Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, besigtigelsesforretning den 28. og 29. maj 2019

BESIGTIGELSE

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Fredericia og Vejle indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning som følger:

TIRSDAG DEN 28. MAJ 2019

Delstrækning 9.301 – 17.089

Forretningen begynder kl. 10.00 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 9.301, hvor Fredericia Kommune grænser op til Vejle Kommune, og til st. 17.089, hvor kommunevejen Vigen Skovvej krydser jernbanen. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Delstrækning 24.224 – 27.207

Forretningen fortsætter samme dag kl. 14.00 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 24.224, hvor privat fællesvej Ved Banen krydser jernbanen, og til st. 27.207 ud for kommunevejen Skyttehusvejen 20G. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

ONSDAG DEN 29. MAJ 2019

Delstrækning st. 29.326 – 32.019

Forretningen begynder kl. 9.30 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 29.326 ved byzonegrænsen til Bredballe By og til st. 32.019, hvor byzone overgår til landzone. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

***************

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 30. april 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Teknisk Forvaltnings kontor i Vejle Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. april 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk