Elektrificering af jernbanestrækningen Esbjerg – Lunderskov, besigtigelsesforretningen den 3. og 4. december 2013

 

 

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ELEKTRIFICERING

ESBJERG – LUNDERSKOV

(Besigtigelsesforretningen den 3. og 4. december 2013)

2. hæfte

 

 

Tirsdag den 3. december 2013 kl. 8.15 samledes kommissionen i Vejen Konferencecenter, Vejen for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af elektrificering af jernbanestrækningen mellem Esbjerg og Lunderskov for delstrækningen km 0.000 – 29.100.

 

Forretningen fortsatte kl. 10.30 samme sted og i samme anledning.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Flemming Iversen, Holstebro og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Kolding Kommune mødte landinspektør Hans Peter Therkildsen.

 

Som repræsentant for Vejen Kommune mødte Egil Sønderby og Thomas McCulloch.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen og Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Henry Martensen, Flemming Johansen, Atkins, Søren Bach Jensen, Rambøll og Peter Bartholomæussen, Atkins.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Transportministeriet har ved brev af 4. oktober 2013 bemyndiget Banedanmark til at forelægge projektet for ekspropriationskommissionen.

 

Banedanmark redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

Et af hovedpunkterne i den politiske aftale af 7. februar 2012 var en beslutning om at elektrificere den ca. 57 km lange jernbanestrækning mellem Esbjerg og Lunderskov. Beslutningen blev truffet bl.a. på baggrund af en strategisk analyse af elektrificeringen af jernbanenettet fra 2011 og markerer første banestrækning i elektrificerings­programmet.

 

Formålet med elektrificeringen er, at der på sigt skabes rammerne for en mere moderne jernbane med bedre, billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljø og klima. Elektrificeringen giver nye muligheder for at anvende eldrevet togmateriel. Elektrificering skal også bidrage til at nå målet om, at jernbanen på sigt skal gøres uafhængig af fossile brændstoffer.

 

Med elektrificering af Esbjerg – Lunderskov bliver det muligt at køre med eldrevne tog på strækningen mellem København og Esbjerg. Det giver et markant løft til togbetjeningen og bedre muligheder for at tilrettelægge materielanvendelsen på en hensigtsmæssig måde.

 

Projektet omfatter følgende elementer:

 

  • Etablering af køreledningsanlæg på strækningen med tilhørende strømforsyningsanlæg. Strømforsyningsanlæg omfatter koblere, to nye fordelingsstationer og strømforsyning fra det offentlige højspændingsnet.

 

  • Etablering af det nødvendige profil for køreledningsanlægget. En del af de nuværende broer er for lave til det større frirum, som elektrificeringen kræver. Disse broer udskiftes med nye eller nedlægges.

 

  • Beskyttelse (immunisering) af de øvrige banetekniske installationer som sikrings-, fjernstyrings- og teleanlæg imod elektrisk støj genereret af elektriske tog. Immuniseringen er tidligere delvist gennemført, og projektet omfatter de resterende installationer.

 

  • Etablering af elektrisk udligning af jordpotentialet mellem banetekniske anlæg og øvrige ledende genstande på strækninger og stationer.

 

Forudsætninger

Projektet er omfattet af lov nr. 609 af 12. juni 2013, Lov om elektrificering af jernbanen.

 

I denne lov bemyndiges transportministeren til at undersøge, projektere og etablere de nødvendige anlæg med henblik på hel eller delvis elektrificering af statslige jernbanestrækninger.

 

Projektet har gennemløbet en VVM-proces med to offentlige høringer. Den første offentlige høring var idéfasen og blev gennemført i perioden 16. juli 2012 til 1. september 2012. De indkomne forslag er behandlet i et høringsnotat. Den anden offentlige høring løb fra den 1. marts 2013 til den 28. april 2013. Den endelige udgave af miljøredegørelsen er fra juli 2013.

 

Myndighedsgodkendelser

Vejen Kommune har den 26. august 2013 meddelt dispensation efter museumsloven til gennembrud af dige ved Askov.

 

Vejen Kommune har endvidere den 8. oktober og 12. november 2013 meddelt dis­pensation fra naturbeskyttelsesloven vedrørende å-beskyttelseslinje (§ 16), skovbyggelinje (§ 17) og fortidsmindebeskyttelseslinje (§ 18).

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlige del, har i skrivelse af 20. august 2013 givet tilladelse til at foretage gennembrud af fredet skeldige i forbindelse med anlæg af ny forbindelsesvej mellem Industrivej Vest og Estrupvej.

 

Vejen Kommunes Byråd har den 7. maj 2013 besluttet at nedlægge følgende tre vej­overføringer over jernbanen: Korsagervej, Estrupvej og Rovedvej.

 

Vejen Kommune har ved skrivelse af 25. september 2013 godkendt forprojekt for veje og broer.

 

Syd- og Sønderjyllands Politi har i mail af 18. juni 2013 meddelt, at Politiet ikke har nogen bemærkninger til vejlukninger af Korsagervej, Estrupvej og Rovedvej og giver samtykke hertil.

 

Museet på Sønderskov har i brev af 12. september 2013 udtalt sig om projektet og anbefalet arkæologisk forundersøgelse ved vejanlæg Ny Industrivej Vest ved Vejen.

 

Tegningsliste, Kolding og Vejen Kommune    
Tegn. nr. Emne Kilometrering Målforhold
TAE_4_01_O_SKL_OvsiEL Oversigtskort

0.000 – 56.676

1:100000
TAE_4_01_O_SKL_OvsiLU Oversigtsplan

0.000 – 29.200

1:50000
TAE_4_01_P_SKL_000000 Besigtigelsesplan

0.000 – 1.200

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_001200 Besigtigelsesplan

1.200 – 3.000

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_003000 Besigtigelsesplan

3.000 – 4.800

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_004800 Besigtigelsesplan

4.800 – 6.500

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_006500 Besigtigelsesplan

6.500 – 8.300

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_008300 Besigtigelsesplan

8.300 – 10.100

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_010100 Besigtigelsesplan

10.100 – 11.900

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_011900 Besigtigelsesplan

11.900 – 13.700

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_013700 Besigtigelsesplan

13.700 – 14.700

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_014700 Besigtigelsesplan

14.700 – 16.500

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_016500 Besigtigelsesplan

16.500 – 18.300

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_018300 Besigtigelsesplan

18.300 – 20.000

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_020000 Besigtigelsesplan

20.000 – 21.800

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_021800 Besigtigelsesplan

21.800 – 23.600

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_023600 Besigtigelsesplan

23.600 – 25.400

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_025400 Besigtigelsesplan

25.400 – 26.800

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_026800 Besigtigelsesplan

26.800 – 28.200

1:2000
TAE_4_01_P_SKL_028200 Besigtigelsesplan

28.200 – 29.200

1:2000

 

Projektbeskrivelse

Sporanlæg

Der foretages ingen ændringer af sporanlægget i Kolding og Vejen Kommune.

 

Hastigheden vil efter elektrificeringen fortsat være 160 km/t på strækningen.

 

Kørestrøm

Projektet omfatter etablering af kørestrømsanlæg på hele strækningen. Køreledningerne vil blive monteret på ca. 2.300 køreledningsmaster med ca. 60 meters mellemrum på hver side af banen på frie strækninger. I kurver, omkring broer, sporskifter og på stationsområder placeres masterne tættere og vil eventuelt erstattes af rammer og galgemaster. Masterne er ca. 7 meter høje og monteres på betonfundamenter.

 

Kørestrømsanlægget vil blive forberedt, så der på sigt kan køres 200 km/t på strækningen.

 

På den første del af strækningen forsynes kørestrømsanlægget fra en ny fordelingsstation, som etableres ved Gl. Stationsvej i Andst. Fordelingsstationen tilkobles det overordnede 150 kV højspændingsnet fra den eksisterende Andst Transformerstation.

 

Kørestrømsanlægget etableres med spændingen 25 kV og frekvensen 50 Hz som det eksisterende kørestrømsanlæg på fjernbanen.

 

Broer og tilstødende vejanlæg

I Vejen Kommune skal én vejbærende bro på Horskærvej og én stibærende bro i Vejen ombygges for at skabe det nødvendige fritrumsprofil til køreledningsanlægget og strømaftagere, der er monteret på togene. Tre niveaufri skæringer med jernbanen vil blive lukket, og broerne vil blive fjernet. Ved Ny Industrivej Vest i Vejen vil der blive opført en ny vejbærende bro over jernbanen, mens den sporbærende bro på Kærvej ved Brørup vil blive ombygget.

 

Der ombygges ingen broer og vejanlæg i Kolding Kommune.

 

De valgte løsninger for nye broer og tilstødende vejanlæg er udarbejdet i samarbejde med Vejen Kommune og deres ønsker til den fremtidige trafikafvikling.

 

Banedanmark vil have ejerskabet til de nyopførte brokonstruktioner, mens Vejen Kommune har ejerskab til vejanlægget og vejbelægning på broen. Det fremtidige vedligehold af bro- og vejanlæg følger ejerforholdet.

 

Horskærvej

Horskærvej er en kommunevej, der forbinder Vam­drup med Koldingvej i en nord/ sydgående forbindelse.

 

Linjeføringen følger den eksisterende linjeføring over broen og nord for jernbanen, mens linjeføringen syd for jernbanen er forskudt en smule mod øst. Linjeføringen for Rovedvejs tilslutning til Horskærvej syd for jernbanen forlægges mod syd, mens Stationsvejs tilslutning til Horskærvej nord for jernbanen nedgraderes til en stiforbindelse. Fra Rovedvejs forlægning etableres fælles indkørsel til ejendommene sydvest for overføringen via del af den eksisterende vej.

 

Rovedvej

Rovedvej (km 7.11) er en kommunevej, der forbinder spredt be­byggelse direkte med Koldingvej i en nord/sydgående forbin­delse. Vejen Kommune har besluttet at lukke vejen og fjerne broen. Der etableres vendemuligheder nord og syd for jernbanen med lastvogn og distributionsbil som dimensionsgivende køretøj.

 

Stibro i Vejen

Stibroen (km 12.17) forbinder den nordvestlige del af Vejen med det sydøstlige Vejen. Stien er en vigtig alternativ rute for gående og cyklende trafik parallelt med Boulevarden. Den nye linjeføring følger stort set den eksisterende, men der ændres på tilslutningsmulighederne ved Vestergade. Der etableres blandt andet trappe for gående trafik.

 

Ny Industrivej Vest

Ved Industrivej Vest i Vejen etableres en ny kommunevej og vejbærende bro over jernbanen med forbindelse til Industrivej Vest og Estrupvej henholdsvis nord og syd for jernbanen.

 

Markvej vest for Industrivej Vest

Broen (km 14.09) fører en markvej over banen. Markvejen er fysisk nedlagt i marken før 2002. Broen vil blive fjernet.

 

Estrupvej

Estrupvej (km 14.90) er en kommunevej mel­lem Askov og Esbjergvej. Vejen Kommune har besluttet at lukke vejen og fjerne broen som følge af den nye skæring ved Ny Industrivej Vest. Der etableres vendemuligheder nord og syd for jernbanen med lastvogn og distributionsbil som dimensionsgivende køretøj.

 

Korsagervej

Korsagervej (km 16.52) er en kommunevej, der forbinder Esbjergvej med Kongeåvej. Vejen Kommune har besluttet at lukke vejen og fjerne broen. Der etableres vendemuligheder nord og syd for jernbanen med lastvogn og distributionsbil som dimensionsgivende køretøj.

 

Kærvej

Kærvej er en mindre kommunevej, der forbinder Esbjergvej med Estrup Mark og det sydøstlige Brørup. Vejen Kommune øn­sker en udvidelse af vejen under jernbanen ved Kærvej.

 

Generelle bestemmelser

Arealer og ekspropriationer

Kørestrømsanlægget med master, køreledninger m.m. etableres på Banedanmarks egne arealer, hvorfor der ikke permanent skal erhverves arealer hertil. Undtaget er permanent arealerhvervelse til etablering af en fordelingsstation ved Andst i Vejen Kommune.

 

Ombygning af de eksisterende broer og tilhørende vejanlæg medfører et større arealbehov som følge af ændringer i længdeprofil, bredere kørebane, ændring af skråningsanlæg m.m. samt ændringer af tilsluttende veje og adgangsveje. Til disse arbejder skal der ske permanent arealerhvervelse ved ekspropriation. Arealbehovet for de permanente arealerhvervelser er anslået til ca. 9,7 ha for hele projektet.

 

I forbindelse med anlægsarbejderne vil der blive foretaget midlertidige ekspropriatio­ner af arealer, som benyttes til arbejdspladser, arbejdsveje m.m. i anlægsperioden. Når projektet er gennemført og taget i brug, vil de midlertidige eksproprierede arealer blive leveret tilbage til de pågældende lodsejere. Den nærmere udstrækning af de midlertidige arbejdsarealer fastlægges til ekspropriationsforretningerne. Arealbehovet til den midlertidige arealerhvervelse er anslået til ca. 14,5 ha for hele projektet.

 

Elektromagnetisme

Den strøm, der løber i køreledningsanlægget, skaber et magnetfelt omkring banen. Magnetfeltet bliver hurtigt mindre, når man fjerner sig fra kilden. Langs jernbanen vil styrken af magnetfeltet variere afhængigt af strømstyrken, det trafikale mønster og kørestrømsanlæggets udformning. På stationer og tilstødende strækninger vil tog trække store mængder strøm i forbindelse med acceleration. Her vil magnetfeltet derfor være størst.

 

Der er ingen lovgivning eller grænseværdier for magnetfelter, men Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn ikke udsættes for mere end 0,4 μT (microTesla) i døgnmiddel over flere år. Banedanmark vil som udgangspunkt anvende de 0,4 μT og vil derfor iværksætte afværgeforanstaltninger eller ekspropriere for at overholde dette forsigtighedsprincip.

 

Såfremt det nye køreledningsanlæg etableres med samme teknologi som på de øvrige elektrificerede banestrækninger, vil der på strækningen Esbjerg – Lunderskov opstå et magnetfelt langs med banen, som betyder, at nogle boliger vil være udsat for magnetfelter over 0,4 μT. Ved hjælp af forskellige afværgeforanstaltninger forventes det, at opmærksomhedsgrænsen vil ligge under 10 meter fra nærmeste spormidte. Der er identificeret i alt 30 ejendomme på hele strækningen, hvorpå der er bebyggelser inden for 10 meter fra nærmeste spormidte.

 

Det nye kørestrømssystem på strækningen er ikke endeligt fastlagt og derfor kan størrelsen på magnetfeltet endnu ikke beregnes præcist. Det forventes, at beslutningen om kørestrømssystemet er truffet i 2014, og herefter vil afværgeforanstaltninger blive fastlagt.

 

Fremmede ledninger

Der er afholdt orienterende møder med ledningsejere ved brostederne og udarbejdet udkast til foreløbige protokoller. De underskrevne ledningsprotokoller vil blive fremvist på ekspropriationsforretningerne.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses eventuel ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Plan-, natur- og miljøforhold, rekreative og kulturhistoriske interesser

Planforhold

I anlægs- og driftsfasen medfører det samlede projekt ingen hindring af den planlagte generelle arealanvendelse, da projektet hovedsageligt etableres i tilknytning til det eksisterende baneanlæg. I henhold til anlægsloven skal Kolding Kommune og Vejen Kommune vedtage kommuneplantillæg i overensstemmelse med det godkendte projekt.

 

Fordelingsstationen sydøst for Andst (km 4.25) kræver landzonetilladelse og byggetilladelse.

 

Der vil forekomme en minimal permanent arealinddragelse af et råstofinteresseområde vest for Store Andst (km 5.2 – 5.8), hvor den nye vejbro for Horskærvej (km 5.19) ombygges. Da den ombyggede vejbro får samme linjeføring som den eksisterende bro, har såvel den permanente som den midlertidige arealinddragelse til anlægsarbejdet ingen betydning for fremtidig råstofindvinding i området.

 

I byzonen påvirker ombygning af stibroen i Vejen (km 12.17) nogle lokalplanrammer. Ved stibroen vil det være nødvendigt at placere smalle arbejdsarealer inden for et boligområde nord for jernbanen. Placering og udstrækning af arbejdspladsarealerne er i overensstemmelse med det samlede planområdes generelle anvendelse, men eftersom de etableres på private arealer, vil projektet forsøge at tilpasse arbejdsarealerne, så de ikke kommer i konflikt med de private arealer.

 

Natur

Det samlede projekt gennemføres uden direkte og indirekte påvirkning af flora og fauna. Ingen naturbeskyttede arealer påvirkes af projektet. Projektet medfører en øget barriereeffekt for områdets flagermus som følge af rydning af vegetation. Denne virkning vil først endeligt være afværget efter en årrække, når den nye beplantning er vokset op. Overordnet set sørger projektet for, gennem projekttilpasninger og afværge- og kompensationstiltag, f.eks. retablering af levende hegn, at den lokale økologiske funktionalitet opretholdes for alle bilag IV-arterne, der er registrerede i området.

Støj og vibrationer

I driftsfasen vil projektet ikke medføre nogen ændringer af støj- og vibrationsforholdene i forhold til dagens situation, da hastigheden på banen ikke ændres, og vibra­tionsniveauet for eldrevne tog ikke er højere end dieseldrevne tog.

 

Fredskov

Som følge af elektrificeringen af banen og den tilhørende servitut om eldrift vil der blive ryddet omkring 7 ha levende hegn på arealer med fredskovspligt. Fredskovs­arealer, der ryddes som følge af servitut om eldrift, erstattes af erstatningsskov. Dette vil blive aftalt nærmere med Naturstyrelsen.

 

Rekreative interesser

De rekreative interesser påvirkes af projektet i anlægsfasen, hvor nogle rekreative cykelstier påvirkes midlertidig af anlægsarbejdet på de to nye broer ved Horskærvej (km 5.19) og Stibroen i Vejen (km 12.17).

 

Kulturhistoriske interesser

Museet på Sønderskov (Vejen Kommune) og Museum Sønderjylland (Kolding Kommune) har gennemført en arkivalsk kontrol. Museerne har en forventning om, at der findes arkæologiske genstande på begge sider af jernbanen. Derfor vil der blive gennemført arkæologiske forundersøgelser af alle arealer, hvor mulden rømmes af, inden anlægsarbejdet påbegyndes.

 

Ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger påvirkes direkte af det samlede projekt.

 

Kulturstyrelsen har vurderet bevaringsværdien for de 7 broer, som skal ombygges eller nedrives, da de er ældre end 50 år. Kulturstyrelsen ønsker ikke at rejse en fredningssag for nogen af broerne.

 

Køreledningsanlægget kan muligvis påvirke 19 diger, da bevoksningen på digerne skal fjernes inden for eldriftservituttens udstrækning.

 

Ved ilægning af fødekabler fra Andst Transformerstation til ny fordelingsstation ved banen (km 4.25) krydser kabeltracéet et beskyttet dige.

 

Etablering af ny forbindelsesvej medlem Ny Industrivej Vest og Estrupvej gennembryder et fredet skeldige.

 

Økonomiske forhold

Banedanmark er anlægsmyndighed på projektet. Projektets anlægsbevilling udgør ca. 1,2 mia. kr.

 

Der er indgået en overenskomst med Vejen Kommune, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune afholder meromkostninger til bro- og vejløsninger, som rækker udover den bevilling, der er afsat til de oprindelige bro- og vejløsninger.

 

Anlægsfasen

Banedanmark ønsker at igangsætte anlægsarbejderne i ultimo maj 2014 og forventer at afslutte anlægsarbejderne i sidste kvartal af 2015.

 

Togtrafikken

I anlægsperioden vil togtrafikken blive påvirket af sporspærringer og hastighedsnedsættelser på strækningen Esbjerg – Lunderskov.

 

Det forventes, at såvel passagertog som godstog kan køre på strækningen det meste af anlægsperioden. Der vil dog være behov for et antal spærringer visse steder på strækningen i kortere eller længere perioder. I de togfrie perioder vil der køre togbusser mellem stationerne.

 

Vejtrafikken

I de perioder, hvor en bro nedrives, og indtil en ny forbindelse over banen er etableret, vil der blive tale om omvejskørsel for vejtrafikken. Med hensyn til kollektiv trafik vil Banedanmark i samarbejde med busselskaberne planlægge omvejskørsel, flytning af stoppesteder m.m.

 

Støj

Under nedrivning af eksisterende broer, anlæg af nye broer samt etablering af køreledningsanlæg, vil nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive støjbelastet.

 

Der vil blive taget udgangspunkt i et støjniveau ved boliger på 70 dB på hverdage mellem kl. 07 og 18 og på 40 dB i de øvrige tidsrum.

 

De primære kilder til støjbelastningen under anlægsarbejdet vil være:

 

•   Ramning af fundamenter til køreledningsmaster

•   Nedbrydning og bygning af broer

•   Entreprenørkørsel og materialehåndtering omkring brostederne

 

Anlægsarbejderne vil primært finde sted i dagtimerne, men det kan ikke undgås, at der ind imellem også vil forekomme støjende aktiviteter i aften- og nattetimerne. I gennem hele anlægsperioden vil støjende aktiviteter fra bygge- og oplagringspladser berøre nærliggende boliger. Derudover vil der forekomme støjpåvirkning langs hele strækningen i forbindelse med etablering af fundamenter til køreledningsmaster, opsætning af køreledningsanlæg og spunsning ved broarbejder. Opsætning af køreledningsanlægget vurderes at berøre den enkelte bolig i 2-3 dage.

Vibrationer

Under nedrivning af eksisterende broer, anlæg af nye broer samt etablering af køreledningsanlæg kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af vibrationer. Ved særligt vibrationsbelastende anlægsarbejder i kort afstand til omkringliggende ejendomme vil der blive foretaget løbende overvågning af vibrationsniveauet.

 

Inden anlægsarbejdet igangsættes, vil der blive gennemført en fotoregistrering af nærliggende ejendomme, så der foreligger dokumentation, hvis der skulle opstå skader på bygninger.

 

Servitutter

Servitut vedrørende fordelingsstation

Der skal etableres en fordelingsstation i Andst (km 4.25) til at forsyne køreledningsanlægget med strøm. Fordelingsstationen etableres på matr. nr. 46c St. Andst By, Andst, hvorfra der eksproprieres areal.

 

Servitut om vejret

Der skal sikres vejadgang og vejret til fordelingsstationen ved tinglysning af servitut om vejret på matr. nr. 21c St. Andst By, Andst. Vejadgangen sker ad en eksisterende privat fællesvej med et kørebaneareal på ca. 3,5 meter.

 

Servitut om forsyningsledninger

Der skal tinglyses servitut på matr. nr. 21c og 15u St. Andst By, Andst til sikring af højspændingskabler til strømforsyning af køreledningsanlægget.

 

Servitut om terrænregulering

Ved Horskærvej (km 5.19) skal der på matr. nr. 17f og 10æ St. Andst By, Andst tinglyses servitut om begrænsninger for terrænregulering op til 10 meter fra den støtte­mur, der etableres mellem matr. nr. 17f og Horskærvej for at optage terrænforskel.

 

Servitut om vejbyggelinje

Ved det nye vejforløb, Ny Industrivej Vest (km 13.97) mellem Industrivej Vest og Estrupvej, skal der tinglyses servitut om 20 meter vejbyggelinje målt fra vejens midte.

 

Servitut om eldrift

Naboejendomme til alle elektrificerede jernbanestrækninger får pålagt en servitut vedrørende eldrift.

 

Formålet med servitutten er at beskytte køreledningsanlægget ved at pålægge restriktioner med hensyn til højde og nærhed af bevoksning, bygninger, høje konstruktioner og lignende i forhold til køreledningsanlægget.

 

Servituttens ordlyd er gengivet nedenfor:

Servitut om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på Banedanmarks hovedstrækninger

 

Ejendommen pålægges servitut om rådighedsindskrænkning som nævnt i §§ 1-5.

 

§ 1

Ingen dele af ejendommens træer og buske må være tættere på end 3 meter målt fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget.

 

For at opfylde dette krav kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen for egen regning at beskære træer og anden bevoksning, som er mindre end 10 meter fra en lodret linje gennem nærmeste elektrificerede spormidte, med mindre bevoksningen er underlagt en driftsform, der sikrer, at den ikke vil kunne nå nærmere end 3 meter til nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget.

 

Stk. 2. Ingen dele af ejendommens træer og buske må ud fra en forstfaglig vurdering være i særlig risiko for at vælte og derved udgøre en særlig risiko for at komme tættere end 3 meter på køreledningsanlægget.

