018 afgjort, at der ikke er VVM-pligt for placering af autotransformerstationen ved Vissingvej (flyttet fra lokalitet ved Kollerup Gods) på lokaliteten.

Bro nr. 20962 – V. Hadstenvej 8

Det er den 18. december 2018 afklaret med Favrskov Kommune, at der ikke skal gives tilladelse til afledning af regnvand.

Favrskov Kommune har den 23. oktober 2018 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 for permanent inddragelse af 120 m2 beskyttet eng og midlertidig påvirkning af 290 m2 beskyttet eng, i alt 410 m2 i forbindelse med forlægning af vej på matr. nr. 4 og 3q Essendrup By, Laurbjerg. Der er stillet følgende vilkår:

Der skal udlægges erstatningsnatur i forholdet 1:2 for permanent inddragede arealer og 1:1 for midlertidigt inddragede arealer. I alt 530 m2.
Erstatningsnaturen skal udlægges inden for områder, der i kommuneplan 2017 -2029 er udlagt til potentiel natur, og som har mulighed for at udvikle sig til naturtypen eng, og som ligger i umiddelbar nærhed af de inddragede arealer.
Erstatningsarealerne skal tinglyses med krav om, at der ikke må gødskes, sprøjtes og jordbehandles.
Favrskov Kommune skal godkende erstatningsarealerne.
Vilkårene vedrørende erstatningsnaturen skal gennemføres, inden dispensationen kan udnyttes.

Favrskov Kommune har den 23. oktober 2018 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til nedrivning af eksisterende stibro, placering af ny bro og arbejdsarealer samt anlæg af en ny strækning af markvej inden for åbeskyttelseslinjen til Lilleå.

Favrskov Kommune har den 23. oktober 2018 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 29a til midlertidig nedlæggelse og retablering af 9 meter jorddige parallelt med jernbanen beliggende nord for jernbanen, syd for Hadstenvej. Der er stillet vilkår om, at diget retableres med de samme dimensioner som den tilbageværende del af diget.

Miljøstyrelsen har den 9. oktober 2018 givet tilladelse til udskiftning af en bro samt anvendelse af midlertidige arbejdsarealer på matr. nr. 4 Essendrup By, Laurbjerg. Tilladelsen omfatter ophævelse af 490 m2 fredskov samt anvendelse af 390 m2 fredskov til midlertidige arbejdsarealer og pålæggelse af eldriftsservitut på 70 m2. Der er stillet følgende vilkår:

Projektet skal gennemføres som ansøgt ved mail af 26. august 2018.
Der tages stilling til erstatningsskovsspørgsmålet, når samtlige ansøgninger for strækningen fra Aarhus til Lindholm er behandlet, idet erstatningsskovsarealet beregnes ud fra den samlede påvirkning af anlægsarbejdet på fredskovsarealer. Da der er tale om strækningsanlæg, vil der skulle påregnes erstatningsskovsarealer svarende til 200 % af de påvirkede fredskovsarealer.

Moesgaard Museum har den 6. december 2018 ud fra en arkivalsk kontrol afgjort, at der ikke ønskes foretaget arkæologiske forundersøgelser.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 27. september 2018 afgjort, at der ikke er VVM-pligt for opførelse af ny bro på lokaliteten.

Bro nr. 20966 – Hammelvej

Det er den 18. december 2018 afklaret med Favrskov Kommune, at der ikke skal gives tilladelse til afledning af regnvand.

Miljøstyrelsen har den 10. december 2018 givet tilladelse til udgravning af spor på matr. nr. 55a Laurbjerg By, Laurbjerg. Tilladelsen omfatter ophævelse af fredskovspligten for et areal på 70 m2 samt pålæggelse af eldriftsservitut på et areal på 7.682 m2. Der er stillet følgende vilkår:

Projektet skal gennemføres som ansøgt ved mail af 28. november 2018.
Der tages stilling til erstatningsskovsspørgsmålet, når samtlige ansøgninger for strækningen fra Aarhus til Lindholm er behandlet, idet erstatningsskovsarealet beregnes ud fra den samlede påvirkning af anlægsarbejdet på fredskovsarealer. Da der er tale om strækningsanlæg, vil der skulle påregnes erstatningsskovsarealer svarende til 200 % af de påvirkede fredskovsarealer.

Moesgaard Museum har den 18. december 2017 ud fra en arkivalsk kontrol afgjort, at der ønskes foretaget arkæologiske forundersøgelser.

Bro nr. 20968 – Vesteralle

Det er den 18. december 2018 afklaret med Favrskov Kommune, at der ikke skal gives tilladelse til afledning af regnvand.

Miljøstyrelsen har den 9. oktober 2018 givet tilladelse til udskiftning af en bro samt anvendelse af midlertidige arbejdsarealer på matr. nr. 19 Løjstrup Hgd., Laurbjerg. Tilladelsen omfatter ophævelse af 300 m2 fredskov samt anvendelse af 450 m2 fredskov til midlertidige arbejdsarealer og pålæggelse af eldriftsservitut på 3.040 m2. Der er stillet følgende vilkår:

Projektet skal gennemføres som ansøgt ved mail af 26. august 2018.
Der tages stilling til erstatningsskovsspørgsmålet, når samtlige ansøgninger for strækningen fra Aarhus til Lindholm er behandlet, idet erstatningsskovsarealet beregnes ud fra den samlede påvirkning af anlægsarbejdet på fredskovsarealer. Da der er tale om strækningsanlæg, vil der skulle påregnes erstatningsskovsarealer svarende til 200 % af de påvirkede fredskovsarealer.

Favrskov Kommune har den 23. oktober 2018 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, idet broen delvist ligger inden for åbeskyttelseslinjen.

Favrskov Kommune har den 13. december 2018 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinjen) til projektet på dele af matr. nr. 5a, 5c og 19 Løjstrup Hgd., Laurbjerg.

Moesgaard Museum har den 13. september 2018 (indeholdt i VVM-afgørelse) ud fra en arkivalsk kontrol afgjort, at der ikke ønskes foretaget arkæologiske forundersøgelser.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 13. september 2018 afgjort, at der ikke er VVM-pligt for opførelse af ny bro på lokaliteten.

Randers Kommune

Bro nr. 20994 – Hvidemøllevej

Det er den 5. november 2018 afklaret med Randers Kommune, at der ikke skal gives tilladelse til afledning af regnvand.

Randers Kloster har den 29. november 2018 meddelt, at klosteret er indforstået med, at en del af kirkegårdsmuren nedtages og genopføres i forbindelse med elektrificeringsprojektet.

Museum Østjylland har den 24. november 2018 ud fra en arkivalsk kontrol afgjort, at der ikke ønskes foretaget arkæologiske forundersøgelser ved Hvidemøllevej.

Tegningsoversigt

Tegningsnr. Tegningsnavn Mål
SA-24-000000-05-17 Oversigtskort 1:25.000
SA-24-113550-05-17 Besigtigelsesplan st. 113.550 – 113.590 1:500
SA-24-122335-05-17 Besigtigelsesplan st. 122.335 – 122.535 1:1.000
SA-24-132080-05-17 Besigtigelsesplan st. 132.080 – 132.105 1:500
SA-24-141160-1-05-17 Besigtigelsesplan st. 141.160

Bro nr. 20950 Skanderborgvej

1:1.000
SA-24-142790-05-17 Besigtigelsesplan st. 142.790

Autotransformerstation – Vissingvej

1:1.000
SA-24-147635-05-17 Besigtigelsesplan st. 147.635

Bro nr. 20962 – V. Hadstenvej 8

1:1.000
SA-24-150880-05-17 Besigtigelsesplan st. 150.880

Bro nr. 20966 – Hammelvej

1:1.000
SA-24-151530-05-17 Besigtigelsesplan st. 151.530

Bro nr. 20968 – Vesteralle

1:1.000
SA-24-154290-05-17 Besigtigelsesplan st. 154.290

Bro nr. 20974 – Gangbro Langå Station

1:1.000
SA-24-154430-05-17 Besigtigelsesplan st. 154.430 – 154.475 1:500
SA-24-167225-05-17 Besigtigelsesplan st. 167.225

Bro nr. 20994 – Hvidemøllevej

1:1.000
SA-24-175460-05-17 Besigtigelsesplan st. 175.460 – 175.470 1:500

Projektbeskrivelse

Elektrificeringsprojektet udføres i flere trin. Først udføres et projekt, der omfatter de forberedende arbejder, det vil sige udførelse af de anlæg, der dels skal etableres og dels skal fjernes for at muliggøre elektrificeringen. Dernæst udføres selve elektrificeringen, det vil sige, der etableres køreledningsanlæg i form af master og andet udstyr langs jernbanen, og samtidig etableres der autotransformere og forsyningsstationer, som skal føde anlægget med strøm.

Kørestrøm

Projektet omfatter etablering af kørestrømsanlæg på hele strækningen. Køreledningerne vil blive monteret på køreledningsmaster, placeret med ca. 60 – 80 meters mellemrum på hver side af jernbanen på frie strækninger. I kurver, omkring broer, sporskifter og på stationsområder placeres masterne tættere og vil eventuelt erstattes af rammer og galgemaster. Masterne er ca. 7 meter høje og monteres på betonfundamenter.

Broer og tilstødende vejanlæg

En del af de nuværende broer på jernbanestrækningen er for lave og skal enten hæves, nedlægges eller erstattes med nye broer for at skabe det nødvendige fritrumsprofil til køreledningsanlægget og strømaftagere, der er monteret på togene. I nogle tilfælde kan jernbanesporene sænkes som et alternativ.

I Favrskov Kommune skal broerne V. Hadstenvej 8 (bro nr. 20962) og Vesteralle (bro nr. 20968) erstattes af nye højere broer, der sideflyttes. Skanderborgvej (bro nr. 20950) skal hæves og Hammelvej (bro nr. 20966) udføres som sporsænkning.

I Randers Kommune skal broen ved Hvidemøllevej (bro nr. 20994) erstattes af en højere bro, der sideflyttes. En gangbro ved Langå Station (bro nr. 20974) nedlægges.

Bro nr. 20950 – Skanderborgvej

Skanderborgvej er en kommunevej, som forbinder Hadstens bymidte på tværs af jernbanen. Desuden er Skanderborgvej en færdselsåre mellem Skanderborg og Randers. Broen er ca. 110 meter lang over 5 brofag. Et af brofagene går over jernbanen og har ikke tilstrækkelig frihøjde, når jernbanen skal elektrificeres. Derfor rives brofaget ned over jernbanen og erstattes af et nyt smallere brodæk, hvor underkanten er hævet ca. 0,85 meter. Der etableres jerndragere oven for brokonstruktionen, hvilket vil give et ændret visuelt udtryk af broen.

Bro nr. 20962 – V. Hadstenvej 8

Fra kommunevejen Hadstenvej udspringer en privat fællesvej, der via en vejbærende bro ved Hadstenvej 8 skaber vejadgang til arealer beliggende imellem jernbanen og Lilleå ved Laurbjerg og Lerbjerg i Favrskov Kommune.

Bro nr. 20962 vil blive nedrevet og erstattet af en ny bro. Opførelse af ny bro vil ske umiddelbart vest for den nuværende placering, idet den eksisterende bro opretholdes under anlægsperioden for at sikre fornøden vejadgang. Efter etableringen af den nye bro nedrives den gamle, og vejbelægningen for det gamle vejtracé opbrydes, muldpålægges og overgår til ejers frie råden.

Bro nr. 20966 – Hammelvej

For at opnå den ønskede frihøjde foretages der sporsænkning ved den vejbærende bro nr. 20966 – Hammelvej, beliggende i Laurbjerg, Favrskov Kommune. Der foretages sporsænkning på en strækning på ca. 900 meter. Sporene sænkes ca. 0,55 meter.

Bro nr. 20968 – Vesteralle

Fra kommunevejen Vesteralle udspringer en privat fællesvej, der via en vejbærende bro ved Løjstrup Dambrug skaber vejadgang til matr. nr. 5a Løjstrup Hgd., Laurbjerg og matr. nr. 7k Laurbjerg By, Laurbjerg beliggende imellem jernbanen og Lilleå nord for Laurbjerg.

Bro nr. 20968 vil blive nedrevet og erstattet af en ny bro. Opførelse af en ny bro vil ske umiddelbart nord for den nuværende placering, idet den eksisterende bro opretholdes under anlægsperioden for at sikre fornøden vejadgang. Efter etableringen af den nye bro nedrives den gamle, og vejbelægningen for det gamle vejtracé opbrydes, muldpålægges og overgår til ejers frie råden.

Bro nr. 20974 – Gangbro Langå Station

Gangbroen ved Langå Station forbinder Langå Station med Langå by. Broen, der går fra kommunevejen Bredgade til stationsbygningen, er ca. 13 meter lang og 3,20 meter bred og har ikke tilstrækkelig frihøjde, når jernbanen skal elektrificeres.

Gangbroen nedlægges, og jernbanen kan i stedet krydses via ny stibro ca. 35 meter mod syd med adgang til perronerne og stationsbygningen via trapper og elevator.

Når gangbroen er demonteret, retableres facadevæggen i stationsbygningen, mens platformen på vejsiden bibeholdes, og den gamle åbning tilmures.

Bro nr. 20994 – Hvidemøllevej

Hvidemøllevej er en kommunevej, der forbinder et erhvervsområde med Randers Centrum. Erhvervsområdet er beliggende imellem jernbanen og Gudenåen.

Hvidemøllevej er forbundet med kommunevejen Tørvebryggen i den østlige ende og kommunevejen Vasen i den vestlige ende. Det er ikke muligt at tilgå området med større køretøjer fra Vasen.

Bro nr. 20994 vil blive nedrevet og erstattet af en ny bro. Broen anlægges med et fritrum til jernbanen på ca. 5,90 meter. Opførelse af ny bro vil ske ca. 60 meter nordvest for den nuværende placering, hvor Hvidemøllevej tilsluttes krydset Jernbanegade/Tørvebryggen/Vestervold i et signalreguleret kryds. Krydset hæves med ca. 1,90 meter i forhold til de eksisterende forhold. De tilstødende veje og stier reguleres i nødvendigt omfang. Der etableres en ny privat fællesvej syd for jernbanebroen og parallelt med kommunevejen Hvidemøllevej i erhvervsområdet.

Vestervold, Jernbanegade og Tørvebryggen reguleres i nødvendigt omfang, med varierende tværprofiler, som følge af hævningen af broen og krydset.

En del af kirkegårdsmuren omkring matr. nr. 1042 Randers Bygrunde, Randers Kloster, nedtages og genopføres i forbindelse med elektrificeringsprojektet.

Autotransformerstationer og forsyningsstationer

I forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers skal der etableres to forsyningsstationer og otte autotransformerstationer til køreledningsanlæggets strømforsyning. På jernbanestrækningen i Aarhus, Favrskov og Randers Kommune placeres én forsyningsstation og fire autotransformerstationer.

En forsyningsstation består af to jernbanetransformere og en fordelingsstation. Jernbanetransformeren omformer transformatorstationens 150 kV vekselstrøm til 25 kV vekselstrøm, der benyttes i køreledningsanlægget. Fordelingsstationen fordeler strømmen til køreledningerne og afhjælper nødsituationer.

Autotransformerne har til formål at fordele strømmen jævnt i køreledningsanlægget og transformere spændingen fra 50 kV til 25 kV, som herefter fødes ind på de enkelte forsyningsafsnit.

