Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, besigtigelsesforretning den 18. februar 2020

BESIGTIGELSE

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Fredericia og Vejle indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

TIRSDAG DEN 18. FEBRUAR 2020

Delstrækningen st. 2.570 – 9.550

Forretningen begynder kl. 13.30 i Pjedsted Forsamlingshus, Stationsvej 3, 7000 Fredericia, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 2.570 til st. 9.550 umiddelbart efter det sted, hvor Fredericia Kommune grænser op til Vejle Kommune.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

***************

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 21. januar 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune og hos Borgerservice i Fredericia Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 9. januar 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk               post@kommissarius.dk