 

§ 2

Inden for de nedenfor nævnte afstande, målt vandret fra nærmeste elektrificerede spormidte, må følgende ikke findes på ejendommen:

 

Målt fra en lodret linje gennem nærmeste elektrificerede spormidte må følgende kun findes på ejendommen længere væk end den angivne minimumsafstand. Minimumsafstand
a) Tilskuerpladser, oplagspladser og nyopførsel af bygninger. 10 meter
b) Stakke, stilladser, stiger samt andre genstande og indretninger, der på grund af højde eller manglende stabilitet kan frembyde gene for køreledningsanlægget.
c) Maskiner og arbejdskøretøjer højere end 2 meter. Dog må landbrugs- og skovredskaber benyttes, hvor det er åbenlyst, at ingen del af disse redskaber kan komme nærmere end 2 meter til spændingsførende dele af køreledningsanlægget.
d) Flagstænger. 14 meter
e) Brønde til vandforsyning med stift pumperør.
f) Tråde hørende til elektriske hegn i større højde end 2 meter over det terræn, hvorpå hegnet står. 19 meter
g) Trådformede antenner med tilhørende bærende konstruktioner og barduner.

 

§ 3

For at opfylde de i § 1 nævnte krav kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen for egen regning at fælde træer, som ved en af Banedanmark foretaget forstfaglig vurdering bedømmes til at være i særlig risiko for at vælte og derved udgøre en særlig risiko for anlægget. Sker dette ikke inden udløbet af en af Banedanmark fastsat frist, kan Banedanmark på ejerens bekostning gennemføre de nødvendige foranstaltninger.

 

Stk. 2. Såfremt de i § 2 nævnte krav ikke overholdes, kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen at bringe den servitutstridige tilstand til ophør. Sker dette ikke inden udløbet af en af Banedanmark fastsat frist, kan Banedanmark på ejerens bekostning gennemføre de nødvendige foranstaltninger.

 

§ 4

Ejendommens ejer er endvidere pligtig at tåle, at Banedanmark ved tilsyn med servituttens overholdelse og i forbindelse med foretagelse af nødvendige og påbudte foranstaltninger på ejendommen, herunder fornøden beskæring eller fældning af bevoksning, har ret til færdsel på ejendommen mod erstatning for derved eventuel forvoldt skade. En sådan erstatning udredes i mangel af mindelig overenskomst af Bane­danmark i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

 

§ 5

Påtaleretten tilkommer Banedanmark.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger samt kommissionens beslutninger fremgår under den sidste dag i protokollen.

 

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

 

 

Onsdag den 4. december 2013 kl. 8.15 samledes kommissionen i Vejen Konferencecenter, Vejen for at fortsætte forretningen vedrørende elektrificering af jernbane­strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov.

 

Forretningen fortsatte herefter kl. 10.30 samme sted og i samme anledning.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Vejen Kommune var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Anlægsmyndigheden, Banedanmark, var repræsenteret som i går.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Banedanmarks repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som angivet foran i protokollen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen i Vejen Konferencecenter, Vejen, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom ved møderne og besigtigelserne i marken.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En stor del af de fremmødte lodsejere stillede spørgsmål vedrørende den fremtidige elektromagnetisme fra køreledningsanlægget, hvordan den måles og hvilken betydning den har.

 

Banedanmark oplyste hertil, at grænsen på 0,4 microTesla, som de vil tage udgangspunkt i, er udtryk for et forsigtighedsprincip fastlagt af Sundhedsstyrelsen, idet det reelt ikke er påvist, at man bliver syg eller dårlig af elektromagnetisme. Til sammenligning udsender en støvsuger 200-800 microTesla inden for 3 cm afstand og 0,13-2 microTesla inden for 1 meters afstand. Banedanmark ved endnu ikke, hvor tæt på køreledningerne boligen skal være for, at man kommer over 0,4 microTesla. Det afhænger af den metode, der vælges af entreprenøren for udførelsen af køreledningsanlægget. Når denne metode er kendt af Banedanmark, vil Banedanmark foretage målinger for hver enkelt bolig inden for 10 meter fra banen og fastlægge, om forsigtighedsgrænsen er overskredet. Hvis grænsen er overskredet, vil den enkelte ejendom blive indstillet til ekspropriation, og de berørte lodsejere vil blive orienteret herom.

 

Flere lodsejere stillede spørgsmål om masternes placering og højde. Banedanmark oplyste hertil, at masterne er 7 meter høje. Det er endnu ikke kendt præcist, hvor de placeres, men det sker på banens areal og med en varierende afstand. Der er størst afstand mellem masterne på lige strækninger og kortere afstand mellem masterne i kurver. Banedanmark vil søge at opstille masterne, så de generer naboerne mindst muligt. I forbindelse med opsætning af master vil arbejdet primært foregå fra banens side, men det kan blive nødvendigt med en adgangsvej over naboarealerne.

 

Der blev fremsat spørgsmål om, hvorvidt der sættes hegn eller anden beplantning op til erstatning for den beplantning, der måtte skulle fjernes på grund af servitutten. Hertil oplyste Banedanmark, at det ikke er en del af projektet at opsætte hegn eller beplantning. Hvis den enkelte lodsejer ønsker at opsætte hegn eller beplantning, skal det ske i overensstemmelse med servituttens indhold.

 

Banedanmark oplyste videre, at der ikke opsættes støjhegn, idet støjniveauet forventes at blive det samme som nu. I den forbindelse oplyste Banedanmark, at træer og anden beplantning ikke har en støjdæmpende effekt, men har en visuel effekt, der kan give en oplevelse af, at støjkilden og dermed støjen er langt væk og mindre, end det reelt er tilfældet.

 

En række lodsejere fremsatte spørgsmål om, hvorvidt servitutten hindrer mulighed for at genopføre en ejendom, der f.eks. nedbrænder. Banedanmark oplyste hertil, at i tilfælde af genopførelse af bygninger inden for 10 meter fra banen skal der søges dis­pensation hos Banedanmark.

 

Flere lodsejere spurgte til, hvorvidt pålæg af servitutten medfører, at nogle ejendomme skal nedrives helt eller delvist. Hertil oplyste Banedanmark, at ingen eksisterende bygninger skal fjernes på grund af servitutten.