Det permanente arealbehov til placering af forsyningsstationerne og autotransformerstationer vil generelt være henholdsvis ca. 3.500 mog 1.300 m2 pr. lokalitet. Derudover skal der tinglyses servitut til beskyttelse af kablerne til strømforsyning fra nærmeste transformerstation.

Autotransformerstation – Vissingvej i Favrskov Kommune

Nord for Hadsten etableres en autotransformerstation mellem jernbanen og kommunevejen Vissingvej. Der etableres adgangsvej til autotransformerstationen via ny privat fællesvej til kommunevejen Vissingvej.

Generelle bestemmelser

Arealer og ekspropriationer

Kørestrømsanlægget med master, køreledninger m.m. etableres primært på Banedanmarks egne arealer, hvorfor der som hovedregel ikke skal erhverves permanente arealer hertil. Der vil dog være enkelte steder, hvor der er behov for arealerhvervelse til placering af master, ledninger, autotransformerstationer og forsyningsstationer. Almindeligvis vil køreledningsanlægget kunne være placeret inden for en afstand af ca. 4 meter fra nærmeste spormidte. Omkring stationsområder vil der blive etableret rammekonstruktioner med andre arealbehov.

Ombygning af de eksisterende broer, anlæg af nye broer, tilhørende vejanlæg, nedrivning af broer og sporsænkning medfører et større arealbehov, som følge af ændringer i længdeprofil og linjeføring, samt ændringer af tilsluttende veje og adgangsveje. Til disse arbejder skal der ske permanent arealerhvervelse ved ekspropriation. Til eksempel skal selve brokonstruktionen stå på jernbanens areal efter anlæggets afslutning.

I forbindelse med anlægsarbejderne vil det være nødvendigt at foretage ekspropriationer til arealer, som benyttes til arbejdspladser, arbejdsveje m.m. i anlægsperioden. Når projektet er gennemført og taget i brug, vil de midlertidige eksproprierede arealer blive leveret tilbage til de pågældende lodsejere. Disse arealer eksproprieres midlertidigt.

Magnetfelter

Den strøm, der løber i køreledningsanlægget, skaber et magnetfelt omkring jernbanen. Magnetfeltet bliver hurtigt mindre, når man fjerner sig fra kilden. Langs jernbanen vil styrken af magnetfeltet variere afhængigt af strømstyrken, det trafikale mønster og kørestrømsanlæggets udformning.

Der er ingen lovgivning eller grænseværdier for magnetfelter, men Sundhedsstyrelsen anbefaler et forsigtighedsprincip, der bl.a. siger, at nye højspændingsanlæg ikke bør opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. Banedanmark følger Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip på 0,4 µT (mikrotesla) som en årlig gennemsnitsværdi.

Såfremt det nye køreledningsanlæg etableres med samme teknologi som på de øvrige elektrificerede jernbanestrækninger, vil der på strækningen Aarhus – Randers opstå et magnetfelt langs med jernbanen, som betyder, at nogle boliger vil være udsat for magnetfelter over 0,4 µT. Derfor er der udført særskilte magnetfeltsberegninger for nærliggende boliger, som viser magnetfeltets udbredelse på disse ejendomme.

Boliger, der berøres med et magnetfelt over 0,4 µT for beboelsesrum, pålægges servitut om magnetfelt. Det vurderes af Banedanmark med inddragelse af lodsejer, om der er mulighed for afværgeforanstaltning, således at der ikke vil være beboelsesrum påvirket af magnetfelt over 0,4 µT. Såfremt det ikke er muligt, at finde passende afværgeforanstaltning, således at magnetfeltsservitut skal pålægges, tilbydes lodsejer at afstå ejendommen til Banedanmark.

Servitutten om magnetfelt forventes at få følgende ordlyd:

 

Ved ændring til elektrisk jernbanedrift på jernbanestrækningen Aarhus – Lindholm vil der opstå et magnetfelt omkring de spændingsførende dele af køreledningsanlægget. Magnetfeltet omkring de enkelte dele aftager hurtigt med afstanden til anlægget.

I forhold til magnetfelter anbefaler Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og de danske sundhedsmyndigheder, at der anvendes et forsigtighedsprincip, så det undgås, at beboelsesrum og børneinstitutioner udsættes for magnetfelter større end 0,4 µT (mikrotesla) i døgnmiddel over flere år.

Banedanmark har gennemført beregninger af magnetfeltets udbredelse. Magnetfeltet er beregnet som et døgnmiddel baseret på en række forudsætninger såsom spændingsforhold, togtyper, køreplaner, terrænforhold m.m. På baggrund af beregninger er der udpeget eventuelle eksisterende beboelsesrum og børneinstitutioner, som udsættes for et magnetfelt over 0,4 µT i døgnmiddel.

I forbindelse med etablering af kørestrømsanlæg på jernbanestrækningen Aarhus – Lindholm pålægges ejendomme med eksisterende beboelsesrum eller børneinstitutioner, som er udsat for et magnetfelt over 0,4 µT i døgnmiddel, servitut om magnetfelt som nævnt i §§ 1 – 2.

§ 1 Der er på ejendommen et magnetfelt på 0,4 µT i døgnmiddel. Ejendommens beboelsesrum er på tinglysningstidspunktet placeret inden for dette område. Magnetfeltets udbredelse er vist med skravering på vedlagte kortrids.

 

§ 2 Påtaleretten tilkommer Banedanmark.

Fremmede ledninger

Der er afholdt møder med ledningsejere og udarbejdet ledningsprotokoller.

De underskrevne ledningsprotokoller fremvises på besigtigelsesforretningen.

Støj og vibrationer i driftsfasen

I driftsfasen vil projektet ikke medføre ændringer af støj- og vibrationsforholdene i forhold til dagens situation, idet både støj- og vibrationsniveauet for eldrevne tog ikke er højere end for dieseldrevne tog.

Økonomiske forhold

Banedanmark er anlægsmyndighed på projektet.

Vedligeholdelse

Banedanmark varetager fremtidig drift og vedligeholdelse af jernbanen. Der ændres ikke ved nuværende ejerforhold af bygværker i tilknytning til jernbanen.

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

Anlægsfasen

Banedanmark forventer at gennemføre anlægsarbejderne i 2018 – 2024. Arbejdet med opsætning af master og kørestrøm er planlagt til at blive gennemført i 2024 – 2025.

Togtrafikken

I anlægsperioden vil togtrafikken blive påvirket af sporspærringer. Der er planlagt flere perioder med spærring af sporene.

Nogle af spærringerne omfatter kun det ene spor, hvormed togdriften kan opretholdes i det andet spor. I disse perioder vil strækningen fungere som en enkeltsporet jernbane, hvor der forekommer togdrift fra begge retninger i samme spor. Dette vil give nogle ændringer og eventuelle forsinkelser i forhold til togdriften.

I andre perioder etableres der en totalspærring, hvormed togdriften indstilles i begge spor. I de togfrie perioder vil der køre togbusser mellem stationerne.

Vejtrafikken

I de perioder, hvor en bro nedrives, og indtil en ny forbindelse over jernbanen er etableret, vil der blive tale om omvejskørsel for vejtrafikken eller kørsel via midlertidige anlagte vejanlæg (interimsveje). Med hensyn til kollektiv trafik vil Banedanmark, i samarbejde med kommune og busselskaber, planlægge omvejskørsel, flytning af stoppesteder m.m.

Støj

Under nedrivning af de eksisterende broer og anlæg af nye broer samt etablering af nyt vejanlæg over broerne kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af støj.

De primære kilder til støjbelastningen under anlægsarbejdet vil være:

Ramning af spunsvægge og pæle til stabilisering af de nye broer.
Ramning af fundamenter til køreledningsmaster.
Nedbrydning og bygning af broer.
Entreprenørkørsel og materialehåndtering omkring brostederne.

Anlægsarbejder vil primært finde sted i dagtimerne, men det kan ikke undgås, at der ind imellem også vil forekomme støjende aktiviteter i aften- og nattetimerne. Igennem hele anlægsperioden vil støjende aktiviteter fra bygge- og oplagringspladser berøre nærliggende boliger. Derudover vil der forekomme støjpåvirkning langs hele strækningen i forbindelse med etablering af fundamenter til køreledningsmaster, opsætning af køreledningsanlæg og spunsning ved broarbejder. Opsætning af køreledningsanlægget vurderes at berøre den enkelte bolig i 2 – 3 dage.

Vibrationer

Under nedrivning af eksisterende broer, anlæg af nye broer samt etablering af køreledningsanlæg kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af vibrationer. Ved særligt vibrationsbelastende anlægsarbejder i kort afstand til omkringliggende ejendomme vil der blive foretaget løbende overvågning af vibrationsniveauet.

Inden anlægsarbejdet igangsættes, vil der blive gennemført en fotoregistrering af nærliggende ejendomme, så der foreligger dokumentation, hvis der skulle opstå skader på bygninger.

***************

Projektets indflydelse på ejendommene langs jernbanen blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen drøftede herefter det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under det indledende møde.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Flere lodsejere ønskede oplyst, hvorvidt beregningerne for magnetismepåvirkningen på ejendommene langs jernbanen er tilgængelige. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at man som lodsejer har mulighed for at kontakte anlægsmyndigheden, hvis man ønsker at se resultatet af beregningerne for konkrete ejendomme.

En lodsejer ønskede oplyst hvilken type bro, der vil blive anlagt ved Hadstenvej 8 (bro nr. 20962). Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at broen vil kunne håndtere den samme trafik som den nuværende bro.

Ved bro nr. 20968 bekræftede lodsejeren af matr. nr. 5a Løjstrup Hgd., Laurbjerg, at den private fællesvej i marken på matr. nr. 5a Løjstrup Hgd., Laurbjerg førende frem til matr. nr. 7k Laurbjerg By, Laurbjerg faktisk er beliggende i marken som anført på ekspropriationsplanen, og at forholdet kan berigtiges på matrikelkortet ved en kommende ekspropriationsforretning.

En lodsejer ønskede præciseret, at gangbroen ved Langå Station (bro nr. 20974) rettelig er ejet af DSB.

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt anlægsmyndigheden har tænkt handicaphensyn ind i projekteringen. Anlægsmyndighedens repræsentanter nævnte, at der altid tænkes funktion ind i et projekt.