 

Der blev af flere lodsejere fremsat forslag om at opretholde jernbanebroen ved Rovedvej, idet broen anvendes intensivt i landbrugsdriften i området. Der var forud for mødet fremsendt en redegørelse herom til kommissionen. Denne landbrugstrafik skal ledes ud på det øvrige vejnet, hvis broen lukkes – til stor gene for øvrige beboere i området. Der blev alternativt fremsat forslag om en stikvej fra eksisterende Rovedvej til Horskærvej uden om bymæssig bebyggelse.

 

Banedanmark oplyste hertil, at beslutningen om at indstille til kommissionen, at Rovedvej lukkes, og at broen nedlægges, er sket i samråd med Vejen Kommune, der oplyser, at krydsning af banen ved Rovedvej er usikker og uhensigtsmæssig for den trafikale afvikling i området. Banedanmark oplyste videre, at det alternative forslag om en stikvej til Horskærvej vil betyde ekspropriation fra en lodsejer, der ikke i øvrigt er berørt af projektet og således vil gå videre, end formålet tilsiger. Vejen Kommune anførte, at man er opmærksom på, at en lukning af broen over banen ved Rovedvej vil medføre en belastning på det øvrige eksisterende vejnet, der muligvis skal forbedres.

 

Der blev endvidere fremsat forslag om, at broen over banen ved Estrupvej opretholdes og forbedres, og at der ikke etableres en ny vej, Industrivej Vest. Det blev anført, at det fornødne grundlag for etablering af ny Industrivej Vest ikke er til stede, idet den ikke er nødvendig. Banedanmark oplyste hertil, at beslutningen om at indstille til kommissionen, at broen over banen ved Estrupvej nedrives, og der etableres ny Industrivej Vest, er truffet i samråd med Vejen Kommune. Vejen Kommunes repræsentanter oplyste supplerende, at kommunen har set samlet på de trafikale konsekvenser af lukningen af banebroerne og er fremkommet med en samlet vurdering af den optimale og mest trafiksikre trafikafvikling i området set under ét, herunder hensynet til, at landbrugstrafik holdes på de mindre veje, og den øvrige trafik ledes ud på det overordnede vejnet.

 

En lodsejer fremsatte forslag om, at ny Industrivej Vest alternativt udføres i en s-form, som kan skåne terrænet og de omgivende ejendomme. Hertil oplyste Banedanmark, at en s-form vil betyde en trafikusikker vej.

 

Ekspropriationskommissionens beslutning

Kommissionen drøftede de fremsatte bemærkninger og forslag indgående.

 

Kommissionen besluttede herefter at tiltræde det af Banedanmark fremsatte forslag vedrørende Rovedvej og nedlæggelse af broen over jernbanen. Kommissionen lagde i den forbindelse vægt på, at ved nedlæggelse af broen flyttes trafikken fra Rovedvej til Horskærvej, der er en højere klassificeret og mere sikker vej. Samtidig har kommissionen tillagt det vægt, at Vejen Kommune er opmærksom på behovet for forbedringer af det eksisterende vejnet. Kommissionen besluttede samtidig, at der ikke er det fornødne grundlag for at pålægge projektet at udføre en ny vej fra Rovedvej til Horskærvej, idet det eksisterende vejnet i området findes anvendeligt.

 

Kommissionen besluttede endvidere at tiltræde det af Banedanmark fremsatte forslag for nedlæggelse af jernbanebroen ved Estrupvej og etablering af ny Industrivej Vest i den forelagte udformning. Kommissionen har herved lagt vægt på, at ny Industrivej Vest er en hensigtsmæssig løsning for at sikre den fremtidige trafikafvikling på tværs af jernbanen, og at der er tale om en forbindelsesvej, hvorfra der er forberedt tilslutning til kommunens øvrige vejnet.

 

Banedanmarks forslag om elektrificering af jernbanestrækningen mellem Esbjerg og Lunderskov for delstrækningen km 0.000 – 29.100 tiltrædes herefter under forbehold af, at der ikke indkommer klager vedrørende den af Vejen Kommune trufne afgørelse af 12. november 2013 om dispensation fra skovbeskyttelseslinjen.

 

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

Tekniske bestemmelser

Følgende er en gennemgang af, hvad der sker ved de enkelte brosteder m.m. langs jernbanen. Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens venstre side (benævnt bvs) og banens højre side (benævnt bhs). Højre og venstre side er i forhold til kørselsretningen fra Lunderskov til Esbjerg.

 

Jernbanens kilometrering er i forhold til kørselsretningen fra Lunderskov til Esbjerg.

 

Fordelingsstation km 4.25

Km 4.25 bhs.

Der eksproprieres areal til ny fordelingsstation på matr. nr. 46c St. Andst By, Andst.

 

Der tinglyses deklaration om vejret ad eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 21c ibd.

 

Der tinglyses deklaration til sikring af forsyningsledninger på matr. nr. 21c og 15u ibd.

 

Horskærvej km 5.19

 

Km 5.11 – 5.23 bhs.

Der etableres nyt vejforløb for kommunevejen Horskærvej over matr. nr. 12am, 12an, 11q og 2a St. Andst By, Andst.

 

Vejen udføres med 2 x 3,0 meter kørespor, 2 x 1,5 meter cykelbane, 2 x 1,5 meter rabat og 2 x 1,0 meter autoværnstillæg. Vejen er dimensioneret til 60 km/t. Vejafvanding vil ske til eksisterende grøftesystemer.

 

Den nye broløsning er en vejbærende bro med maksimal bæreevne på 150 tons. Broen er 10,0 meter mellem autoværnene.

 

Kommunevejen Stationsvejs tilslutning til Horskærvej nedgraderes til en stiforbindelse.

 

Der inddrages jernbaneareal fra matr. nr. 46a ibd. til det nye vejforløb.

 

Km 5.16 – 5.44 bvs.

Der etableres nyt vejforløb for kommunevejen Horskærvej over matr. nr. 10aa, 17f, 10æ, 41, 11d og 3p St. Andst By, Andst.

 

Vejen udføres med 2 x 3,0 meter kørespor, 2 x 1,5 meter cykelbane, 2 x 1,5 meter rabat og 2 x 1,0 meter autoværnstillæg. Vejen er dimensioneret til 60 km/t. Vejafvanding vil ske til eksisterende grøftesystemer.

 

Ejendommen matr. nr. 41 ibd. totaleksproprieres til nedrivning.