En lodsejer ønskede oplyst, hvornår anlægsarbejdet påtænkes at påbegynde. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at anlægsarbejdet for nærværende broer forventes igangsat i 2021, men at den nærmere tidsplan vil komme på et senere tidspunkt. Anlægsmyndighedens repræsentanter bemærkede endvidere til ovenstående, at anlægsmyndigheden fortsat er i dialog med Favrskov Kommune vedrørende dele af projektet.

En fremmødt lejer, hvis virksomhed på daglig basis benytter gangbroen ved Langå Station (bro nr. 20974), anførte, at de ikke forud for forretningen har modtaget en indvarsling i overensstemmelse med den 4-ugers varslingsfrist, som findes i ekspropriationsprocesloven. Lejeren havde endvidere en række bekymringer til den af anlægsmyndigheden foreslåede nedlæggelse af bro nr. 20974.

Adspurgt af kommissionen oplyste anlægsmyndigheden, at sagsbehandlingen for så vidt angår indhentelse af myndighedsgodkendelser til de afledte forhold ved nedlæggelsen af gangbroen ved Langå Station (bro nr. 20974), herunder forholdet om flugtveje ved brand og redning, ikke er afsluttet, og at der stadig udestår sagsbehandling i denne henseende.

Repræsentanten for Randers Kommune fremkom under forretningen med et ønske om en række ændringer af projektet ved Hvidemøllevej, som indebærer, at den private fællesvej på matr. nr. 21p Randers Markjorder graves længere ned i terræn, at den efterladte rampe på jernbanens sydlige side fjernes samt anlæg af støttemur på begge sider af vejen, hvilket vil skabe plads til at etablere yderligere parkeringspladser til brug for kommunens borgere. Anlægsmyndighedens repræsentanter afviste Randers Kommunes ønsker med begrundelse i, at ændringerne vil være særdeles fordyrende for projektet, og at ændringerne vil falde uden for projektets sigte og indhold.

Ekspropriationskommissionens beslutning

Kommissionen drøftede de fremsatte bemærkninger og forslag indgående og besluttede at godkende det af Banedanmark fremlagte projekt, jf. dog nedenstående:

For så vidt angår det af anlægsmyndigheden forlagte projekt vedrørende gangbroen ved Langå Station (bro nr. 20974) skal kommissionen anmode om, at dette på ny bliver forelagt kommissionen, når den fornødne sagsbehandling og myndighedsbehandling har fundet sted. Kommissionen kan ikke godkende denne del af projektet på det foreliggende grundlag.

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

Fra forhandlingsprotokollens 1. hæfte vedrørende elektrificering Aarhus – Randers udgår følgende af de tekniske bestemmelser:

St. 111.390 – 111.420 h.s.

Sundhedsstyrelsens opmærksomhedsområde på 0,4 mikrotesla findes overskredet for så vidt angår magnetfeltspåvirkning for beboelsen på matr. nr. 12ad Åby By, Åby. Ejendommen kan overtages af Banedanmark.

St. 111.425 – 111.455 h.s.

Sundhedsstyrelsens opmærksomhedsområde på 0,4 mikrotesla findes overskredet for så vidt angår magnetfeltspåvirkning for beboelsen på matr. nr. 12ø Åby By, Åby. Ejendommen kan overtages af Banedanmark.

St. 111.460 – 111.490 h.s.

Sundhedsstyrelsens opmærksomhedsområde på 0,4 mikrotesla findes overskredet for så vidt angår magnetfeltspåvirkning for beboelsen på matr. nr. 12y Åby By, Åby. Ejendommen kan overtages af Banedanmark.

Fra forhandlingsprotokollens 2. hæfte vedrørende elektrificering Aarhus – Randers udgår følgende af de tekniske bestemmelser:

St. 141.160

Skanderborgvej (bro nr. 20950).

Broen hæves over en strækning på ca. 300 meter.

St. 141.160 h.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 9gd og 9k Vinterslev By, Hadsten samt fra kommunevej Kirkevej (vejlitra 7000ae Vinterslev By, Hadsten) til kommunevej Skanderborgvej (vejlitra 7000z Vinterslev By, Hadsten).

Nye bestemmelser:

St. 113.550 – 113.590 h.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 7g Brabrand By, Brabrand til jernbane (matr. nr. 16 Gellerup By, Brabrand og matr. nr. 74a Brabrand By, Brabrand).

St. 122.335 – 122.540 h.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 5bg, 5bf, 5be, 5ay, 5cc og 5bn Mundelstrup By, Fårup til jernbane (matr. nr. 23a Mundelstrup By, Fårup).

St. 132.080 – 132.105 v.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 1eu og 1ev Hinnerup By, Haldum til jernbane (matr. nr. 3a Hinnerup By, Haldum).

St. 141.160

Skanderborgvej (bro nr. 20950).

Broen hæves.

Broen udføres med 2 x 3,25 meter kørespor, 2 x 1 meter sikkerhedszone, 0,30 meter midtergitterdrager, 2 x 2,10 meter cykelsti, 2 x 0,30 meter sikkerhedsafstand og 2 x 0,30 meter autoværnstillæg og gitterdrager. Vejen er dimensioneret til 50 km/t.

St. 142.790 – 142.840 h.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 14p Galten By, Nr. Galten til autotransformerstation på jernbane (matr. nr. 72 Galten By, Nr. Galten).

Der udlægges og anlægges ny privat fællesvej over matr. nr. 14p Galten By, Nr. Galten til autotransformerstation med tilslutning til kommunevej Vissingvej (vejlitra 7000b Galten By, Nr. Galten).

Den private fællesvej udlægges og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4 meter og endvidere med 0,75 meter brede rabatter i begge sider af vejen. Hertil kan forekomme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen samt til vejens skråningsanlæg.

St. 147.635

  1. Hadstenvej 8 (eksisterende bro nr. 20962 – ny bro nr. 20963).

Eksisterende bro nedrives og erstattes med ny bro, der hæves og etableres ca. 20 meter vest for eksisterende bro. Privat fællesvej på jernbane (matr. nr. 4 Essendrup By, Laurbjerg) omlægges.

Broen udføres med 4 meter kørespor og 2 x 0,75 meter rabat. Vejen er dimensioneret til 30 km/t, og der vil være ca. 5,50 meter mellem autoværn på broen.

St. 147.520 – 147.730 v.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 3q Essendrup By, Laurbjerg til omlægning af privat fællesvej.

Den private fællesvej udlægges og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4 meter og endvidere med 0,75 meter brede rabatter i begge sider af vejen. Hertil kan forekomme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen samt til vejens skråningsanlæg.

St. 147.625 – 147.660 h.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 3a Essendrup By, Laurbjerg til omlægning af privat fællesvej.

Den private fællesvej udlægges og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4 meter og endvidere med 0,75 meter brede rabatter i begge sider af vejen. Hertil kan forekomme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen samt til vejens skråningsanlæg. Vejbelægningen for det gamle vejtracé opbrydes, muldpålægges og overgår til ejers frie råden.

St. 150.385 – 151.265

Hammelvej (bro nr. 20966).

Der foretages sporsænkning.

St. 150.410 – 150.440 h.s.

Der eksproprieres areal fra ikke udskilt kommunevej Rønnevej (matr. nr. 23g Laurbjerg By, Laurbjerg) samt kommunevej Rønnevej (vejlitra 7000q Laurbjerg By, Laurbjerg) til jernbane (matr. nr. 55a Laurbjerg By, Laurbjerg).

St. 150.750 – 150.860 h.s.

Der eksproprieres areal fra kommunevej Nørregade (vejlitra 7000f Laurbjerg By, Laurbjerg) samt matr. nr. 52 og 5bv Laurbjerg By, Laurbjerg til jernbane (matr. nr. 55a Laurbjerg By, Laurbjerg).

St. 151.080 – 151.100 h.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 6as Laurbjerg By, Laurbjerg til jernbane (matr. nr. 55a Laurbjerg By, Laurbjerg).

St. 151.450 – 151.690 v.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 5a Løjstrup Hgd., Laurbjerg til omlægning af privat fællesvej. Del af privat fællesvej på matr. nr. 5a Løjstrup Hgd., Laurbjerg til matr. nr. 7k Laurbjerg By, Laurbjerg berigtiges på matrikelkortet til faktisk placering i marken. Del af privat fællesvej på jernbane (matr. nr. 19 Løjstrup Hgd., Laurbjerg) nedlægges.

Den private fællesvej udlægges og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4 meter og endvidere med 0,75 meter brede rabatter i begge sider af vejen. Hertil kan forekomme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen samt til vejens skråningsanlæg. Vejbelægningen for det gamle vejtracé opbrydes, muldpålægges og overgår til ejers frie råden.

St. 151.520 – 151.580 h.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 5c Løjstrup Hgd., Laurbjerg til omlægning af privat fællesvej. Cykelsti på kommunevej Vesteralle (vejlitra 7000c Løjstrup Hgd., Laurbjerg) reguleres.

Den private fællesvej udlægges og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4 meter og endvidere med 0,75 meter brede rabatter i begge sider af vejen. Hertil kan forekomme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen samt til vejens skråningsanlæg. Vejbelægningen for det gamle vejtracé opbrydes, muldpålægges og overgår til ejers frie råden.

St. 151.530

Vesteralle (eksisterende bro nr. 20968 – ny bro nr. 20969).

Eksisterende bro nedrives og erstattes med en ny bro, der hæves og etableres ca. 15 meter nordvest for eksisterende bro. Privat fællesvej på jernbane (matr. nr. 19 Løjstrup Hgd., Laurbjerg) omlægges.

Broen udføres med 4 meter kørespor og 2 x 0,75 meter rabat. Vejen er dimensioneret til 40 km/t, og der vil være ca. 5,50 meter mellem autoværn på broen.

St. 154.430 – 154.475 v.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 5ak Langå By, Langå til jernbane (matr. nr. 61a Langå By, Langå).

St. 167.170 – 167.395 h.s.

Der eksproprieres areal fra ikke udskilt kommunevej og sti (matr. nr. 664a Randers Markjorder) til jernbane (matr. nr. 667g Randers Markjorder) med vejudlæg for offentlig kommunevej Hvidemøllevej samt underført kommunevej og sti. Der eksproprieres areal fra jernbane (matr. nr. 667g Randers Markjorder) til offentlig kommunevej og sti. Del af jernbane, det gamle brodæk, (matr. nr. 667g Randers Markjorder), der ses afskåret på grund af kommunevej og sti, nedlægges og jordfordeles. Ikke udskilt kommunesti (matr. nr. 664a Randers Markjorder) omlægges og udlægges som privat fællessti på jernbane (matr. nr. 667g Randers Markjorder).

Der eksproprieres areal fra ikke udskilt kommunevej og sti (matr. nr. 403b, 664a og 667m Randers Markjorder) til omlægning af kommunevej og sti. Der eksproprieres areal fra ikke udskilt kommunevej (matr. nr. 403b Randers Bygrunde) til kommunevej Hvidemøllevej (vejlitra 7000bd Randers Bygrunde). Del af kommunevej Hvidemøllevej (vejlitra 7000bd Randers Bygrunde) nedlægges og jordfordeles. Der eksproprieres areal fra ikke udskilt kommunevej (matr. nr. 403b Randers Bygrunde og matr. nr. 663a Randers Markjorder) til kommunevej Tørvebryggen (vejlitra 7000bd og 7000ak Randers Bygrunde). Der eksproprieres areal fra matr. nr. 1042 Randers Bygrunde til kommunevej Vestervold (vejlitra 7000bd Randers Bygrunde). Der eksproprieres areal fra ikke udskilt kommunevej (matr. nr. 403a, 403b, 405e og 405d Randers Bygrunde) til kommunevej Jernbanegade (vejlitra 7000bd Randers Bygrunde). Overkørsler reguleres i nødvendigt omfang.

Hvidemøllevej udføres på den nordlige strækning fra broen til krydsområdet ved Vestervold/Jernbanegade og Tørvebryggen med 2 x 3,50 meter kørespor, en spærreflade i midten og et svingspor på 3 meter, 2 x 1,80 meter cykelsti og 1,50 meter rabat inkl. autoværnstillæg.

Rampen til den gamle bro (bro nr. 20994), nordøst for jernbanen, opbrydes og bortgraves.

St. 167.210 – 167.495 v.s.

Der eksproprieres areal fra jernbane (matr. nr. 667g Randers Markjorder) til kommunevej Hvidemøllevej (vejlitra 7000bg Randers Markjorder). Der eksproprieres areal fra kommunevej Hvidemøllevej (vejlitra 7000bg Randers Markjorder) til jernbane (matr. nr. 667g Randers Markjorder). Del af kommunevej Hvidemøllevej (vejlitra 7000bg Randers Markjorder) nedlægges som offentlig vej, der jordfordeles og delvist udlægges og anlægges som ny privat fællesvej. Der udlægges og anlægges ny privat fællesvej på matr. nr. 21p, 21k, 21b, 8o og 667f Randers Markjorder. Overkørsler reguleres i nødvendigt omfang.

Hvidemøllevej udføres på den vestlige strækning med 2 x 3,50 meter kørespor, 2 x 2 meter rabat, 2 x 1 meter autoværnstillæg, hvor autoværnstillægget kan undlades i afgravning. I kurven før broen udføres Hvidemøllevej med 2 x 3,50 meter kørespor plus breddeudvidelse, henholdsvis 2 og 2,20 meter rabat og 2 x 1 meter autoværnstillæg.

Der etableres en ny privat fællesvej syd for jernbanebroen og parallelt med kommunevejen Hvidemøllevej i erhvervsområdet. Den private fællesvej skal i anlægsfasen anvendes som interimsvej.

Den private fællesvej udlægges i 9,50 meters bredde med asfaltbelægning. Vejen består af 2 kørespor på 2,75 meter med 2 meter brede rabatter i begge sider af vejen. Ud for matr. nr. 8o Randers Markjorder anlægges rabatten i den ene side med 1 meter helle. Hertil kan forekomme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen samt til vejens skråningsanlæg.

På rampen, sydvest for den gamle bro (bro nr. 20994), opbrydes en del af den gamle vejbelægning, og rampen muldpålægges. Ca. 20 meter af den eksisterende kommunevej skal anvendes som adgangsvej til mast nær eksisterende bro, og der anlægges en trappe fra vejen og ned til masten.

St. 167.225

Hvidemøllevej (bro nr. 20994).

Eksisterende bro nedrives og erstattes med en ny bro, der hæves og etableres ca. 60 meter nordvest for eksisterende bro. Privat fællesvej på jernbane (matr. nr. 667g Randers Markjorder) omlægges. Tilstødende veje og stier reguleres i nødvendigt omfang.

Broen udføres med 2 x 3,50 meter kørespor, venstresvingsbane med en maksimal bredde på 3 meter, 2 x 1,80 meter rabat, 2 x 0,54 meter kontrabanket og 2 x 0,46 meter autoværnstillæg. Vejen er dimensioneret til 40 km/t, og der vil være ca. 13 meter mellem autoværn på broen.

Efter etableringen af den nye bro nedrives bro nr. 20994.

St. 175.460 – 175.470 h.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 6f Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav til jernbane (matr. nr. 73b Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav).

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                              Niels Juel

Bent Braüner               Poul Berg

/Mads Dalsgaard

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mads Dalsgaard