 

Der etableres støttemur til højdeudjævning mellem Horskærvej og ejendommen matr. nr. 17f ibd.

 

Der tinglyses servitut om terrænregulering på matr. nr. 17f og 10æ ibd.

 

Vejadgang til matr. nr. 11d og 41 ibd. m.fl. sker ad forlagt privat fællesvej på matr. nr. 3p ibd. Adgangsvejen projekteres i et sideløbende projekt og tilpasses den nye vejløsning for Horskærvej.

 

Der etableres nyt vejforløb for kommunevejen Rovedvej over matr. nr. 10æ, 18d og 10aa ibd. med tilslutning til Horskærvej.

 

Den forlagte del af Rovedvej dimensioneres til 60 km/t og udføres med 2 x 2,75 meter kørespor, 2 x 1,5 meter rabat og 2 x 1,0 meter autoværnstillæg. Vejafvanding tilsluttes eksisterende grøfter eller eventuelt drænsystem syd for forlægningen.

 

På matr. nr. 10æ ibd. udlægges ny privat fællesvej i 5,50 meters bredde på matrikelkortet som adgangsvej for matr. nr. 10k, 10aa og 17f ibd. Vejen anlægges med en asfaltbelagt kørebanebredde på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. Den afskårne del af Rovedvej nedklassificeres til privat fællesvej for matr. nr. 10k, 10aa og 17f ibd.

 

Dele af den eksisterende kommunevej Rovedvej nedlægges som vej. Vejkasse, herunder asfalt, stabilgrus og autoværn m.m., fjernes på det nedlagte vejareal, og der efterfyldes med muld.

 

Afskårne arealer af matr. nr. 10æ ibd. eksproprieres.

 

Rovedvej km 7.11

Offentlig vejoverføring i km 7.11 nedlægges.

Km 7.13 – 7.15 bhs.

Kommunevejen Rovedvej lukkes umiddelbart efter indkørslen til matr. nr. 8a Roved By, Andst, og der etableres vendeplads i indkørslen til denne ejendom.

 

Den resterende del af kommunevejen Rovedvej ned mod jernbanen nedlægges som vej. Vejkasse, herunder asfalt, stabilgrus samt autoværn m.m., fjernes på de nedlagte vejarealer. Ramperne jævnes, og der efterfyldes med muld.

 

Km 6.93 – 6.95 bvs.

Kommunevejen Rovedvej lukkes umiddelbart efter indkørslen til matr. nr. 4a Roved By, Andst, og der etableres vendeplads i indkørslen til matr. nr. 3a ibd.

 

Den resterende del af kommunevejen Rovedvej ned mod jernbanen nedlægges som vej. Vejkasse, herunder asfalt og stabilgrus, bibeholdes op til rampen, jf. aftale med lodsejer, mens ramperne jævnes og efterfyldes med muld.

 

Vejudlæg over jernbanen, matr. nr. 9 ibd., slettes på matrikelkortet.

 

Stibro i Vejen km 12.17

Km 12.06 – 12.25 bhs.

Eksisterende stiforløb omlægges og tilpasses den nye broløsning.

Km 12.16 – 12.19 bvs.

Der etableres ny stiforbindelse over matr. nr. 18o og 18ad Vejen By, Vejen.

 

Ny Industrivej Vest km 13.97

Der anlægges en offentlig vejoverføring for ny kommunevej i km 13.97.

 

Km 13.95 – 13.98 bhs.

Der anlægges ny kommunevej over matr. nr. 7m Vejen By, Vejen.

 

Vejen udføres med 2 x 3,5 meter kørespor, 2 x 1,5 meter cykelbane, 2 x 1,5 meter rabat og 2 x 1,0 meter autoværnstillæg. Vejen er dimensioneret til 60 km/t. Vejafvanding vil blive tilsluttet det eksisterende system ved Industrivej Vest.

 

Den nye broløsning er en vejbærende bro med maksimal bæreevne på 150 tons. Broen konstrueres med en bredde på 11,0 meter mellem autoværnene.

 

Afskåret areal af matr. nr. 7m ibd. eksproprieres.

 

Der etableres ny vejtilslutning til den eksisterende del af Industrivej Vest, litra “eg” ibd.

 

Der tinglyses servitut om vejbyggelinje på 20 meter fra vejmidten til begge sider på matr. nr. 9bq, 9bæ, 9co og 7m ibd.

 

Km 13.96 – 14.63 bvs.

Der anlægges ny kommunevej over matr. nr. 7h Vejen By, Vejen samt matr. nr. 4d og 2cg Askov By, Malt.

 

Vejen udføres med 2 x 3,5 meter kørespor, 2 x 1,5 meter cykelbane, 2 x 1,5 meter rabat og 2 x 1,0 meter autoværnstillæg. Vejen er dimensioneret til 60 km/t. Vejafvanding tilsluttes det eksisterende afvandingssystem langs Estrupvej via grøftebassiner.

 

Der etableres ny overkørsel, fra den nye kommunevej, til den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 4d ibd. som adgangsvej for matr. nr. 4m ibd.

 

Private fællesveje på matr. nr. 4d ibd. nedlægges. Vejkasse med stabilgrus m.m. fjernes på det nedlagte vejareal, og der efterfyldes med muld.

 

Langs Ny Industrivej Vest tinglyses der servitut om vejbyggelinje på 20 meter fra vejmidten til begge sider på matr. nr. 7h Vejen By, Vejen samt matr. nr. 4ag, 4d, 4m og 2cg Askov By, Malt.

 

Markvej km 14.09

Den eksisterende vejoverføring fra 1921 førte tidligere en markvej over jernbanen. Markvejen er nedlagt i marken, og vejoverføringen bærer ikke præg af at blive benyttet, da den er tilgroet med græs, mos og anden bevoksning.

 

Markvejen og vejoverføringen har været benyttet som adgang i forbindelse med dyrkning af markerne, som er beliggende på henholdsvis banens højre og venstre side.

 

Oprindeligt er vejoverføringen opført for den daværende ejer af matr. nr. 6a, 6e, 1n og 8a Vejen By, Vejen. Ud fra de historiske matrikelkort svarer disse matrikelnumre til de nuværende matr. nr. 8a, 7m og 7h ibd.

 

Matr. nr. 8a, 7m og 7h ibd. er ikke længere i samme eje, og vejen er nedlagt i marken. Vejoverføringen fjernes, og de private vejrettigheder eksproprieres.

 

Del af rampeareal fra matr. nr. 7h ibd. overføres til det tilgrænsende matr. nr. 90a (jernbanen) til udfyldning af sneværnsbælte.

 

Vejudlæg over jernbanen, matr. nr. 90a Vejen By, Vejen, slettes på matrikelkortet.

 

Estrupvej km 14.90

Offentlig vejoverføring i km 14.90 nedlægges.

 

Km 14.86 – 14.88 bhs.

Kommunevejen Estrupvej lukkes umiddelbart efter indkørslen til den private fælles­vej på matr. nr. 1es Estrup Hdg., Malt. Der etableres vendeplads på matr. nr. 1es ibd.

 

Fra vendepladsen ned til indkørslen til matr. nr. 1es og 39 ibd. nedklassificeres kommunevejen Estrupvej til privat fællesvej som adgang for ovennævnte ejendomme. Det resterende stykke af kommunevejen Estrupvej ned mod banen på matr. nr. 1es Estrup Hdg., Malt samt matr. nr. 7m Vejen By, Vejen nedlægges som vej. Vejkasse, herunder asfalt, stabilgrus samt autoværn m.m., fjernes på de nedlagte vejarealer. Ramperne jævnes, og der efterfyldes med muld.

 

Ejendommen matr. nr. 39 Estrup Hdg., Malt totaleksproprieres til nedrivning.

 

Km 14.95 – 14.98 bvs.

Kommunevejen Estrupvej lukkes umiddelbart efter indkørslen til ejendommen matr. nr. 1eq Estrup Hdg., Malt. Der etableres vendeplads på matr. nr. 1eq ibd.

 

Kommunevejen Estrupvej nedlægges som vej over matr. nr. 1eq Estrup Hdg., Malt samt matr. nr. 7h Vejen By, Vejen. Vejkasse, herunder asfalt, stabilgrus samt autoværn m.m., fjernes på de nedlagte vejarealer. Ramperne jævnes, og der efterfyldes med muld.

 

Vejudlæg over jernbanen, matr. nr. 90a Vejen By, Vejen, slettes på matrikelkortet.

 

Korsagervej km 16.52

Offentlig vejoverføring i km 16.52 nedlægges.

Km 16.58 – 16.60 bhs.

Korsagervej lukkes umiddelbart efter indkørslen til ejendommen matr. nr. 1k Estrup Hdg., Malt. Der etableres vendeplads på matr. nr. 1av ibd.

 

Den resterende del af Korsagervej ned mod jernbanen nedlægges som vej. Vejkasse, herunder asfalt, stabilgrus samt autoværn m.m., fjernes på de nedlagte vejarealer. Ramperne jævnes, og der efterfyldes med muld.

 

Km 16.42 – 16.44 bvs.

Korsagervej nedlægges som offentlig vej fra jernbanen og ned til krydset Korsagervej/Grydagervej. Det første stykke fra krydset ned mod jernbanen nedklassificeres til privat fællesvej for matr. nr. 9a, 9b og 43 (jernbanen) ibd.

 

Vejkasse, herunder asfalt, stabilgrus samt autoværn m.m., fjernes på de nedlagte vejarealer. Ramperne jævnes, og der efterfyldes med muld.

 

Vejudlæg over jernbanen, matr. nr. 43 ibd., slettes på matrikelkortet.

 

Kærvej km 17.04

Offentlig vejunderføring for kommunevejen Kærvej i km 17.00 nedlægges og erstattes med ny offentlig vejunderføring i km 17.04.

Km 16.94 – 17.07 bhs.

Der etableres nyt vejforløb for kommunevejen Kærvej over matr. nr. 3a, 3c, 5a, og 7a Estrup Hdg., Malt.

 

Vejen udføres med 2 x 3,0 meter kørespor, 2 x 0,5 meter kantbane og 2 x 1,5 meter rabat med mulighed for fremtidig etablering af cykelbane. Vejen er dimensioneret til 80 km/t. Vejafvanding vil ske til nye dræn og nedløbsbrønde. Der placeres ny hovedledning, der tilsluttes eksisterende regnvandsledning, som omlægges over et stykke på ca. 350 meter.

 

Den nye broløsning er en sporbærende bro. Underføringen vil i alt blive 9,7 meter bred og med en frihøjde på 4,63 meter. Afvanding i tunnel vil ske til nye nedløbsbrønde, som føres til vejens afvandingsledning.

 

Del af den eksisterende kommunevej Kærvej nedlægges som vej. Vejkasse, herunder asfalt, stabilgrus samt autoværn m.m., fjernes på det nedlagte vejareal, og der efterfyldes med muld.

 

Der etableres ny overkørsel til matr. nr. 3a ibd. fra kommunevej Kærvej, og der anlægges ny intern grusbefæstet vej med 4,0 meter bred kørebaneareal på ejendommen til brug for ejendommens drift.

 

På matr. nr. 5a ibd. udlægges ny privat fællesvej i 4,50 meters bredde på matrikelkortet som adgangsvej for matr. nr. 7a ibd. Vejen anlægges med en asfaltbelagt kørebanebredde på 3,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der anlægges ny asfaltbelagt privat vej på matr. nr. 7a ibd. med tilslutning til den eksisterende asfaltbelagte private vej på ejendommen.

 

Km 17.05 – 17.13 bvs.

Der etableres nyt vejforløb for kommunevej Kærvej over matr. nr. 7g, 19f, 8a og 8b Estrup Hdg., Malt.

 

Vejen udføres med 2 x 3,0 meter kørespor, 2 x 0,5 meter kantbane og 2 x 1,5 meter rabat med mulighed for fremtidig etablering af cykelbane. Vejen er dimensioneret til 80 km/t. Vejafvanding vil ske til nye dræn og nedløbsbrønde.

 

Del af den eksisterende kommunevej Kærvej nedlægges som vej. Vejkasse, herunder asfalt, stabilgrus samt autoværn m.m., fjernes på det nedlagte vejareal, og der efterfyldes med muld.

 

Afskåret areal af matr. nr. 8b ibd. eksproprieres.

 

Vejudlæg over jernbanen, matr. nr. 83 ibd., slettes på matrikelkortet.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Jens Ole Juhler

Flemming Iversen               Uffe Henneberg

/Helle Johansen og

Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen